Baze 1

50 Questions | Total Attempts: 54

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Baze 1

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Baze podataka su:
  • A. 

   Skup osnovnih (bazičnih) tipova podataka, kojima se pristupa iz viših programskih jezika (C, C++, JAVA, PHP, JSC, JSP)

  • B. 

   Organizovani skup logički povezanih podataka, koji se održava i koje koristi više korisnika ili programa

  • C. 

   Skup podataka koji se skladište na sigurnom mestu, a pristupaju im isključivo administratori sistema

  • D. 

   Osnovni skup podataka iz koga se definišu novi podaci pomoću Data Base Management Sistema (sistema za upravljanje bazama podataka)

 • 2. 
  Šta je podatak?
  • A. 

   Činjenica o nekom predmetu i/ili događaju koja se može zabeležiti i sačuvati na računaru

  • B. 

   Rezultat obrade više različitih informacija

  • C. 

   Činjenica koja se ne može promeniti (konstanta), a može da poprimi NULL vrednost

  • D. 

   Numerički izražena vrednost atributa, može biti različitog tipa

 • 3. 
  Šta je informacija?
  • A. 

   Skup struktuiranih i nestruktuiranih podataka

  • B. 

   Skup podataka, koji može da se ažurira i nad kojima se mogu postavljati upiti

  • C. 

   Zapisani podataka u bazi podataka na disku

  • D. 

   Obrađeni podatak nakon čega se znanje osobe koja koristi podatak povećalo

 • 4. 
  U nestruktuirane podatke se svrstavaju:
  • A. 

   Dokumenti, mape, fotografije, zvuk, video zapisi

  • B. 

   Brojevi, karakteri, datumi, novčani podaci

  • C. 

   Realni brojevi, decimalni brojevi, imaginarni brojevi

  • D. 

   Realni brojevi sa promenljivom dužinom za decimalna mesta

 • 5. 
  Šta su metapodaci
  • A. 

   Podaci koji mogu poprimiti NULL vrednost, do trenutka unošenja konkretnih podataka

  • B. 

   Podaci koji imaju ograničen vek trajanja i često se menjaju od strane aplikativnih programa

  • C. 

   Podaci koji opisuju svojstva ili karakteristike podataka krajnjih korisnika i kontekst tih podataka

  • D. 

   Popularni naziv za različite tipove podataka krajnjih korisnika

 • 6. 
  Šta je sistem za upravljanje bazama podataka
  • A. 

   Softverski sistem koji se koristi za kreiranje, održavanje i manipulisanje podacima, kao i za kontrolu prava pristupa bazi podataka

  • B. 

   Softverski sistem za upravljanje metapodacima

  • C. 

   Softverski sistem za pristup datotekama, podacima i informacijama, koji obezbeđuje apsolutna prava pristupa pojedinim korisnicima baze podataka

  • D. 

   Softverski sistem za on-line i off-line pristup bazi podataka i koji omogućava kopiranje podataka između različitih aplikacija nad bazom podataka

 • 7. 
  Sistem za upravljanje bazama podataka je:
  • A. 

   Softverski sistem koji upravlja memorijom, baferima, indeksima, pointerima i time omogućava efikasno upravljanje podacima u bazi podataka

  • B. 

   Softverski paket za normalizaciju baza podataka koje imaju nedozvoljene funkcionalne funkcionalne zavisnosti

  • C. 

   Interfejs između korisnika (korisničkih programa, aplikacija) i zapisa baze podataka na disku

  • D. 

   Softversko okruženje za pisanje korisničkih aplikacija kojima se obraća bazi podataka

 • 8. 
  Registar korisnika određuje
  • A. 

   Ko može da pristupi podacima, kojim podacima i šta može sa njima da radi

  • B. 

   Redosled prijavljivanja korisnika za rad nad jedinstvenom bazom podataka

  • C. 

   Broj korisnika koji mogu da unose metapodatke za definisanje rada baze podataka

  • D. 

   Username i password za definisanje objekata baze podataka

 • 9. 
  Ako se jedan podatak pojavljuje dva ili više puta u bazi podataka
  • A. 

   To predstavlja nepoželjnu redudansu, što može dovesti do gubitka podataka i do nekonzistentnosti baze podataka

  • B. 

   To predstavlja poželjnu redudansu, jer se višestruko zapisani podaci ne mogu lako izgubiti

  • C. 

   To olakšava kreiranje algoritama na aplikativnom nivou za pristup željenim podacima

  • D. 

