แบบทดสอบ เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

20 | Total Attempts: 384

SettingsSettingsSettings
Please wait...
แบบทดสอบ เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

คำชี้แจง : ให้นักเรียนเลือกคำตอบที ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบ ดียว


Questions and Answers
 • 1. 
  1. ข้อใดเป็นความหมายของข้อมูล
  • A. 

   ก. ข้อมูลที่ผ่านการจัดระบบแล้ว สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้

  • B. 

   ข. ข้อเท็จจริง หรือ เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ คน สัตว์ สิ่งของ สถานที่

  • C. 

   ค. ข้อเท็จจริงที่ได้รับการยืนยันว่าถูกต้อง

  • D. 

   ง. ข้อมูลที่ได้จากหนังสือเรียนเท่านั้น

 • 2. 
  2. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะที่ดีของข้อมูล
  • A. 

   ก. มีความถูกต้องแม่นยำ

  • B. 

   ข. มีความสมบูรณ์ครบถ้วน

  • C. 

   ค. ทันต่อเวลา

  • D. 

   ง. มีความแปลกใหม่

 • 3. 
  3. ข้อใดไม่ใช่วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ
  • A. 

   ก. การสังเกต

  • B. 

   ข. การทดลอง

  • C. 

   ค. การสัมภาษณ์

  • D. 

   ง. การอ่านหนังสือพิมพ์

 • 4. 
  4. ข้อใดเป็นวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ
  • A. 

   ก. การสังเกต

  • B. 

   ข. การค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต

  • C. 

   ค. การสัมภาษณ์

  • D. 

   ง. การสอบถามจากแหล่งข้อมูลโดยตรง

 • 5. 
   5. ข้อใดต่อไปนี้เป็นข้อมูลปฐมภูมิ
  • A. 

   ก. น้ำทำตุ๊กตากระดาษตามหนังสืองานประดิษฐ์

  • B. 

   ข. เมฆหาข่าวจากหนังสือพิมพ์เพื่อนำมาทำรายงาน

  • C. 

   ค. ฟ้าสำรวจจำนวนนักเรียนทั้งหมดของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

  • D. 

   ง. หมอกออกกำลังกายตามคลิปวิดีโอใน YouTube

 • 6. 
  6. ข้อใดต่อไปนี้เป็นข้อมูลทุติยภูมิ
  • A. 

   ก. สมฤดีดูข่าวจากรายการเรื่องเล่าเช้านี้แล้วนำมาเล่าให้เพื่อน ๆ ฟัง

  • B. 

   ข. สมศักดิ์ทดลองทำเครื่องบินจากใบไม้

  • C. 

   ค. สมสมัยสำรวจจำนวนพัดลมที่มีอยู่ในห้องเรียนว่ามีกี่ตัว

  • D. 

   ง. สมศรีสังเกตการเปลี่ยนแปลงของต้นไม้ที่ต้นได้ปลูกไว้

 • 7. 
  7. ข้อใดคือความหมายของสารสนเทศ
  • A. 

   ก. ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ และยังไม่ผ่านการประมวลผล

  • B. 

   ข. ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ และผ่านการประมวลผลแล้ว

  • C. 

   ค. ข้อมูลที่ยังไม่ผ่านการประมวลผลแล้วแต่สามารถนำมาใช้ได้

  • D. 

   ง. ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลแล้วแต่ไม่สามารถนำมาใช้ได้

 • 8. 
  8. ข้อใดเป็นกระบวนการที่แสดงความสัมพันธ์ที่ทำให้ข้อมูลกลายเป็นสารสนเทศได้ถูกต้อง
  • A. 

   ก. ข้อมูล – การประมวลผล – สารสนเทศ

  • B. 

   ข. สารสนเทศ – ข้อมูล – การประมวลผล

  • C. 

   ค. ข้อมูล – สารสนเทศ – การประมวลผล

  • D. 

   ง. การประมวลผล – สารสนเทศ – ข้อมูล

 • 9. 
  9. ข้อใดไม่ใช่เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • A. 

   ก. โทรศัพท์มือถือ

  • B. 

   ข. กล้องถ่ายรูป

  • C. 

   ค. คอมพิวเตอร์

  • D. 

   ง. หนังสือเรียน

 • 10. 
  10. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของเทคโนโลยี
  • A. 

