Đố Kinh Thánh Sách pHúc Âm GIăng đoạn 6-10

16 cu hi | Total Attempts: 176

SettingsSettingsSettings
Please wait...
 Kinh Thnh Sch pHc m GIng on 6-10


Questions and Answers
 • 1. 
  Ấy là ta đây, ................! 6:20
  • A. 

   Bình an cho các ngươi

  • B. 

   Bình an

  • C. 

   đừng sợ chi

  • D. 

   Sợ đi

 • 2. 
  Đừng cứ ............. mà xét đoán, nhưng phải xét đoán theo lẽ công bình. 7:24
  • A. 

   Sự việc

  • B. 

   Bề ngoài

  • C. 

   Trước mắt

  • D. 

   Bên trong

 • 3. 
  Đức Chúa Jêsus lấy bánh, tạ ơn rồi bèn ........ cho những kẻ đã ngồi; Ngài cũng lấy cá phát cho chúng nữa, ai muốn bao nhiêu mặc ý. 6:11
  • A. 

   Phân phát

  • B. 

   Phân bố

  • C. 

   Phân tích

  • D. 

   Ban cho

 • 4. 
  Ai ra bởi Đức Chúa Trời, thì nghe lời Đức Chúa Trời; cho nên các ngươi chẳng nghe, tại các ngươi .................. Đức Chúa Trời. 8:47
  • A. 

   Không tin

  • B. 

   Không yêu

  • C. 

   Không kính sợ

  • D. 

   Không thuộc về

 • 5. 
  Chọn nhiều đáp án: Kẻ trộm chỉ đến để .........,.............,.............; còn ta đã đến, hầu cho chiên được sự sống, và được.... 10:10
  • A. 

   Cướp

  • B. 

   Giết

  • C. 

   Tiêu diệt

  • D. 

   Và hủy diệt

  • E. 

   Sự sống giàu có

  • F. 

   Sự sống dư dật.

 • 6. 
  Ta là người chăn hiền lành, ta ................ , và chiên ta quen ta, cũng như Cha biết ta, và ta biết Cha vậy; ta vì chiên ta phó sự sống mình. 10:14-15
  • A. 

   Quen chiên ta

  • B. 

   Yêu chiên

  • C. 

   Quý chiên

  • D. 

   Biết chiên ta

 • 7. 
  Bởi chưng bánh Đức Chúa Trời là bánh từ trên trời giáng xuống, ban ................. cho thế gian. 6:33
  • A. 

   ân điển

  • B. 

   Bữa ăn

  • C. 

   Sự sống

  • D. 

   Hy vọng

 • 8. 
  Kẻ trộm chỉ đến để cướp, giết và hủy diệt; còn Ta đã đến, hầu cho ....................được sự sống, và được sự sống dư dật. 10:10
  • A. 

   Con người

  • B. 

   Hàng xóm

  • C. 

   Gia đình

  • D. 

   Chiên

 • 9. 
  1 ếch-ta-đơ bằng bao nhiêu mét? 6:19
  • A. 

   200 mét

  • B. 

   185 mét

  • C. 

   800 mét

  • D. 

   950 mét

 • 10. 
  Hãy làm việc, chớ vì ........................., nhưng vì đồ ăn còn lại đến sự sống đời đời, là thứ Con người sẽ ban cho các ngươi; vì ấy là Con, mà Cha, tức là chính Đức Chúa Trời, đã ghi ấn tín của mình. 6:27
  • A. 

   Tiền

  • B. 

   Sự sống

  • C. 

   Ngày mai

  • D. 

   đồ ăn hay hư nát

 • 11. 
  Ta là sự sáng của thế gian; người nào theo ta, chẳng đi ........................, nhưng có ánh sáng của sự sống. 8:12
  • A. 

   Trong tuyệt vọng

  • B. 

   Bóng tối

  • C. 

   Trong nơi tối tăm

  • D. 

   Bóng đêm

 • 12. 
  Ta là bánh của sự sống; ai đến cùng ta chẳng hề đói, và ai tin ta chẳng hề khát. 6:35
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 13. 
  Hãy chọn nhiều đáp án: Nếu ai kính sợ Đức Chúa Trời, ............ thì Ngài nhậm lời. 9:31
  • A. 

   Làm theo

  • B. 

   Cầu nguyện

  • C. 

   Làm theo ý Chúa

  • D. 

   ý muốn Ngài,

 • 14. 
  Please select the logo of Visa in the given image.
Back to Top Back to top