Uop Teorija Viser

113 | Total Attempts: 553

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Uop Teorija Viser

    Висока школа електротехнике и рачунарства (VISER)Припрема за 3-колоквијум или испит из предмета "Uvod u objektno programiranje" теорија.Сваки тачан одговор носи 2 бода, нетачан одговор је 1 негативан бод.Предметни професор:Светлана Штрбац-СавићКабинет: 502Асистенти:Биљана БојичићКабинет: 507Бранислав Павић:Предметни сарадник:Душан ЧокоКабинет: 408


Questions and Answers
 • 1. 
  Објекат (MyObject) се избацује из оперативне меморије (уништава) наредбом:
  • A. 

   Kill MyObject

  • B. 

   Remove MyObject

  • C. 

   Delete MyObject

  • D. 

   MyObject = Nothing

 • 2. 
  Израз objNesto = New Klasa представља:
  • A. 

   декларисање класе.

  • B. 

   креирање класе.

  • C. 

   креирање објекта класе.

  • D. 

   промена имена класе.

 • 3. 
  Ако је дат следећи код:  Dim mat(2, 2) As Int16...       For i = 0 To 2            For j = 0 To 2                If i = j Then                    mat(i, j) = 1                Else                    mat(i, j) = 0                End If            Next        Next...Онда ће елементи матрице бити:
  • A. 

   1 на главној дијагонали, 0 на осталим местима.

  • B. 

   0 на споредној дијагонали, 1 на осталим местима.

  • C. 

   1 на споредној дијагонали, 0 на осталим местима.

  • D. 

   0 на главној дијагонали, 1 на осталим местима.

 • 4. 
  У методи ListBox1.CopyTo(x,y): 
  • A. 

   X - име низа које ће прихватити ставке, y - индекс елемената у низу где ће бити сачувана прва ставка.

  • B. 

   X - име низа које ће прихватити ставке, y - име низа из којег се копирају ставке.

  • C. 

   X - индекс елемената у низу где ће бити сачувана прва ставка, y - име низа које ће прихватити ставке.

 • 5. 
  Класа је:
  • A. 

   апстрактни тип податка.

  • B. 

   низ података.

  • C. 

   врста објекта.

 • 6. 
  Вредност променљиве x после извршавања следећег кода је:Dim x As Integer = 1        Do Until (x > 8)            x += 3            If (x = 4) Then                x = x Mod 8            End If        Loop        MsgBox(x)
  • A. 

   0

  • B. 

   10

  • C. 

   4

  • D. 

   8

 • 7. 
  Ако у класи Class1 имамо декларисану променљиву var на следећи начин:Public var As Int16И ако је декларисан објекат clsObj на следећи начин:Dim clsObj As New Class1()Променљивој var у позивајућем програму додељујемо вредност 10 на следећи начин:
  • A. 

   Class1.var = 10

  • B. 

   ClsObj.var = 10

  • C. 

   Var = 10

  • D. 

   променљива није видљива.

 • 8. 
  Ако је метода у класи дата као Private тада је она доступна у новој класи која је наслеђује као:
  • A. 

   Public.

  • B. 

   Није доступна.

  • C. 

   Private.

  • D. 

   Protected.

 • 9. 
  Коју вредност добија X након извршавања функције:Sign:X = Math.Sign (-5.8) 
  • A. 

   -1

  • B. 

   0

  • C. 

   5.8

  • D. 

   1

 • 10. 
  Ако је i декларисано као променљива типа Integer након извршења инструкција:i = 7 / 4i *= 4променљива i ће имати вредност:
  • A. 

   7

  • B. 

   0

  • C. 

   4

  • D. 

   8

 • 11. 
  Која од наведених функција враћа укупан број карактера датотеке по броју фајла? 
  • A. 

   BOF

  • B. 

   LOF

  • C. 

   EOF

  • D. 

   TOF

 • 12. 
  Функција Rnd() враћа:
  • A. 

   Вредност коефицијента од 0 до 1 укључујући 0 али не 1.

  • B. 

   Вредност коефицијента која зависи од уноса корисника.

  • C. 

   Вредност коефицијента од 0 до 1 укључујући и те вредности.

 • 13. 
  За бинарну датотеку чији су сви подаци типа double и унешено их је 32, величина датотеке је:
  • A. 

   256 byte

  • B. 

   128 byte

  • C. 

