29-33 გვერდები ;)

39 Questions | Total Attempts: 120

SettingsSettingsSettings
29-33 გვერდები ;) - Quiz

.    


Questions and Answers
 • 1. 
  \\\\ ჩამოთვლილთაგან, რა ანატომიური თავისებურება არ ახასიათებს ჭაღისებრნერვს? 
  • A. 

   \ ბირთვი მოთავსებულია ოთხგორაკის ზემოთ;

  • B. 

   \ აინერვირებს თვალის მამოძრავებელ, მხოლოდ, ერთ კუნთს;

  • C. 

   \ თვალის კაკალს ატრიალებს ქვევით და შიგნით.

 • 2. 
  \\\\ ჩამოთვლილთაგან, რა არ აღინიშნება ჭაღისებრი ნერვის დაზიანებასას? 
  • A. 

   \ ზედა განივი კუნთის დამბლა;

  • B. 

   \ გაორება ქვევით ცქერის დროს;

  • C. 

   \ ქვედა ირიბი კუნთის დამბლა.

 • 3. 
  \\\\ ჩამოთვლილთაგან, რა ანატომიური თავისებურება არ ახასიათებსგანმზიდველი ნერვის ბირთვს? 
  • A. 

   \ გააჩნია ორმხრივი ქერქული ინერვაცია;

  • B. 

   \ მოთავსებულია რომბისებრი ფოსოს ფსკერზე;

  • C. 

   \ გარს უვლის სახის ნერვი.

 • 4. 
  \\\\ ჩამოთვლილთაგან, რა ანატომიური თავისებურება არ ახასიათებსგანმზიდველ ნერვს? 
  • A. 

   \ მოთავსებულია ბაზილარული არტერიის გასწვრივ;

  • B. 

   \ აინერვირებს გარეთა სწორ კუნთს;

  • C. 

   \ კავერნოზულ სინუსში მოთავსებულია სამწვერა ნერვის ქვედა ტოტთან ერთად

 • 5. 
  \\\\ ჩამოთვლილთაგან, რა ნიშნით განსხვავდება განმზიდველი ნერვის ბირთვისდაზიანება თვით ნერვის დაზიანებისგან? 
  • A. 

   \ შიგნითა სიელმით;

  • B. 

   \ თვალის კაკლის გარეთ მოძრაობის მოსპობით;

  • C. 

   \ გაორებით;

  • D. 

   \ თვალის კაკლის შეუღლებული მოძრაობის მოსპობით.

 • 6. 
  \\\\ ჩამოთვლილთაგან, რა ახასიათებს პარინოს სინდრომს? 
  • A. 

   \ დივერგენციული სტრაბიზმი;

  • B. 

   \ თვალის კაკლების შეუღლებული მოძრაობის მოშლა ვერტიკალურ სიბრტყეში;

  • C. 

   \ ოფტალმოპლეგია.

 • 7. 
  \\\\ ჩამოთვლილთაგან, რა არის დამახასიათებელი შუბლის მეორე ხვეულისუკანა ნაწილის დაზიანებისათვის? 
  • A. 

   \ ცქერის დამბლა;

  • B. 

   \ თვალის კაკლების “შებრუნება კერისგან”;

  • C. 

   \ თანმხლები ჰემიპლეგია;

 • 8. 
  ჩამოთვლილთაგან, რა შემთხვევაშია ავადმყოფის თვალის კაკლები“შებრუნებული პათოლოგიური კერისგან”? 
  • A. 

   \ მე-8 ადვერსიული ველის დაზიანებისას;

  • B. 

   \ ვაროლის ხიდის ცალმხრივი დაზიანებისას;

  • C. 

   \ ოთხგორაკის დაზიანებისას;

  • D. 

   \ შუბლის მეორე ხვეულის უკანა ნაწილის დაზიანებისას.

