Evs104: Druhý Průběžný Test

51 Questions | Total Attempts: 47

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Evs104: Druhý Průběžný Test

Questions and Answers
 • 1. 
  Na summitu v Haagu v r.1969 se hlavy států a vlád dohodly, že vlastní příjmy Společenství budou zavedeny:
  • A. 

   Postupně, podle rámce finanční dohody o společné zemědělské politice

  • B. 

   V mezidobí před schválením finanční dohody o společné zemědělské politice a schválení politické dohody o společné dopravní politice

  • C. 

   Okamžitě a bez odkladu

  • D. 

   Po naplnění závazků definovaných v pojmech dokončení, prohloubení a rozšíření

 • 2. 
  Výsledek jednání haagského summitu v roce 1969 je shrnován do těchto hesel:
  • A. 

   Subsidiarita, občanství, demokracie

  • B. 

   Vniřní trh, jistoty, budoucnost

  • C. 

   Dokončení, prohloubení, rozšíření

  • D. 

   Prohloubení, rozšíření, jednota

  • E. 

   Jednota, mnohost, Evropa

 • 3. 
  Na summitu v Haagu v r. 1969 se hlavy států a vlád dohodly, že rozvoj měnové spolupráce:
  • A. 

   Bude probíhat současně s koordinací hospodářských politik

  • B. 

   Není nutně závislý na koordinaci hospodářských politik

  • C. 

   Bude předcházet koordinaci hospodářských politik

  • D. 

   Musí být bez výjimky založen na koordinaci hospodářských politik

  • E. 

   By měl být založen na koordinaci hospodářských politik

 • 4. 
  Na summitu v Haagu  v r. 1969 se hlavy států a vlád dohodly, že finanční dohoda nutná pro přechod do konečné fáze budování společného trhu:
  • A. 

   Musí být přijata hlasováním prostou většinou

  • B. 

   Může být schválena jednomyslně, ale nesmí to mít vliv na její principy

  • C. 

   Musí být schválena jednomyslně

  • D. 

   Musí být schválena hlasováním prostou nebo kvalifikovanou většinou

  • E. 

   Nesmí být schválená jednomyslně

 • 5. 
  Prostředí Haagské konference ovlivnila změna _______ ve Francouzsku a ________ v Německu.
 • 6. 
  Rozpočtová (Lucemburská) smlouva z r. 1970 předpokládá přijímání rozpočtu na: 
  • A. 

   Rozpočtový rok od 1. ledna do 31. prosince

  • B. 

   Tři rozpočtové roky počínaje 1. lednem 1971

  • C. 

   Rozpočtový rok od 1. ledna do 31. prosince v rámci výdajových stropů podle sedmiletého finančního výhledu

  • D. 

   Rozpočtový rok od 1. července do 30. června v rámci výdajových stropů podle pětiletého finančního výhledu

  • E. 

   Rozpočtový rok od 1. července do 30. června

 • 7. 
  Rozpočtová smlouva z r. 1970 předpokládá, že každý z orgánů Společenství:
  • A. 

   Disponuje při přijímání rozpočtu pravomocemi, které se odvíjejí od předpokládaného odhadu jeho správních výdajů

  • B. 

   Spolurozhoduje s Vysokým úřadem o výši celkového rozpočtu (pokud je přijat do 1. července roku, který předchází tomu, na který se rozpočet vztahuje)

  • C. 

   Předkládá Vysokému úřadu předpokládaný odhad svých správních výdajů každoročně do 1. července (a pokud se tak nestane, řídí se rozpočtem z loňského roku)

  • D. 

   Předkládá Vysokému úřadu předpokládaný odhad svých správních výdajů každoročně do 1. července

  • E. 

   Si vytváří vlastní rozpočet na základě vlastních příjmů

 • 8. 
  Rozpočtová smlouva z r. 1970 stanovuje, že tvz. nemandatorní výdaje mohou být navýšeny o maximální míru, která vyplývá:
  • A. 

   Z vývoje salda zahraničního obchodu Společenství jako celku i jednotlivých členských států

  • B. 

   Z vývoje hrubého národního produktu v jednotlivých členských státech a z průměrné změny rozpočtu Společenství

  • C. 