   96 byte

 • 14. 
  Нека је дат низ наредби:   Dim niz() As Integer...        ReDim niz(4)        For i = 0 To 4            niz(i) = i        Next        ReDim niz(14)...У низу ће niz(0), niz(1), niz(2), niz(3), niz(4) имати редом вредности:
  • A. 

   Претходне вредности неће бити преписане у нови низ.

  • B. 

   0, 1, 2, 3, 4

  • C. 

   1, 1, 1, 1, 1

  • D. 

   0, 1, 2, 3

 • 15. 
  Линија кода Dim MyObjekat As ClassTest је:
  • A. 

   Декларација објекта MyObjekat класе ClassTest.

  • B. 

   Декларација и креирање објекта MyObjekat класе ClassTest.

  • C. 

   Креирање објекта MyObjekat класе ClassTest.

  • D. 

   Промена имена класе MyObjekat у ClassTest.

 • 16. 
  Која функција враћа вредност TRUE када се при очитавању дође на крај текстуалне датотеке?
  • A. 

   LOF

  • B. 

   TOF

  • C. 

   EOF

  • D. 

   BOF

 • 17. 
  Ако је дата класа са следећим кодом:Public Class Class1   Private Boja As Long          Public Property Get Svojstvo() As Long                     Svojstvo = Boja          End ProperyEnd ClassИ ако је креиран објекат класе MojaKlasa. Вредност променљиве Boja можемо очитати и доделити променљивој X на следећи начин: 
  • A. 

   X = Boja

  • B. 

   X = MojaKlasa.Boja

  • C. 

   X = Class1.Svojstvo

  • D. 

   X = MojaKlasa.Svojstvo

 • 18. 
  За груписање објеката (унутар GroupBox) RadioButton и CheckButton важи:
  • A. 

   Један или више CheckButton-а може бити изабрано у групи; може више RadioButton-а бити изабрано у групи.

  • B. 

   Само један RadioButton може бити изабран у групи; CheckButton може али не мора бити изабран у групи.

  • C. 

   Само један CheckButton може бити изабран у групи; RadioButton може али не мора бити изабран у групи.

 • 19. 
  Структура је:
  • A. 

   кориснички тип податка.

  • B. 

   тип процедуре.

  • C. 

   објекат.

  • D. 

   увек податак типа string.

 • 20. 
  Ако је у клик догађају дугмета Button1 на форми Form1 декларисанапроменљива var као:Dim var As Int16она је видљива:
  • A. 

   само у клик догађају дугмета Button1.

  • B. 

   у клик догађајима свих дугмади на форми Form1.

  • C. 

   на нивоу целе форме Form1.

  • D. 

   у свим формама у оквиру пројекта.

 • 21. 
  Објекти колаборатори су у релацији:
  • A. 

   негације.

  • B. 

   не садржи.

  • C. 

   користи.

  • D. 

   садржи.

 • 22. 
  Ако је декларисан кориснички тип податка Pravougaonik као:Structure Pravougaonik    Dim a As Int16    Dim b As Int16End StructureDim MojPravougaonik As PravougaonikЕлементу структуре a се додељује вредност 4 на следећи начин:
  • A. 

   MojPravougaonik.a = 4

  • B. 

   A = 4

  • C. 

   Pravougaonik.a = 4

  • D. 

   не може се доделити вредност.

 • 23. 
  Принцип према ком су сви детаљи из програмске структуре "невидљиви" је:
  • A. 

   полиморфизам.

  • B. 

   енкапсулација.

  • C. 

   вишеструко наслеђивање.

  • D. 

   колаборација.

 • 24. 
  Погрешним уношењем података јављају се:
  • A. 

   грешке извршења.

  • B. 

   грешке намере.

  • C. 

   синтаксне грешке.

  • D. 

   програмске грешке.

 • 25. 
  Како се зове појава више функција истог имена у једној класи?
  • A. 

   Полиморфизам

  • B. 

   Наслеђивање

  • C. 

   Енкапсулација

  • D. 

   Преклапање

 • 26. 
  Разлика петљи dо... loop while и do while … loop између је:
  • A. 

   Не постоји разлика између ових петљи.

  • B. 

   Код у do while … loop ће се једном извршити без провере услова, док за do… loop while проверава прво услов.

  • C. 

   Код у do… loop while ће се једном извршити без провере услова, док за do while … loop проверава прво услов.

