ΑΟΘ ΚΕΦ.3 "Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ"

31 Questions | Total Attempts: 28

SettingsSettingsSettings
Please wait...
ΑΟΘ ΚΕΦ.3 "Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ"

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Η συνάρτηση παραγωγής εκφράζει τη σχέση που συνδέει τη μέγιστη ποσότητα προϊόντος που μπορεί να παραχθεί σε ορισμένο χρόνο με:
  • A. 

   συγκεκριμένες ποσότητες συντελεστών

  • B. 

   συγκεκριμένες ποσότητες συντελεστών και με δεδομένη την τεχνολογία παραγωγής

  • C. 

   την τεχνολογία παραγωγής

  • D. 

   το κεφάλαιο

 • 2. 
  Στη συνάρτηση παραγωγής διακρίνουμε την τεχνολογική σχέση ανάμεσα στις ποσότητες των συντελεστών που χρησιμοποιούνται:
  • A. 

   και στην ποσότητα του προϊόντος που παράγεται

  • B. 

   στην ποσότητα του προϊόντος που παράγεται και στο κόστος παραγωγής

  • C. 

   στην εργασία και το κεφάλαιο

  • D. 

   στην ποσότητα του προϊόντος που παράγεται και στον σταθερό συντελεστή

 • 3. 
  Η καμπύλη του συνολικού προϊόντος ενός μεταβλητού συντελεστή εκφράζει τη σχέση ανάμεσα στο συνολικό προϊόν :
  • A. 

   και στην ποσότητα του μεταβλητού συντελεστή

  • B. 

   και στην ποσότητα του μεταβλητού συντελεστή για μία συγκεκριμένη χρονική περίοδο

  • C. 

   και στην ποσότητα του μεταβλητού συντελεστή για κάθε δεδομένη χρονική περίοδο

  • D. 

   και στο μέσο προιόν

 • 4. 
  Το συνολικό προϊόν:
  • A. 

   αυξάνεται στην αρχή με αργό ρυθμό

  • B. 

   αυξάνεται

  • C. 

   ακολουθεί την πορεία του οριακού προιόντος

  • D. 

   αυξάνεται στην αρχή με ταχύτερο ρυθμό

 • 5. 
  Το οριακό προϊόν :
  • A. 

   μετρά το ρυθμό μεταβολής του συνολικού προϊόντος από τον έναν συνδυασμό στον επόμενο

  • B. 

   μετρά τις ποσότητες που παράγει ο κάθε εργάτης

  • C. 

   μετρά το ρυθμό μεταβολής του συνολικού προϊόντος, εξαιτίας της προσθήκης κάθε φορά στην παραγωγή του τελευταίου εργάτη.

  • D. 

   μετρά το ποσοστό μεταβολής του συνολικού προϊόντος

 • 6. 
  Όταν το οριακό προϊόν μειώνεται:
  • A. 

   το συνολικό προϊόν συνεχίζει να αυξάνεται, αλλά με φθίνοντες ρυθμούς

  • B. 

   αρχίζει συγχρόνως να μειώνεται και το συνολικό προϊόν

  • C. 

   το συνολικό προϊόν αυξάνεται με αύξοντες ρυθμούς

  • D. 

   το μέσο προιον αυξάνεται

 • 7. 
  Όταν το οριακό προϊόν γίνεται μηδέν:
  • A. 

   το συνολικό προϊόν μειώνεται

  • B. 

   αρχίζει ο Νόμος Φθίνουσας Απόδοσης

  • C. 

    το μέσο προϊόν μειώνεται

  • D. 

   το συνολικό προϊόν αποκτά τη μέγιστη τιμή του

 • 8. 
  Η καμπύλη του οριακού προϊόντος:
  • A. 

   τέμνει πάντοτε την καμπύλη του συνολικού προϊόντος από πάνω προς τα κάτω στη μέγιστη τιμή του

  • B. 

   τέμνει πάντοτε την καμπύλη του μέσου προϊόντος από πάνω προς τα κάτω στη μέγιστη τιμή του

  • C. 

   ξεκινά από την αρχή των αξόνων γιατί όταν L=0 τότε ΜΡ=0

  • D. 

   τίποτα από τα παραπάνω

 • 9. 
  Οι μεταβολές του μέσου προϊόντος είναι μικρότερες από αυτές του οριακού. Αυτό οφείλεται στο ότι:
  • A. 

   το οριακό προϊόν ως μέσος όρος επηρεάζεται και από τις προηγούμενες μονάδες του μεταβλητού συντελεστή (εργασίας) και του προϊόντος,

  • B. 

