Квиз: Електротехника!

46 Questions | Total Attempts: 25

SettingsSettingsSettings
Please wait...
: !

Овај квиз се заснива на питањима везаним за појмове математике, електротехнике и комуникационих система. Узмите овај квиз да бисте своје знање упознали.


Questions and Answers
 • 1. 
  Сигнали чије будуће вредности (промене) нису унапред познате зову се недетерминистички
  • A. 

   Тачно

  • B. 

   Нетачно

 • 2. 
  Сигнали који могу да буду представљени неком одређеном математичком функцијом времена зову се недетерминистички
  • A. 

   Тачно

  • B. 

   Нетачно

 • 3. 
  Периодична струја чија је средња вредност  једнака нули је
  • A. 

   Пулсирајућа

  • B. 

   Наизменична

  • C. 

   Константна

 • 4. 
  Промена вредности аналогне величине
  • A. 

   може да буде бесконачно мала

  • B. 

   Може да буде само нека из скупа дискретних вредности

  • C. 

   не може да буде бесконачно мала

 • 5. 
  Мерење, у најопштијем случају, обухвата
  • A. 

   пренос мерног сигнала

  • B. 

   обраду мерног сигнала

  • C. 

   пренос и обраду мерног сигнала

 • 6. 
  Сигнали који могу да буду представљени неком одређеном математиччком функцијом времена зову се детерминистички
  • A. 

   Тачно

  • B. 

   Нетачно

 • 7. 
  Величина која представља мерену величину и са којом је функционално повезана зове се
  • A. 

   мерни сигнал

  • B. 

   информациони параметар

  • C. 

   мерни параметар

 • 8. 
  Периодилна струја чија је средња вредност различита од нуле је
  • A. 

   наизменична

  • B. 

   пулсирајућа

  • C. 

   константна

 • 9. 
  Сигнали према интензитету могу да буду
  • A. 

   аналогни

  • B. 

   дигитални

  • C. 

   непрекидни

  • D. 

   дискретни

 • 10. 
  Промена вредност дигиталне величине
  • A. 

   може да буде само нека из скупа дискретних вредности

  • B. 

   може да буде бесконачно мала

  • C. 

   не може да буде бесконачно мала

 • 11. 
  Показатељ усредњавања, Kје дефинисан као количник
  • A. 

   Темене вредности и ефективне вредности периодичне величине

  • B. 

   Ефективне вредности и средње апсолутне вредности периодичне величине

  • C. 

   Темене вредности и средње апсолутне вредности и периодичне величине

 • 12. 
  Подударност реалне карактеристике  y и идеалне статичке карактеристике yпредставља
  • A. 

   линеарност

  • B. 

   осетљивост

  • C. 

   мерно подручје

 • 13. 
  На основу дијаграма приказаног на слици, изабрати редни број мерог опсега мерене величине који доводи до промене осетљивости.
  • A. 

   3

  • B. 

   1

  • C. 

   2

 • 14. 
  На које сензоре може да се примени диференцијална једначина друго реда?
  • A. 

   анемометар

  • B. 

   сензор влажости

  • C. 

   пиезоелектрични сензор

  • D. 

   сензор убрзања

  • E. 

   сензор угаоне брзине

 • 15. 
  Пропусни опсег је опсег учестаности у коме слабљење
  • A. 

   остаје мање од задате вредности

  • B. 

   остаје веће од задате вредности

 • 16. 
  Непропусни опсег је опсег учестаности у коме слабљење
  • A. 

   остаје веће од задате вредности

  • B. 

   остаје мање од задате вредности

 • 17. 
  Изабрати карактеристике које одговарају еквивалентном колу сензора приказаном на слици
  • A. 

   одговара жироскопу

  • B. 

   одговара пиезоелектричном сензору

  • C. 

   представља инерцијални систем првог реда

  • D. 

   представља инерцијални систем другог реда

  • E. 

   одговара отпорничком термометру

 • 18. 
  Како се зове метод мерења ефективне вредности напона приказан на слици?
  • A. 

   Имплицитно мерење

  • B. 

   Мерење на бази топлотног ефекта

  • C. 

   Мерење по дефиницији

 • 19. 
  Ако инструмент има класу тачности 0,2 то значи да је грешка мерења
  • A. 

   ± 1%

  • B. 

   ± 0,1%

  • C. 

   ±0,2%

 • 20. 
  На слици је приказан AC/DC претварач напона
  • A. 

   са детектором вршне вредности

  • B. 

   са двостраним усмерачем

  • C. 

   Cа једностраним усмерачем

 • 21. 
  Ватметар се користи за мерење
  • A. 

   електричне снагe

  • B. 

   електричне енергије

  • C. 

