Τεστ για Δ (1-50)

50 | Total Attempts: 22

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Τεστ για Δ (1-50)

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Επένδυση είναι μια τρέχουσα υπόσχεση για την τοποθέτηση ενός συγκεκριμένου ποσού, σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή, με σκοπό την παραλαβή μελλοντικών πληρωμών που θα αντισταθμίζουν…
  • A. 

   τη χρονική αξία του χρήματος.

  • B. 

   τον αναμενόμενο πληθωρισμό.

  • C. 

   τον κίνδυνο ανάληψης.

  • D. 

   όλες οι απαντήσεις είναι σωστές.

 • 2. 
  Τα δύο βασικά συστατικά του κινδύνου μετοχικού χαρτοφυλακίου είναι:
  • A. 

   Ο κίνδυνος ρευστότητας και ο κίνδυνος επιτοκίου.

  • B. 

   Ο πιστοληπτικός κίνδυνος και ο κίνδυνος φερεγγυότητας.

  • C. 

   Ο συστηματικός κίνδυνος και ο μη συστηματικός κίνδυνος.

  • D. 

   Καμία από τις απαντήσεις δεν είναι σωστή.

 • 3. 
  …………………………  αναφέρονται στις στρατηγικές που αποσκοπούν στην ικανοποίηση των απαιτήσεων για πραγματοποίηση αποδόσεων, ενώ ικανοποιούν επίσης τον βαθμό αποδοχής κινδύνου και άλλους περιορισμούς.
  • A. 

   Οι επενδυτικοί περιορισμοί.

  • B. 

   Οι επενδυτικοί στόχοι.

  • C. 

   Οι επενδυτικές πολιτικές.

  • D. 

   Όλες οι απαντήσεις είναι σωστές.

 • 4. 
  Ποιες θεωρούνται οργανωμένες αγορές στην Ελλάδα;
  • A. 

   Η αγορά αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

  • B. 

   Η αγορά παραγώγων του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

  • C. 

   Η Ηλεκτρονική Δευτερογενής Αγορά Τίτλων.

  • D. 

   Όλες οι απαντήσεις είναι σωστές.

 • 5. 
  Εκδότες των χρεογράφων που διακινούνται στην αγορά χρήματος είναι κυρίως:
  • A. 

   To Δημόσιο και οι Τράπεζες.

  • B. 

   Μεγάλες ασφαλιστικές επιχειρήσεις.

  • C. 

   Μεγάλες βιομηχανικές ή εμπορικές επιχειρήσεις.

  • D. 

   Όλες οι απαντήσεις είναι σωστές.

 • 6. 
  Σκοπός της αγοράς χρήματος είναι η άντληση κεφαλαίων από τους ενδιαφερόμενους φορείς με σκοπό…
  • A. 

   τη χρηματοδότηση των αναγκών των νοικοκυριών.

  • B. 

   τη χρηματοδότηση των αναγκών των καταναλωτών.

  • C. 

   τη χρηματοδότηση των αναγκών των δημόσιων ή ιδιωτικών επιχειρήσεων.

  • D. 

   την επένδυση των κεφαλαίων σε μακροπρόθεσμα προϊόντα μεσαίου κινδύνου.

 • 7. 
  Τα προϊόντα που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε αγορές χρήματος είναι:
  • A. 

   Έντοκα γραμμάτια του Δημοσίου, κρατικές ομολογίες λήξεως εντός του έτους, πιστοποιητικά καταθέσεων.

  • B. 

   Χρεόγραφα δημόσιων οργανισμών, εμπορικά ομόλογα, διατραπεζικά κεφάλαια, εγγυητικές επιστολές τραπεζών.

  • C. 

   Repos και ξένο συνάλλαγμα.

  • D. 

   Όλες οι απαντήσεις είναι σωστές.

 • 8. 
  Με τον όρο χρηματοπιστωτική αγορά νοείται:
  • A. 

   Το σύνολο των αγορών όπου οι επενδυτές αγοράζουν και πωλούν φυσικά και χρηματοοικονομικά στοιχεία ή χρηματοπιστωτικές απαιτήσεις.

  • B. 

   Το σύνολο των αγορών όπου οι επενδυτές αγοράζουν και πωλούν φυσικά και χρηματοοικονομικά στοιχεία ή χρηματοπιστωτικές απαιτήσεις καθώς και όπου γίνεται διαπραγμάτευση μετοχών, ομολόγων, νομισμάτων και παραγώγων.

  • C. 

   Το σύνολο των αποφάσεων που αφορούν τη διαπραγματευσιμότητα και τη φορολογική μεταχείριση των περιουσιακών στοιχείων των ασφαλιστικών επιχειρήσεων.

  • D. 

