Cuộc Thi Tìm Hiểu Chuyên đề 6 Bài Lý Luận Chính Trị

30 Questions | Total Attempts: 1303

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Cuc Thi Tm Hiu Chuyn 6 Bi L Lun Chnh Tr

Số câu: 30 câu. Thời gian làm bài: 45 phút. Thời gian diễn ra cuộc thi: từ ngày 17/4 đến hết ngày 22/4. Kết quả đạt khi số câu đúng trên 50%. Chúc các bạn làm bài thật tốt! 


Questions and Answers
 • 1. 
  Điều gì đã dẫn đến cuộc đấu tranh giữa Giai cấp vô sản và Giai cấp tư sản?
  • A. 

   Mâu thuẫn giữa Lực lượng sản xuất tiến bộ và Quan hệ sản xuất lỗi thời.

  • B. 

   Mâu thuẫn giữa Quan hệ sản xuất tiến bộ và Lực lượng sản xuất lỗi thời.

  • C. 

   Mâu thuẫn giữa các thành phần trong bản thân Lực lượng sản xuất.

  • D. 

   Mâu thuẫn giữa các thành phần trong bản thân Quan hệ sản xuất.

 • 2. 
  Sự ra đời và phát triển của Chủ nghĩa Mác – Lênin xuất phát từ đâu?
  • A. 

   Nhu cầu của cuộc đấu tranh Giai cấp của giai cấp vô sản và nhân dân lao động

  • B. 

   Nhu cầu đấu tranh của Giai cấp tư sản chống lại nhân dân lao động

  • C. 

   Từ nhu cầu cá nhân của Mác và Lênin

  • D. 

   Tất cả đều sai

 • 3. 
  Tiền đề lý luận của Chủ nghĩa Mác – Lênin được cấu thành từ:
  • A. 

   Triết học cổ điển Đức và Kinh tế Chính trị Anh

  • B. 

   Triết học cổ điển Đức và Chủ nghĩa xã hội không tưởng Pháp

  • C. 

   Kinh tế Chính trị Anh và Chủ nghĩa xã hội không tưởng Pháp

  • D. 

   Triết học cổ điển Đức, Kinh tế Chính trị Anh và Chủ nghĩa xã hội không tưởng Pháp

 • 4. 
  Trong số các nhà tư tưởng của Chủ nghĩa xã hội không tưởng nước Pháp và Anh, ai là người đã nêu ra chủ trương xoá bỏ tư hữu – nguyên nhân của bất công xã hội?
  • A. 

   Robert Owen

  • B. 

   Charles Fourier

  • C. 

   Adam Smith

  • D. 

   Tất cả đều sai

 • 5. 
  Ba bộ phận cấu thành chủ nghĩa Mác – Lênin là:
  • A. 

   Triết học Mác – Lênin, Kinh tế chính trị Mác – Lênin, Chủ nghĩa xã hội khoa học.

  • B. 

   Triết học cổ điển Đức, Kinh tế Chính trị Anh và Chủ nghĩa xã hội không tưởng Pháp

  • C. 

   Triết học Mác – Lênin, Kinh tế chính trị Mác – Lênin và Chủ nghĩa xã hội không tưởng Pháp

  • D. 

   Triết học cổ điển Đức, Kinh tế Chính trị Anh và Chủ nghĩa xã hội khoa học.

 • 6. 
  Triết học Mác – Lênin gồm:
  • A. 

   Chủ nghĩa duy vật biện chứng 

  • B. 

   Chủ nghĩa duy vật lịch sử

  • C. 

   Cả 2 đều đúng

  • D. 

   Cả 2 đều sai

 • 7. 
  Xây dựng nền kinh tế XHCN dựa trên:
  • A. 

   Lực lượng sản xuất hiện đại

  • B. 

   Chế độ công hữu về các tư liệu sản xuất

  • C. 

   Cả a và b đều sai

  • D. 

   Cả a và b đều đúng

 • 8. 
  Tuyến tàu Metro Bến Thành – Suối Tiên đánh dấu cột mốc rất quan trọng trong việc hiện đại hóa hệ thống giao thông công cộng của TP.HCM; đóng góp vào việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của TP và khu vực, và giảm thiểu ô nhiễm môi trường giúp TP.HCM ngày càng văn minh, hiện đại. Bạn hãy cho biết đây là kết quả của tình hữu nghị giữa 2 quốc gia nào ?
  • A. 