   To dovodi do sporijeg pristupa (neefikasnost) željenim podacima u bazi podataka

 • 10. 
  Pogledi (views) na bazu podataka predstavljaju:
  • A. 

   Različite pristupe modelovanju baza podataka (hijerarhijski, mrežni, relacioni, objektni model podatak)

  • B. 

   Deo aplikativnog programa koji predstavlja celinu (definisanje, menjanje ili prava pristupa bazi podataka)

  • C. 

   Izbor programskog paketa (C, C++, JAVA, JSP, PHP i sl ) za pristup bazi podataka.

  • D. 

   Način ograničavanja prava korisnika. Nad jedinstvenim podacima ograničava se pravo pristupa korisnicima samo željenim podacima

 • 11. 
  Fizički dizajn baze podataka je bitan zbog:
  • A. 

   Efikasnog izvršavanja upita

  • B. 

   Struktuirane organizacije podataka u memoriji

  • C. 

   Preglednosti softvera (lake naknadne izmene)

  • D. 

   Hijerarhijske organizacije podataka u memoriji

 • 12. 
  Karakteristično za klasičan sistem baza, zasnovan na datotekama i programskim jezicima je:
  • A. 

   Programi moraju precizno da poznaju definiciju i zapis podataka na disku

  • B. 

   Omogućava efikasno pisanje softvera za baze, zato što je na raspolaganju veliki broj programera za različite programske jezike

  • C. 

   Predstavlja efikasno rešenje u kome se maksimalno štede memorijski resursi

  • D. 

   Omogućava najbrži pristup podacima u bazi podataka

 • 13. 
  Karakteristično za klasičan sistem baza, zasnovan na datotekama i programskim jezicima je:
  • A. 

   Mala redudansa podataka

  • B. 

   Nema redudanse podataka

  • C. 

   Velika redudansa podataka

  • D. 

   Kontrolisana redudansa podataka

 • 14. 
  Karakteristično za klasičan sistem baza, zasnovan na datotekama i programskim jezicima je:
  • A. 

   Lako se mogu deliti podaci između nezavisnih procesa (odeljenja)

  • B. 

   Postoji uvek jedna aplikacija koja pokriva sva odeljenja i omogućava deljenje podataka

  • C. 

   Ograničena mogućnost deljenja podataka između nezavisnh procesa

  • D. 

   Lako se mogu generisati izveštaji na nivou cele organizacije

 • 15. 
  Karakteristično za klasičan sistem baza, zasnovan na datotekama i programskim jezicima je:
  • A. 

   Nakon promene programera lako se može nastaviti razvoj aplikacija

  • B. 

   Teško se mogu koristiti prethodna razvojna dostignuća, razvoj je uvek od početka

  • C. 

   Nastavak razvoja aplikacija je jednostavan jer postoji veliki broj programera

  • D. 

   Lako je nastaviti razvoj aplikacija, ako se ne menja programski jezik

 • 16. 
  Karakteristika pristupa zasnovanog na bazama podataka
  • A. 

   Nezavisnost između podataka i metapodataka

  • B. 

   Zavisnost između aplikacija i podataka

  • C. 

   Zavisnost između aplikacija, podataka i metapodataka

  • D. 

   Nezavisnost između aplikacija i podataka

 • 17. 
  Kod baza podataka, u odnosu na klasične sisteme
  • A. 

   Postoji mala (ili je minimalna) redudansa metapodataka

  • B. 

   Ne postoji (ili je minimalna) redudansa podataka u bazi

  • C. 

   Postoji velika (ali kontrolisana) redudansa metapodataka

  • D. 

   Postoji velika redudansa podataka u bazi

 • 18. 
  Kod baza podataka, u odnosu na klasične sisteme
  • A. 

   Povećana je potreba za održavanjem aplikacija

  • B. 

   Ne postoji potreba za održavanjem aplikacija

  • C. 

   Održavanje aplikacija se vrši samo pri unosu podataka

  • D. 

   Smanjena je potreba za održavanjem aplikacija

 • 19. 
  Karakteristika ličnih baza podataka
  • A. 

   Podaci se lako dele sa drugim korisnicima

  • B. 

   Mogu da unaprede produktivnost pojedinca

  • C. 

   Iz njih se lako prenose podaci do baze cele organizacije

  • D. 

   Lako prerastaju u baze podataka cele organizacije

 • 20. 
  Baza podataka cele organizacije
  • A. 

   Podržava sve procese organizacije i proces donošenja odluka

  • B. 