 • 9. 
  \\\ ჩამოთვლილთაგან, რა ახასიათებს უკანა გასწვრივი კონის ცალმხრივ დანაწილობრივ დაზიანებას? 
  • A. 

   \ კონვერგენციული სტრაბიზმი;

  • B. 

   \ ცქერის დამბლა;

  • C. 

   \ თვალის კაკლების განსხვავებული მდებარეობა ვერტიკალურ სიბრტყეში.

 • 10. 
  \\\\ ჩამოთვლილთაგან, რა არ ახასიათებს კლოდ ბერნარ-ჰორნერისსიმპტომოკომპლექსს? 
  • A. 

   \ ფტოზი;

  • B. 

   \ მიოზი;

  • C. 

   \ ენოფტალმი;

  • D. 

   \ თვალის ნაპრალის შევიწროება.

 • 11. 
  \\\\ ჩამოთვლილთაგან, რა შემთხვევაში არ ვლინდება მიდრიაზი დაეგზოფტალმი? 
  • A. 

   \ ედინგერ-ვესტფალის ბირთვის დაზიანებისას;

  • B. 

   \ კისრის ზედა სიმპათიკური კვანძის დაზიანებისას;

  • C. 

   \ წამწამოვანი კვანძის დაზიანებისას;

  • D. 

   \ პარასიმპათიკური ინერვაციის მოშლის დროს.

 • 12. 
  \\\\ ჩამოთვლილთაგან, რომელი სტრუქტურაა დაზიანებული ჰომონიმურიჰემიანოფსიის, მარცხენამხრივი ცენტრალური ჰემიპლეგიისა და ცერებრულიგამტარებლობითი ჰემიანესთეზიის დროს? 
  • A. 

   \ მარცხენა შიგნითა კაფსულის მუხლი;

  • B. 

   \ მარჯვენა შიგნითა კაფსულის უკანა ფეხი;

  • C. 

   \ ტვინის ღეროს ფუძე.

 • 13. 
  \\\\ ჩამოთვლილთაგან, რა ანატომიური თავისებურება ახასიათებს სახის ნერვისბირთვს? 
  • A. 

   \ მოთავსებულია ვაროლის ხიდისა და მოგრძო ტვინის საზღვრის არეში;

  • B. 

   \ ბირთვის წინა ნაწილი ცენტრალურ იმპულსაციას იღებს ორივე ჰემოსფეროდან;

  • C. 

   \ რომბისებრ ფოსოში, სახის ნერვის ბირთვს გარს უვლის განმზიდველი ნერვი.

 • 14. 
  \\\\ ჩამოთვლილთაგან, რომელი ანატომიური თავისებურება არ ახასიათებსსახის ნერვს? 
  • A. 

   \ ქმნის შიგნითა მუხლს _ რომბისებრ ფოსოში;

  • B. 

   \ აინერვირებს ყველა მიმიკურ კუნთს;

  • C. 

   \ ქალას ღრუდან გამოდის სადგის-დვრილისებრი ხვრელით.

 • 15. 
  \\\\ ჩამოთვლილთაგან, რომელი ანატომიური თავისებურება არ ახასიათებსშუამდებარე ნერვს? 
  • A. 

   \ გააჩნია ცენტრისკენული გემოვნების ბოჭკოები;

  • B. 

   \ გააჩნია ცენტრიდანული სეკრეტორული ბოჭკოები;

  • C. 

   \ აქვს საერთო ბირთვი სამწვერა ნერვთან.

 • 16. 
  \\\\ ჩამოთვლილთაგან, რომელი გამტარი არ გამოეყოფა სახის ნერვს ფალოპისარხში? 
  • A. 

   \ დაფის სიმი;

  • B. 

   \ დიდი კლდოვანი ნერვი;

  • C. 

   \ უზანგის ნერვი;

  • D. 

   \ საცრემლე ნერვი.

 • 17. 
  \\\\ ჩამოთვლილთაგან, რა არ აღინიშნება სახის ნერვის პერიფერიული დამბლისდროს? 
  • A. 

