Uop Teorija Viser

113 | Total Attempts: 690

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Uop Teorija Viser

    Висока школа електротехнике и рачунарства (VISER)Припрема за 3-колоквијум или испит из предмета "Uvod u objektno programiranje" теорија.Сваки тачан одговор носи 2 бода, нетачан одговор је 1 негативан бод.Предметни професор:Светлана Штрбац-СавићКабинет: 502Асистенти:Биљана БојичићКабинет: 507Бранислав Павић:Предметни сарадник:Душан ЧокоКабинет: 408


Questions and Answers
 • 1. 
  Објекат (MyObject) се избацује из оперативне меморије (уништава) наредбом:
  • A. 

   Kill MyObject

  • B. 

   Remove MyObject

  • C. 

   Delete MyObject

  • D. 

   MyObject = Nothing

 • 2. 
  Израз objNesto = New Klasa представља:
  • A. 

   декларисање класе.

  • B. 

   креирање класе.

  • C. 

   креирање објекта класе.

  • D. 

   промена имена класе.

 • 3. 
  Ако је дат следећи код:  Dim mat(2, 2) As Int16...       For i = 0 To 2            For j = 0 To 2                If i = j Then                    mat(i, j) = 1                Else                    mat(i, j) = 0                End If            Next        Next...Онда ће елементи матрице бити:
  • A. 

   1 на главној дијагонали, 0 на осталим местима.

  • B. 

   0 на споредној дијагонали, 1 на осталим местима.

  • C. 

   1 на споредној дијагонали, 0 на осталим местима.

  • D. 

   0 на главној дијагонали, 1 на осталим местима.

 • 4. 
  У методи ListBox1.CopyTo(x,y): 
  • A. 

   X - име низа које ће прихватити ставке, y - индекс елемената у низу где ће бити сачувана прва ставка.

  • B. 

   X - име низа које ће прихватити ставке, y - име низа из којег се копирају ставке.

  • C. 

   X - индекс елемената у низу где ће бити сачувана прва ставка, y - име низа које ће прихватити ставке.

 • 5. 
  Класа је:
  • A. 

   апстрактни тип податка.

  • B. 

   низ података.

  • C. 

   врста објекта.

 • 6. 
  Вредност променљиве x после извршавања следећег кода је:Dim x As Integer = 1        Do Until (x > 8)            x += 3            If (x = 4) Then                x = x Mod 8            End If        Loop        MsgBox(x)
  • A. 

   0

  • B. 

   10

  • C. 

   4

  • D. 

   8

 • 7. 
  Ако у класи Class1 имамо декларисану променљиву var на следећи начин:Public var As Int16И ако је декларисан објекат clsObj на следећи начин:Dim clsObj As New Class1()Променљивој var у позивајућем програму додељујемо вредност 10 на следећи начин:
  • A. 

   Class1.var = 10

  • B. 

   ClsObj.var = 10

  • C. 

   Var = 10

  • D. 

   променљива није видљива.

 • 8. 
  Ако је метода у класи дата као Private тада је она доступна у новој класи која је наслеђује као:
  • A. 

   Public.

  • B. 

   Није доступна.

  • C. 

   Private.

  • D. 

   Protected.

 • 9. 
  Коју вредност добија X након извршавања функције:Sign:X = Math.Sign (-5.8) 
  • A. 

   -1

  • B. 

   0

  • C. 

   5.8

  • D. 

   1

 • 10. 
  Ако је i декларисано као променљива типа Integer након извршења инструкција:i = 7 / 4i *= 4променљива i ће имати вредност:
  • A. 

   7

  • B. 

   0

  • C. 

   4

  • D. 

   8

 • 11. 
  Која од наведених функција враћа укупан број карактера датотеке по броју фајла? 
  • A. 

   BOF

  • B. 

   LOF

  • C. 

   EOF

  • D. 

   TOF

 • 12. 
  Функција Rnd() враћа:
  • A. 

   Вредност коефицијента од 0 до 1 укључујући 0 али не 1.

  • B. 

   Вредност коефицијента која зависи од уноса корисника.

  • C. 

   Вредност коефицијента од 0 до 1 укључујући и те вредности.

