Mrs - Modul 2

48 Questions

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Mrs - Modul 2


Questions and Answers
 • 1. 
  Šta su obrasci projektovanja (Design patterns):
  • A. 

   Opšte, ponovo upotrebljivo rešenje za probleme koji se često mogu pojaviti u arhitekturi softvera

  • B. 

   Ponovo upotrebljiv softverski kod koji nudi opšte rešenje za učestale probleme u razvoju softvera

  • C. 

   Opisno rešenje problema koje zavisi od programskog jezika i mogu se primeniti samo na određene tehnologije

 • 2. 
  Koji su osnovni tipovi obrazaca projektovanja softvera (Design patterns):
  • A. 

   Strukturni obrasci

  • B. 

   Obrasci arhitekture

  • C. 

   Kreacioni obrasci

  • D. 

   Obrasci ponašanja

  • E. 

   Obrasci uvođenja

  • F. 

   Obrasci sistema

 • 3. 
  Koji su osnovni elementi obrazaca projektovanja (Design Patterns):
  • A. 

   Problem koji obrazac rešava

  • B. 

   Arhitektura softvera

  • C. 

   Resursi koji su potrebni za rešavanje problema

  • D. 

   Programski kod koji se odmah može izvršiti

  • E. 

   Pravila kako treba koristiti resurse za rešavanje problema

  • F. 

   Smernice gde treba koristiti patern

 • 4. 
  Šta su kreacioni obrasci?
  • A. 

   Tip obrazaca koji se bave kompozicijom klasa u fleksibilne i efikasne strukture podataka

  • B. 

   Tip obrasca koji se bave komunikacijom između objekata

  • C. 

   Tip obrazaca koji obezbeđuju način kreiranja objekata sakrivajući  pri tom logiku kreiranja, pre nego da se bave direktnim instanciranjem objekata koristeći operator new

  • D. 

   Tip obrasca koji se isključivo bavi prezentacionim slojem arhitekture softvera

 • 5. 
  Šta su strukturni obrasci?
  • A. 

   Tip obrazaca koji se bave kompozicijom klasa u fleksibilne i efikasne strukture podataka.

  • B. 

   Tip obrasca koji se bave komunikacijom između objekata

  • C. 

   Tip obrazaca koji obezbeđuju način kreiranja objekata sakrivajući  pri tom logiku kreiranja, pre nego da se bave direktnim instanciranjem objekata koristeći operator new

  • D. 

   Tip obrasca koji se isključivo bavi prezentacionim slojem arhitekture softvera

 • 6. 
  Šta su obrasci ponašanja?
  • A. 

   Tip obrazaca koji se bave kompozicijom klasa u fleksibilne i efikasne strukture podataka

  • B. 

   Tip obrasca koji se bave algoritmima, interakcijama i raspoređivanjem odgovornosti između klasa

  • C. 

   Tip obrazaca koji obezbeđuju način kreiranja objekata sakrivajući  pri tom logiku kreiranja, pre nego da se bave direktnim instanciranjem objekata koristeći operator new

  • D. 

   Tip obrasca koji se isključivo bavi prezentacionim slojem arhitekture softvera

 • 7. 
  Koji obrasci spadaju u grupu kreacionih:
  • A. 

   Factory Method

  • B. 

   Facade

  • C. 

   Builder

  • D. 

   Bridge

  • E. 

   Memento

  • F. 

   Decorator

  • G. 

   Chain of Responsibility

 • 8. 
  Koji su strukturni obrasci?
  • A. 

   Factory Method

  • B. 

   Facade

  • C. 

   Builder

  • D. 

   Bridge

  • E. 

   Memento

  • F. 

   Decorator

  • G. 

   Chain of Responsibility

  • H. 

   Adapter

  • I. 

   Composite

 • 9. 
  Koji su obrasci ponašanja?
  • A. 

   Adapter

  • B. 

   Iterator

  • C. 

   Composite

  • D. 

   Strategy

  • E. 

   Facade

  • F. 

   Mediator

  • G. 

   Chain of Responsibility

  • H. 

   Memento

  • I. 

   Command

 • 10. 
  Ukoliko želite da klijenti koriste istu istancu klase A, šta bi bilo rešenje:
  • A. 

   Označili bi klasu A kao final

  • B. 

   Označili bi klasu A kao apstraktnu

  • C. 

   Primenili bi Singleton obrazac na klasu A

  • D. 

   Primenili bi Memento obrazac na klasu A

 • 11. 
  Ukoliko implementacija metoda zavisi od promene stanja u vrednostima atributa i ukoliko imate puno uslova koje morate da proveravate, koji bi obrazac primenili:
  • A. 

   State

  • B. 

   Singleton

  • C. 

   Observer

  • D. 

   Iterator

  • E. 

   Adapter

 • 12. 
  Koji obrazac nam omogućava da kreiramo i vratimo instancu kreirane klase, sakrivajući od klijenta postupak kreiranja te klase? Klijent koristi samo jedan zajednički interfejs za kreiranje novog tipa objekata.
  • A. 

   Singleton

  • B. 

   Builder

  • C. 

   Factory Method

  • D. 

   Abstract Factory

 • 13. 
  Koji bi obrazac primenili, ukoliko konkretno odelenje u nekoj kompaniji treba da kreira njemu odgovarajući dokument, npr. Računovodstvo treba da kreira  račun, Magacin treba da kreira prijemnicu/otpremnicu robe, Marketing kreira porudžbinu itd. Pri tome svako odelenje jedino komunicira preko zajedničkog interfejsa i ne zanimaju ga detalji oko kreiranja ovih dokumenata.
  • A. 