   Mora da bude na jednom računaru

  • C. 

   Veličine je petabajta (1 PB = 215 B) podataka

  • D. 

   Koristi sistem datoteka, kako bi se sprečio gubitak važnih podataka

 • 21. 
  Baza podataka se putem Interneta može otvoriti ka kupcima. U tom slučaju:
  • A. 

   Važno je obratiti pažnju na sigurnost i integritet podataka

  • B. 

   Jednostavno se može trgovati i plaćati roba

  • C. 

   Bezbednost podataka u Internetu onemogućava zloupotrebu baze

  • D. 

   Mora se dozvoliti samo pregled podataka, a izmene se moraju zabraniti

 • 22. 
  Nastanak baza podataka – patent za automatsku obradu podataka, vezuje se za:
  • A. 

   Charles Babbage

  • B. 

   Howard Aiken

  • C. 

   Herman Holerith

  • D. 

   Alan Turing

 • 23. 
  Modelovanje procesa iz realnog sveta:
  • A. 

   Vrši se potpuno u računaru bez uticaja čoveka. Takav model je maksimalno precizan jer se računarom obuhvataju svi detalji procesa iz realnog sveta.

  • B. 

   Svodi se na izbor broja, veličine i tipa datoteka i softverskih aplikacija potrebnih za njihovo održavanje.

  • C. 

   Predstavlja pojednostavljivanje problema iz realnog sveta i njegovo posmatranje samo sa stanovišta bitnih za ciljeve analize

  • D. 

   Obuhvata sve probleme koji postoje u realnom svetu

 • 24. 
  Šta je ENTITET u procesu modelovanja
  • A. 

   Entitet je osobina uočenog objekta, koja se konkretno može izraziti jednim atributom

  • B. 

   Pod entitetom se podrazumeva sve što se može jednoznačno odrediti, identifikovati i razlikovati

  • C. 

   Entitet je vrednost atributa kojim se opisuje konkretno svojstvo

  • D. 

   Predstavlja softversko ili hardversko okruženje u kome se vrši modelovanje

 • 25. 
  ENTITET po svojoj prirodi predstavlja:
  • A. 

   Deo okruženja, konkretan objekat, veza između objekata, apstraktni pojam, događaj, asocijacija

  • B. 

   Isključivo objekat iz realnog sveta koji se može opipati (sto, stolica, automobil, zgrada, fakultet, student i sl.)

  • C. 

   Softverski alat koji se koristi za održavanje baza podataka

  • D. 

   Hardver (PC računar, mainframe, notebook, PDA i sl) na kome se realizuje baza podataka

 • 26. 
  1. Šta je ATRIBUT
  • A. 

   Atribut je skup entiteta koji imaju isto ponašanje

  • B. 

   Atribut je zajednička osobina (svojstvo) koju poseduju svi entiteti jedne klase

  • C. 

   Atribut je vrednost jednog entiteta

  • D. 

   Atribut predstavlja vrstu (red, slog, rekord) u jednoj tabeli koja se na disk zapisuje kao datoteka.

 • 27. 
  1. U procesu modelovanja, objekat iz realnog sveta minimalno ima:
  • A. 

   0 (nula) atributa

  • B. 

   1 (jedan) atribut

  • C. 

   2 (dva) atributa

  • D. 

   3 (tri) atributa

 • 28. 
  U procesu modelovanja, veza između objekata iz realnog sveta minimalno ima:
  • A. 

   0 (nula) atributa

  • B. 

   1 (jedan) atribut

  • C. 

   2 (dva) atributa

  • D. 

   3 (tri) atributa

 • 29. 
  DOMEN atributa predstavlja:
  • A. 

   Broj atributa kojima se opisuje konkretan entitet

  • B. 

   Prostor u tabeli (datoteci) u koji se upisuju vrednosti atributa

  • C. 

   Dužinu karaktera ili dužinu za numerčki tip podataka koji se upisuje u bazu podataka

  • D. 

   Skup dozvoljenih vrednosti koje može da poprimi jedan atribut

 • 30. 
  Ako se u procesu modelovanja uoči PREMALO atributa, to znači da je:
  • A. 

   Model jednostavan, njegova verodostojnost mala, ograničena je upotrebljivost informacija

  • B. 

   Model je jednostavan, njegova verodostojnost je velika i omogućava dobijanje efikasnih informacija

  • C. 

   Model je komplikovan, njegova verodstojnost je velika i dobijene informacije su upotrebljive

  • D. 