   το μέσο προϊόν επηρεάζεται από την τελευταία μεταβολή του μεταβλητού συντελεστή

  • C. 

   το μέσο προϊόν ως μέσος όρος το μέσο προϊόν επηρεάζεται και από τις προηγούμενες μονάδες του μεταβλητού συντελεστή (εργασίας) και του προϊόντος

  • D. 

   το μέσο προϊόν επηρεάζεται τόσο από τον μεταβλητό συντελεστή όσο και από το προϊόν

 • 10. 
  Ο νόμος της φθίνουσας απόδοσης ισχύει:
  • A. 

   επειδή μεταβάλλονται οι αναλογίες που υπάρχουν κάθε φορά ανάμεσα στους σταθερούς και μεταβλητούς συντελεστές

  • B. 

   επειδή χρησιμοποιούνται μεγάλες ποσότητες μεταβλητού συντελεστή

  • C. 

   επειδή μεταβάλλονται οι ποσότητες κάθε φορά ανάμεσα στους σταθερούς και μεταβλητούς συντελεστές.

  • D. 

   επειδή χρησιμοποιούνται μεγαλύτερες ποσότητες μεταβλητού συντελεστή από τις ποσότητες του σταθερού συντελεστή

 • 11. 
  Η παραγωγική διαδικασία είναι  μια συνειδητή προσπάθεια των ανθρώπων να δώσουν στην ύλη χρήσιμες μορφές που να ικανοποιούν τις ανάγκες τους. 
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 12. 
  Ένα από τα χαρακτηριστικά στοιχεία της παραγωγικής διαδικασίας είναι η τεχνολογική σχέση ανάμεσα στις ποσότητες των παραγωγικών συντελεστών και το κόστος παραγωγής. 
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 13. 
  Βραχυχρόνια περίοδος είναι το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο η επιχείρηση μπορεί να μεταβάλει την ποσότητα ενός ή περισσότερων από τους συντελεστές που χρησιμοποιεί. 
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 14. 
  Is [your statement here] true or false?
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 15. 
  Η διάκριση σε βραχυχρόνια και μακροχρόνια περίοδο γίνεται με βάση τη δυνατότητα προσαρμοστικότητας των συντελεστών που χρησιμοποιεί η κάθε επιχείρηση, και αυτό εξαρτάται κυρίως από το αντικείμενο και το μέγεθος της επιχείρησης. 
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 16. 
  Στη βραχυχρόνια περίοδο το κόστος διαμορφώνεται από τις χρηματικές δαπάνες που καταβάλλονται και για τους μεταβλητούς συντελεστές. 
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 17. 
  Σταθερό κόστος είναι οι δαπάνες για τα ενοίκια των κτιρίων, τα ασφάλιστρα των επιχειρήσεων κ.τ.λ.  
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 18. 
  Το άθροισμα του μεταβλητού και του σταθερού κόστους είναι το συνολικό (Total Cost, TC) μακροχρόνιο κόστος μιας επιχείρησης.  
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 19. 
  Στην γραφική παράσταση των συναρτήσεων κόστους στον κάθετο άξονα μετράμε το αντίστοιχο κάθε φορά κόστος και στον οριζόντιο την τιμή του προϊόντος. 
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 20. 
  Το σταθερό κόστος επιβαρύνει την επιχείρηση και όταν ακόμη η παραγωγή είναι μηδέν, για παράδειγμα τα έξοδα ίδρυσης της επιχείρησης.  
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 21. 
  Στην αρχή η αύξηση του μεταβλητού κόστους είναι αργή και στη συνέχεια γίνεται έντονη.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 22. 
  Η μεταβολή της καμπύλης του συνολικού κόστους οφείλεται αποκλειστικά στο μεταβλητό κόστος, γι' αυτό και έχει την ίδια πορεία με την καμπύλη του. 
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 23. 
  Η καμπύλη του μέσου σταθερού κόστους δείχνει τη σχέση ανάμεσα στο μέσο σταθερό κόστος και την ποσότητα εργασίας. 
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 24. 
  Στην αρχή το προϊόν αυξάνεται με γρηγορότερο ρυθμό απ' ό,τι το κόστος των μεταβλητών συντελεστών, με αποτέλεσμα το μέσο μεταβλητό κόστος να μειώνεται. 
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 25. 
  Όταν ο ρυθμός αύξησης του προϊόντος γίνεται μικρότερος από τον ρυθμό αύξησης του κόστους των μεταβλητών συντελεστών, το μέσο μεταβλητό κόστος να αυξάνεται. 
  • A. 

   True

  • B. 

   False

Back to Top Back to top