Yer Sİstemlerİ 11.12.13.14 Ünİte Sonu Sorulari

40 Questions | Total Attempts: 66

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Yer Sstemler 11.12.13.14 nte Sonu Sorulari

.


Questions and Answers
 • 1. 
  “Sıcak nemli ekvatoral bölgeleri karakterize eden sahalar olduğunda yıllık yağış tutarı1500-2000 m dolayındadır. Nerdeyse yağışsız gün yoktur. Bu sebeple ekvatorun yakınçevresinde geniş yağmur ormanları yayılış gösterir. Dolayısıyla bu ormanlarda yaşayan türleradına özellikle kuşlar, yılan, kurbağa, maymun, timsah vb. neredeyse ekolojik döngüdeki tümhayvan türleri zengin yiyecek ihtiyacını karşılaması nedeniyle burasını yaşam alanı olarakseçmiştir.” İfadesine dayalı aşağıdaki hangi morfojenetik/morfoklimatik bölgenin genelözellikleri verilmiştir?
  • A. 

   Yarıkurak

  • B. 

   Periglasyal

  • C. 

   Ilıman

  • D. 

   Selva

  • E. 

   Kurak

 • 2. 
  Amazon Nehri Havzası genelde hangi morfojenetik/morfoklimatik bölgenin içinde yer alır?
  • A. 

   Yarıkurak

  • B. 

   Periglasyal

  • C. 

   Ilıman

  • D. 

   Selva

  • E. 

   Kurak

 • 3. 
  Birbirinden, iklim farklarından ileri gelen topoğrafya farkları ile ayrılan bölgelere…………………….. bölgeler ya da ……………………… bölgeler denir.
 • 4. 
  Aşağıda verilen bilim dallarından hangisi doğrudan Biyocoğrafya ilgili bir bilim dalıdeğildir?
  • A. 

   Ekoloji

  • B. 

   Botanik

  • C. 

   Zooloji

  • D. 

   Fizik

  • E. 

   Jeoloji

 • 5. 
  Glasiyal Bölgelerde yaşayan 4 hayvanın adını yazınız.
 • 6. 
  “Süreçler: Kuvvetli çözülme. Akarsuların yüzeysel etkisi (sellenme), çizgisel etkisinden(derine kazma) daha önemlidir. Kütle hareketleri ve rüzgâr etkisi orta derecededir. Süreçlerdedevresellik: Kurak mevsimde mekanik, sıcak mevsimde kimyasal çözülme etkin olup; nemlimevsim esas olarak döküntünün taşındığı devreye karşılık gelir.Şekiller: Devresel fakat kuvvetli taşıma sonucu çıplak kaya yüzeyleri. Differansiyel çözülmeve aşınmadan ileri gelen farklar çok belirgin. Geniş yapı platformları, bunlarla zıtlık oluşturandik yamaçlar, inselberg topoğrafyası, ferritik ve allitik kabuk oluşumu.” İfadesine dayalıolarak aşağıdaki hangi morfojenetik/morfoklimatik bölgenin morfolojik süreç veşekillerinden bahsedilmiştir?
  • A. 

   Boreal

  • B. 

   Savan

  • C. 

   Selva

  • D. 

   Kurak

  • E. 

   Yarıkurak

 • 7. 
  “Dünya’da okyanus ve denizlerin derinliklerinden atmosfer’in üst seviyelerine kadar;atmosfer, litosfer ve hidrosfer’in biyosfer olarak bilinen canlı kesimini inceleyen ve bunlarındağılışlarını, dağılışa etki eden faktörleri, nedenleriyle araştıran bilim dalına ……………..denir.” İfadesi aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanır?
  • A. 

   Biyoloji

  • B. 

   Biyosfer

  • C. 

   Biyocoğrafya

  • D. 

   Biyojeokimya

  • E. 

   Biyoçeşitlilik

 • 8. 
  Aşağıdakilerden hangisi Peltier’in sınıflaması içinde bulunan morfojenetik/morfoklimatikbölgelerden birisi olamaz?
  • A. 

   Tundra(Tundra: Sibirya’da glasyal bölgelere verilen isimdir: Ağaçsız ova anlamına gelir).

  • B. 

   Yarıkurak

  • C. 

   Flüvyal

  • D. 

   Kurak

  • E. 

   Savan

 • 9. 
  Canlıları inceleyen bilim dalına …………… denir.
  • A. 

   Zooloji

  • B. 

   Jeoloji

  • C. 

   Biyoloji

  • D. 

   Botanik

  • E. 

   Ekoloji

 • 10. 
  “Dünyada canlıların yaşadığı 16-20 km arasında değişen kalınlıkta geosferin canlıtabakasına biyosfer denir.” İfadesi sizce doğru mu, yanlış mı?
  • A. 