   Model je komplikovan zato što zbog malo atributa postoji puno međusobnih veza, a dobijene informacije su veoma upotrebljive

 • 31. 
  Ako se u procesu modelovanja uoči PREVIŠE atributa, to znači da je:
  • A. 

   Verodostojnost modela je mala, model nije kompleksan, manipulacije su teške, ali su dobijene informacije veoma upotrebljive

  • B. 

   Model je jednostavan zato što zbog velikog broja atributa postoji minimalan broj veza među objektima, a dobijene informacije su veoma upotrebljive

  • C. 

   Verodostojnost modela je odlična, kompleksnost je velika, manipulacije su teške, dobijene informacije su konfuzne

  • D. 

   Verodostojnost modela je mala, kompleksnost je velika, manipulacije su jednostavne, a dobijene informacije su upotrebljive

 • 32. 
  Obeležiti složen atribut:
  • A. 

   Ocena

  • B. 

   DatumRođenja

  • C. 

   Fakultet

  • D. 

   JMBG

 • 33. 
  Veza između entiteta STUDENT i PROFESOR je:
  • A. 

   1 : 1 (jedan prema jedan)

  • B. 

   1 : N (jedan prema više)

  • C. 

   M : 1 (više prema jedan)

  • D. 

   M : N (više prema više)

 • 34. 
  Veza između entiteta DEKAN i FAKULTET je:
  • A. 

   1 : 1 (jedan prema jedan)

  • B. 

   1 : N (jedan prema više)

  • C. 

   M : 1 (više prema jedan)

  • D. 

   M : N (više prema više)

 • 35. 
  Eksterni sloj u troslojnoj arhitekturi baze podataka je:
  • A. 

   Sloj kome se obraćaju aplikacije, tj. odgovarajući korisnički model baze

  • B. 

   Sloj koji obuhvata šeme modela podataka, sve relacije i ograničenja nad bazom

  • C. 

   Sloj baze koji se odnosi na zapisivanje konceptualnog sloja na nekom medijumu za čuvanje podataka.

  • D. 

   Sloj koji povezuje konceptualni i interni sloj baze podataka

 • 36. 
  1. Konceptualni sloj u troslojnoj arhitekturi baze podataka je:
  • A. 

   Sloj kome se obraćaju aplikacije, tj. odgovarajući korisnički model baze

  • B. 

   Sloj koji obuhvata šeme modela podataka, sve relacije i ograničenja nad bazom

  • C. 

   Sloj baze koji se odnosi na zapisivanje konceptualnog sloja na nekom medijumu za čuvanje podataka.

  • D. 

   Sloj koji je iznad eksternog i internog sloja baze podataka

 • 37. 
  Interni sloj u troslojnoj arhitekturi baze podataka je:
  • A. 

   Sloj kome se obraćaju aplikacije, tj. odgovarajući korisnički model baze

  • B. 

   Sloj koji obuhvata šeme modela podataka, sve relacije i ograničenja nad bazom

  • C. 

   Sloj baze koji se odnosi na zapisivanje konceptualnog sloja na nekom medijumu za čuvanje podataka.

  • D. 

   Sloj koji povezuje konceptualni i interni sloj baze podataka

 • 38. 
  Ako se baza podataka realizuje kao jedna tabela:
  • A. 

   Model je komplikovan, podaci se javljaju samo jednom (ne ponavljaju se kao kad ima više tabela), jednostavno je održavanje

  • B. 

   Model je komplikovan, minimalna je redudansa, održavanje je komplikovano, ali ne postoji mogućnost greške

  • C. 

   Model je jednostavan, nema redudanse, jednostavno je održavanje i minimalna je mogućnost greške

  • D. 

   Jednostvan je model, postoji visoka redudansa podataka, javljaju se anomalije kod ažuriranja

 • 39. 
  U hijerarhijskom modelu podataka:
  • A. 

   Jedan roditelj može da ima više naslednika

  • B. 

   Jedan naslednik može da ima više roditelja

  • C. 

   Jedan naslednik može da ima dva roditelja

  • D. 

   Jedan roditelj može da ima jednog naslednika

 • 40. 
  U hijerarhijskom modelu podataka ne mogu se predstaviti veze tipa:
  • A. 

   1 : 1 (jedan prema jedan)

  • B. 

   1 : N (jedan prema više)

  • C. 

   1 : 2 (jedan prema dva)

  • D. 

   M : N (više prema više)

 • 41. 
  U hijerarhijskom modelu podataka:
  • A. 

