Ulangan Harian Ppkn Kelas VIII Semester 1 K.13

30 Questions | Total Attempts: 259

SettingsSettingsSettings
Ulangan Harian Ppkn Kelas VIII Semester 1 K.13 - Quiz


Questions and Answers
 • 1. 
  Para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia menyepakati dasar negara Republik Indonesia Pancasila pada tanggal ….
  • A. 

   15 Agustus 1945

  • B. 

   16 Agustus 1945

  • C. 

   17 Agustus 1945

  • D. 

   18 Agustus 1945

 • 2. 
  Istilah Pancasila menurut Darji Darmodihardjo,SH sudah dikenal sejak zaman Majapahit pada abad ke-14, terdapat dalam buku ....
  • A. 

   Arjuna Wiwaha dan Baratayudha

  • B. 

   Nagara Kertagama dan Sutasoma

  • C. 

   Baratayudha dan Sutasoma

  • D. 

   Sutasoma dan Arjuna Wiwaha

 • 3. 
  No Ke susilaan                                        No     Ke susilaan  1   Dilarang melakukan Kekerasan         4      Dilarang berjiwa dengki  2   Dilarang mencuri                                5      Dilarang berbohong  3   Dilarang merokok                               6      Dilarang mabuk Berdasarkan tabel di atas yang termasuk pengertian Pancasila berbatu sendi yang lima pelaksanaan kesusilaan, ditunjukkan dengan nomor ....
  • A. 

   1,2,3,4 dan  5

  • B. 

   2,3,4,5 dan 6

  • C. 

   1,2,4,5 dan 6

  • D. 

   1,3,4,5 dan 6

 • 4. 
  Yang pertama kali memperkenalkan istilah Pancasila dalam kehidupan kenegaraan adalah ....
  • A. 

   Ir. Soekarno

  • B. 

   M. Yamin

  • C. 

   Soepomo

  • D. 

   Sayuti Malik

 • 5. 
  “.... maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada....” Ini menunjukan pengertian Pancasila sebagai dasar negara yang dengan jelas dinyatakan dalam ....
  • A. 

   Pembukaan UUD 1945

  • B. 

   Batang tubuh UUD 1945

  • C. 

   Penjelasan UUD 1945

  • D. 

   Pasal-pasal UUD 1945

 • 6. 
  Sebagai petunjuk dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia baik dari segi sikap maupun perilaku haruslah selalu dijiwai oleh nilai-nilai luhur Pancasila. Pernyataan di atas merupakan pengertian Pancasila sebagai ....
  • A. 

   Pandangan hidup

  • B. 

   Dasar Negara

  • C. 

   Cita-cita luhur

  • D. 

   Ideologi Negara

 • 7. 
  Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa wajib dilaksanakan oleh ....
  • A. 

   Seluruh pemerintah Indonesia

  • B. 

   Seluruh para pejabat Indonesia

  • C. 

   Seluruh penguasa Indonesia

  • D. 

   Seluruh bangsa Indonesia

 • 8. 
  Narji beragama Islam dan Gading beragama Kristiani, keduanya menjalin persahabatan yang baik. Sikap mereka dalam membina kerukunan antar umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa tersebut, merupakan pengamalan nilai-nilai Pancasila ....
  • A. 

   Persatuan Indonesia

  • B. 

   Kemanusiaan yang adil dan beradab

  • C. 

   Ketuhanan Yang Maha Esa

  • D. 

   Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

 • 9. 
  Salah satu contoh sikap yang sesuai dengan Pancasila sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab adalah ....
  • A. 

   Memberi sumbangan kepada korban bencana alam

  • B. 

   Membina kerukunan dengan pemeluk agama lain

  • C. 

   Mengutamakan musyawarah untuk mufakat

  • D. 

   Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa

 • 10. 
  Salah satu nilai kebersamaan yang timbul dari para perumus saat melakukan rapat perumusan Dasar Negara adalah .... 
  • A. 

   Melindungi hak golongan minoritas

  • B. 

   Menghargai orang lain yang berpendapat sama

  • C. 

   Mengutamakan golongan mayoritas

  • D. 

   Mengedepankan semangat persatuan bangsa

 • 11. 
  Pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 merupakan perwujudan dari sila-sila dalam Pancasila. Selanjutnya, pokok-pokok pikiran tersebut dijabarkan atau dijelaskan dalam Batang Tubuh UUD 1945 melalui ....
  • A. 

