مرکز آزمون آنلاین موسسه آموزشی وکاربردی علم وصنعت خوارزمی

15

SettingsSettingsSettings
Please wait...

آزمونک تاسیسات سوم معماری -1


Questions and Answers
 • 1. 
  درکدام یک از روش های زیر بدون استفاده از دستگاه های متحرک انرزی مستقیما به برق تبدیل می شود؟
  • A. 

   باد

  • B. 

   خورشید

  • C. 

   آب

  • D. 

   سوخت

 • 2. 
  نیروگاه بادی در چه مکان هایی احداث می شود؟
  • A. 

   مناطقی که در آن هاتمام فصول سال بادبوزد

  • B. 

   در دشت ها

  • C. 

   در مناطق کوهستانی

  • D. 

   جهت باد شمالی به جنوب باشد

 • 3. 
  نمونه نیروگاه بادی در کدام استان ایران وجود دارد؟ 
  • A. 

   تهران

  • B. 

   سمنان

  • C. 

   قزوین

  • D. 

   گیلان

 • 4. 
  انرژی الکتریکی پس ازتولید توسط............و.............به سمت شهر وروستا انتقال داده شده است؟ 
  • A. 

   کابل - تراس

  • B. 

   کابل - دکل

  • C. 

   سیم های هوایی

  • D. 

   فیوز - پایه های فلزی

 • 5. 
  مقدارولتاژخطوط برق در ایران چه قد است؟ 
  • A. 

   320-400

  • B. 

   230-400

  • C. 

   63-123

  • D. 

   63-132

 • 6. 
  در هنگام انتقال انرژی از نیروگاه به محل مصرف ...............می دهند؟ 
  • A. 

   ولتاژ افزایش می یابد

  • B. 

   ولتاژ کاهش می یابد

  • C. 

   ولتاژ تغییر می کند

  • D. 

   بستگی به محل مصرف دارد

 • 7. 
  ولتاژ380ولت چند فاز است؟
  • A. 

   2

  • B. 

   3

  • C. 

   4

  • D. 

   5

 • 8. 
  شبکه برق درمحلات وخیابان های ایران چند سیمه است؟ 
  • A. 

   پنج سیم

  • B. 

   منازل2سیمه وصنایع4سیمه

  • C. 

   4سیمه

  • D. 

   محلات 4سیمه وخیابان 5سیمه

 • 9. 
  واحد های تجاری که برق تک فاز دارنددارای کابل چندسیمه است؟
  • A. 

   3

  • B. 

   2

  • C. 

   5

  • D. 

   1

 • 10. 
  واحد های کشاورزی وصنایع دارای برق..............فاز هستند؟
  • A. 

   3

  • B. 

   5

  • C. 

   4

  • D. 

   2

 • 11. 
    کدام یک ازمواردزیربرق فشار ضعیف است؟
  • A. 

   20 ولت

  • B. 

   ولت 220

  • C. 

   380 ولت

  • D. 

   گزینه 2 و3 درست است

 • 12. 
  اجسامی که درآنهاالکترون ها به راحتی از یک اتم به اتم دیگر منتقل می شوندراچه می نامند؟ 
  • A. 

   عایق

  • B. 

   هادی

  • C. 

   بار

  • D. 

   بدون بار

 • 13. 
  کدام یک از فلزات زیرنسبت به بقیه از نظر هدایت جریان ضعیف هستند؟ 
  • A. 

   طلا

  • B. 

   نقره

  • C. 

   آلومینیوم

  • D. 

   روی

 • 14. 
  کدام یک ازموارد زیر جریان برق را عبور می دهد؟ 
  • A. 

   طلا

  • B. 

   کاغذ

  • C. 

   هوا

  • D. 

   شیشه

 • 15. 
  به تعدادی الکترون هایی که انرژی هم جهت دارند.............گفته می شود 
  • A. 

   جریان الکتریکی

  • B. 

   بار

  • C. 

   شدت جریان الکتریکی

  • D. 

   نیروی محرکه

Back to Top Back to top