   Việt Nam – Lào

  • B. 

   Việt Nam – Nhật Bản

  • C. 

   Việt Nam – Mỹ

  • D. 

   Việt Nam – Hàn Quốc

 • 9. 
  Vào ngày tháng năm nào, Việt Nam kỉ niệm chính thức gia nhập WTO 10 năm ?
  • A. 

   07-11-13

  • B. 

   07-13-15

  • C. 

   11-07-14

  • D. 

   07-13-16

 • 10. 
  Thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta có đặc điểm :
  • A. 

   Quá độ trực tiếp, từ chế độ TBCN à CNXH

  • B. 

   Quá độ gián tiếp, từ một nước nông nghiệp lạc hậu tiến lên CNXH, không qua giai đoạn phát triển TBCN

  • C. 

   Là 1 quá trình có tính chất tuần tự, phức tạp, khó khăn và diễn ra nhanh chóng

  • D. 

   Chỉ b và c đúng

 • 11. 
  Thứ tự đúng theo sự phát triển các giai đoạn của hình thái kinh tế - xã hội Cộng sản chủ nghĩa.
  • A. 

   Thời kỳ quá độ à Xã hội xã hội chủ nghĩa à Xã hội cộng sản chủ nghĩa

  • B. 

   Thời kỳ quá độ à Xã hội cộng sản chủ nghĩa à Xã hội xã hội chủ nghĩa

  • C. 

   Xã hội cộng sản chủ nghĩa àthời kỳ quá độ à Xã hội xã hội chủ nghĩa

  • D. 

   Xã hội xã hội chủ nghĩa à thời kỳ quá độ à xã hội cộng sản chủ nghĩa

 • 12. 
  Động lực quan trọng nhất của chủ nghĩa xã hội, quyết định thành công của cách mạng theo tư tưởng Hồ Chí Minh là
  • A. 

   Con người

  • B. 

   Truyền thống yêu nước của nhân dân ta

  • C. 

   Sức lao động sáng tạo của nhân dân

  • D. 

   Sự đoàn kết

 • 13. 
  Phong trào Cần Vương nổ ra vào cuối thế kỷ 19 do 1 vị đại thần nhà Nguyễn đã nhân danh vua Hàm Nghi đề xướng trước nạn xâm lược của thực dân Pháp. Vị đại thần đó là ai?
  • A. 

   Đinh Công Tráng

  • B. 

   Tôn Thất Thuyết

  • C. 

   Nguyễn Duy Hiệu

  • D. 

   Phan Đình Phùng

 • 14. 
  Tư tưởng Hồ Chí Minh là gi?
  • A. 

   Là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam

  • B. 

   Kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại

  • C. 

   Là tài sản tinh thần vô cùng to lớn và quý giá của Đảng và dân tộc ta

  • D. 

   Tất cả đều đúng

 • 15. 
  Câu nào sau đây không thuộc nội dung cơ bản của Tư tưởng Hồ Chí Minh
  • A. 

   Tư tưởng về chăm lo bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau

  • B. 

   Tư tưởng về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

  • C. 

   Tư tưởng về đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư

  • D. 

   Tư tưởng về lật đổ chế độ thực dân

 • 16. 
  Theo tư tưởng Hồ Chí Minh thì đạo đức cách mạng là
  • A. 

   Cần, kiệm, liêm, chính

  • B. 

   Chí công, vô tư

  • C. 

   Ham học hỏi

  • D. 

   Chỉ A và B đúng

 • 17. 
  Tư tưởng Hồ Chí Minh về vận động thanh niên bao gồm:
  • A. 

   3 vấn đề cơ bản. 


  • B. 

   4 vấn đề cơ bản. 


  • C. 

   Những vấn đề cơ bản: 
- Đánh giá vai trò lịch sử của thanh niên.
- Chăm lo giáo dục và phát huy sức mạnh của thanh niên. - Thanh niên phải ra sức rèn đức, luyện tài.
- Xây dựng và phát triển tổ chức Đoàn. 


  • D. 

   *Câu b,c đều đúng.


