ინგლისური ენის ინტელექტუალური კითხვები

20 | Total Attempts: 11546

SettingsSettingsSettings
Please wait...

მოცემული ტესტები შედგენილია საატესტატო  გამოცდების პროგრამის შესაბამისად https://amc.ge


Questions and Answers
 • 1. 
  Anna is ………… teacher. She teaches at school No 24 in Tbilisi. 
  • A. 

   A

  • B. 

   An

  • C. 

   ---

  • D. 

   The

 • 2. 
   These ……….. have just arrived from London.
  • A. 

   Englishman

  • B. 

   Englishmen

  • C. 

   Englishmen’s

  • D. 

   Englishman’s

 • 3. 
   My small brother loves school and ………… schoolbag is always full of books
  • A. 

   Her

  • B. 

   His

  • C. 

   Their

  • D. 

   Our

 • 4. 
  My grandparents ………… in Telavi. They have a nice two-storey house there.
  • A. 

   Lives

  • B. 

   Are living

  • C. 

   Is living

  • D. 

   Live

 • 5. 
  We often …………. to see our friends on Saturdays.
  • A. 

   Are going

  • B. 

   Go

  • C. 

   Will go

  • D. 

   Have gone

 • 6. 
  This is a great party. My friends and I ………… a lovely time.
  • A. 

   Has

  • B. 

   Had

  • C. 

   Are having

  • D. 

   Were having

 • 7. 
  Mike ………..... in England for ten years, then he moved to Australia
  • A. 

   lives

  • B. 

   Lived

  • C. 

   Has lived

  • D. 

   Has been living

 • 8. 
  The Mona Lisa ………… by an Italian painter Leonardo da Vinci centuries ago
  • A. 

   Were painted

  • B. 

   Will be painted

  • C. 

   Has been painted

  • D. 

   Was painted

 • 9. 
  When Peter was in hospital, the nurses looked ………….. him very well.
  • A. 

   On

  • B. 

   At

  • C. 

   After

  • D. 

   Over

 • 10. 
  Nelly felt happy when she ………….. to Tom’s birthday party
  • A. 

   invited

  • B. 

   Was invited

  • C. 

   Will be invited

  • D. 

   has invited

 • 11. 
   Most of the houses in this town are designed by a famous ………… .
  • A. 

   Artist

  • B. 

   Architect

  • C. 

   Actor

  • D. 

   Economist

 • 12. 
  I never ………… Coke. They say it’s not healthy
  • A. 

   Drink

  • B. 

   eat

  • C. 

   Like

  • D. 

   put

 • 13. 
  I had a toothache and I went to a …………. . I had to wait long as there were a lot of patients
  • A. 

   Teacher

  • B. 

   director

  • C. 

   Dentist

  • D. 

   Doctor

 • 14. 
  Kate has a much more interesting ……….... in the company now and she earns a lot more. 
  • A. 

   Job

  • B. 

   Careers

  • C. 

   Business

  • D. 

   Profession

 • 15. 
  My cousin is a very ……….… little boy. He is running around the house all the time. 
  • A. 

   act

  • B. 

   Active

  • C. 

   Action

  • D. 

   Actor

 • 16. 
  At the kindergarten children should be paid equal …………. .
  • A. 

   Interest

  • B. 

   Thought

  • C. 

   Notice

  • D. 

   Attention

 • 17. 
  The school director has asked the pupils to ………….. him to his office
  • A. 

   Stay

  • B. 

   Agree

  • C. 

   Manage

  • D. 

   Follow

 • 18. 
  It’s Sunday and the restaurant is …………. booked.
  • A. 

   Largely

  • B. 

   importantly

  • C. 

   Fully

  • D. 

   Greatly

 • 19. 
  Could you answer the phone for me?
  • A. 

   Sure, no problem.

  • B. 

   Sure, you can

  • C. 

   Yes, I’ll answer you

  • D. 

   Yes, the phone is over there.

 • 20. 
  How do you feel today?
  • A. 

   How do you do.

  • B. 

   It’s good.

  • C. 

   I feel well.

  • D. 

   It’s a good feeling

Back to Top Back to top