Makroekonomia Uek Baza Pytan 1 Rok

200 Questions | Total Attempts: 20

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Makroekonomia Uek Baza Pytan 1 Rok


Questions and Answers
 • 1. 
   Pogorszenie zewnętrznych warunków gospodarowania może mied miejsce gdy:
  • A. 

    Następuje pogorszenie warunków konkurencyjności krajowej produkcji

  • B. 

   Występuje dekoniunktura na rynkach zewnętrznych

  • C. 

   Ma miejsce aprecjacja waluty krajowej

  • D. 

   Wszystkie powyższe 

 • 2. 
  Aprecjacja oznacza zmniejszenie siły nabywczej danej waluty
  • A. 

   Tak

  • B. 

   Nie

 • 3. 
  Deprecjacja powoduje rezultacie wzrost siły nabywczej waluty krajowej
  • A. 

   Tak

  • B. 

   Nie 

 • 4. 
  Ekspansywna polityka fiskalna oznacza
  • A. 

   Wzrost deficytu budżetowego 

  • B. 

   Spadek deficytu budżetowego 

 • 5. 
  Ekspansywna polityka fiskalna może byd równoznaczna:
  • A. 

   Z cięciami wydatków budżetowych

  • B. 

   Wzrostem podatków

  • C. 

   Obie odpowiedzi są poprawne

  • D. 

   Obie odpowiedzi są błędne

 • 6. 
  Restrykcyjna polityka fiskalna może być równoznaczna:
  • A. 

   Z cięciami wydatków budżetowych

  • B. 

   Wzrostem podatków

  • C. 

   Obie odpowiedzi są poprawne

  • D. 

   . Obie odpowiedzi są błędne

  • E. 

   Option 5

 • 7. 
  Bank centralny reguluje podaż pieniądza za pomocą operacji rynku otwartego
  • A. 

   Tak

  • B. 

   Nie

 • 8. 
  Należy oczekiwad presji na wzrost PKB, gdy
  • A. 

   Obie polityki fiskalna i monetarna są ekspansywne

  • B. 

   Stosuje się ekspansywną politykę fiskalną i restrykcyjną monetarną

  • C. 

   Stosuje się restrykcyjną politykę fiskalną i ekspansywną monetarną

  • D. 

   Obie polityki fiskalna i monetarna są restrykcyjną

 • 9. 
  Należy oczekiwać hamowania dynamiki wzrostu PKB, gdy
  • A. 

   Obie polityki fiskalna i monetarna są ekspansywne

  • B. 

   Stosuje się ekspansywną politykę fiskalną i restrykcyjną monetarną

  • C. 

   Stosuje się restrykcyjną politykę fiskalną i ekspansywną monetarną

  • D. 

   Obie polityki fiskalna i monetarna są restrykcyjną

 • 10. 
  Wzrost wolumenu PKB jest równoznaczny ze wzrostem popytu na pieniądz
  • A. 

   Tak

  • B. 

    nie

  • C. 

   Option 3

  • D. 

   Option 4

 • 11. 
  Wzrost inflacji oznacza, że popyt na pieniądz maleje
  • A. 

   Tak

  • B. 

   Nie

  • C. 

   Option 3

  • D. 

   Option 4

 • 12. 
  Rynkowe stopy procentowe są odwrotnie proporcjonalne do poziomu inflacji
  • A. 

   Tak

  • B. 

   Nie 

  • C. 

   Option 3

  • D. 

   Option 4

 • 13. 
  . Efekt Fishera mówi, że rynkowe stopy procentowe są odwrotnie proporcjonalne do oczekiwao inflacyjnych
  • A. 

   Tak

  • B. 

   Nie 

  • C. 

   Option 3

  • D. 

   Option 4

 • 14. 
  Oczekiwania inflacyjne kształtują się w wyniku przeszłych doświadczeo
  • A. 

   Tak

  • B. 

   Nie

  • C. 

   Option 3

  • D. 

   Option 4

 • 15. 
  Produkt potencjalny, to
  • A. 

   Produkt uzyskany przy każdym poziomie stop*y bezrobocia, zależy bowiem od wydajności pracy

  • B. 

    Produkt uzyskany przy równowadze bilansu płatniczego

  • C. 

    Przy tzw. naturalnej stopy bezrobocia

  • D. 

   Przy tzw. potencjalnej stopy bezrobocia

 • 16. 
  Krzywa PHILIPSA wskazuje na zależnośd pomiędzy wpływami do budżetu paostwa a poziomem inflacji
  • A. 

   Tak

  • B. 

   Nie

  • C. 

   Option 3

  • D. 

   Option 4

 • 17. 
  Krzywa Philipsa wskazuje na
  • A. 

   Wzrost inflacji w miarę zmniejszania bezrobocia

  • B. 

   Wzrost inflacji w miarę spadku PKB

  • C. 

   Obie odpowiedzi poprawne

  • D. 

   Obie odpowiedzi błędne

 • 18. 
  W przypadku zwiększenia podaży pieniądza krzywa Philipsa przesuwa się na wykresie „w dół”
  • A. 

   Tak 

  • B. 

   Nie 

  • C. 

   Option 3

  • D. 

   Option 4

 • 19. 
  Zwiększanie rozmiarów PKB (Ożywienie gospodarcze) na ogół łączy się z przyspieszeniem inflacji
  • A. 

   Tak

  • B. 

   Nie 

  • C. 

   Option 3

  • D. 

   Option 4

 • 20. 
  Recesja na ogół wywołuje deflację
  • A. 

   Tak

  • B. 

   Nie 

  • C. 

   Option 3

  • D. 

   Option 4

 • 21. 
  Stagflacja w pewnym uproszczeniu oznacza inflację oraz bardzo dynamiczny wzrost PKB
  • A. 

   Tak

  • B. 

   Nie

  • C. 

   Option 3

  • D. 

   Option 4

 • 22. 
  Celem ECB (cel inflacyjny) jest uzyskanie wzrostu cen nie przekraczających 2% w średnim okresie czasu
  • A. 

   Tak

  • B. 

   Nie 

  • C. 

   Option 3

  • D. 

   Option 4

 • 23. 
  Cel inflacyjny NBP obejmuje stopę inflacji 1,% +/-2%
  • A. 

   Tak

  • B. 

   Nie 

  • C. 

   Option 3

  • D. 

   Option 4

 • 24. 
  Rada Polityki Pieniężnej na ogół w przypadku wzrostu oczekiwao inflacyjnych obniża stopy banku centralnego
  • A. 

   Tak

  • B. 

   Nie 

  • C. 

   Option 3

  • D. 

   Option 4

 • 25. 
  Rada Polityki Pieniężnej wyznacza obszar w którym mogą poruszad się swobodnie stopy procentowe na rynku międzybankowym
  • A. 

   Tak

  • B. 

   Nie 

  • C. 

   Option 3

  • D. 

   Option 4

Back to Top Back to top