   Z vývoje objemu hrubého národního produktu ve Společenství nebo z průměrné změny rozpočtů členských států

  • D. 

   Z vývoje objemu hrubého národního produktu ve Společenství a z průměrné změny rozpočtů členských států

  • E. 

   Z vývoje kurzů měn ve Společenství v kontextu přípravy národních rozpočtů

 • 9. 
  Rozpočtová smlouva z r. 1970 předpokládá, že absolutorium za plnění rozpočtu uděluje:
  • A. 

   Rada

  • B. 

   Rada a Vysoký úřad

  • C. 

   Rada a Shromádění

  • D. 

   Rada nebo Shromáždění

  • E. 

   Shromáždění

 • 10. 
  Rozpočtová smlouva z r. 1970 předpokládá přijímání rozpočtu:
  • A. 

   Vysokým úřadem, Radou a Shromážděním

  • B. 

   Vysokým úřadem a Radou (a po přechodném období pěti let i Shromážděním)

  • C. 

   Vysokým úřadem a Radou

  • D. 

   Radou, Shromážděním a Účetním dvorem

  • E. 

   Shromážděním a Účetním dvorem

 • 11. 
  Wernerova zpráva předpokládá vytvoření:
  • A. 

   Společné měny

  • B. 

   Měnové a politické unie

  • C. 

   Měnové unie

  • D. 

   Společné rozpočtové, měnové a hospodářské politiky

  • E. 

   Měnové unie a společné měny (s pětiletým odkladem)

 • 12. 
  V kolkých fázích navrhuje Wernerova zpráva vytvoření menové unie? (vpište číslovku)
 • 13. 
  Vytvoření měnové unie podle Wernerovy zprávy nutně předpokládá:
  • A. 

   Konvertibilitu měn, zúžení fluktuačních pásem, fixaci parit a volný pohyb kapitálu

  • B. 

   Vytvoření společné měny

  • C. 

   Fixaci parit, volný pohyb kapitálu a vytvoření společné měny

  • D. 

   Volný pohyb kapitálu, vytvoření společné měny a vytvoření evropské centrální banky

  • E. 

   Konvertibilitu měn, zúžení fluktuačních pásem a volný pohyb kapitálu

 • 14. 
  Vytvoření měnové unie podle Wernerovy zprávy v institucionální rovině předpokládá zejména:
  • A. 

   Revizi rozpočtových smluv z let 1970 a 1975

  • B. 

   Revizi Římských smluv

  • C. 

   Uzavření nové primárně-právní normy

  • D. 

   Přijetí prováděcích směrnic a nařízení

  • E. 

   Vytvoření evropského měnového institutu

 • 15. 
  Davignonova zpráva předpokládala:
  • A. 

   Výsadní postavení schůzek ministrů zahraničních věcí minimálně šestkrát ročně, bez účasti Komise a Evropského parlamentu

  • B. 

   Setkávání ministrů zahraničních věcí minimálně dvakrát ročně a Politického výboru minimálně čtyřikrát ročně

  • C. 

   Setkávání ministrů zahraničí maximálně dvakrát ročně a Politického výboru dle potřeby, vždy za účasti Komise a Evropského parlamentu

  • D. 

   Setkávání bývalého, současného a budoucího předsednictví minimálně dvakrát ročně

  • E. 

   Setkávání Rady, Politického výboru, Komise a Evropského parlamentu minimálně dvakrát a maximálně čtyřikrát ročně

 • 16. 
  Cíli politické spolupráce podle Davignonovy zprávy byly:
  • A. 

   Zajištění vzájemného porozumění k otázkám mezinárodní politiky a organizace zahraničněpolitických aktivit z rozpočtu Společenství

  • B. 

   Posílení solidarity mezi státy Společenství a jednotné zastoupení Společenství v Organizaci spojených národů

  • C. 

   Zajištění vzájemného porozumění k otázkám mezinárodní politiky a posílení solidarity mezi státy Společenství

  • D. 

   Sepsání Evropského aktu a posílení solidarity mezi státy Společenství

  • E. 

