Kripto2

68 Questions | Total Attempts: 309

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Kripto2

Bogi nije svaki tacan odgovor pod a   


Questions and Answers
 • 1. 
  Primaoc koristi svoj privatni ključ za dešifrovanje.U tom slučaju pošiljalac za šifrovanje koristi:
  • A. 

   Svoj privatni ključ

  • B. 

   Svoj javni ključ

  • C. 

   Javni ključ primaoca

  • D. 

   Bilo koji javni ključ

 • 2. 
  Digitalni potpis znači : Potpisati „šifrovanjem“ uz upotrebu :
  • A. 

   Javnog ključa

  • B. 

   Privatnog ključa

  • C. 

   Za potrebe digitalnog potpisa ne koriste se ni javni ni privatni ključ

 • 3. 
  Digitalni potpis je 51-bitni broj koji se dobija primenom kog algoritma?
  • A. 

   RSA

  • B. 

   Diffie-Hellman

  • C. 

   RC 4

  • D. 

   RC 5

 • 4. 
  „Trap door“ se koristi za generisanje :
  • A. 

   Tajnog kljuca

  • B. 

   Javnog kljuca

  • C. 

   Ne koristi se u ove svrhe

 • 5. 
  Za kreiranje digitalnog potpisa potrebno je primeniti algoritam na
  • A. 

   HASH vrednost generisanu iz bloka podataka koji se štiti

  • B. 

   Rezultat dobijen primenom „one way“ funkcija

  • C. 

   Izračunatu MAC vrednost primenom simetričnog ključa

 • 6. 
  Postupak kreiranja digitalnog potpisa se sastoji iz dve faze.Prva faza podrazumeva
  • A. 

   Upotrebu odgovarajuće Trap door - jednosmerne funkcije u cilju dobijanja otiska poruke

  • B. 

   Upotrebu RSA algoritma u cilju dobijanja otiska poruke

  • C. 

   Upotrebu odgovarajuće kripto heš funkcije ( MD5,SHA-1 ) u cilju dobijanja otiska poruke

 • 7. 
  Postupak kreiranja digitalnog potpisa se sastoji iz dve faze.U drugoj fazi
  • A. 

   Primenjuje se odgovarajući algoritam ( SHA-1) da bi se dobijeni otisak iz prve faze šifrovao tajnim ključem

  • B. 

   Primenjuje se odgovarajući algoritam ( RSA ) da bi se dobijeni otisak iz prve faze šifrovao tajnim ključem

  • C. 

   Primenjuje se odgovarajući algoritam ( MD 5 ) da bi se dobijeni otisak iz prve faze šifrovao tajnim ključem

  • D. 

   U drugoj fazi dobijeni otisak ( iz prve faze ) se ne šifruje, već sam po sebi predstavlja digitalni potpis

 • 8. 
  Digitalno potpisanu poruku potrebno je povezati sa javnim ključem osobe kojoj pripada. Da bi se uspešno identifikovao potpisnik dokumenta potrebno je uspešno utvrditi njegov identitet.Za utvrđivanje identiteta koristi se
  • A. 

   Digitalni sertifikat

  • B. 

   Digitalni potpis

  • C. 

   Otisak poruke

  • D. 

   HASH vrednost

 • 9. 
  Verzija formata sertifikata sadrži
  • A. 

   Sadrži podatke o algoritmu koji je primenjen za digitalno potpisivanje

  • B. 

   Sadrži vrednost koju dodeljuje sertifikacioni autoritet u trenutku kreiranja digitalnog sertifikata

  • C. 

   Oznaku strukture digitalnog sertifikata

 • 10. 
  Jedan od najzastupljenijih formata digitalnih sertifikata definisan je :
  • A. 

   X. 508 standardom

  • B. 

   X. 509 standardom

  • C. 

   X. 507 standardom

  • D. 

   X. 506 standardom

 • 11. 
  Serijski broj sertifikata sadrži
  • A. 

   Oznaku strukture digitalnog sertifikata

  • B. 

   Sadrži podatke o algoritmu koji je primenjen za digitalno potpisivanje

  • C. 

   Sadrži vrednost koju dodeljuje sertifikacioni autoritet u trenutku kreiranja digitalnog sertifikata

 • 12. 
  Kada se govori o strukturi sertifikata, šta sadrži informacija o javom ključu vlasnika ?
  • A. 

   Identifikuje izdavača digitalnog sertifikata i sadrži oznaku strukture digitalnog sertifikata

  • B. 

   Sadrži javni ključ i identifikator asimetričnog algoritma sa kojim se dati ključ primenjuje

  • C. 

