29 September - Asay-I Musa Sorulari

20 Sorular | Total Attempts: 86

SettingsSettingsSettings
Please wait...
29 September - Asay-I Musa Sorulari

Sınav 20 sorudan oluşmakta olup toplam süre 25 dakikadır.     BAŞARILAR. . .


Questions and Answers
 • 1. 
  Bu acib asırda ehl-i iman Risale-i Nur'a şiddetle muhtaçtır. Ehl-i fen ve mekteb muallimleri ile hâfızlar ve hocaların muhtaç olduğu risaleler hangileridir?
  • A. 

   Mesnevi-i Nuriye - İşarat-ül İ’caz 

  • B. 

   Zülfikar - Lemalar

  • C. 

   Asay-ı Musa - Lemalar 

  • D. 

   Asay-ı Musa - Zülfikar 

 • 2. 
  Aşağıdakilerden hangisi üstâdın felsefeye bakış açısına ters düşer?
  • A. 

   Felsefeyi külliyen zararlı addeder

  • B. 

   Felsefeyi iki kısımda mütâlaâ eder

  • C. 

   Kemâlât veya dalâlete sebep olabilir

  • D. 

   Felsefe külliyen faydalı değildir ​​​​​​​

 • 3. 
  Asa-yı Musa’da hangi sûrenin tefsiri yapılıyor.?
  • A. 

   Felak

  • B. 

   Ankebut

  • C. 

   Tekasür

  • D. 

   Yusuf ​​​​​​​

 • 4. 
  Aşağıdakilerden hangisi İlhamın vasıflarındandır.?
  • A. 

   Safi olması

  • B. 

   Vasıtasız olmasi

  • C. 

   Gölgesiz olması

  • D. 

   Havassa has olması

 • 5. 
  “Kendi kendine oluyor” manasını ihtiva eden ibare aşağıdakilerden hangisidir.?
  • A. 

   İktezat-hüt tabiat

  • B. 

   Evcedet-hül esbab

  • C. 

   Hilkat-i âlem

  • D. 

   Teşekkele binefsihi ​​​​​​​

 • 6. 
  Eczane misali tabiat risalesinde hangi başlık altında zikredilmiştir.?
  • A. 

   Evcedet-hül Esbab

  • B. 

   Teşekkele binefsihi

  • C. 

   Hilkat-i Alem

  • D. 

   İktezat-hüt Tabiat

 • 7. 
  “Rabbüssemavati vel-ard” âyetinde arzın semavata denk tutulmasının sebebi nedir.?
  • A. 

   Meleklerin ve cinlerin semada bulunması

  • B. 

   Arzın semaya kesret-i mahlukat olarak eşitliği

  • C. 

   Nev-i insanın arzda olması

  • D. 

   Avalimin semavatta mahfuz olması

 • 8. 
  “Eğer perde-i gayb açılsa yakinim ziyadeleşmeyecek” diyen zat kimdir.?
  • A. 

   İmam-ı Rabbani (k.s) 

  • B. 

   İmam-ı Ali (r.a) 

  • C. 

   İmam-ı Azam (k.s) 

  • D. 

   Hz. Ebu Bekir (r.a) ​​​​​​​

 • 9. 
  Aşağıdakilerden hangisi Hz. Üstadın meyve risalesinin 6. meselesinde Kastamonulu lise talebelerine iman-ı billahı isbatta kullandığı misallerden değildir.?
  • A. 

   Eczane misali

  • B. 

   Fabrika misali

  • C. 

   Aynalı oda misali

  • D. 

   Depo ve iaşe ambarı misali

 • 10. 
  Hz.Üstad insanın alakadar olduğu dairelerden en ehemmiyetlisinin aşağıdakilerden hangisi olduğunu söylüyor.?
  • A. 

   Aile dairesi

  • B. 

   Alem-i İslam dairesi

  • C. 

   Hayat dairesi

  • D. 

   Kalp dairesi

 • 11. 
  Hz.Üstad Asa-yı Musa mecmuasını nerede telif etmiştir.?
  • A. 

   Barla’da

  • B. 

   Eskişehir hapishanesinde

  • C. 

   Denizli hapishanesinde

  • D. 

   Afyon hapishanesinde

 • 12. 
   “Teveddüt-ü İlahi” ne demektir.?
  • A. 

   Allah’ın mahlukatına kendini sevdirmesi

  • B. 

   Allah’ı sevmek

  • C. 

   Allah’tan haşyet duymak

  • D. 

   Allah’a müştak olmak

 • 13. 
  Aşağıdakilerden hangisi ahirete imanın hayat-ı içtimaiyeye bakan faydalarından birisi değildir?
  • A. 

   Ebed arzusunu tatmin

  • B. 

   Arkadaşlardan ayrılığa merhem olmasi

  • C. 

   Akarabinini idam-ı ebediden kurtarma

  • D. 

   Mamelek arzusu

 • 14. 
  Medine-i Münevvere’de bulunan mühim bir âlim, Hz. Üstadın târihçe-i hayatı için bir önsöz yazmıştır. Bu zat kimdir.?
  • A. 

   Bekir Berk

  • B. 

   Ali Ulvi Kurucu

  • C. 

   M. Sami Ramazanoğlu

  • D. 

   Şeyh Bahid Efendi

 • 15. 
  Amellerimizin Allah (c.c) tarafından kaydedilip zayi olmamasını gerektiren ismi hangisidir.?
  • A. 

   Rahim

  • B. 

   Mukaddir

  • C. 

   Hafız 

  • D. 

   Alim ​​​​​​​

 • 16. 
  Üstadımız “Nasılki bu yaz ve güzün ahiri kıştır” cümlesinde yaz ve güzü neye misal göstermiştir.?
  • A. 

   Dünya ve ahiret

  • B. 

   Cennet ve cehennem

  • C. 

   Gençlik ve ihtiyarlık

  • D. 

   Kabir ve haşir

 • 17. 
  İnsanın kâinatta göِrdüğü medar-ı hayret, medar-ı ‏şükran ve medar-ı azamet, acib ve güzel , pek çok fevkalâde ‏şeylerden aldığı hayret ve lezzetten neşet eden suallerine hangi kelime cevap verir.?
  • A. 

   Lailahe illalahu vahdehu la şerike lehü

  • B. 

   Ya Hayyu Ya Kayyum

  • C. 

   Subhanellah, Elhamdülillah, Allahüekber

  • D. 

   Ferdün Hayyun Kayyum ​​​​​​

 • 18. 
  Asa-yı Musa’daki ikinci kısma hangi isim verilmiştir.?
  • A. 

   Hüccetül Baliğa

  • B. 

   Hücceti İmaniye

  • C. 

   Tabiat Risalesi

  • D. 

   Emirdağ Çiçeği

 • 19. 
  İsm-i Kuddusün cilve-i aziminden gelen güzel adet nedir.?
  • A. 

   Mizan ve adalet

  • B. 

   Adalet ve iktisat

  • C. 

   Tanzif ve nezafet

  • D. 

   Tanzim ve nizam

 • 20. 
  Üstadımızın umum nur talebeleri adına yapmış olduğu dua, ism-i azam olarak bildiğimiz esmalardan hangisi yanlıştır.?
  • A. 

   Ferd-Kayyum

  • B. 

   Hayy- Adl

  • C. 

   Hakem-Kuddus

  • D. 

   Nur-Settar

Back to Top Back to top