நுண்ணறிவு - எண் கோலங்கள்

25 Questions | Total Attempts: 156

SettingsSettingsSettings
நுண்ணறிவு - எண் கோலங்கள் - Quiz

Questions and Answers
 • 1. 
  பின்வரும் எண் தொடர்க்ள் ஒவ்வொன்றிலும் குறித்தத ஒரு விதிக்கமைய எண்தொடரின் அமைப்புக்கள் பின்பற்றப்ட்டுள்ளன .விதிக்கமையாமல் ஓர் எண் பொருத்தமற்றதாகிறது.அந்த எண்ணைக் கண்க. 1. 102,6,66,146,24,18  
 • 2. 
  2.100,34,16,144,400,196
 • 3. 
  3.100,112,05,340,55,120
 • 4. 
  வெற்றிடங்களுக்கு பொருத்தமான எண்களை கண்டு அவற்றை புள்ளி கோட்டில் எழுதுக. 4. 7       6       13     8       9       17     9       5       .....
 • 5. 
  5.  17    6   11      16    7   09      15    6   .....
 • 6. 
  6.36     63     57    40     66     62    44    ......    88
 • 7. 
  7.  243           27         765      426           22         316      843          ......        265
 • 8. 
  8.   26      37        63       34      41         75       41      ......       93
 • 9. 
  Aபின்வரும் எண்தொடர்கள் ஒவ்வொன்றிலும் அடுத்து வரவேண்டிய இலக்கத்ததை அடைப்புக்குறிக்குள் தரப்பட்டுள்ள புள்ளிக்கோட்டின் மீது எழுதுக. 9.  30     22    14    06    .......
 • 10. 
  10.  5      6      10     19      ........
 • 11. 
  11.  21/03      5/19     16/8      12/12    ........
 • 12. 
  12.16      72     38     94     60     .......
 • 13. 
  13. பின் வரும் ஒவ்வொரு வினாவிலும் சில இலக்கங்களோ அல்லது எழுத்துக்களோ நிரப்பப்படவில்லை . வரவேண்டிய இலக்கத்தினை அல்லது எழுத்தினைப் புள்ளிக்கோட்டின் மீது எழுதுக. A       C     F      J    ...........
 • 14. 
  14. 2.4    5.3    8.2     11.1    .......
 • 15. 
  15.   10/9         9/8      12/11    7/6    14/13    
 • 16. 
  16. பின்வரும் எண்தொடர்கள் ஒவ்வொன்றிலும் கீறிட்ட இடங்களில் பொருத்தமான எண்ணை எழுதுக 1     8     27    64    .........
 • 17. 
  17.             18   10   6     4   ......
 • 18. 
  18.3    6     11     .......      27    
 • 19. 
  19.10   32    15    16    21    8  ........
 • 20. 
  20.80   70    50    10  ..........
 • 21. 
  21. 196       (25)       324        329      ..........    137
 • 22. 
  22..      8    10   14   18   ........   34   50   66 
 • 23. 
  23.54     (HIDE)     98      53     (         )     16  
 • 24. 
  24.    8      10   6    12          9       11   7    13          14     11   19  .......
 • 25. 
  25.    12        16      10      4           20        22      16      5           32        30      24     ........
Back to Top Back to top