Exam 1 Parvin Khalilov

10 Questions | Total Attempts: 55

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Exam 1 Parvin Khalilov


Questions and Answers
 • 1. 
  1. İşin vahidi hansıdır?
  • A. 

   Metr

  • B. 

   Vatt

  • C. 

   Coul

  • D. 

   Nyuton

 • 2. 
  Kütləsi 10 kq olan cisim 20 m hündürlükdə hansı potensial enerjiyə malikdir? ( g = 10m/san2  )
  • A. 

   2 C

  • B. 

   2000 C

  • C. 

   200 C

  • D. 

   100 C

 • 3. 
  Düzxətli hərəkət edən cismə təsir edən dartı qüvvəsi sürtünmə qüvvəsindən böyükdürsə, onda cisim .............. .
  • A. 

   Bərabərsürətlə hərəkət edər     

  • B. 

   Azalan sürətlə hərəkət edər       

  • C. 

   Hərəkət etməz

  • D. 

   Artan sürətlə hərəkət edər

 • 4. 
  Cismə təsir edən əvəzləyici qüvvəni hesablayın
  • A. 

   5 N     

  • B. 

   45 N     

  • C. 

   15 N     

  • D. 

   25 N

 • 5. 
  Şəkildə verilənlərə görə F2 – ni hesablayın.
  • A. 

   100 N      

  • B. 

   200 N       

  • C. 

   400 N       

  • D. 

   600 N       

 • 6. 
  Cisim radiusu 4 m olan çevrə üzrə 6  sürətlə hərəkət edir.Onun mərkəzəqaçma təcilini tapın 
  • A. 

   4

  • B. 

   6

  • C. 

   1,5

  • D. 

   9

 • 7. 
  Motosikl sürətini 54 km/saat  – dan 108 km/saat  – a kimi   3 saniyəyə artırdı. Onun təcilini haesablayin.
  • A. 

   15 m/sann 

  • B. 

   5 m/san

  • C. 

   20 m/san

  • D. 

   10 m/san

 • 8. 
  Çəkisiz ling tarazlıqdadırsa, cismin kütləsini tapın.
  • A. 

   5 kq

  • B. 

   10 kq

  • C. 

   15 kq

  • D. 

   20 kq

 • 9. 
  Şəkildə təsvir edilən cisimlərin potensial enerji-lərini müqayisə edin.
  • A. 

   E1=E2=E3          

  • B. 

   E2˃E3˃E1

  • C. 

   E3˃E2˃E1

  • D. 

   E3<E2<E1                                                 

 • 10. 
   İdmançı ştanqı başı üzərinə 5 saniyə müddətinə qaldırarkən 3000 C iş gördü. Onun gücünü təyin edin.
  • A. 

   150 Vt

  • B. 

   3000 Vt

  • C. 

   300 Vt   

  • D. 

   600 Vt

Back to Top Back to top