   Το σύνολο των αγορών όπου γίνεται διαπραγμάτευση μετοχών, ομολόγων, νομισμάτων και παραγώγων.

 • 9. 
  Η ρευστότητα μιας αγοράς προσδιορίζεται από:
  • A. 

   Tην ταχύτητα με την οποία μπορεί ένα προϊόν να πωληθεί από τη στιγμή που προσφέρεται στην αγορά.

  • B. 

   Tην εμπορευσιμότητα των χρηματοπιστωτικών μέσων που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε αυτή.

  • C. 

   Tο βάθος της αγοράς

  • D. 

   Όλες οι απαντήσεις είναι σωστές.

 • 10. 
  Στις αγορές χρήματος, τα προϊόντα που γίνονται αντικείμενο διαπραγμάτευσης, έχουν διάρκεια…
  • A. 

   μεγαλύτερη του έτους.

  • B. 

   μεγαλύτερη της τριετίας.

  • C. 

   έως ένα έτος.

  • D. 

   έως τρία έτη.

 • 11. 
  Τα κεφάλαια που αντλούνται στην πρωτογενή χρηματιστηριακή αγορά:
  • A. 

   Καταλήγουν στους εκδότες των τίτλων.

  • B. 

   Ανταλλάσσονται μεταξύ αγοραστών και πωλητών.

  • C. 

   Καταλήγουν σε θεσμικούς επενδυτές.

  • D. 

   Λαμβάνονται από αποταμιευτές.

 • 12. 
  Στη δευτερογενή αγορά οι τιμές διαμορφώνονται με βάση…
  • A. 

   τις ανάγκες του εκδότη του τίτλου.

  • B. 

   τις οικονομικές δυνατότητες του εκδότη του τίτλου.

  • C. 

   την προσφορά και τη ζήτηση.

  • D. 

   τις κατευθύνσεις που θα δώσει η εποπτεύουσα αρχή.

 • 13. 
  Στην αγορά παραγώγων περιλαμβάνονται:
  • A. 

   Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης - ΣΜΕ (futures).

  • B. 

   Συμβόλαια Δικαιωμάτων Προαίρεσης (options).

  • C. 

   Συμβόλαια Ανταλλαγής Δικαιωμάτων (swaps).

  • D. 

   Όλες οι απαντήσεις είναι σωστές.

 • 14. 
  Η τρέχουσα ισοτιμία €/$ ήταν 1,20 και αναμένεται να φθάσει στο 1,10. Αυτό σημαίνει:
  • A. 

   Το ευρώ πρόκειται να ανατιμηθεί έναντι του δολαρίου.

  • B. 

   Το δολάριο πρόκειται να υποτιμηθεί έναντι του δολαρίου.

  • C. 

   Το ευρώ πρόκειται να υποτιμηθεί έναντι του δολαρίου.

  • D. 

   Καμία από τις απαντήσεις δεν είναι σωστή.

 • 15. 
  Στις αρχές του μήνα η ισοτιμία ήταν €/$ = 1,25, ενώ στο τέλος η ισοτιμία €/$ = 1,30. Στο διάστημα του μήνα αυτού…
  • A. 

   το ευρώ ανατιμήθηκε και το δολάριο υποτιμήθηκε.

  • B. 

   το ευρώ υποτιμήθηκε και το δολάριο ανατιμήθηκε.

  • C. 

   η ισοτιμία έχει παραμείνει σταθερή αν υπολογίσουμε την απόδοση ευρώ έναντι του δολαρίου σε ένα μήνα.

  • D. 

   Καμία από τις απαντήσεις δεν είναι σωστή.

 • 16. 
  Επενδυτής πουλάει γιεν και αγοράζει ευρώ με σκοπό να κερδίσει από την αναμενόμενη…
  • A. 

   ανατίμηση του γιεν και την υποτίμηση του ευρώ.

  • B. 

   υποτίμηση του γιεν και την ανατίμηση του ευρώ.

  • C. 

   αύξηση του ελλείμματος ισοζυγίου πληρωμών στην ΕΕ.

  • D. 

   μείωση των επιτοκίων.

 • 17. 
  Η ισοτιμία $/€ καθορίζεται από: 
  • A. 

   Την Κεντρική Τράπεζα των ΗΠΑ (FED).

  • B. 

   Την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) σε συνεργασία με την Κεντρική Τράπεζα των ΗΠΑ (FED).

  • C. 

   Την προσφορά και τη ζήτηση για το κάθε νόμισμα.

  • D. 

   Την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ).

 • 18. 
  Κάποιος επενδυτής αγοράζει δολάρια και πουλάει ευρώ:
  • A. 

   Ο επενδυτής αναμένει το επιτόκιο του ευρώ να αυξηθεί.

  • B. 