 • 13. 
  За бинарну датотеку чији су сви подаци типа double и унешено их је 32, величина датотеке је:
  • A. 

   256 byte

  • B. 

   128 byte

  • C. 

   96 byte

 • 14. 
  Нека је дат низ наредби:   Dim niz() As Integer...        ReDim niz(4)        For i = 0 To 4            niz(i) = i        Next        ReDim niz(14)...У низу ће niz(0), niz(1), niz(2), niz(3), niz(4) имати редом вредности:
  • A. 

   Претходне вредности неће бити преписане у нови низ.

  • B. 

   0, 1, 2, 3, 4

  • C. 

   1, 1, 1, 1, 1

  • D. 

   0, 1, 2, 3

 • 15. 
  Линија кода Dim MyObjekat As ClassTest је:
  • A. 

   Декларација објекта MyObjekat класе ClassTest.

  • B. 

   Декларација и креирање објекта MyObjekat класе ClassTest.

  • C. 

   Креирање објекта MyObjekat класе ClassTest.

  • D. 

   Промена имена класе MyObjekat у ClassTest.

 • 16. 
  Која функција враћа вредност TRUE када се при очитавању дође на крај текстуалне датотеке?
  • A. 

   LOF

  • B. 

   TOF

  • C. 

   EOF

  • D. 

   BOF

 • 17. 
  Ако је дата класа са следећим кодом:Public Class Class1   Private Boja As Long          Public Property Get Svojstvo() As Long                     Svojstvo = Boja          End ProperyEnd ClassИ ако је креиран објекат класе MojaKlasa. Вредност променљиве Boja можемо очитати и доделити променљивој X на следећи начин: 
  • A. 

   X = Boja

  • B. 

   X = MojaKlasa.Boja

  • C. 

   X = Class1.Svojstvo

  • D. 

   X = MojaKlasa.Svojstvo

 • 18. 
  За груписање објеката (унутар GroupBox) RadioButton и CheckButton важи:
  • A. 

   Један или више CheckButton-а може бити изабрано у групи; може више RadioButton-а бити изабрано у групи.

  • B. 

   Само један RadioButton може бити изабран у групи; CheckButton може али не мора бити изабран у групи.

  • C. 

   Само један CheckButton може бити изабран у групи; RadioButton може али не мора бити изабран у групи.

 • 19. 
  Структура је:
  • A. 

   кориснички тип податка.

  • B. 

   тип процедуре.

  • C. 

   објекат.

  • D. 

   увек податак типа string.

 • 20. 
  Ако је у клик догађају дугмета Button1 на форми Form1 декларисанапроменљива var као:Dim var As Int16она је видљива:
  • A. 

   само у клик догађају дугмета Button1.

  • B. 

   у клик догађајима свих дугмади на форми Form1.

  • C. 

   на нивоу целе форме Form1.

  • D. 

   у свим формама у оквиру пројекта.

 • 21. 
  Објекти колаборатори су у релацији:
  • A. 

   негације.

  • B. 

   не садржи.

  • C. 

   користи.

  • D. 

   садржи.

 • 22. 
  Ако је декларисан кориснички тип податка Pravougaonik као:Structure Pravougaonik    Dim a As Int16    Dim b As Int16End StructureDim MojPravougaonik As PravougaonikЕлементу структуре a се додељује вредност 4 на следећи начин:
  • A. 

   MojPravougaonik.a = 4

  • B. 

   A = 4

  • C. 

   Pravougaonik.a = 4

  • D. 

   не може се доделити вредност.

 • 23. 
  Принцип према ком су сви детаљи из програмске структуре "невидљиви" је:
  • A. 

   полиморфизам.

  • B. 

   енкапсулација.

  • C. 

   вишеструко наслеђивање.

  • D. 

   колаборација.

 • 24. 
  Погрешним уношењем података јављају се:
  • A. 

   грешке извршења.

  • B. 

   грешке намере.

  • C. 

   синтаксне грешке.

  • D. 

   програмске грешке.

 • 25. 
  Како се зове појава више функција истог имена у једној класи?
  • A. 

   Полиморфизам

  • B. 

   Наслеђивање

  • C. 

   Енкапсулација

  • D. 

   Преклапање

Back to Top Back to top