آزمون دقایقی با قرآن

15 Questions | Total Attempts: 491

SettingsSettingsSettings
Please wait...


Questions and Answers
 • 1. 
  سخن زیر از کدام بزرگوار است. قرآن، دریایی است که ته آن درک نمی شود
  • A. 

   حضرت علی (ع)

  • B. 

   حضرت محمد (ص)

  • C. 

   امام حسین (ع)

  • D. 

   امام صادق (ع)

 • 2. 
  راه گرایش به اسلام و قرآن، ...........است
  • A. 

   تفسیر

  • B. 

   تقلید

  • C. 

   تدبر

  • D. 

   هیچ کدام

 • 3. 
  در ارتباط با آیه والطیر صافات کل قد علم صلاته و تسبیحه کدام گزینه صحیح می باشد.
  • A. 

   محشور شدن حیوانات در روز قیامت

  • B. 

   نشانه ی شعور و عباد آگاهانه ی حیوانات

  • C. 

   حرف زدن پرندگان با یکدیگر

  • D. 

   همه موارد

 • 4. 
  عبارت السماء الحسنی چند مرتبه در قرآن تکرار شده است.
  • A. 

   5بار

  • B. 

   1بار

  • C. 

   3بار

  • D. 

   4بار

 • 5. 
  کدام گزینه از نشانه های مومن مخلص نمی باشد.
  • A. 

   از کسی توقع پاداش ندارد

  • B. 

   در برخورد با دیگران تعصبات حزبی دارد

  • C. 

   جز خدا کسی را بنده نمی داند

  • D. 

   از فقر نمی هراسد

 • 6. 
  هوا را به دان سبب هوا نامیده اند که صاحب خود را فرو می افکند.  از کیست؟
  • A. 

   امام سجاد(ع)

  • B. 

   امام حسن(ع)

  • C. 

   امام باقر(ع)

  • D. 

   پیامیر اکرم (ص)

 • 7. 
  کدام بزرگوار وقتی دیدند برای نشستن بعضی فرش نیست، عبای خود را پهن کرد تا چند نفر روی آن بنشینند.
  • A. 

   پیامبر

  • B. 

   امام سجاد (ع)

  • C. 

   امام علی (ع)

  • D. 

   امام حسن (ع)

 • 8. 
  قیام امام حسین (ع) برای .......................بود
  • A. 

   امر به معروف و نهی از منکر

  • B. 

   به پا داشتن نماز

  • C. 

   پرداختن زکات

  • D. 

   وظیفه الهی

 • 9. 
  کدام گزینه مربوط به فواید مشورت کردن می باشد.
  • A. 

   مانع استبداد است.

  • B. 

   استعداد ها را شکوفا می کند

  • C. 

   احتمال خطا را کم می کند

  • D. 

   همه موارد

 • 10. 
  اولین گام انفاق در کدام گزینه بیان شده است؟
  • A. 

   ایثار

  • B. 

   بخشش از آنچه دوست دارید

  • C. 

   بخشش از دسترنج و کسب حلال

  • D. 

   بخشش از فضل و داده های الهی

 • 11. 
  الا بذکر الله تطمئن القلوب به کدام گزینه اشاره دارد
  • A. 

   امداد های غیبی

  • B. 

   یاد خدا

  • C. 

   تشویق اولیای الهی

  • D. 

   گزینه الف و ب

 • 12. 
  از ویژگی های قلب مومن نیست
  • A. 

   طهارت

  • B. 

   قساوت

  • C. 

   هدایت

  • D. 

   شفا

 • 13. 
  کدام گزینه صحیح نیست
  • A. 

   شکر خدا فقط با زبان کافی است

  • B. 

   فرزندان هم باید شکر گذار پروردگار باشند

  • C. 

   توفیق شکر گزاری را از خدا بخواهیم

  • D. 

   دعا و تلاش حاکمان باید برای انجام کار خوب باشد

 • 14. 
  نویسنده کتاب دقایقی با قرآن کیست؟
  • A. 

   استاد مطهری

  • B. 

   محسن قرائتی

  • C. 

   امام خمینی (ره)

  • D. 

   هیچ کدام

 • 15. 
  موانع ذکر خدا عبارتند از
  • A. 

   شیطان

  • B. 

   آرزو ها و خیالبافی ها

  • C. 

   تکاثر و رقابت

  • D. 

   همه موارد

Back to Top Back to top