   \ სახის ასიმეტრია;

  • B. 

   \ ლაგოფტალმი;

  • C. 

   \ ენის ატროფია;

  • D. 

   \ “ბელის” ნიშანი;

  • E. 

   \ “ჩოგანის” ნიშანი.

 • 18. 
  \\\\ ჩამოთვლილთაგან, რა არ არის დამახასიათებელი სახის ნერვისნეიროპათიისათვის? 
  • A. 

   \ ფტოზი;

  • B. 

   \ ცხვირ-ტუჩის ნაოჭი გასადავება;

  • C. 

   \ პირის კუთხის დაშვება;

  • D. 

   \ ლაგოფტალმი.

 • 19. 
  \\\\ ჩამოთვლილთაგან, რა არ აღინიშნება სახის ნერვის პერიფერიული დამბლისდროს? 
  • A. 

   \ სახის ასიმეტრია;

  • B. 

   \ ლაგოფტალმი;

  • C. 

   \ ენის ატროფია;

  • D. 

   \ “ბელის” ნიშანი;

  • E. 

   \ “ჩოგანის” ნიშანი.

 • 20. 
  \\\\ ჩამოთვლილთაგან, რა არ ვითარდება სახის ნერვის დაზიანებისას ტვინისღეროს ფუძეზე? 
  • A. 

   \ პროზოპლეგია;

  • B. 

   \ სახის ასიმეტრია;

  • C. 

   \ კიდურების სპაზმური დამბლა.

 • 21. 
  \\\\ ჩამოთვლილთაგან, რა არ ახასიათებს ფოვილის ალტერნაციულ სინდრომს? 
  • A. 

   \ განმზიდველი ნერვის დამბლა _ პროცესის მოპირდაპირე მხარეზე;

  • B. 

   \ პროზოპლეგია _ პროცესის მხარეზე;

  • C. 

   \ კიდურების სპაზმური დამბლა - პროცესის მოპირდაპირე მხარეზე.

 • 22. 
  \\\\ ჩამოთვლილთაგან, რა არ ახასიათებს სახის ნერვის ფესვის დაზიანებასტვინის ღეროდან გამოსვლის არეში? 
  • A. 

   \ პროზოპლეგია;

  • B. 

   \ სიყრუე;

  • C. 

   \ ცრემლის დენა;

  • D. 

   \ ატაქსია.

  • E. 

   \ გემოვნების მოშლა ენის წინა 2/3-ში;

 • 23. 
  \\\\ ჩამოთვლილთაგან, რა არ ახასიათებს სახის ნერვის დაზიანებას ძვლოვანარხში, დამუხლულ კვანძამდე? 
  • A. 

   \ პროზოპლეგია;

  • B. 

   \ გაძლიერებული ცრემლის დენა;

  • C. 

   \ ჰიპერაკუზია;

  • D. 

   \ ნერწყვის დენა.

 • 24. 
  \\\\ ჩამოთვლილთაგან, რას არ იწვევს სახის ნერვის დაზიანება დიდი კლდოვანინერვის გამოყოფის შემდეგ? 
  • A. 

   \ პროზოპლეგიას;

  • B. 

   \ გემოვნების მოშლას;

  • C. 

   \ ნერწყვის დენას;

  • D. 

   \ ჰიპერაკუზიას;

  • E. 

   \ თვალის სიმშრალეს.

 • 25. 
  \\\\ ჩამოთვლილთაგან, რა არ აღინიშნება სახის ნერვის დაზიანებისას უზანგისნერვის გამოყოფის შემდეგ _ დაფის სიმის გამოყოფამდე? 
  • A. 

   \ პროზოპალგია;

  • B. 

   \ ცრემლის დენა;

  • C. 

   \ გემოვნების მოშლა;

  • D. 

   \ ნერწყვის დენა.

Back to Top Back to top