   Sadrži javni i privatni ključ kao i identifikator asimetričnog algoritma sa kojim se dati ključ primenjuje

 • 13. 
  Odrediti javni i privatni ključ u sledećem slučaju kada se primenjuje RSA algoritam.Neka su p i q dva velika prosta broja. Neka je N = pq modulus. Bira se broj e koji je uzajamno prost u odnosu na (p-1)(q-1).Pronađe se d takvo da je : ed = 1 mod (p-1)(q-1).U navedenom primeru
  • A. 

   Javni ključ je (N,e), a privatni je d

  • B. 

   Javni ključ je (N,d), a privatni je e

  • C. 

   Javni ključ je (d), a privatni je (N,e)

  • D. 

   Javni ključ je (e), a privatni je (N,d)

 • 14. 
  Upotreba kriptografije sa javnim ključevima.Primer 1 : Alisa izdaje nalog za kupovinu 100 akcija svom omiljenom brokeru Bobu.Alisa izračunava MAC korišćenjem simetričnog ključa K. Da li Bob može da dokaže da je Alisa izdala nalog za kupovinu akcija?
  • A. 

   Ne! Pošto Bob takodje zna simetričan ključ K, mogao je da falsifikuje poruku.

  • B. 

   Da! Bob iako zna simetrični ključ K nije u nogućnosti da falsifikuje poruku

 • 15. 
  Upotreba kriptografije sa javnim ključevima.Primer 2 : Alisa izdaje nalog za kupovinu 100 akcija svom omiljenom brokeru Bobu. Alisa potpisuje nalog svojim privatnim ključem. Akcije padaju, Alisa tvrdi da nije dala nalog za kupovinu Da li Bob može da dokaže da je Alisa izdala nalog? ( U ovom slučaju podrazumeva se da Alisin privatni ključ nije ukraden ).
  • A. 

   Da! Samo neko ko poseduje Alisin privatni ključ je mogao digitalno da potpiše nalog

  • B. 

   Ne! Iako neko poseduje Alisin privatni ključ, nije mogao digitalno da potpiše nalog

 • 16. 
  Sertifikacioni autoritet je ?
  • A. 

   Strana od poverenja koja samo izdaje, a ne potpisuje sertifikate

  • B. 

   Strana od poverenja koja samo potpisuje, a ne izdaje sertifikate

  • C. 

   Strana od poverenja koja izdaje i potpisuje sertifikate

 • 17. 
  Sertifikati su javni :
  • A. 

   DA

  • B. 

   NE

 • 18. 
  Svaki sertifikat izdat od strane sertifikacionog tela:
  • A. 

   Je moguce povuci

  • B. 

   Nije moguce povuci

 • 19. 
  Dizajn kriptoloških hešova je :
  • A. 

   Analogan sekvencijalnim šiframa

  • B. 

   Analogan blokovskim šiframa

  • C. 

   Analogan klasičnim šiframa

 • 20. 
  PKI model poverenja koji ima višestruka sertifikaciona tela naziva se:
  • A. 

   Anarhijski model

  • B. 

   Monopolski model

  • C. 

   Oligarhijski model

 • 21. 
  Pri instalaciji sertifikacionog tela Enterprise root CA opcija omogućava:
  • A. 

   Podizanje vrhovnog sertifikacionog tela koje će biti član domena

  • B. 

   Podizanje vrhovnog sertifikacionog tela koje će biti van domena

  • C. 

   Podizanje sertifikacionog tela koje će biti podređeno vrhovnom serveru

 • 22. 
  Template ( šablon ) koji se koristi za kreiranje naloga zaduženog za izdavanje sertifikata naziva se :
  • A. 

   Key recovery agent

  • B. 

   Enrollment agent

  • C. 

   Data recovery agent

 • 23. 
  Enrollment agent mora biti član domain administrator grupe
  • A. 

   DA

  • B. 

   NE

 • 24. 
  Kripto Hash funkcija mora da obezbedi:
  • A. 

   Kompresiju, efikasnost i dvosmernost

  • B. 

   Samo kompresiju

  • C. 

   Kompresiju, efikasnost i jednosmernost

 • 25. 
  Verifikacijom potpisa na sertifikatu istovremeno se:
  • A. 

   Verifikuje identitet vlasnika odgovarajućeg privatnog ključa

  • B. 

   Verifikuje identitet vlasnika odgovarajućeg javnog i privatnog ključa

  • C. 

   Verifikuje idnetitet vlasnika odgovarajućeg javnog ključa

Back to Top Back to top