   Bentuk-bentuknya

  • B. 

   Pasal-pasalnya

  • C. 

   Jumlah kalimatnya

  • D. 

   Alenia-alenianya

 • 12. 
  Keinginan bangsa Indonesia untuk ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi termuat dalam Pembukaan UUD 1945 alenia ....
  • A. 

   Pertama

  • B. 

   Kedua

  • C. 

   Ketiga

  • D. 

   Keempat

 • 13. 
  Buku karangan Mpu Tantular adalah ....
  • A. 

   Nagara Kertagama

  • B. 

   Sutasoma

  • C. 

   Prapanca

  • D. 

   UUD 1945

 • 14. 
  Buku karangan Mpu Prapanca adalah ……
  • A. 

   Nagara Kertagama

  • B. 

   Sutasoma

  • C. 

   Tantular

  • D. 

   UUD 1945

 • 15. 
  Dasar Negara bagi bangsa Indonesia adalah ……
  • A. 

   Pancasila

  • B. 

   UUD 1945

  • C. 

   UU

  • D. 

   Perpu

 • 16. 
  Diantara tokoh pendiri bangsa dibawah yang tidak mengusulkan dasar Negara pada sidang BPUPKI yang pertama adalah ……
  • A. 

   Ir. Soekarno

  • B. 

   Soepomo

  • C. 

   M. Yamin

  • D. 

   Moch. Hatta

 • 17. 
  Rumusan Pancasila yang benar termuat dalam  ……
  • A. 

   Piagam Jakarta

  • B. 

   Piagam PBB

  • C. 

   Jakarta Charter

  • D. 

   Pembukaan UUD 1945

 • 18. 
  Sikap positif terhadap Pancasila dalam bidang politik dapat diwujudkan melalui ……
  • A. 

   Memenuhi kebutuhan hidup

  • B. 

   Menjalankan ibadah agamanya

  • C. 

   Berpartisipasi dalam pemilu

  • D. 

   Menghargai semua keanekaragaman budaya

 • 19. 
  Ideologi Pancasila bersumber pada .....
  • A. 

   Suku bangsa Indonesia

  • B. 

   Nilai-nilai luhur bangsa Indonesia

  • C. 

   Budaya bangsa Indonesia

  • D. 

   Kebiasaan bangsa Indonesia

 • 20. 
  Contoh sikap positif terhadap nilai - nilai Pacasila di lingkungan keluarga adalah ....
  • A. 

   Menjaga ketertiban umum

  • B. 

   Menjaga keamanan lingkungan

  • C. 

   Menjaga nama baik keluarga

  • D. 

   Menghormati guru

 • 21. 
  Contoh sikap positif terhadap Pancasila dilingkungan sekolah adalah .....
  • A. 

   Menghargai orang yang lebih tua

  • B. 

   Membiasakan musyawarah

  • C. 

   Saling menghargai sesama

  • D. 

   Taat terhadap tata tertib sekolah

 • 22. 
  Sila-sila dalam Pancasila merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh, artinya ....
  • A. 

   Sila-sila Pancasila mempunyai arti yang berkesinambungan

  • B. 

   Sila-sila Pancasila tidak boleh ditafsirkan sendiri-sendiri

  • C. 

   Sila-sila Pancasila tidak boleh dipisah-pisahkan

  • D. 

   Sila-sila Pancasila boleh dibolak-balik

 • 23. 
  Contoh perilaku di kalangan pelajar yang diakibatkan oleh rendahnya semangat kebangsaan adalah ....
  • A. 

   Bentrokan antar suku, agama, dan ras

  • B. 

   Suatu golongan menghujat golongan yang lain

  • C. 

   Tawuran antar sekolah

  • D. 

   Tumbuh suburnya benih-benih primordialisme

 • 24. 
  Salah satu contoh bentuk pengamalan sila ke-4 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah ….
  • A. 

   Adanya gotong royong dimasyarakat

  • B. 

   Pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung

  • C. 

   Menyantuni fakir miskin

  • D. 

   Upacara hari raya keagamaan

 • 25. 
  Salah satu contoh pengalaman Pancasila sila ke tiga yang paling tepat adalah ....
  • A. 

   Selalu bekerja keras dan pantang menyerah

  • B. 

   Berpartisipasi dan aktif dalam pemilihan pemilu

  • C. 

   Mengembangkan rasa cinta tanah air dan bangsa

  • D. 

   Membantu korban bencana alam

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.