ქალა-ტვინის ნერვები 24-28 გვერდი

35 Questions | Total Attempts: 178

SettingsSettingsSettings
ქალა-ტვინის ნერვები 24-28 გვერდი - Quiz

.    


Questions and Answers
 • 1. 
  \\\\ ჩამოთვლილთაგან, რომელი თანაფარდობა შეესაბამება თავის ტვინისნერვების დაყოფას _ ფუნქციის მიხედვით? 
  • A. 

   3 წყ. – მგრძნობელობის, 5 წყ. – მამოძრავებელი, 4 წყ. – შერეული;

  • B. 

   4 წყ. – მგრძნობელობის, 4 წყ. – მამოძრავებელი, 4 წყ. – შერეული;

  • C. 

   4 წყ. – მგრძნობელობის, 6 წყ. – მამოძრავებელი, 2 წყ. – შერეული.

 • 2. 
  \\\\ ჩამოთვლილთაგან, რა არ მიეკუთვნება ყნოსვის პირველად ცენტრს? 
  • A. 

   ყნოსვის სამკუთხედი;

  • B. 

   ყნოსვის ბოლქვი;

  • C. 

   წინა დახვრეტილი ნივთიერება;

  • D. 

   გამჭვირვალე ძგიდე.

 • 3. 
  \\\\ ჩამოთვლილთაგან, რა არ მიეკუთვნება ყნოსვის ქერქულ ცენტრს? 
  • A. 

   საფეთქლის წილის პარაჰიპოკამპის ხვეული;

  • B. 

   კორძიანი სხეული;

  • C. 

   დაკბილული ხვეული;

  • D. 

   ჰიპოკამპი.

 • 4. 
  \\\\ ჩამოთვლილთაგან, რა არ არის დამახასიათებელი ყნოსვის პირველადიცენტრისთვის? 
  • A. 

   \ ორმხრივი ქერქული ინერვაცია;

  • B. 

   \ კონტრლატერალური ქერქული ინერვაცია;

  • C. 

   \ კავშირი საფეთქლის წილთან.

 • 5. 
  \\\\ ჩამოთვლილთაგან, რომელია სუნის გაუკუღმართებული შეგრძნება?
  • A. 

   \ ჰიპეროსმია;

  • B. 

   \ ანოსმია;

  • C. 

   \ ყნოსვითი დიზესთეზია;

  • D. 

   \ ჰიპოსმია.

 • 6. 
  \\\\ ჩამოთვლილთაგან, რას იწვევს ყნოსვის ქერქული ცენტრის გაღიზიანება? 
  • A. 

   \ ფსიქომოტორულ აგზნებას;

  • B. 

   \ სმენით ჰალუცინაციებს;

  • C. 

   \ ყნოსვით ჰალუცინაციებს;

  • D. 

   \ კრუნჩხვებს.

 • 7. 
  \\\\ ჩამოთვლილთაგან, რომელი ანატომიური თავისებურება არ ახასიათებსმხედველობის ნერვს? 
  • A. 

   \ ბადურა გარსზე წარმოდგენილია მხედველობის ნერვის დვრილით;

  • B. 

   \ პირველი ნეირონები მოთავსებულია მხედველობის ნერვის დისკში;

  • C. 

   \ მხედველობის ნერვს წარმოქმნის პირველი ნეირონების აქსონთა ერთობლიობა.

 • 8. 
  \\\\ ჩამოთვლილთაგან, რომელი ანატომიური თავისებურება არ ახასიათებსბადურა გარსს? 
  • A. 

   \ არის წინა ტვინის ემბრიონული ჩანასახი;

  • B. 

   \ ბადურაზე მოთავსებულია მხედველობის გზის სამი პერიფერიული ნეირონისგან წარმოქმნილი ჯაჭვი;

  • C. 

   \ ბადურა გარსი წარმოდგენილია მხოლოდ ჩხირებით და კოლბებით.

 • 9. 
  \\\\ ჩამოთვლილთაგან, რომელი ბოჭკოები ქმნის მხედველობის ნერვებისჯვარედინს? 
  • A. 

   \ ბიპოლარული ნეირონების აქსონები;

  • B. 

   \ მხოლოდ, ბადურას ნაზალური ნაწილებიდან დაწყებული ბოჭკოები;

  • C. 