   Doğru

  • B. 

   Yanlış

 • 11. 
  “Yunanca Oikos yer, çevre, mekân, yaşanılacak yer; Logos bilim sözcüklerinin bir arayagelmesiyle oluşan bilim dalıdır ve organizmalar arasındaki karşılıklı etkileşimi inceler.”İfadesine dayalı aşağıdaki hangi bilim dalının tanımı verilmiştir?
  • A. 

   Ekoloji

  • B. 

   Biyoloji

  • C. 

   Jeoloji

  • D. 

   Zooloji

  • E. 

   Coğrafya

 • 12. 
  Enerji döngüsünde besin zincirinin en üstünde aşağıdakilerden hangisi bulunur?
  • A. 

   Güneş

  • B. 

   Üreticiler

  • C. 

   Otçul

  • D. 

   Etçil

  • E. 

   Hepçil

 • 13. 
  Enerji döngüsünde besin zincirini en alttan – en üste sıralayınız.
 • 14. 
  Çevresel döngüde aşağıdakilerden hangisi ana hayat kaynağını oluşturur?
  • A. 

   Güneş

  • B. 

   Mağma

 • 15. 
  “Canlılar; hidrosfer, atmosfer ve litosfer ile sürekli etkileşim halindedir. Canlılarınbirbirleriyle ve çevreyle olan ilişkilerine ………………….. denir.” İfadesine dayalı boşluğaaşağıdakilerden hangisinin getirilmesi sizce doğru olur?
  • A. 

   Geosfer

  • B. 

   Geoekoloji

  • C. 

   Ekoloji

  • D. 

   Ekosfer

  • E. 

   Ekosistem

 • 16. 
  Hava kirliliğinde, 100 litrelik benzin sarfiyatı ile egzozda ölçülenlere bakılacak olursa; kaçkilogram karbonmonoksit havaya karışır?
  • A. 

   1-5 gr

  • B. 

   10-50 gr

  • C. 

   100-500 gr

  • D. 

   1-5 kg

  • E. 

   10-15 kg

 • 17. 
  Canlıların yaşadığı ortama ne denir?
 • 18. 
  Cansızların yaşadığı ortama ne isim verilir?
 • 19. 
  “Bitkilerde depolanmış kimyasal enerjinin yakılarak harcanması olayına ……….. denilir.”İfadesi aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanır?
  • A. 

   Sızma

  • B. 

   Terleme

  • C. 

   Solunum

  • D. 

   Fotosentez

  • E. 

   Sızıntı

 • 20. 
  “Bitkilerin primer (Birincil) üreticilerin güneş enerjisini kimyasal enerjiye dönüştürmeleriekosistemin temelini oluşturur. Klorofil (yeşil renkli pigment), taşıyan yeşil bitkilerin mineralbesin maddeleri; su ve karbon dioksit gibi basit inorganik elementlerden güneş enerjisikullanarak daha kompleks organik madde yani karbonhidrat ve oksijen üretmelerinefotosentez denilir” İfadesi sizce doğru mu, yanlış mı?
  • A. 

   Doğru

  • B. 

   Yanlış

 • 21. 
  Yunanca Antropos insan; Sphare küre anlamlarına gelen iki kelimeden türemiştir. “İnsanKüresi” anlamına da gelen geosfere ne isim verilir?
  • A. 

   Atmosfer

  • B. 

   Hidrosfer

  • C. 

   Litosfer

  • D. 

   Antroposfer

  • E. 

   Biyosfer

 • 22. 
  Kuaterner’in hangi devrinde insan ortaya çıkmıştır?
  • A. 

   Pleistosen

  • B. 

   Eosen

  • C. 

   Miyosen

  • D. 

   Pliosen

  • E. 

   Holosen

 • 23. 
  Günümüz yaşayan insanların atası sayılan zekası ile hayatta kalabilen insan türüaşağıdakilerden hangisidir?
  • A. 

   Homo habilis

  • B. 

   Neandertal

  • C. 

   Cro-Magnon

  • D. 

   Homo sapiens

  • E. 

   Homo erectus

 • 24. 
  Homo sapiens’in zekasıyla insanlık tarihinde aşağıdakilerden hangisi emperyal döngüsürecinden geçmiş bir imparatorluk sayılamaz?
  • A. 

   Osmanlı

  • B. 

   Roma

  • C. 

   Moğol

  • D. 

   Çin

  • E. 

   Tunus

 • 25. 
  İnsanoğlu kısmen de olsa iç etkenler ve süreçlere mi, yoksa dış etken ve süreçlere karşıdurabilmiştir?
  • A. 

   İç etkenler ve süreçler

  • B. 

   Dış etken ve süreçler

Back to Top Back to top