Softvérové Inžinierstvo - Zvyšné Otázky

44 Questions | Total Attempts: 25

SettingsSettingsSettings
Softvrov Ininierstvo - Zvyn Otzky - Quiz


Questions and Answers
 • 1. 
  Diagram balíčkov NEmôže obsahovať:
  • A. 

   Vnáranie balíčkov

  • B. 

   Osamostatnený balíček

  • C. 

   Cyklické väzby

  • D. 

   Prázdny balíček

 • 2. 
  Čo zahŕňa alokácia podsystémov?
  • A. 

   Identifikovanie paralelizmu

  • B. 

   Rozdelenie do vrstiev

  • C. 

   Výber topológie

  • D. 

   Odhad požiadaviek na HW zdroje

 • 3. 
  Na základe množiny funkcií, ktoré majú rovnaký základný účel (služby) pri návrhu systému identifikujeme:
  • A. 

   Vrstvu

  • B. 

   Oddiel

  • C. 

   Podsystém

  • D. 

   Topológiu

 • 4. 
  Návrh čo najpresnejšie špecifikuje ako implementovať vyvíjaný systém. Je to pravda? 
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 5. 
  Je možné si riešený projekt alebo aj jeho časť aj naprogramovať?
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 6. 
  Aké typy UML diagramov môžeme ideálne použiť pri štrukturálnom pohľade na biznis model? 
  • A. 

   Diagram tried

  • B. 

   Diagram prípadov použitia 

  • C. 

   Sekvenčný diagram

  • D. 

   Diagram aktivít 

 • 7. 
  Doménový model je znázornený diagramom:
  • A. 

   Tried

  • B. 

   Aktivít

  • C. 

   Sekvenčným

  • D. 

   Prípadov použitia

 • 8. 
  Aké stereotypy používame v diagrame biznis prípadov použitia? 
  • A. 

   Business use case 

  • B. 

   Business process 

  • C. 

   Business actor

  • D. 

   Business worker 

 • 9. 
  Aké typy UMP diagramov môžem ideálne použiť pri procesnom pohľade na biznis model?
  • A. 

   Diagram prípadov použitia 

  • B. 

   Diagram aktivít

  • C. 

   Diagram komponentov

  • D. 

   Diagram tried 

 • 10. 
  Vstupom toku činností biznis modelovania je:
  • A. 

   Model nasadenia

  • B. 

   Doménový model

  • C. 

   Model biznis procesov 

  • D. 

   Model prípadov použitia (use case model) 

 • 11. 
  Ako odlíšim v diagrame prípadov použitia, že daný prípad použitia nepopisuje funkciu softvéru, ale proces reality?
  • A. 

   Nedajú sa odlíšiť 

  • B. 

   Použijem stereotyp biznis use case

  • C. 

   Zvýrazním ich inou farbou

  • D. 

   Prípadmi použitia vždy modelujem len biznis procesy 

 • 12. 
  Vytvorené biznis modely je možné použiť hlavne pri:
  • A. 

   Implementácií systému

  • B. 

   Analýze a návrhu systému

  • C. 

   Testovaní systému

  • D. 

   Špecifikácií požiadaviek

 • 13. 
  Doménový model sa znázorňuje:
  • A. 

   Diagramami prípadov použitia a s súčasne diagramami tried

  • B. 

   Diagramami aktivít a súčasne diagramami prípadov použitia

  • C. 

   Diagramami tried 

  • D. 

   Diagramami tried a súčasne diagramami prípadov použitia 

 • 14. 
  Pre koho vytvárame biznis model?
  • A. 

   Len pre zákazníkov

  • B. 

   Len pre vývojárov

  • C. 

   Pre zákazníkov ako aj vývojára 

  • D. 

   Ani pre jedného z nich 

 • 15. 
  Čo patrí k špecifikácií požiadaviek?
  • A. 

   Vysokoúrovňový popis požiadaviek zachytávajúci používateľské požiadavky, je určený pre zákazníka 

  • B. 

   Podrobná špecifikácia systému zachytávajúca používateľské požiadavky, je určená pre zákazníka

  • C. 

   Vysokoúrovňový popis požiadaviek zachytávajúci systémové požiadavky pre zákazníka

  • D. 

   Podrobná špecifikácia systému zachytávajúca systémové požiadavky, je určená pre zákazníka 

 • 16. 
  Na základe čoho vytváram pre biznis proces diagram aktivít?
  • A. 

   Na základe informácií, ktoré sú o danom biznis procese zozbierané

  • B. 

   Z požiadaviek zákazníka

  • C. 

   Vymýšľam si najlepšie riešenie

  • D. 

   Z doménového modelu 

 • 17. 
  Synchronizačná čiara je grafický prvok (ikona) jazkya UML, ktorý sa používa v diagramoch:
  • A. 

   Tried 

  • B. 

   Aktivít 

  • C. 

   Komponentov

  • D. 

   Nasadenia 

 • 18. 
  Z akých pohľadov modelujem doménu zákazníka v rámci biznis modelovania?
  • A. 

   Z pohľadu biznis procesov 

  • B. 

   Z pohľadu požiadaviek

  • C. 

   Z pohľadu implementácie

  • D. 

   Zo štrukturálneho pohľadu 

 • 19. 
  Do tried v doménovom modeli môžem zbierať informácie o objektoch danej triedy identifikované v rámci analýzy procesov?
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 20. 
  Biznis_modelovanie vyjadruje ako pochopiť víziu organizácie, pre ktorú je systém vyvíjaný a ako následne túto víziu aplikovať pri analýze procesov, rolí a zodpovedností?
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 21. 
  Biznis modelovanie sa zaoberá modelovaním:
  • A. 

   Minulým stavom problémovej domény 

  • B. 

   Aktuálnym stavom problémovej domény 

  • C. 

   Cieľovým stavom problémovej domény 

  • D. 

   Vôbec sa nezaoberá problémovou doménou 

 • 22. 
  Diagram biznis prípadov použitia by mal byť čo najjednoduchší, aby ho pochopil aj zákazník ?
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 23. 
  Kvôli čomu definujem konkrétne biznis prípady použitia v diagrame biznis prípadov použitia?
  • A. 

   Aby som zobrazil aktorov, ktorí sa podieľajú na danom procese

  • B. 

   Aby som zobrazil hlavné objekty reality 

  • C. 

   Aby som do nich zoskupil informácie zozbierané o danom procese

  • D. 

   Aby som identifikoval biznis procesy, ktoré sú dôležité 

 • 24. 
  Pre každý biznis proces vytváram aj diagram aktivít? 
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 25. 
  Čo môžem zistiť počas biznis modelovania? 
  • A. 

   Identifikovať nekonzistentnosti v rámci biznis analýzy

  • B. 

   Identifikovať nejasnosti, nezodpovedané dôležité otázky

  • C. 

   Identifikovať možno problémy súčasného stavu riešenej domény 

  • D. 

   Atchitektúra nového systému 

Back to Top Back to top