   Ne može obrisati slog u tabeli naslednika ako se ne obriše u roditeljskoj tabeli

  • B. 

   Ne može se obrisati slog u tabeli naslednika ako se ne obriše slog kod svih naslednika

  • C. 

   Ne može se dodati slog u tabelu naslednika dok se ne uključi u roditeljsku tabelu

  • D. 

   Ne može se dodati slog u tabelu roditelja ako ne postoje naslednici

 • 42. 
  Osnovna karakteristika mrežnog modela podataka je:
  • A. 

   Visoka kompleksnost i težina upotrebe

  • B. 

   Ne može se predstaviti veza između objekata tipa M:N

  • C. 

   Lako se može razviti u linearne liste kod programiranja

  • D. 

   Sve se predstavlja tabelama

 • 43. 
  U relacionom modelu podataka:
  • A. 

   Osnovna mana je što se ne zasniva na nekoj strogoj matematičkoj teoriji, pa se ne može efikasno vršiti programiranje

  • B. 

   Minimalna je redudansa, i objekti i veze se predstavljaju tabelama, nema anomalija ažuriranja, u jednoj tabeli ne postoje dva identična reda

  • C. 

   Maksimalna je redudansa podataka, efikasno se predstavljaju veze tipa M:N, ne postoje anomalije ažuriranja, ali se mogu javiti anomalije kod brisanja podataka

  • D. 

   Tabele su povezane pokazivačima (pointerima), koji ukazuju na početak druge tabele

 • 44. 
  Najefikasniji način za dobijanje podataka iz relacionih baza podataka je:
  • A. 

   Postavljanje upita

  • B. 

   Pregledanje rekorda u bazi podataka

  • C. 

   Obavezno sortiranje podataka pri unosu

  • D. 

   Primena algoritma polovljenja intervala pri pregledanju sortiranih rekorda

 • 45. 
  Primarni ključ jedne relacije je:
  • A. 

   Jedinstven identifikator svakog zapisa u tabeli

  • B. 

   Atribut koji se javlja na prvom mestu u spisku atributa i najvise opisuje dati entitet

  • C. 

   Ključ koji pokazuje na drugu relaciju i povezuje je sa njom

  • D. 

   Jedinstven identifikator osnovne kolone u jednoj tabeli

 • 46. 
  Strani ključ jedne relacije je:
  • A. 

   Jedinstven identifikator svakog zapisa u tabeli

  • B. 

   Vrednost atributa koja se upisuje iz aplikacije (spolja) i kojom se ukazuje na željeni atribut

  • C. 

   Ključ koji pokazuje na drugu relaciju i povezuje je sa njom

  • D. 

   Ključ koji je vaze sa drugim atributom u istoj relaciji

 • 47. 
  1. Primarni ključ jedne relacije:
  • A. 

   Može da se sastoji iz više atributa

  • B. 

   Predstavlja se isključivo jednim atributom

  • C. 

   Obavezno je na prvom mestu liste atributa koji opisuju dati entitet

  • D. 

   Obavezno je redni broj unosa podataka u tabelu

 • 48. 
  Da bi tabela bila relacija mora da važi sledeće:
  • A. 

   Bitan je redosled unosa redova (zapisa) u tabelu

  • B. 

   Bitan je redosled atributa pri definisanju tabele

  • C. 

   Ne mogu se pojaviti dva ista reda u tabeli

  • D. 

   Ne mogu se pojaviti dve iste kolone u tabeli

 • 49. 
  Šta je strukturna sistemska analiza (SSA):
  • A. 

   Pristup u razvoju poslovnih informacionih sistema u kome se analiziraju tokovi podataka u sistemu, određuju ključni entiteti i njihovi atributi, kao i entiteti izvan sistema s kojima on komunicira

  • B. 

   Sistematski pristup izboru najpogodnijeg sistema za upravljanje bazama podataka (SUBP)

  • C. 

   Sistematski pristup za analizu i definisanje hardverskih potreba za implementaciju konkretnog informacionog sistema

  • D. 

   Predstavlja sistemsku analizu hardverskih potreba i softverskih alata za implementaciju poslovnog informacionog sistema

 • 50. 
  Šta ne spada u strukturnu sistemsku analizu (SSA):
  • A. 

   Funkcionalna dekompozicija sistema

  • B. 

   Dijagrami tokova podataka

  • C. 

   Rečnik podataka

  • D. 

   Izbor odgovarajućeg SUBP