   Singleton

  • B. 

   Builder

  • C. 

   Factory Method

  • D. 

   Abstract Factory

 • 14. 
  Ukoliko pravite aplikaciju za konkretnog proizvođača automobila, koji nabavlja delove od fabrike za proizvodnju točkova, fabrike za proizvodnju motora i fabrike koja prozvodi haube, koji obrazac će vam omogućiti interfejs za kreiranje ovih delova automobila?
  • A. 

   Singleton

  • B. 

   Builder

  • C. 

   Factory Method

  • D. 

   Abstract Factory

 • 15. 
  Koji patern koristimo kada je potrebno da kreiramo složeni objekat sklapanjem njegovih manjih delova, tj. objekata?
  • A. 

   Abstract Factory

  • B. 

   Singleton

  • C. 

   Builder

  • D. 

   Factory Method

 • 16. 
  Ukoliko pravite aplikaciju za McDonald’s, konkretno za Happy Meal obrok, koji se sastoji od poznatih sastojaka, s tim što klijent može birati piće, vrstu hamburgera i igračku, koji bi obrazac primenili za kreiranje željenog Happy Meal obroka?
  • A. 

   Singleton

  • B. 

   Builder

  • C. 

   Abstract Factory

  • D. 

   Factory Method

 • 17. 
  Koji su osnovni elementi strukture Factory Method obrasca?
  • A. 

   ConcreteCreator

  • B. 

   Director

  • C. 

   Creator

  • D. 

   Product

  • E. 

   FactoryMapping

  • F. 

   ProductMapping

  • G. 

   ConcreteProduct

  • H. 

   ProductMapping

  • I. 

   ConcreteBuilder

 • 18. 
  Koji su osnovni elementi strukture Abstract Factory obrasca?
  • A. 

   ConcreteFactory

  • B. 

   Director

  • C. 

   Creator

  • D. 

   Product

  • E. 

   FactoryMapping

  • F. 

   ProductMapping

  • G. 

   ConcreteBuilder

  • H. 

   AbstractFactory

  • I. 

   AbstractProduct

  • J. 

   ConcreteProduct

 • 19. 
  Koji su osnovni elementi strukture Builder obrasca?
  • A. 

   Builder

  • B. 

   ConcreteBuilder

  • C. 

   Director

  • D. 

   Product

  • E. 

   ConcreteFactory

  • F. 

   ProductMapping

  • G. 

   ConcreteProduct

 • 20. 
  Koji obrazac nam omogućava da klase sa nekompatibilnim interfejsima međusobno sarađuju bez potrebe za modifikacijom njihovog izvornog koda?
  • A. 

   Iterator

  • B. 

   Command

  • C. 

   Strategy

  • D. 

   Adapter

  • E. 

   Bridge

  • F. 

   Composite

 • 21. 
  Postoji interfejs klijenta MediaPlayer, koga implementira klasa AudioPlayer, koja po difoltu može da reprodukuje audio fajlove u mp3 formatu. Drugi Adapter interfejs je AdvancedMediaPlayer koji može da reprodukuje vlc i mp4 formate. Ovaj interfejs realizuju klase VlcPlayer i Mp4Player. Cilj je da se omogući da klasa AudioPlayer reprodukuje i druge formate.
  • A. 

   Iterator

  • B. 

   Command

  • C. 

   Strategy

  • D. 

   Adapter

  • E. 

   Bridge

  • F. 

   Composite

 • 22. 
  Kompanija Wizzair na osnovnu cenu karte pruža i dodatne usluge, kao što su rukovanje prtljagom, ketering u avionu i druge brojne naknade. Želimo da kreiramo aplikaciju koja će izračunati ukupnu cenu svih željenih usluga klijenata. Koji obrazac bi primenili?
  • A. 

   Command

  • B. 

   Strategy

  • C. 

   Budilder

  • D. 

   Decorator

  • E. 

   Bridge

  • F. 

   Composite

 • 23. 
  Koji obrazac koristimo kada želimo da korisniku omogućimo da dodaje nove funkcionalnosti postojećem objektu bez menjanja njegove strukture, odnosno da deluje kao omotač na originalnu klasu i omogući dodavanje dodatnih funkcionalnosti?
  • A. 

   Command

  • B. 

   Strategy

  • C. 

   Builder

  • D. 

   Decorator

  • E. 

   Bridge

  • F. 

   Composite

 • 24. 
  Ukoliko razvijate aplikaciju za rezervaciju putovanja, gde će klijent, direktnim pristupom različitim podsistemima, moći da rezerviše avio let, smeštaj, rentakar i druge usluge koje se nude na samoj destinaciji, koji obrazac bi rešio problem ovako tesno povezanih klasa?
  • A. 

   Facade

  • B. 

   Command

  • C. 

   Strategy

  • D. 

   Builder

  • E. 

   Decorator

  • F. 

   Bridge

 • 25. 
  Korisnik preko aplikacije za kreiranje željenih kola, može da dodaje željenu opremu, bira model i motor kola. Postoje klase CarAccessories, CarBody i CarEngine, koje imaju odgovarajuće set metode (npr. setCarBody()). úKlasa CarFacade sadrži metod createCar(). Cilj je da se proveri da li su svi željeni delovi kola podešeni prema zahtevima korisnika. Rešenje?
  • A. 

   Facade

  • B. 

   Builder

  • C. 

   Strategy

  • D. 

   Command

  • E. 

   Decorator

  • F. 

   Bridge

Back to Top Back to top