 • 18. 
  Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng và xây dựng Đảng có những nội dung chủ yếu là:
  • A. 

   Khẳng định Đảng Cộng sản là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam và nêu rõ:

  • B. 

   Khẳng định Chủ nghĩa Mác – Lê Nin là học thuyết Cách mạng và khoa học, kiên định mục tiêu độc lập, dân 
tộc và CNXH. 


  • C. 

   Xây dựng Đảng mạnh và trong sạch để ngang tầm với nhiệm vụ cao cả, hoàn thành sứ mệnh lịch sử mà 
nhân dân giao phó. 


  • D. 

   *Tập hợp câu a,b và c

 • 19. 
  Tư tưởng Hồ Chí Minh được hình thành bởi:
  • A. 

   Sự kết hợp chủ nghĩa Mác - Lê Nin và phong trào công nhân, phong trào yêu nước Việt Nam.


  • B. 

   Là kết quả sự vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác - Lê Nin để giải quyết những vấn đề của cách mạng Việt Nam.


  • C. 

   Cả hai ý trên đều đúng.


  • D. 

   Cả 2 đều sai.

 • 20. 
  Định hướng tư tưởng quan trọng trong tư tưởng Hồ Chí Minh là gi?
  • A. 

   Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

  • B. 

   Giải phóng dân tộc phải thống nhất với giải phóng giai cấp và giải phóng xã hội

  • C. 

   Kế thừa và phát huy truyền thống, bản sắc dân tộc, tiếp thu văn minh nhân loại

  • D. 

   Chủ nghĩa xã hội là mục đích và tương lai của loài người

 • 21. 
  Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, đạo đức cách mạng được thể hiện trong các đức tính nào
  • A. 

   Cần-Kiệm-Liêm-Chính

  • B. 

   Chí công vô tư

  • C. 

   Nhân-Nghĩa-Trí-Dũng-Liêm

  • D. 

   Tất cả các câu trên đều đúng

 • 22. 
  Bài thơ sau đây cua Bác có tiêu đề là gì? “Gạo đem vào giã bao đau đớn, gạo giã xong roi trắng tựa bông, song ơ trên đời người cũng vậy, gian nan rèn luyện mơi thành công”
  • A. 

   Tiếng giã gao

  • B. 

   Nghe tiếng giã gao

  • C. 

   Giã gao

  • D. 

   Cả 3 đáp án đều sai

 • 23. 
  Trong hơn hai năm (1954 – 1956), miền Bắc tiến hành 4 đợt cải cách ruộng đất, Cách mạng tiến hành lấy đất của địa chủ, cường hào ác bá chia cho dân nghèo để thực hiện triệt khẩu hiệu ….. Hãy cho biết đó là khẩu hiệu nào
  • A. 

   Lấy của người giàu chia cho dân nghèo

  • B. 

   Dân cày có ruộng

  • C. 

   Người cày có ruộng

  • D. 

   Chia ruộng cho nông dân

 • 24. 
  “ Không có việc gì khó Chỉ sợ lòng không bền Đào núi và lấp biển Quyết chí ắt làm nên.” Hãy cho biết 4 câu thơ trên chủ tịch Hồ Chí Minh đọc trong dịp nào ? Năm nào?
  • A. 

   Đại hội lần III của Đoàn Thanh niên Lao Động Việt Nam – 1961

  • B. 

   Đại hội lần I của Đoàn Thanh Niên Cứu Quốc – 1950

  • C. 

   Khi thăm một đơn vị thanh niên xung phong đang làm đường phục vụ chiến dịch Biên Giới – 1950

  • D. 

   Đại hội lần II của Đoàn Thanh Niên Lao Động Việt Nam – 1956

 • 25. 
  Tập “ Nhật ký trong tù” của Hồ Chí Minh được viết trong thời gian nào ?
  • A. 

   Trong nhà tù Quốc dân Đảng 1941 – 1942

  • B. 

   Trong nhà tù của Tưởng Giới Thạch, trong những năm 1941 – 1942

  • C. 

   Trong nhà tù Quốc dân Đảng 1942 – 1944

  • D. 

   Trong nhà tù của Tưởng Giới Thạch, trong những năm 1942 – 1943

Back to Top Back to top