   електричног потенцијала

 • 22. 
  На слици је приказан блок дијаграм
  • A. 

   уређаја за мерење електричне енергије

  • B. 

   уређаја за мерење електричне снаге

 • 23. 
  При мерењу неелектричних величина, информација добијена помоћу сензора
  • A. 

   Никада није у облику погодном за прецизно мерење

  • B. 

   Најчешће је у облику погодном за прецизно мерење

  • C. 

   Најчешће није у облику погодном за прецизно мерење

 • 24. 
  Услови употребе који морају да буду испуњени током мерења да би мерни инструмент или мерни систем радио као што је пројектован су:
  • A. 

   гранични услови

  • B. 

   референтни услови

  • C. 

   називни услови

 • 25. 
  У трофазној електричној мрежи напони су фазно померени за за угао
  • A. 

   120*

  • B. 

   180*

  • C. 

   240*

  • D. 

   60*

 • 26. 
  Производ ефективне вредности струје и напона представља
  • A. 

   активну снагу

  • B. 

   реактивну снагу

  • C. 

   привидну снагу

 • 27. 
  Основну функционалну јединицу (?) мерила електричне снаге чини
  • A. 

   интегратор аналогних величина

  • B. 

   диференцијатор аналогних величина

  • C. 

   множач аналогних величина

  • D. 

   делитељ аналогних величина

 • 28. 
  Уколико филтар има линеарну фазну карактеристику, фазна карактеристику
  • A. 

   утиче на изобличење сигнала који пролазе кроз филтар

  • B. 

   не утиче на изобличење сигнала који пролазе кроз филтар

 • 29. 
  При мерењима у индустријским условима (процесна мерења) највећи број сензора, помоћу којих се мерена неелектрична величина трансформише у електрични сигнал,представља
  • A. 

   активне електричне елементе

  • B. 

   пасивне и активне електричне елементе

  • C. 

   пасивне електричне елементе

 • 30. 
  Количник са слике, представља
  • A. 

   показатељ облика

  • B. 

   показатељ врха

  • C. 

   показатељ усредњавања

 • 31. 
  Снага коју троши извор напона напајања
  • A. 

   једнак је снази коју узима потрошач

  • B. 

   није једнака снази коју узима потрошач

 • 32. 
  Средња вредност наизменичне снаге p(t) унутар сваке осцилације једнака је
  • A. 

   привидној снази

  • B. 

   активној снази

  • C. 

   реактивној снази

 • 33. 
  Чему је једнака ефективна вредност снаге(означите бар један тачан одговор)
  • A. 

   Option1

  • B. 

   Option2

  • C. 

   Option3

  • D. 

   Option4

 • 34. 
  мрзи ме текст да пишем
  • A. 

   пи/корен из 2

  • B. 

   пи/2

  • C. 

   пи/2*корен из 2

  • D. 

   пи

 • 35. 
  како се зове метод мерења наизменичних величина приказан на слици
  • A. 

   имплицитни метод

  • B. 

   метод на бази топлотног ефекта

  • C. 

   експлицитни метод

 • 36. 
  како се зове метод мерења наизменичних величина приказан на слици
  • A. 

   имплицитни метод

  • B. 

   експлицитни метод

  • C. 

   метод на бази топлотног ефекта

 • 37. 
  Однос прираштаја излазне величине и прираштаја мерене величине након достизања стационарног стања представља
  • A. 

   осетљивост

  • B. 

   линеарност

  • C. 

   мерно подручје

 • 38. 
  Which one do you like?
  • A. 

   Option 1

  • B. 

   Option 2

  • C. 

   Option 3

 • 39. 
  Овим изразом, описује се
  • A. 

   средња вредност

  • B. 

   ефективна вредност

  • C. 

   средња апсолутна вредност

 • 40. 
  Ефективна вредност сложенопериодичног сигнала
  • A. 

   зависи само од почетне фазе његових хармоника ФИн, а не зависи од његових ефективних вредности

  • B. 

   зависи од ефективних вредности његових хармоника, и од њихове почетне фазе ФИн

  • C. 

   зависи само од ефективних вредности његових хармоника, а не зависи од њихове почетне фазе Пн

 • 41. 
  Која врста дрифта
  • A. 

   дрифт нуле

  • B. 

   дрифт осетљивости

  • C. 

   комбиновани дрифт

 • 42. 
  Изабрати карактеристике које одговарају еквивалентном колу сензора приказаном на слици
  • A. 

   одговара пиезеоелектричном сензору

  • B. 

   одговара отпорничком термометру

  • C. 

   одговара жироскопу

  • D. 

   представња интерцијални систем првог реда

  • E. 

   представња интерцијални систем другог реда