 • 27. 
  Сваки члан структуре поседује опсег:
  • A. 

   недефинисан његовим типом података и независан од опсега других чланова.

  • B. 

   дефинисан његовим типом података и зависан од опсега других чланова.

  • C. 

   недефинисан његовим типом података и зависан од опсега других чланова.

  • D. 

   дефинисан његовим типом података и независан од опсега других чланова.

 • 28. 
  Како се у променљивој x декларисаној у класи y додељује вредност 5.Public Class y    Public x As IntegerEnd ClassDim mojObjekat As ymojObjekat = New y
  • A. 

   MojObjekat.x = 5

  • B. 

   Y.x = 5

  • C. 

   не може се приступити променљивој x

  • D. 

   X = 5

 • 29. 
  Ако имамо квадратну матрицу са елементима mat(i,j) у којој релацији треба да буду индекси да би се приступило елементима главне дијагонале матрице, ако је први елемент матрице mat(1,1), а ред матрице n.
  • A. 

   I + j = n

  • B. 

   I + j = n - 1

  • C. 

   I = j

  • D. 

   I + j = n + 1

 • 30. 
  Објекат класе може да покрене догађај у позивајућем програму посредством:
  • A. 

   метода

  • B. 

   особине.

  • C. 

   Event-а.

  • D. 

   јавног податка.

 • 31. 
  Својство контроле се динамички мења у:
  • A. 

   у време извршавања, а код који мења својство се налази у некој методи контроле или некој другој процедури.

  • B. 

   Design mode-у у време извршавања.

  • C. 

   време креирања програма у properties прозору.

 • 32. 
  Ако је дводимензионална матрица декларисана као Dim Mat(3, 3) As Int16, тада она има:
  • A. 

   3 елемента

  • B. 

   6 елемента

  • C. 

   9 елемента

  • D. 

   16 елемента

 • 33. 
  За упис података у датотеку отворену у режиму Binary користи се функција:
  • A. 

   Print

  • B. 

   LineInput

  • C. 

   FilePut

  • D. 

   FileGet

 • 34. 
  Пошто се изврши For петља у променљивој n ће бити:Dim i, x, n As Integer...n = 1For i = 1 To 5      n *= xNext 
  • A. 

   1.

  • B. 

   Факторијел броја 5.

  • C. 

   Број x на 5 степен.

  • D. 

   N на 3 степен.

 • 35. 
  Коју вредност добија променљива x након извршавања функције x = Math.Abs(-2):
  • A. 

   -2

  • B. 

   -1

  • C. 

   0

  • D. 

   1

  • E. 

   2

 • 36. 
  Елементи низа су:
  • A. 

   Елемнти различитог типа смештени у узастопним меморијским локацијама.

  • B. 

   Елемнти истог типа смештени у произвољним меморијским локацијама.

  • C. 

   Елемнти истог типа смештени у узастопним меморијским локацијама.

 • 37. 
  Који од наведених делова кода ради исправно са динамичким матрицама?
  • A. 

   Dim Mat(,) As Integer ... Mat(2,3) = 5 Dim Mat(,) As Integer

  • B. 

   Dim Mat(5,6) As Integer ... Mat(2,3) = 5

  • C. 

   Dim Mat(,) As Integer ... ReDim Mat(5,6) Mat(2,3) = 5

 • 38. 
  Допуните код за тражење минимума:        min = matrica(0, 0)        For i = 0 To 3            For j = 0 To 3                fali(kod)            Next        Next
  • A. 

   If min > matrica(i, j) Then min = matrica(i, j) End If

  • B. 

   If matrica(i, j) < min Then min = matrica(i, j) End If

  • C. 

   If matrica(i, j) < min Then matrica(i, j) = min End If

 • 39. 
  Јавне процедуре дефинисане у модулу су видљиве:
  • A. 

   само у модулу у коме су дефинисане.

  • B. 

   само у модулима.

  • C. 

   на нивоу целог пројекта.

  • D. 

   само у формама у оквиру пројекта.

 • 40. 
  Dim a, b, c, d As String    a = " Neka recenica teksta"    b = LTrim(a)    c = "recenica"    d = Mid(b, Len(c), 4)Која је вредност променљиве d?
  • A. 

   Enen

  • B. 

   Rece

  • C. 

   Enic

  • D. 