   Ο επενδυτής αναμένει το επιτόκιο του δολαρίου να μειωθεί.

  • C. 

   Ο επενδυτής αναμένει ότι το δολάριο θα ανατιμηθεί έναντι του ευρώ.

  • D. 

   Ο επενδυτής αναμένει ότι το δολάριο θα υποτιμηθεί έναντι του ευρώ.

 • 19. 
  Ως επενδυτικός ορίζοντας του υποψήφιου ασφαλισμένου ορίζεται:
  • A. 

   Η ημερομηνία κατά την οποία ο ασφαλισμένος εκτιμά ότι θα ρευστοποιήσει πλήρως ή μερικώς την επένδυσή του.

  • B. 

   Η προσδοκώμενη διάρκεια ζωής του επενδυτή.

  • C. 

   Η ημερομηνία που θα προτείνει ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής.

  • D. 

   Η δεκαετία για όλα τα προγράμματα unit-linked.

 • 20. 
  Οι επενδυτικοί στόχοι θα πρέπει να:
  • A. 

   Είναι συνεπείς με τους επενδυτικούς περιορισμούς.

  • B. 

   Καθορίζουν, μαζί με τους επενδυτικούς περιορισμούς, την επενδυτική πολιτική.

  • C. 

   Είναι σε ευθεία αντίθεση με τους επενδυτικούς περιορισμούς.

  • D. 

   Είναι συνεπείς με τους επενδυτικούς περιορισμούς και να καθορίζουν, μαζί με τους επενδυτικούς περιορισμούς, την επενδυτική πολιτική.

 • 21. 
  Στις αγορές κεφαλαίων αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης:
  • A. 

   Κρατικά ομόλογα, ομόλογα διεθνών οργανισμών, εταιρικές ομολογίες, ομολογίες υψηλού κινδύνου, κοινές και προνομιούχες μετοχές.

  • B. 

   Κρατικά ομόλογα, ομόλογα διεθνών οργανισμών, εταιρικές ομολογίες.

  • C. 

   Βασικό επιτόκιο ΕΚΤ.

  • D. 

   Oμολογίες υψηλού κινδύνου, κοινές και προνομιούχες μετοχές.

 • 22. 
  Οι μη οργανωμένες αγορές (ή εξωχρηματιστηριακές - Over the counter - OTC):
  • A. 

   Δεν απαιτούν συγκεκριμένο χώρο λειτουργίας.

  • B. 

   Aντικείμενο διαπραγμάτευσης σε αυτές είναι τίτλοι που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις εισαγωγής σε κάποιο χρηματιστήριο.

  • C. 

   Οι κανόνες λειτουργίας τους είναι πιο χαλαροί σε σχέση με τις οργανωμένες αγορές.

  • D. 

   Όλες οι απαντήσεις είναι σωστές.

 • 23. 
  Οι τρίτες αγορές:
  • A. 

   Είναι αγορές που οι συναλλαγές γίνονται άμεσα, χωρίς μεσολάβηση κάποιου ενδιάμεσου.

  • B. 

   Είναι εξωχρηματιστηριακές αγορές στις οποίες γίνονται συναλλαγές με αξιόγραφα που είναι εισηγμένα στο χρηματιστήριο.

  • C. 

   Είναι αγορές όπου γίνεται διαπραγμάτευση μη εισηγμένων μετοχών και οι συναλλαγές πραγματοποιούνται συνήθως μεταξύ επενδυτών που διαθέτουν σημαντικά κεφάλαια.

  • D. 

   Καμία από τις απαντήσεις δεν είναι σωστή.

 • 24. 
  Τι σημαίνουν τα αρχικά ΟΑΣΗΣ:
  • A. 

   Οργανωμένη Αγορά Συναλλαγών Ημερήσιου Σχεδιασμού.

  • B. 

   Ομαδοποιημένο Αυτόματο Σύστημα Ημερησίων Συναλλαγών.

  • C. 

   Ολοκληρωμένο Αυτοματοποιημένο Σύστημα Ηλεκτρονικών Συναλλαγών.

  • D. 

   Καμία από τις απαντήσεις δεν είναι σωστή.

 • 25. 
  Στην Ηλεκτρονική Δευτερογενή Αγορά Τίτλων (ΗΔΑΤ) αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης:
  • A. 

   Έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου και ομόλογα σταθερού επιτοκίου.

  • B. 

   Ομόλογα κυμαινόμενου επιτοκίου και ομόλογα μηδενικού τοκομεριδίου.

  • C. 

   Αποσυνδεδεμένα τοκομερίδια και τίτλοι συνδεδεμένοι με τον πληθωρισμό (inflation indexed).

  • D. 

   Όλες οι απαντήσεις είναι σωστές.

Back to Top Back to top