ეროვნული გამოცდის ტესტი ზოგად უნარებში - მათემატიკური ნაწილი

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By EducationG
E
EducationG
Community Contributor
Quizzes Created: 1 | Total Attempts: 569
Questions: 15 | Attempts: 569

SettingsSettingsSettings
   -  - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 

  შეადარეთ ერთმანეთს A და B სვეტების უჯრებში მოცემული რაოდენობები. მაღაზიაში რვეულები ორი დღის განმავლობაში იყიდებოდა. პირველ დღეს თითო რვეული 50 თეთრი ღირდა, მეორე დღეს კი – 40 თეთრი.   A B მაღაზიაში გაყიდული    რვეულების საშუალო  ფასი                45 თეთრი 

  • A.

   (ა) A სვეტის უჯრაში მოცემული რაოდენობა მეტია B სვეტის უჯრაში მოცემულ რაოდენობაზე.

  • B.

   (ბ) B სვეტის უჯრაში მოცემული რაოდენობა მეტია A სვეტის უჯრაში მოცემულ რაოდენობაზე.

  • C.

   (გ) A სვეტის უჯრაში მოცემული რაოდენობა B სვეტის უჯრაში მოცემული რაოდენობის ტოლია.

  • D.

   (დ) მოცემული ინფორმაცია საკმარისი არაა იმის დასადგენად, რომელი რაოდენობაა მეტი.

  Correct Answer
  D. (დ) მოცემული ინფორმაცია საკმარისი არაა იმის დასადგენად, რომელი რაოდენობაა მეტი.
 • 2. 

   შეადარეთ ერთმანეთს A და B სვეტების უჯრებში მოცემული რაოდენობები. რომბის გვერდის სიგრძე 6 სანტიმეტრზე მეტია.   A B რომბის ფართობი                12 სმ

  • A.

   (ა) A სვეტის უჯრაში მოცემული რაოდენობა მეტია B სვეტის უჯრაში მოცემულ რაოდენობაზე.

  • B.

   (ბ) B სვეტის უჯრაში მოცემული რაოდენობა მეტია A სვეტის უჯრაში მოცემულ რაოდენობაზე.

  • C.

   (გ) A სვეტის უჯრაში მოცემული რაოდენობა B სვეტის უჯრაში მოცემული რაოდენობის ტოლია.

  • D.

   (დ) მოცემული ინფორმაცია საკმარისი არაა იმის დასადგენად, რომელი რაოდენობაა მეტი.

  Correct Answer
  D. (დ) მოცემული ინფორმაცია საკმარისი არაა იმის დასადგენად, რომელი რაოდენობაა მეტი.
 • 3. 

  სასწორის ერთ თეფშზე ორი ერთნაირი თაფლით სავსე ქილა და 400- გრამიანი საწონი დევს, მეორეზე კი – 3-კილოგრამიანი და 1-კილოგრამიანი საწონები. სასწორი გაწონასწორებულია. რის ტოლია თაფლით სავსე ქილის წონა?

  • A.

   (ა) 1 კგ 600 გ

  • B.

   (ბ) 1 კგ 800 გ

  • C.

   (გ) 2 კგ 200 გ

  • D.

   (დ) 3 კგ 400 გ

  • E.

   (ე) 4 კგ 400 გ

  Correct Answer
  B. (ბ) 1 კგ 800 გ
  Explanation
  The first beehive is filled with 400 grams of honey and the second beehive has weights of 3 kilograms and 1 kilogram. The correct answer can be determined by adding up the weights of the honey in each beehive. The first beehive has 400 grams, the second beehive has 3 kilograms (3000 grams), and 1 kilogram (1000 grams). Adding these weights together gives a total of 4400 grams. Converting this to kilograms gives 4 kilograms and 400 grams. Therefore, the correct answer is 1 kilogram and 800 grams.

  Rate this question:

 • 4. 

  თუ 𝑥 = −2,    მაშინ   −3𝑥2 =

  • A.

   −36 

  • B.

   -12

  • C.

   -6

  • D.

   12

  • E.

   36

  Correct Answer
  B. -12
  Explanation
  When x = -2, substituting this value into the expression -3x^2 gives -3(-2)^2 which simplifies to -3(4) = -12. Therefore, the correct answer is -12.

  Rate this question:

 • 5. 

  A ნატურალური რიცხვია, b კი ისეთი მარტივი რიცხვია, რომ a და (𝑎 + 5) უნაშთოდ იყოფა b-ზე. რის ტოლია b ? 

  • A.

   2

  • B.

   3

  • C.

   5

  • D.

   7

  • E.

   11

  Correct Answer
  C. 5
  Explanation
  The question states that a is a natural number and b is a prime number such that a divided by (a + 5) leaves a remainder of b. In order for this condition to be satisfied, b must be a number that is 5 less than a. Among the given options, only 5 fits this criteria, as it is the only number that is 5 less than itself. Therefore, the value of b is 5.

  Rate this question:

 • 6. 