   ก. ทำให้ติดต่อสื่อสารได้สะดวกและรวดเร็ว

  • B. 

   ข. ทำให้มีสิ่งของเครื่องใช้ราคาแพง

  • C. 

   ค. ทำให้ค้นคว้าหาความรู้ต่าง ๆ ได้ง่าย

  • D. 

   ง. ทำให้การเดินทางสะดวกและรวดเร็ว

 • 11. 
  11. ข้อใดคือความหมายของอินเทอร์เน็ต
  • A. 

   ก. เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก

  • B. 

   ข. เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่เชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั่วโลกเข้าไว้ด้วยกัน

  • C. 

   ค. เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในประเทศเข้าไว้ด้วยกัน

  • D. 

   ง. เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั่วโลกเข้าไว้ด้วยกัน

 • 12. 
  12. “WWW” ย่อมาจากข้อใด
  • A. 

   ก. World Win Web

  • B. 

   ข. World Wide Web

  • C. 

   ค. World We Web

  • D. 

   ง. World Wan Web

 • 13. 
  13. โดเมนเนม (Domain Name) มีกี่ประเภท
  • A. 

   ก. 2 ประเภท

  • B. 

   ข. 3 ประเภท

  • C. 

   ค. 4 ประเภท

  • D. 

   ง. 5 ประเภท

 • 14. 
  14. โดเมนเนม (Domain Name) 2 ระดับ กับ 3 ระดับ ต่างกันอย่างไร
  • A. 

   ก. โดเมนเนม 2 ระดับ มีประเทศ แต่ โดเมนเนม 3 ระดับ ไม่มีประเทศ

  • B. 

   ข. โดเมนเนม 2 ระดับ ไม่มีประเภท แต่ โดเมนเนม 3 ระดับ มีประเภท

  • C. 

   ค. โดเมนเนม 3 ระดับ มีประเทศ แต่ โดเมนเนม 2 ระดับ ไม่มีประเทศ

  • D. 

   ง. โดเมนเนม 3 ระดับ มีประเทศ แต่ โดเมนเนม 2 ระดับ ไม่มีประเภท

 • 15. 
  15. ข้อใดต่อไปนี้จัดเป็นโดเมนเนม 3 ระดับ
  • A. 

   ก. www.ku.ac.th

  • B. 

   ข. www.google.com

  • C. 

   ค. www.youtube.com

  • D. 

   ง. www.edmodo.com

 • 16. 
  16. ".go/.gov" คือ ประเภทโดเมนของขององค์กรใด
  • A. 

   ก. บริษัท หรือ องค์กรพาณิชย์

  • B. 

   ข. องค์กรให้บริการเครือข่าย

  • C. 

   ค. องค์กรเอกชนไม่แสวงหากำไร

  • D. 

   ง. องค์กรของรัฐบาล

 • 17. 
  17. ถ้า”มูลนิธิเด็กพิการ”ต้องการจดทะเบียนเว็บไซต์ “มูลนิธิเด็กพิการ”ต้องใช้ประเภทของโดเมนเนมในข้อใด
  • A. 

   ก. .co/.com

  • B. 

   ข. .net

  • C. 

   ค. .or/.org

  • D. 

   ง. .go/.gov

 • 18. 
  18. โดเมนเนมในข้อใดต่อไปนี้เป็นโดเมนเนมที่จดทะเบียนในประเทศญี่ปุ่น 
  • A. 

   ก. www.hatachi.co.jp

  • B. 

   ข. www.hatari.ac.th

  • C. 

   ค. www.gobori.co.au

  • D. 

   ง. www.kogochi.or.cn

 • 19. 
  19. ข้อใดคือเบราเซอร์ที่ใช้เปิดหน้าต่างอินเทอร์เน็ตบนโทรศัพท์มือถือ iPhone
  • A. 

   ก. Google Chrome

  • B. 

   ข. Opera

  • C. 

   ค. Firefox

  • D. 

   ง. Safari

 • 20. 
  20. การนำคลิปวิดีโอจากเครื่องคอมพิวเตอร์มาลงบนเว็บไซต์ YouTube นักเรียนคิดว่าขั้นตอนนี้เรียกว่าอะไร
  • A. 

   ก. Overload

  • B. 

   ข. Reload

  • C. 

   ค. Download

  • D. 

   ง. Upload

Back to Top Back to top