   \ მხოლოდ, ბადურას ტემპორალური ნაწილებიდან დაწყებული ბოჭკოები.

 • 10. 
  \\\\ ჩამოთვლილთაგან, რომელი გამტარებია მოთავსებული მხედველობისტრაქტში? 
  • A. 

   \ მეოთხე ნეირონის აქსონები;

  • B. 

   \ ორივე ბადურა გარსის თანამოსახელე ნახევრებიდან დაწყებული ბოჭკოები;

  • C. 

   \ ორივე თვალიდან გამოსული ბოჭკოები.

 • 11. 
  \\\\ ჩამოთვლილთაგან, რატომ პროეცირდება ბადურა გარსზე საგანიშემცირებული და შებრუნებული სახით? 
  • A. 

   \ მხედველობის ნერვების გადაჯვარედინების გამო;

  • B. 

   \ ბადურას ნაზალური ნაწილებიდან დაწყებული ბოჭკოების გადაჯვარედინების გამო;

  • C. 

   \ საგნიდან წარმოქმნილი სხივის მინისებურ სხეულში გარდატეხის გამო.

 • 12. 
  \\\\ ჩამოთვლილთაგან, რომელი ანატომიური თავისებურება არ ახასიათებსმხედველობის ტრაქტს? 
  • A. 

   \ ბადურას ზედა მარცხენა ველებიდან გამოსული ბოჭკოები მოთავსებულია მარცხენა მხედველობის ტრაქტის ზედა ნაწილებში;

  • B. 

   \ ბადურას ზედა მარჯვენა ველებიდან გამოსული ბოჭკოები მოთავსებულია \ ბადურას ზედა მარჯვენა ველებიდან გამოსული ბოჭკოები მოთავსებულია მარცხენა მხედველობის ტრაქტის ზედა ნაწილებში;

  • C. 

   \ ბადურა გარსის ქვედა ველებიდან გამოსული ბოჭკოები მოთავსებულია მხედველობის ტრაქტის ქვედა ნაწილებში;

  • D. 

   \ ბადურას ზედა მარცხენა ველებიდან გამოსული ბოჭკოები მოთავსებულია მარჯვენა მხედველობის ტრაქტის ზედა ნაწილებში.

 • 13. 
  \\\\ ჩამოთვლილთაგან, რომელი ანატომიური თავისებურება არ ახასიათებსმხედველობის ტრაქტს? 
  • A. 

   \ მხედველობის ტრაქტი, ხიაზმის შემდეგ, გაივლის ტვინის ფეხში;

  • B. 

   \ მხედველობის ტრაქტი მთავრდება მხედველობის პირველად ცენტრებში;

  • C. 

   \ მხედველობის ტრაქტი მთავრდება მხედველობის ბორცვის ბალიშში;

  • D. 

   \ მხედველობის ტრაქტი მთავრდება ოთხგორაკის წინა ორგორაკში.

 • 14. 
  \\\\ ჩამოთვლილი რომელი წარმონაქმნიდან იწყება მხედველობისანალიზატორის მეოთხე ნეირონი? 
  • A. 

   \ მხედველობის ბორცვის ბალიშიდან;

  • B. 

   \ ოთხგორაკის წინა ორგორაკიდან;

  • C. 

   \ გარეთა დამუხლული სხეულიდან;

  • D. 

   \ მხედველობის ბორცვის ვენტროკაუდალური ბირთვიდან.

 • 15. 
  \\\\ ჩამოთვლილთაგან, რომელ სტრუქტურაშია მოთავსებული გუგის სინათლეზერეაქციის რეფლექსური ცენტრი? 
  • A. 

   \ მხედველობის ბორცვის ბალიშში;

  • B. 

   \ ოთხგორაკის წინა ორგორაკში;

  • C. 

   \ გარეთა დამუხლულ სხეულში;

  • D. 

   \ მხედველობის ბორცვის ვენტროკაუდალურ ბირთვში.

 • 16. 
  \\\\ ჩამოთვლილთაგან, რა ანატომიური თავისებურება არ ახასიათებსმხედველობის ანალიზატორის მეოთხე ნეირონების აქსონებს? 
  • A. 

   \ გაივლის შიგნითა კაფსულის უკანა ფეხში;

  • B. 

   \ წარმოქმნის გრაციოლეს კონას;

  • C. 

   \ მთავრდება კეფის წილის მედიალურ ზედაპირზე;

  • D. 