  რამდენით ნაკლებია უდიდესი ორნიშნა რიცხვი, რომლის ციფრთა ნამრავლი 8-ის ტოლია, უმცირეს სამნიშნა რიცხვზე, რომლის ციფრთა ნამრავლიც, ასევე, 8-ის ტოლია?

  • A.

   37-ით 

  • B.

   41-ით

  • C.

   43-ით

  • D.

   76-ით

  • E.

   82-ით

  Correct Answer
  A. 37-ით 
  Explanation
  The correct answer is 37-ით. The product of the digits of 37 is 21, which is not equal to the product of the digits of 8. The other options (41, 43, 76, and 82) do not meet the criteria of having a product of digits equal to the product of the digits of 8.

  Rate this question:

 • 7. 

  ყვავილნარში მხოლოდ წითელი, თეთრი და ყვითელი ვარდის ბუჩქებია. წრიულ დიაგრამაზე მითითებულია, ყვავილნარში ვარდის ბუჩქების საერთო რაოდენობის რა ნაწილს შეადგენს წითელი და ყვითელი ვარდის ბუჩქები. რამდენით ნაკლებია ყვავილნარში ყვითელი ვარდის ბუჩქების რაოდენობა წითელი ვარდის ბუჩქების რაოდენობაზე, თუ მასში თეთრი ვარდის ბუჩქების რაოდენობა 48-ის ტოლია?  

  • A.

   12-ით

  • B.

   24-ით

  • C.

   32-ით

  • D.

   48-ით

  • E.

   60-ით

  Correct Answer
  D. 48-ით
  Explanation
  The question states that the diagram represents the total number of red and yellow flowers in a garden. The question asks how much less is the number of yellow flowers in the garden compared to the number of red flowers, if there are 48 white flowers in the garden. The correct answer, "48-ით" means that the number of yellow flowers is 48 less than the number of red flowers.

  Rate this question:

 • 8. 

  წლის ბოლოს ელენეს ხელფასი 100%-ით გაიზარდა. მოცემულია ორი პირობა: I. წლის ბოლოს ელენეს ხელფასი 600 ლარით გაიზარდა.  II. წლის ბოლოს ელენეს ხელფასი გაორმაგდა. იმის გასარკვევად, თუ რის ტოლი გახდა ელენეს ხელფასი წლის ბოლოს:  

  • A.

   (ა) I პირობა საკმარისია, II კი – არა

  • B.

   (ბ) II პირობა საკმარისია, I კი – არა.

  • C.

   (გ) I და II პირობა ერთად საკმარისია, ცალ-ცალკე არც ერთი არ არის საკმარისი

  • D.

   (დ) საკმარისია ცალ-ცალკე როგორც I, ასევე, II პირობა.

  • E.

   (ე) მოცემული პირობები არ არის საკმარისი.

  Correct Answer
  A. (ა) I პირობა საკმარისია, II კი – არა
 • 9. 

  ტოლფერდა სამკუთხედის ფუძის სიგრძე სამკუთხედის პერიმეტრის 3/7 ნაწილს შეადგენს. ფუძის სიგრძის რა ნაწილს შეადგენს ფერდის სიგრძე?

  • A.

   2/3

  • B.

   2/7

  • C.

   3/4

  • D.

   3/5

  • E.

   4/7

  Correct Answer
  A. 2/3
  Explanation
  The question asks for the fraction that represents the length of the diagonal of a rectangle compared to its perimeter. The given fraction 3/7 represents the length of the diagonal compared to the perimeter of a square. Since a square is a special type of rectangle, it can be inferred that the fraction representing the length of the diagonal compared to the perimeter of a rectangle would be greater than 3/7. Among the options provided, the only fraction that is greater than 3/7 is 2/3. Therefore, the correct answer is 2/3.

  Rate this question:

 • 10. 

  ბაზიდან კონტეინერების გატანა სატვირთო მანქანებითაა შესაძლებელი, თითო მანქანით – მაქსიმუმ ორი კონტეინერისა. ოპერატორმა 4 კომპანიის კუთვნილი 8 კონტეინერის გასატანად კონტეინერები სატვირთო მანქანებზე ისე უნდა განათავსოს, რომ სხვადასხვა კომპანიის კონტეინერები ერთ სატვირთო მანქანაზე არ აღმოჩნდეს. მინიმუმ რამდენი სატვირთო მანქანაა საჭირო, რათა ოპერატორმა აუცილებლად შეძლოს კონტეინერების განთავსება?

  • A.

   4

  • B.

   5

  • C.

   6

  • D.

   7

  • E.

   8

  Correct Answer
  C. 6
  Explanation
  The operator needs to load a total of 8 containers from 4 different companies onto trucks, with a maximum of 2 containers per truck. In order to ensure that containers from different companies are not loaded onto the same truck, the minimum number of trucks required is 6.

  Rate this question:

 • 11. 

  ოთახში გოგონების რაოდენობა ბიჭების რაოდენობის მესამედს შეადგენდა. მას შემდეგ, რაც ოთახში კიდევ 3 გოგონა შემოვიდა, ოთახში გოგონების რაოდენობა ბიჭების რაოდენობის ნახევარი გახდა. სულ რამდენი ბიჭი იყო ოთახში?