   Vytvoření Politického výboru a vybudování společné zahraniční a bezpčenostní politiky

 • 17. 
  Davignonova zpráva dávala koordinační pravomoci:
  • A. 

   Předsedovi Komise

  • B. 

   Ministrům zahraničních věcí členských států

  • C. 

   Předsedovi Komise a předsedovi Rady

  • D. 

   úřadujícímu předsedovi

  • E. 

   Předsedovi Shromáždění a úřadujícímu předsedovi

 • 18. 
  Překážky obchodu uvnitř Společenství jsou podle Cassis de Dijon akceptovatelné, pokud:
  • A. 

   Jsou potřeba k daňové kontrole, ochraně veřejného zdraví a ochraně spotřebitele

  • B. 

   Se týkají obchodu s alkoholem a jinými produkty zatíženými spotřební daní

  • C. 

   Se dotčené země dohodnou na vzájmném režimu

  • D. 

   Nejde o cla a kvantitativní opatření

  • E. 

   Významně nenarušují fungování jednotného vnitřního trhu

 • 19. 
  Cassis de Dijon konkretizoval pojem opatření s rovnocenným účinkem _______.
 • 20. 
  Evropská rada se podle Jednotného evropského aktu skládá z:
  • A. 

   Předsedů a místopředsedů vlád a Komise

  • B. 

   Hlav států a vlád, předsedy Komise a předsedy Evropského parlamentu

  • C. 

   Hlav států a vlád členských států a předsedy Komise

  • D. 

   Předsedy Rady, předsedy Komise a předsedy Evropského parlamentu

  • E. 

   Hlav států a vlád členských států a Komise

 • 21. 
  Jednotný evropský akt do primárního práva mj. zakotvuje:
  • A. 

   Evropský soudní dvůr a Soud první instance

  • B. 

   Evropskou radu a Evropskou politickou spolupráci

  • C. 

   Evropskou politickou spolupráci a spolupráci v oblasti justice a vnitra

  • D. 

   Účetní dvůr a Soud první instance

  • E. 

   Evropský systém centrálních bank

 • 22. 
  Jednotný evropský akt v oblasti vnitřního trhu zpravidla vyžaduje hlasování:
  • A. 

   Kvalifikovanou většinou v Radě

  • B. 

   Kvalifikovanou většinou v Komisi a Radě

  • C. 

   Kvalifikovanou většinou v Evropském parlamentu

  • D. 

   Ve všech zainteresovaných institucích kvalifikovanou většinou

  • E. 

   Prostou většinou v Radě

 • 23. 
  Soud první instance může podle Jednotného evropského aktu zřídit:
  • A. 

   Komise na žádost Soudního dvora a po poradě s Radou a Evropským parlamentem

  • B. 

   Rada jednomyslně na žádost Soudního dvora a po poradě s Komisí a Evropským paralamentem

  • C. 

   Komise kvalifikovanou většinou na žádost Soudního dvora a po poradě s Radou a Evropským paralamentem

  • D. 

   Rada kvalifikovanou většinou na žádost Soudního dvora a po poradě s Komisí a Evropským parlamentem

  • E. 

   Rada ve spolupráci s Evropským parlamentem po poradě s Komisí

 • 24. 
  Jednotný evropský akt rozšířil aktivity Společenství o oblast:
  • A. 

   Celní unie a jednotného trhu

  • B. 

   Politické spolupráce, měnové unie, jednotného trhu a sociální politiky

  • C. 

   Volného pohybu osob, zboží, služeb a kapitálu, sociální politiky a hospodářské a sociální soudržnosti

  • D. 

   Sociální politiky, hospodářské a sociální soudržnosti, výzkumu a technického rozvoje a životního prostředí

  • E. 

   Výzkumu a technického rozvoje, spolupráce v oblasti justice a vnitra a životního prostředí

 • 25. 
  Smlouva o EU žádá o vypracování a provádění rozhodnutí v oblasti společné zahraniční a bezpečnostní politiky:
  • A. 

   NATO

  • B. 

   členské státy EU, které nejsou vázány neutralitou

  • C. 

   členské státy EU

  • D. 

   Své instituce a agentury

  • E. 

   ZEU

Back to Top Back to top