   Ceni

 • 41. 
  У пројекту имамо класу са методом:Public Class Class1    Public Function test(ByVal x As String) As String        test += x    End FunctionEnd Class Шта ће се наћи у променљивој a након извршених инструкција:  Dim a As String  Dim obj1 As New Class1()  Dim obj2 As New Class1()  a = obj1.test(obj2.test("18")) 
  • A. 

   "18"

  • B. 

   "1818"

  • C. 

   ""

  • D. 

   "36"

 • 42. 
  Колико пута ће се извршити For петља за следећи код?        Dim i As Int16        Dim vStr As Stringi = -1234        vStr = Str(i)        For i = 1 To Len(vStr)        Next 
  • A. 

   0

  • B. 

   1

  • C. 

   5

  • D. 

   12345

 • 43. 
  LOC функција служи за:
  • A. 

   Одређивање дужине датотеке.

  • B. 

   Најдужи ред у датотеци.

  • C. 

   Тренутну позицију у датотеци.

  • D. 

   Задњи карактер унет у датотеку.

 • 44. 
  Примерци једне класе имају:
  • A. 

   Идентичне методе.

  • B. 

   Идентичне методе са различитим именима.

  • C. 

   Различите методе.

  • D. 

   Различите методе са идентичним именима.

 • 45. 
  Да би се користиле јавне променљиве неке класе потребно је:
  • A. 

   декларисати променљиву типа класе.

  • B. 

   декларисати променљиву типа класе и креирати објекат класе.

  • C. 

   јавне променљиве класе нису видљиве.

  • D. 

   може им се директно приступити.

 • 46. 
  Процедура ће за пренос аргумената ByRef механизмом видети:
  • A. 

   оригинал аргумента.

  • B. 

   копију аргумента.

  • C. 

   оригинал и копију.

  • D. 

   оригинал па затим копију.

 • 47. 
  Dim Vektor(50) As Integer је:
  • A. 

   Статичка декларација низа са 51 елементом типа Integer.

  • B. 

   Динамичка декларација низа са 51 елементом типа Integer.

  • C. 

   Статичка декларација низа типа Integer.

  • D. 

   Статичка декларација низа са 50 елемената типа Integer.

 • 48. 
  Како се мора декларисати mojObjekat класе y да би у објекту могао да покрене догађаје?
  • A. 

   WithEvents mojObjekat As y

  • B. 

   Dim mojObjekat As New y

  • C. 

   MojObjekat = New y

  • D. 

   Dim mojObjekat As y

 • 49. 
  Име објекта које се користи на обрасцу је декларисано својством:
  • A. 

   Caption

  • B. 

   Index

  • C. 

   Name

  • D. 

   Text

 • 50. 
  Ако је метода у класи дата као Public тада је она доступна у новој класи која је наслеђује као:
  • A. 

   Public.

  • B. 

   Није доступна.

  • C. 

   Private.

  • D. 

   Protected.

 • 51. 
  Дата је следећа процедура:    Public Sub Slucaj(ByVal Element As Integer)        Select Case Element            Case 1                MsgBox("Prvi slucaj")            Case 2                MsgBox("Drugi slucaj")            Case 3                MsgBox("Nijedan od gornja dva")        End Select    End SubButton_1_Click Dogadjaj Dim Elementi() As Integer = {1, 2, 3} Slucaj(Elementi) Порука MsgBoxa биће: 
  • A. 

   Prvi slucaj

  • B. 

   Неће приказати вредност

  • C. 

   Drugi slucaj

 • 52. 
  Који од логичких оператора је бинарни и враћа TRUE вредност само ако су му оба аргумента TRUE:
  • A. 

   AND

  • B. 

   XOR

  • C. 

   NOT

  • D. 

   OR

 • 53. 
  Које својство контроле Label користимо да би је динамички померали по ширини (с леве на десну страну) обрасца?
  • A. 

   Right

  • B. 

   Height .

  • C. 

   Left.

  • D. 

   Width.

 • 54. 
  Ако се у бинарној датотеци налазе бројеви типа Integer, и ако се за читање користи функција FileGet(1, x) променљива x мора бити декларисана као:
  • A. 

   Dim x As String

  • B. 

   Dim x As Integer

  • C. 

   Dim x As Double

  • D. 

   Dim x As Int16

 • 55. 
  Динамичка декларација дводимензионалне матрице је:
  • A. 