  • A.

   12

  • B.

   15

  • C.

   18

  • D.

   21

  • E.

   24

  Correct Answer
  C. 18
  Explanation
  The number of girls in the room increased by 3, which means that the number of boys also increased by 3. Since the total number of girls and boys increased by 6, the original number of boys in the room must have been 6 less than the total increase, which is 18. Therefore, the original number of boys in the room was 18.

  Rate this question:

 • 12. 

  𝑀𝑁𝐾 სამკუთხედის ფართობი 24 სმ2-ის ტოლია. N წვეროდან MK გვერდზე დაშვებულია ND მართობი, რომლის სიგრძეა 4 სმ. რის ტოლია DK მონაკვეთის სიგრძე, თუ MD მონაკვეთის სიგრძე 5 სმ-ია?

  • A.

   6

  • B.

   7

  • C.

   8

  • D.

   9

  • E.

   10

  Correct Answer
  B. 7
  Explanation
  The question provides information about a right-angled triangle with an area of 24 square units. It states that ND, a side of length 4 cm, is on the side MK. The question asks for the length of DK, the perpendicular from D to MK, if MD is 5 cm. To find DK, we need to use the formula for the area of a triangle, which is 1/2 * base * height. Since the area is given as 24, and the base ND is 4, we can substitute these values into the formula to solve for DK. Solving the equation, we find that DK is 7.

  Rate this question:

 • 13. 

  მაღაზიაში ფანქრები მხოლოდ კოლოფებით იყიდება. თითოეულ კოლოფში ან 5 ცალი ფანქარია, ან – 8 ცალი. ნიკამ ამ მაღაზიაში ფანქრების რამდენიმე კოლოფი იყიდა. ჩამოთვლილთაგან რომლის ტოლი არ შეიძლება იყოს ნიკას მიერ ნაყიდი ფანქრების რაოდენობა?

  • A.

   13

  • B.

   15

  • C.

   18

  • D.

   22

  • E.

   24

  Correct Answer
  D. 22
  Explanation
  Since Nick bought a multiple of 5 hoodies, he could have bought either 5 or 8 hoodies. The possible numbers of hoodies he could have bought are therefore 5, 10, 15, 20, or 25. However, since the total number of hoodies he bought is a multiple of 8, the only possible number of hoodies he could have bought is 24. Therefore, the correct answer is 24.

  Rate this question:

 • 14. 

  წრის გამუქებული ნაწილი ნახევარწრის მეოთხედს შეადგენს. წრის რადიუსის სიგრძეა 2 სმ. რის ტოლია წრის გამუქებული ნაწილის ფართობი? 3𝜋 4

  • A.

   1/2 სმ2

  • B.

   𝜋/4 სმ2

  • C.

   𝜋/2 სმ2

  • D.

   3𝜋/4 სმ2

  • E.

   𝜋 სმ2

  Correct Answer
  C. 𝜋/2 სმ2
  Explanation
  The area of the sector of a circle is given by the formula (θ/360) * π * r^2, where θ is the central angle in degrees and r is the radius of the circle. In this case, the central angle is 90 degrees (since the sector represents one-fourth of the circle), and the radius is given as 2 cm. Plugging these values into the formula, we get (90/360) * π * 2^2 = (1/4) * π * 4 = π/2 cm^2. Therefore, the correct answer is 𝜋/2 cm^2.

  Rate this question:

 • 15. 

  ჰუმანიტარული ფაკულტეტის სტუდენტების აკადემიური მოსწრების შესახებ ინფორმაცია მოცემულია პირობების სახით:  I. სტუდენტთა ნახევარმა ხელოვნების ისტორიაში 60 ქულაზე მეტი მიიღო, ხოლო დანარჩენებმა – 60 ქულაზე ნაკლები.  II. ხელოვნების ისტორიაში სტუდენტთა მიერ მიღებული ქულებიდან ყველაზე დაბალი 30 ქულა იყო, ხოლო ყველაზე მაღალი – 90. იმის გასარკვევად, არის თუ არა სტუდენტთა მიერ ხელოვნების ისტორიაში მიღებული ქულების საშუალო 60-ის ტოლი:

  • A.

   (ა) I პირობა საკმარისია, II კი – არა.

  • B.

   (ბ) II პირობა საკმარისია, I კი – არა.

  • C.

   (გ) I და II პირობა ერთად საკმარისია, ცალ-ცალკე კი – არც ერთი არაა საკმარისი.

  • D.

   (დ) საკმარისია ცალ-ცალკე როგორც I, ასევე II პირობა.

  • E.

   (ე) მოცემული პირობები არაა საკმარისი.

  Correct Answer
  E. (ე) მოცემული პირობები არაა საკმარისი.
  Explanation
  The information given in the question does not provide enough evidence to determine whether the average of the scores obtained by students in the history of handwritings is equal to 60 or not. Therefore, the answer is that the given conditions are not sufficient to make a conclusion.

  Rate this question:

Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.