VIII одделение Број и решавање проблеми Алгебра и решавање проблеми

12 Questions | Total Attempts: 350

SettingsSettingsSettings
Please wait...
VIII

.


Questions and Answers
 • 1. 
  25% од некој број е 15. Кој е тој број?
  • A. 

   25

  • B. 

   15

  • C. 

   30

  • D. 

   60

 • 2. 
  Количникот на броевите 17,5 и 5 е
  • A. 

   87,5

  • B. 

   22,5

  • C. 

   3,5

  • D. 

   12,5

 • 3. 
  Бројот 9,087 заокружен на две децимали е
  • A. 

   9,09

  • B. 

   9,08

  • C. 

   0,09

  • D. 

   9,10

 • 4. 
  1. Која од точките лежи на графикот на функцијата у = 2х + 1
  • A. 

   (2,4)

  • B. 

   (2,5)

  • C. 

   (5,2)

  • D. 

   (1,4)

 • 5. 
  Размерот 12 : 6 : 24 упростен е
 • 6. 
  Дадена е низата 2, 7, 12, 17...   n - ти члена на низата е 
 • 7. 
  Во кутија има црвени и бели топчиња во размер 2:3. Ако има вкупно 30 топчиња, тогаш  во  кутијата има 18 бели топчиња.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 8. 
  Вредноста на изразот 2(x+1) - 2x     ако х = 1 е
 • 9. 
  Одреди ја бројната вредност на изразот 12,5:5 + 0,8·5 + 28 - 37,8
 • 10. 
  Една јакна се продавала 3600 денари. По некое време цената била намалена за 15%. Пресметај ја цената на јакната по намалувањето
  • A. 

   4140

  • B. 

   540

  • C. 

   3585

  • D. 

   3060

 • 11. 
  Решението на равенката  5х – 12 = 3х + 2 е
 • 12. 
  Решението на равенката    4( 2х + 3 ) - 2 ( 3х – 4 ) = 16
Back to Top Back to top