   Dim Matrica() As Double

  • B. 

   Dim Matrica (,) As Double

  • C. 

   Dim Matrica (2) As Double

  • D. 

   Dim Matrica (2,2) As Double

 • 56. 
  Ако је дводимензионална матрица декларисана као Dim Mat(8, 8) As Int16, тада она има:
  • A. 

   8 елемената

  • B. 

   64 елемената

  • C. 

   16 елемената

  • D. 

   81 елемената

 • 57. 
  Шта се налази у променљивој y после извршавања следећих инструкција:    Dim y As Int16    Dim x As String    x = "123456"    y = nesto(x)    Private Function nesto(ByVal x As String) As Int16        nesto = Len(x)    End Function
  • A. 

   1

  • B. 

   6

  • C. 

   0

  • D. 

   2

 • 58. 
  Колаборатори (сарадници) су у релација типа:
  • A. 

   Користи

  • B. 

   Је

  • C. 

   Негације

  • D. 

   Садржи

 • 59. 
  Објекат је:
  • A. 

   узорак класе.

  • B. 

   процедура.

  • C. 

   тип податка.

  • D. 

   поље.

 • 60. 
  Преводилац открива:
  • A. 

   грешке намере.

  • B. 

   синтаксне грешке.

  • C. 

   грешке извршавања.

  • D. 

   логичке грешке.

 • 61. 
  Нека је модул Module2 креиран на следећи начин:    Public Function zbir(ByVal o1 As String, ByVal o2 As String) As String        zbir = o1 + o2    End Function    Public Function zbir(ByVal o1 As Int16, ByVal o2 As Int16) As Int16        zbir = o1 + o2    End FunctionШта ће се наћи у променљивој a након позива функције:Dim a As Stringa = zbir("1", "2")
  • A. 

   "1"

  • B. 

   "12"

  • C. 

   "3"

  • D. 

   ""

 • 62. 
  Променљиве типа Protected могу бити видиљве:
  • A. 

   само у основној класи.

  • B. 

   на целом пројекту.

  • C. 

   у родитељској класи и поткласама које је наслеђују.

 • 63. 
  Ако је дата класа кодом:Public Class Krug    Private Poluprecnik As Double    Public Property R() As Double        Get            R = Poluprecnik        End Get        Set(ByVal MojR As Double)            Poluprecnik = MojR        End Set    End Property End ClassАко је креиран објекат класе Krug под називом MojKrug. Променљивој Poluprecnik доделити вредност 12,8 на један од следећих начина:
  • A. 

   Poluprecnik = 12.8

  • B. 

   MojKrug.R = 12.8

  • C. 

   Krug = 12.8

  • D. 

   MojKrug.Poluprecnik = 12.8

 • 64. 
  Након извршења следећег кодаDim var1 As Int16Dim sVar2 As StringsVar2 = "8.9f6"var1 = Val(sVar2)У променљивој var1 ће бити вредност? 
  • A. 

   8.9

  • B. 

   8.96

  • C. 

   8

  • D. 

   0

 • 65. 
  У функцији FileOpen у ком моду треба отворити текстуалну датотеку за упис података, а да се при отварању претходни садржај датотеке сачува?
  • A. 

   Output

  • B. 

   Input

  • C. 

   Append

  • D. 

   Random

 • 66. 
  Име контроле помоћу које се она у програму идентификује је својство контроле која се зове: 
  • A. 

   Title.

  • B. 

   Text.

  • C. 

   Name.

 • 67. 
  Контејнер је релација типа:
  • A. 

   Користи

  • B. 

   Je

  • C. 

   Негације

  • D. 

   Садржи

 • 68. 
  Матрица декларисана са Dim Matrica(2,3) As Double има:
  • A. 

   9 елемената.

  • B. 

   12 елемената.

  • C. 

   6 елемената.

  • D. 

   8 елемената.

 • 69. 
  Шта ће бити у променљивој x после извршавања низа структура:Dim x As Stringx = LTrim(Str(12 + 15))x = Str(Len(x)) 
  • A. 

   "1"

  • B. 

   "2"

  • C. 

   "3"

  • D. 

   "0"

 • 70. 
  Која је вредност израчуанавања израза (7 mod 5) * (5 mod 7) 
  • A. 

   5

  • B. 

   21

  • C. 

   10

  • D. 

