Sơ Khảo Cuộc Thi "Tôi Người Đoàn VIên" Lần 2 - Năm 2017

40 cu hi | Total Attempts: 223

SettingsSettingsSettings
Please wait...
S Kho Cuc Thi "Ti Ngi on VIn" Ln 2 - Nm 2017


Questions and Answers
 • 1. 
  Ngày 26/3 được quyết định chọn làm ngày kỷ niệm thành lập Đoàn vì đó là ngày:
  • A. 

   Ngày BCH TW Đoàn ra “Án nghị quyết về công tác thanh niên vận động”

  • B. 

   Một ngày trong thời gian cuối cùng của Hội nghị TW Đảng lần thứ II - ngày bàn bạc và quyết định những vấn đề quan trọng về công tác vận động, tổ chức thanh niên

  • C. 

   Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh lập nhóm thanh niên bí mật nòng cốt đầu tiên

  • D. 

   Ngày thành lập tổ chức Việt Nam thanh niên cách mạng đồng chí Hội

 • 2. 
  Bí thư Trung ương Đoàn đầu tiên là:
  • A. 

   Đồng chí Hoàng Bình Quân

  • B. 

   Đồng chí Nguyễn Lam

  • C. 

   Đồng chí Trần Bạch Đằng

  • D. 

   Đồng chí Vũ Trọng Kim

 • 3. 
  “Con đường của thanh niên chỉ là con đường cách mạng, không thể có con đường nào khác”. Lý Tự Trọng, người đoàn viên thuộc lớp đầu tiên của Đoàn ta đã nói câu nói trên trong hoàn cảnh nào?
  • A. 

   Ngay sau khi Anh bị địch bắt đưa về hỏi cung tại nhà giam (8/2/1931)

  • B. 

   Trước tòa đại hình do bọn thực dân lập ra để xét xử Anh ngày (17/4/1931)

  • C. 

   Tại pháp trường sáng sớm ngày 21/11/1931 cùng với lời hô các khẩu hiệu cách mạng vang dội.

  • D. 

   Bị giặc bắn và tra tấn đến chết (1953)

 • 4. 
  Tác giả của mẫu huy hiệu Đoàn TNCS Hồ Chi Minh là:
  • A. 

   Họa sĩ Huỳnh Văn Thuận

  • B. 

   Họa sĩ Nguyên Hạo

  • C. 

   Họa sĩ Bùi Chỉ

  • D. 

   Họa sĩ Trương Thìn

 • 5. 
  Hãy cho biết cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đoàn TNCS HCM?
  • A. 

   Ban Thường vụ Trung ương Đoàn.

  • B. 

   Ban Bí thư Trung ương Đoàn.

  • C. 

   Ban Chấp hành Trung ương Đoàn.

  • D. 

   Đại hội đại biểu Đoàn toàn quốc.

 • 6. 
  Ngày 26/3/1931 được chọn là ngày thành lập Đoàn tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ mấy? diễn ra vào thời gian nào?
  • A. 

   Tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ I, tháng 2/1950.

  • B. 

   Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ II, tháng 11/1956.

  • C. 

   Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ III, tháng 3/1961.

  • D. 

   Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IV, tháng 11/1980.

 • 7. 
  Khi được thành lập, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có tên là gì?
  • A. 

   Đoàn Thanh niên Cộng sản Việt Nam

  • B. 

   Đoàn Thanh niên Cộng sản Đông Dương

  • C. 

   Đoàn Thanh niên Phản đế Đông Dương

  • D. 

   Đoàn Thanh niên Dân chủ Đông Dương

 • 8. 
  Những truyền thống của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là gì?
  • A. 

   Truyền thống trung thành tuyệt đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, kiên quyết phấn đấu vì độc lập, tự do, vì chủ nghĩa xã hội; 

  • B. 

   Truyền thống không ngừng rèn luyện trong đấu tranh cách mạng, hoạt động thực tiễn để cống hiến nhiều nhất cho cách mạng và trưởng thành mau chóng về mọi mặt;

  • C. 

   Truyền thống của đội quân xung kích cách mạng nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng, đoàn kết thanh niên cả nước vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, đón lấy những nhiệm vụ năng nề, thực hiện đúng lời dạy của Bác Hồ: “Đâu Đảng cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”;

  • D. 

   Cả 3 đáp án đều đúng.

 • 9. 
  Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ I diễn ra tại đâu?
  • A. 

   Thái Nguyên

  • B. 

   Thái Bình

  • C. 

   Hà Nội

  • D. 

   Hà Tây

 • 10. 
  Một trong những điều kiện để kết nạp đoàn viên TNCS HCM là gì?
  • A. 