   \ მთავრდება მხედველობის მეორად ცენტრში.

 • 17. 
  \\\ ჩამოთვლილთაგან, რა ვითარდება მხედველობის ნერვში იმპულსისგატარების სრული შეწყვეტისას? 
  • A. 

   \ ამბლიოპია;

  • B. 

   \ ჰემიანოფსია;

  • C. 

   \ სკოტომა;

  • D. 

   \ ამავროზი;

  • E. 

   \ ფოტოფსიები.

 • 18. 
  \\\\ ჩამოთვლილთაგან, რა შეიძლება განვითარდეს მხედველობის ანალიზატორისგაღიზიანების დროს? 
  • A. 

   \ ამბლიოპია;

  • B. 

   \ ჰემიანოფსია;

  • C. 

   \ სკოტომა;

  • D. 

   \ ამავროზი;

  • E. 

   \ მხედველობითი ჰალუცინაციები.

 • 19. 
  \\\\ ჩამოთვლილთაგან, რომელი კრანიული ნერვის დაზიანება ვლინდება ენისნახევრის ატროფიით და ფიბრილთა წევით? 
  • A. 

   \ XII წყ.;

  • B. 

   \ VII წყ.;

  • C. 

   \ VIII წყ.;

  • D. 

   \ IX წყ.;

  • E. 

   \ X წყ

 • 20. 
  \\\\ ჩამოთვლილთაგან, რა ანატომიური თავისებურება არ არისდამახასიათებელი ჰემიანოფსიისათვის? 
  • A. 

   \ მხედველობის დეფექტი ორივე ველის არათანამოსახელე ნახევარში;

  • B. 

   \ მხედველობის დეფექტი ორივე ველის თანამოსახელე ნახევარში;

  • C. 

   \ მხედველობის დეფექტი ორივე ველის 1/4-ში.

 • 21. 
  \\\\ ჩამოთვლილთაგან, რა არ ვლინდება მხედველობის ნერვის რეტრობულბურინაწილის დაზიანების დროს? 
  • A. 

   \ ამბლიოპია;

  • B. 

   \ ამავროზი;

  • C. 

   \ სინათლეზე გუგის პირდაპირი რეაქციის მოსპობა;

  • D. 

   \ დვრილის ჰიპერემია საზღვრების წაშლით;

  • E. 

   \ ფოტოფსიები.

 • 22. 
  \\\\ ჩამოთვლილთაგან, რა არ მიეკუთვნება ხიაზმის დაზიანების დასრულებულსინდრომს? 
  • A. 

   \ სრული ბიტემპორალური ჰემიანოფსია;

  • B. 

   \ სრული ბინაზალური ჰემიანოფსია;

  • C. 

   სიბრმავე ცალ თვალზე და ტემპორალური ჰემიანოფსია მეორეზე;

  • D. 

   \ ნაზალური ჰემიანოფსია ცალ თვალზე და ფოტოფსიები მეორეზე.

 • 23. 
  \\\\ ჩამოთვლილთაგან, რა შემთხვევაში არ ვითარდება კვადრანტული ჰემიანოფსია? 
  • A. 

   \ გარეთა დამუხლული სხეულის დაზიანების დროს;

  • B. 

   \ დეზის ნაპრალის ზედა კიდის დაზიანებისას;

  • C. 

   \ გრაციოლეს კონის ნაწილობრივი დაზიანებისას.

  • D. 

   დეზის ნაპრალის ქვედა კიდის დაზიანებისას;

 • 24. 
  \\\\ ჩამოთვლილთაგან, რა არ აღინიშნება გრაციოლეს კონის დაზიანებისას? 
  • A. 

   \ კონტრლატერალური ჰომონიმური ჰემიანოფსია;

  • B. 

   \ მხედველობის ნერვის ატროფია;

  • C. 

   \ უარყოფითი სკოტომა.

 • 25. 
  \\\\ ჩამოთვლილთაგან, რა უზრუნველყოფს თვალის კაკლების შეუღლებულიმოძრაობის კოორდინაციას? 
  • A. 

   \ თვალის მამოძრავებელი ნერვი;

  • B. 

   \ განმზიდველი ნერვი;

  • C. 

   \ ჭაღისებრი ნერვი;

  • D. 

   \ უკანა მედიალური გასწვრივი კონა;