   14

 • 71. 
  Поткласа је релација типа:
  • A. 

   Користи

  • B. 

   Је

  • C. 

   Негације

  • D. 

   Садржи

 • 72. 
  Након следећег кода        ListBox1.Items.Add("РТ")        ListBox1.Items.Add("НРТ")        ListBox1.Items.Add("ЕПО")        ListBox1.Items.Add("АСУВ")        ListBox1.Items.Remove(2)        TextBox1.Text = ListBox1.Items.Count() који резултат ће бити уписан у TextBox1? 
  • A. 

   Појавиће се грешка.

  • B. 

   3

  • C. 

   4

  • D. 

   2

 • 73. 
  InputBox враћа податак типа:
  • A. 

   Integer

  • B. 

   String

  • C. 

   Double

  • D. 

   Short

 • 74. 
  У изразу TextBox1.Width = 45, Width је:
  • A. 

   Метод

  • B. 

   Својство

  • C. 

   Догађај

  • D. 

   Објекат

 • 75. 
  Ако је низ декларисан на следећи начин: Dim niz(4) As Integer онда он има:
  • A. 

   4 елемента.

  • B. 

   5 елемента.

  • C. 

   4 елемента.

 • 76. 
  За груписање објеката на обрасцу се користи: 
  • A. 

   TextBox

  • B. 

   ListBox

  • C. 

   GroupBox

  • D. 

   CheckBox

 • 77. 
  Колико пута ће се извршити петља у следећем случају?        Dim i As Int16        Dim vStr As String        i = -12345        vStr = Str(i)        For i = 1 To Len(vStr)        Next
  • A. 

   12345

  • B. 

   6

  • C. 

   5

  • D. 

   7

 • 78. 
  Који је од ових исказа тачан?
  • A. 

   Функција не враћа вредност и Сабрутина не враћа вредност.

  • B. 

   Функција враћа вредност и Сабрутина враћа вредност.

  • C. 

   Функција враћа вредност и Сабрутина не враћа вредност.

 • 79. 
  Ако је метода у класи дата као Protected тада је она доступна у новој класи која је наслеђује као:
  • A. 

   Public.

  • B. 

   Није доступна.

  • C. 

   Private.

  • D. 

   Protected

 • 80. 
  Када је променљива декларисана на нивоу једне процедуре њена вредност се губи након извршавања процедуре. Ако је потребно да се вредност променљиве памти и након извршења процедуре, што је случај када се процедура понавља или више пута користи у току извршавања апликације, онда се променљива декларише као:
  • A. 

   Public

  • B. 

   Private

  • C. 

   Dim

  • D. 

   Static

 • 81. 
  Dim a, b As StringDim f, d As IntegerDim g As Doubleg = 75.182f = CInt(g)b = CStr(f)a = (Val(Str(CDbl(b))))Која је вредност променљиве a ?
  • A. 

   0

  • B. 

   74

  • C. 

   75

  • D. 

   75.182

 • 82. 
  Текстуално поље или TextBox - txtBox1 може имати више од једног реда текста ако му се подеси својство:
  • A. 

   Multilines на вредност неког целог броја нрп. txtBox1.Multilines=3

  • B. 

   TxtBox1.Multilines=True.

  • C. 

   TxtBox1.Text =3

 • 83. 
  Након извршења следећег кода:        Dim svar2 As String        Select Case Len(svar2)            Case Is < 10                svar2 = "Jedan"            Case 10 To 20                svar2 = "Tri"            Case 15                svar2 = "Dva"        End Select У променљивој svar2 ће бити: 
  • A. 

   Dva

  • B. 

   Jedan

  • C. 

   Test

  • D. 

   Tri

 • 84. 
  Ако је дат следећи код:    Dim mat(2, 2) As Int16...        For i = 0 To 2            For j = 0 To 2                If i + j = 2 Then                    mat(i, j) = 1                Else                    mat(i, j) = 0                End If            Next        Next ...Онда ће елементи матрице бити:
  • A. 

   1 на главној дијагонали, 0 на осталим местима.

  • B. 

   0 на споредној дијагонали, 1 на осталим местима.

  • C. 

   1 на споредној дијагонали, 0 на осталим местима.

  • D. 

   0 на главној дијагонали, 1 на осталим местима.

