Ανάλυση και Σχεδίαση Πλ. Συστημάτων

20 Questions | Total Attempts: 70

SettingsSettingsSettings
Ανάλυση και Σχεδίαση Πλ. Συστημάτων - Quiz

Questions and Answers
 • 1. 
  Να γράψετε στον χώρο που ακολουθεί τι καταλαβαίνετε με τον όρο ανάλυση συστημάτων
 • 2. 
  Να γράψετε στον χώρο που ακολουθεί πέντε(5) προσόντα που πρέπει να έχει ο αναλυτής συστημάτων
 • 3. 
  Να γράψετε στον χώρο που ακολουθεί μόνο τι περιλαμβάνει η φάση της συντήρησης
 • 4. 
  Να γράψετε σε ποιούς 3 άξονες βασίζεται η απόφαση που θα στοιχειθετηθεί στην μελέτη σκοπιμότητας. Σε ποιά 3 ερωτήματα δηλαδή πρέπει να απαντά?
 • 5. 
  Στην φάση της Ανάλυσης ενός πληροφοριακού συστήματος χρησιμοποιούνται διάφορες μέθοδοι για ενοπισμό των πραγματικών αναγκών του υπό μελέτη συστήματος.(Επιλέξετε τα σωστά)
  • A. 

   Ερωτηματολόγια

  • B. 

   Συνεντεύξεις

  • C. 

   Συναντήσεις

  • D. 

   Συλλογή εντύπων

  • E. 

   επί τόπου παρατήρηση

 • 6. 
  Στη φάση της σχεδίασης ενός πληροφοριακού συστήματος΄προσδιορίζουμε τι ακριβώς θα κάνει το προτεινόμενο σύστημα
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 7. 
  Ματαβείτε στον πιο κάτω σύνδεσμο και αφού το διαβάσετε επιλέξετε πιο από τα πιο κάτω είναι σωστό. https://www.jccsmart.com/ 
  • A. 

   Στη σελίδα εμφανίζονται συστήματα ΠΣ αυτοματοποίησης γραφείου για την κυβέρνηση

  • B. 

   Στη σελίδα εμφανίζονται ΠΣ συστήματα συναλλαγών

  • C. 

   Στη σελίδα εμφανίζονται ΠΣ εμπειρoγνωμοσύνης

  • D. 

   Στη σελίδα εμφανίζονται συστήματα λήψεως αποφάσεων

 • 8. 
  Το εξωτερικό περιβάλλον ενός συστήματος είναι ότι βρίσκεταιεκτός του εσωτερικού περιβάλλοντος ενός συστήματος. Το εξωτερικόπεριβάλλον βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με το εσωτερικόπεριβάλλον ανταλλάσσοντας δεδομένα-πληροφορίες (είσοδοι / έξοδοι)
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 9. 
  Το πληροφοριακό σύστημα (IS) αποτελείται από τα πιο κάτω συστατικά (Επιλέξετε το σωστό)
  • A. 

   Ανθρώπινο δυναμικό,δεδομένα / πληροφορίες,τεχνολογία της πληροφορικής

  • B. 

   Ανθρώπινο δυναμικό,δεδομένα / πληροφορίες,διαδικασίες,hardware,software

  • C. 

   Ανθρώπινο δυναμικό,δεδομένα / πληροφορίες,διαδικασίες,τεχνολογία της πληροφορικής

  • D. 

   Ανθρώπινο δυναμικό,πληροφορίες,διαδικασίες,τεχνολογία της πληροφορικής

 • 10. 
  Tο άτομο ή το σύνολο των ατόμων τα οποία αλληλεπιδρούν με ένα σύστημα άρα το χρησιμοποιούν αποτελούν για το σύστημα τον 
 • 11. 
  Στα πλαίσια της ψηφιακής ατζέντας η ΕΕ έχει αποφασίσει την προώθηση και εισαγωγή των συστημάτων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης με σκοπό την διευκόλυνση των διαδικασιών λειτουργίας των κρατών μελών αλλά και την εξυπηρέτηση των Ευρωπαίων Πολιτών. Το πιο πάνω αποτελεί εντολή για την Κυπριακή Κυβέρνηση
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 12. 
  Ο Σκοποί ενός πληροφοριακού συστήματος είναι οι πιο κάτω(Επιλέξετε τα σωστά)
  • A. 

   υποστήριξη και βελτίωση των λειτουργιών ενός συστήματος

  • B. 

   υποστήριξη λύσεων

  • C. 

   υποστήριξη λήψεως αποφάσεων

  • D. 

   εκσιχρονισμός του συστήματος

  • E. 

   εισαγωγής της τεχνολογίας της πληροφορικής

 • 13. 
  Ο ρόλος του αναλυτή είναι: (Επιλέξετε 3)
  • A. 

   να μελετά το υπό ανάπτυξη σύστημα

  • B. 

   να καταρτίζει ομάδες για μελέτη του υπό ανάπτυξη συστήματος

  • C. 

   να είναι ο σύνδεσμος μεταξύ των ομάδων που μελετούν το υπό ανάπτυξη σύστημα

  • D. 

   να έχει την ευθύνη για το υπό ανάπτυξη σύστημα

 • 14. 
  Επιλέξετε ποιες είναι οι ομάδες που ενδιαφέρουν ένα αναλυτή όταν αναπτύσσει ένα πληροφοριακό σύστημα
  • A. 

   Πελάτες

  • B. 

   Εξωτερικοί Σύμβουλοι

  • C. 

   Εξωτερικοί Σύμβουλοι

  • D. 

   Χρήστες

  • E. 

   Συνεργάτες επιχείρησης

  • F. 

   Ειδικοί της πληροφορικής

  • G. 

   Προμηθευτές τεχνολογίας πληροφορικήξ

  • H. 

   Διαχειριστές Βάσεων Δεδομένων

  • I. 

   Διαχειριστές Δικτύων

 • 15. 
  Η φάση της υλοποίησης ενός συστήματος είναι η πιο δαπανηρή φάση 
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 16. 
  Το έγγραφο προδιαγραφών πρέπει να είναι:(Επιλέξετε το/τα σωστά)
  • A. 

   ολοκληρωμένο

  • B. 

   συνοπτικό

  • C. 

   λεπτομερές

  • D. 

   γραφικά απεικονιζόμενο

  • E. 

   σαφές

 • 17. 
  Με ποιούς τρόπους καταγράφουμε τις προδιαγραφές ενός προτεινόμενου πληροφοριακού συστήματος (Επιλέξετε τη σωστή)
  • A. 

   Λογικά Διαγράμματα, Φυσική γλώσσα,Διαγράμματα Σχέσων Οντοτήτων

  • B. 

   Διαγράμματα Ροής Δεδομένων ,Φυσική γλώσσα,Διαγράμματα Σχέσων Οντοτήτων

  • C. 

   Διαγράμματα Ροής,Διαγράμματα Σχέσεων,Φυσική Γλώσσα

  • D. 

   Όλα τα πιο πάνω

 • 18. 
  Ποια είναι τα μοντέλλα απεικόνισης των πληροφοριακών συστημάτων?Επιλέξετε το/τα σωστά
  • A. 

   Λεκτικά

  • B. 

   Φυσικά

  • C. 

   Λογικά

  • D. 

   Γραφικά

  • E. 

   Ηλεκτρονικά

Back to Top Back to top