   Do tập thể đoàn viên chi đoàn xem xét, biểu quyết đồng ý 100%

  • B. 

   Do hội nghị BCH chi đoàn xét với quá nửa (1/2) số lượng UVBCH đồng ý

  • C. 

   Do hội nghị chi đoàn xét với quá nửa (1/2) số đoàn viên chi đoàn đồng ý

  • D. 

   Do hội nghị chi đoàn xét với quá nửa (1/2) số đoàn viên có mặt tại hội nghị đồng ý

 • 11. 
  Tổ chức cơ sở của Đoàn bao  gồm?
  • A. 

   Chi đoàn cơ sở

  • B. 

   Đoàn cơ sở

  • C. 

   Đoàn cơ sở và chi đoàn bộ phận

  • D. 

   Đoàn cơ sở và chi đoàn cơ sở

 • 12. 
  Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc nào?
  • A. 

   Hợp tác, bình đẳng, phối hợp và thống nhất hành động

  • B. 

   Tập trung dân chủ

  • C. 

   Hiệp thương dân chủ

  • D. 

   Tự nguyện, tự quản

 • 13. 
  Tác giả của bài Đoàn Ca là ai?
  • A. 

   Văn Cao

  • B. 

   Lưu Hữu Phước

  • C. 

   Hoàng Hà

  • D. 

   Hoàng Hòa

 • 14. 
  Bài ca chính thức của Đoàn (Đoàn ca) Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có tên là gì?
  • A. 

   Thanh niên làm theo lời Bác

  • B. 

   Tiến lên đoàn viên

  • C. 

   Tuổi trẻ thế hệ Bác Hồ

  • D. 

   Lên đàng

 • 15. 
  Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành lập ngày tháng năm nào?
  • A. 

   26/3/1930

  • B. 

   26/3/1931

  • C. 

   3/2/1903

  • D. 

   3/2/1931

 • 16. 
  Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã đổi tên mấy lần?
  • A. 

   4 lần

  • B. 

   5 lần

  • C. 

   6 lần

  • D. 

   7 lần

 • 17. 
  Đoàn ta mang tên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh từ năm nào?
  • A. 

   1955

  • B. 

   1956

  • C. 

   1976

  • D. 

   1986

 • 18. 
  Đoàn TNCS Hồ Chí Minh do ai sáng lập?
  • A. 

   Đảng cộng sản Việt Nam

  • B. 

   Hồ Chí Minh

  • C. 

   Đảng Cộng Sản Việt Nam và Hồ Chí Minh

  • D. 

   Bí thư Trần Phú

 • 19. 
  Hệ thống tổ chức của Đoàn gồm mấy cấp?
  • A. 

   3 cấp

  • B. 

   4 cấp

  • C. 

   5 cấp

  • D. 

   6 cấp

 • 20. 
  Khi nào một đoàn viên bị xóa tên trong danh sách đoàn viên?
  • A. 

   Đoàn viên không tham gia sinh hoạt Đoàn mà không có lý do chính đáng. (1)

  • B. 

   Đoàn viên không đóng đoàn phí ba tháng trong một năm mà không có lý do chính đáng. (2)

  • C. 

   Khi đoàn viên thường xuyên đi học tập, lao động, công tác ở xa không quá 1 năm cho dù trong thời gian đó đoàn viên có báo cáo với Ban Chấp hành chi đoàn và sau mỗi đợt đi về vẫn tham gia sinh hoạt, đóng đoàn phí đầy đủ và có những đóng góp cho hoạt động của chi đoàn. (3)

  • D. 

   Chỉ có (1), (2) là đúng

 • 21. 
  Đoàn viên gồm mấy nhiệm vụ?
  • A. 

   3 nhiệm vụ

  • B. 

   4 nhiệm vụ

  • C. 

   5 nhiệm vụ

  • D. 

   6 nhiệm vụ

 • 22. 
  ‘‘Tháng thanh niên’’ được phát động lần đầu tiên vào năm nào?
  • A. 

   2002

  • B. 

   2003

  • C. 

   2009

  • D. 

   2010

 • 23. 
  Hằng năm Trung ương Đoàn chọn tháng mấy làm ‘‘Tháng thanh niên’’?
  • A. 

   Tháng 1

  • B. 

   Tháng 2

  • C. 

   Tháng 3

  • D. 

   Tháng 4

 • 24. 
  Điều lệ Đoàn quy định Đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh có mấy quyền?
  • A. 

   2

  • B. 

   3

  • C. 

   4

  • D. 

   5

 • 25. 
  Điều lệ Đoàn quy định Đoàn TNCS Hồ Chí Minh có mấy chức năng?
  • A. 

   2

  • B. 

   3

  • C. 

   4

  • D. 

   5

Back to Top Back to top