 • 85. 
  У пројекту имамо класу са методом:Public Class Class1    Public Function test(ByVal x As String) As String        test += x    End FunctionEnd ClassШта ће се наћи у променљивој a након извршених инструкција:Dim a As StringDim obj1 As New Class1()Dim obj2 As New Class1()a = obj1.test(obj2.test("21"))
  • A. 

   "42"

  • B. 

   "21"

  • C. 

   ""

  • D. 

   "2121"

 • 86. 
  Ако је улазни податак прослеђен по вредности онда је прослеђена:
  • A. 

   копија вредности податка.

  • B. 

   адреса податка.

  • C. 

   адреса копије податка.

  • D. 

   у VB NET-у се податак не може проследити по вредности.

 • 87. 
  Након следећег кодаDim Niz() As Int16 = {1, 2, 3, 4}ReDim Niz(5)Niz = {4, 5, 6}ReDim Preserve Niz(6)Niz = {7, 8}резултат низа је:
  • A. 

   78

  • B. 

   1234567

  • C. 

   45678

 • 88. 
  Садржај променљиве a након извршавања следећих инструкција је:Dim a As Int16Dim strB = "123*2"a = Val(Str(Len(LTrim(Str(Val(strB))))))
  • A. 

   123

  • B. 

   3

  • C. 

   246

  • D. 

   20

 • 89. 
  Ако желите да отворите датотеку за уписивање података у бинарну датотеку, који ћете режим отварања користити?
  • A. 

   Append

  • B. 

   Binary

  • C. 

   Input

  • D. 

   Output

 • 90. 
  Шта ће бити садржај b након извршавања следећих инструкција:        Dim b As Int16        Const x = -4        b = 5        b += Math.Sign(x) 
  • A. 

   -4

  • B. 

   5

  • C. 

   4

  • D. 

   9

 • 91. 
  Резултат израза (5 mod 3) * (3 mod 5) је:
  • A. 

   0

  • B. 

   3

  • C. 

   6

  • D. 

   5

 • 92. 
  Колико бајтова има бинарна датотека у коју је уписано 10000 података типа double?
  • A. 

   10000

  • B. 

   20000

  • C. 

   40000

  • D. 

   80000

 • 93. 
  Ако је дата квадратна матрица Mat(i, j) n-тог реда, и ако је први елемент матрице Mat(0,0) индекси елемената споредне дијагонале морају да буду у релацији:
  • A. 

   I + j = n - 1

  • B. 

   I = j

  • C. 

   I > j

  • D. 

   I < = " " label = " " >

 • 94. 
  Три основна типа релација преко којих су објекти повезани:
  • A. 

   Наследници, контејнери, сарадници.

  • B. 

   Поткласе, контејнери, колаборатори.

  • C. 

   Надкласе, контејнери, сарадници.

  • D. 

   Поткласе, контејнери, наследници.

 • 95. 
  Dim niz(20) As Student је:
  • A. 

   Динамичка декларација низа типа Student.

  • B. 

   Статичка декларација низа са 21 елементом типа Student.

  • C. 

   Динамичка декларација низа од 21 елемената типа Student.

  • D. 

   Статичка декларација низа са 20 елемената типа Student.

 • 96. 
  Шта ради следећи код:Dim niz = Split(" A B a b c", " ")For i = 0 To Ubound(niz)           MsgBox(Asc(niz[2]))Nexti
  • A. 

   Приказује pop-up прозор са исписом броја 127.

  • B. 

   Приказује pop-up прозор са исписом броја 66.

  • C. 

   Приказује pop-up прозор са исписом броја 97.

  • D. 

   Приказује pop-up прозор са исписом броја 64.

 • 97. 
  Која функција враћа дужину стринга?
  • A. 

   Instr

  • B. 

   Mid

  • C. 

   LTrim

  • D. 

   Len

 • 98. 
  Која се од петљи мора извршити бар једном?
  • A. 

   Do while..........loop

  • B. 

   Do until..........loop

  • C. 

   While..........end while

  • D. 

   Do..........while loop

 • 99. 
  Допуните код за израчунавање факторијала (n * (n-1) * (n-2) * ... * 1):Dim brojac As Integer = 5Dim rezultat As Integer = 1Do Whilefali blok kodaLoop Label1.Text = Cstr(rezultat)
  • A. 

   Brojac < 0 rezultat *= brojac brojac -= 1

  • B. 

   Brojac > 0 rezultat *= brojac brojac += 1

  • C. 

   Brojac > 0 rezultat *= brojac brojac -= 1

 • 100. 
  Који је садржај а(0) након низа инструкција?Dim а As Int16ReDim а(2)a(1)=2ReDim Preserve а(3)а(0)+=а(1)+5
  • A. 

   0

  • B. 

   2

  • C. 

   5

  • D. 

   7

 • 101. 
  Ако је i декларисано као променљива типа int16 петља:For i = to 10            i+=1Next
  • A. 

   1 пут.

  • B. 

   10 пута.

  • C. 

   5 пута.

  • D. 

   бесконачно пута

 • 102. 
  Ако је дата квадратна матрица Mat(i, j) n-тог реда, и ако је први елемент матрице Mat(0,0) индекси елемената изнад главне дијагонале споредне морају да буду у релацији:
  • A. 

   I + j = n - 1

  • B. 

   I = j

  • C. 

   I < j

  • D. 

   I > j

 • 103. 
  Које својство контроле Label користимо да би је динамички померали по висини обрасца?
  • A. 

   Right

  • B. 

   Height

  • C. 

   Left

  • D. 

   Top

 • 104. 
  Ако је декларисан кориснички тип податка Pravougaonik као:Structure Kvadar    Dim a As Int16    Dim b As Int16    Dim h as int16End StructureDim MojPravougaonik As PravougaonikЕлементу структуре h се додељује вредност 7 на следећи начин:
  • A. 

   MojPravougaonik.h = 7

  • B. 

   H=4

  • C. 

   Kvadar.a = 7

  • D. 

   не може се доделити вредност.

 • 105. 
  Који од логичких оператора је бинарни и враћа FALSE вредност само ако су му оба аргумента FALSE:
  • A. 

   AND

  • B. 

   XOR

  • C. 

   NOT

  • D. 

   OR

 • 106. 
  Dim a, b As String        Dim f, d As Integer        Dim g As Double        g = 98.58        f = CInt(g)        b = CStr(f)        a = (Val(Str(CDbl(b)))) Која је вредност променљиве a ?
  • A. 

   0

  • B. 

   98.58

  • C. 

   98

  • D. 

   9

 • 107. 
  Који је садржај а(0) након низа инструкција?Dim а As Int16a=5а+=а+Val(Str(a))
  • A. 

   15

  • B. 

   -5

  • C. 

   5

  • D. 

   -15

 • 108. 
  Структура Datuma:Structure Datum    Dim d As Int16    Dim m As Int16    Dim s As int16End StructureDim rodjendan(5) as DatumКоји од наведених израза додељује вредност 7 трећем елементу низа поља дан:
  • A. 

   Rodjendani(2).d = 7

  • B. 

   Rodjendan.d(2)=7

  • C. 

   Rodjendan(3).d=7

  • D. 

   Datum(3).d=7

 • 109. 
  Након извршења следећег кодаDim var1 As Int16Dim sVar2 As StringsVar2 = "7.4*6"var1 = Val(sVar2)У променљивој var1 ће бити вредност?
  • A. 

   7.24

  • B. 

   7.4

  • C. 

   7

  • D. 

   0

 • 110. 
  Који од исказа је тачан:
  • A. 

   у пројекту можемо имати више јавних функција са истим именом и са истим бројем параметара истог типа

  • B. 

   у пројекту можемо имати само две јавне функције са истим именом

  • C. 

   у пројекту можемо имати више јавних фунцкија са истим именом али су са различитим бројем или типом

  • D. 

   у пројекту можемо имати више јавних фунцкија са истим именом без улазнох параметара

 • 111. 
  Aко је променљива декларисана као var$ онда је она типа:
  • A. 

   String

  • B. 

   Integer

  • C. 

   Long

  • D. 

   Double

 • 112. 
  Процедура nista која је декларисана у једном од модула пројекта као:Private Sub nista() … End SubВидљива је унутра:
  • A. 

   целог пројекта

  • B. 

   само унутар модула у коме је декларисана

  • C. 

   само у обрасцима

  • D. 

   само у модулима

 • 113. 
  Исправан израз за додавање стринга "jedan" у ListBox1 је:
  • A. 

   ListBox1.Text = "jedan"

  • B. 

   ListBox1.Items.Add("jedan")

  • C. 

   ListBox1.Items = "jedan"

  • D. 

   ListBox1.Items("jedan")