Esp7 Gabay Sa Pag-aaral | Modyul 5-8 | Unang Bahagi

25 Questions | Total Attempts: 80

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Esp7 Gabay Sa Pag-aaral | Modyul 5-8 | Unang Bahagi


Questions and Answers
 • 1. 
  Ang pangunahing gamit ng isip ng tao ay _________________.
  • A. 

   Mag-isip

  • B. 

   Magpasya

  • C. 

   Umunawa

  • D. 

   Magtimbang ng esensya ng mga bagay

 • 2. 
  Ang mga sumusunod ay tatlong sangkap ng tao ayon kay Dr. Manuel Dy maliban sa:
  • A. 

   Isip

  • B. 

   Puso

  • C. 

   Espiritu

  • D. 

   Kamay o katawan

 • 3. 
  Nilikhang kawangis ng Diyos ang _______ dahil sa kakayahan niyang makaalam at magpasya nang malaya.
  • A. 

   Tao

  • B. 

   Lupa

  • C. 

   Hayop

  • D. 

   Halaman

 • 4. 
  Ano ang pangunahing gamit ng kilos-loob?
  • A. 

   Magmahal

  • B. 

   Tumulong

  • C. 

   Pumili o magpasya

  • D. 

   Kumilos o gumalaw

 • 5. 
  Nakalimutan ni Athena ang kaniyang pinag-aralan para sa kanilang pagsusulit na kinakailangan niyang maipasa. Napagpasiyahan niyang sulyapan ang sagot ng kaniyang katabi. Angkop ba ang paggamit ni Ben ng kaniyang isip at kilos-loob?
  • A. 

   Oo, dahil ginamit niya ang kaniyang isip at kilos-loob nang tama upang maipasa ang pagsusulit.

  • B. 

   Oo, dahil siya naman mismo ang nagsagot ng kaniyang pagsusulit.

  • C. 

   Hindi, dahil hindi niya ginamit nang wasto ang kaniyang isip at kilos-loob na kumikiling lamang sa katotohanan at kabutihan.

  • D. 

   Hindi, dahil naipit lamang siya sa sitwasyon at kinailangan niyang piliin ang sa tingin niya ay mas tama.

 • 6. 
  Paano tunay na napamamahalaan ng tao ang kaniyang kilos?
  • A. 

   Sa pamamagitan ng pagpapalakas ng kontrol sa sarili o disiplina

  • B. 

   Sa pamamagitan ng tamang paggamit ng kalayaan at kilos-loob

  • C. 

   Sa pamamagitan ng pagdaan sa mahabang proseso ng pag-iisip at pamimili

  • D. 

   Sa pamamagitan ng pagsangguni sa mga taong nakaaalam at puno ng karahasan

 • 7. 
  Ang mga sumusunod ay mga sitwasyon na nagpapakita ng wastong paggamit ng isip at kilos-loob maliban sa:
  • A. 

   Mas pinili ni Maria na aminin ang kasalanan ng kaniyang kapatid upang hindi sila mag-away.

  • B. 

   Isinumbong ni Nelia ang mga kaklaseng nambubulas sa kaniya upang hindi na ito maulit pa.

  • C. 

   Binigyan ni Pedro ng pagkain ang isang matandang babae na namamalimos sa harap ng kanilang bahay.

  • D. 

   Kinupkop ni Timoteo ang isang pusa na pagala-gala sa kanilang barangay at walang masilungan.

 • 8. 
  Paano naipapakita ang gamit at tungkulin ng isip at kilos-loob sa pang-araw-araw na kilos?
  • A. 

   Paggawa ng kabutihan para sa sarili lamang

  • B. 

   Hayaan ang iba na gumawa para sa kanilang sarili

  • C. 

   Paggawa ng kabutihan tungo sa pag-unlad ng pagkatao

  • D. 

   Hayaan ang iba sa kung anuman ang nais nilang gawain o mangyari

 • 9. 
  Ano ang nagpapabukod-tangi sa tao kumpara sa lahat ng nilikha ng Diyos?
  • A. 

   Taglay niyang talento at kakayahan

  • B. 

   Kakayahan niyang makaalam at magpasya

  • C. 

   Kagalingan sa pagtuklas ng mga bagay-bagay

  • D. 

   Angkin niyang kahusayan na katulad ng sa Diyos

 • 10. 
  Ang tao ay may tungkuling ______, ______, at ______ ang isip at kilos-loob.
  • A. 

   Sanayin, paunlarin, gawing ganap

  • B. 

   Sanayin, kilalanin, gawing ganap

  • C. 

   Kilalanin, paunlarin, gawing ganap

  • D. 

   Kilalanin, hanapin, gawing ganap

 • 11. 
  Nahuli ng kanyang guro si Kimberly na nagpapakopya sa kanyang kaibigan sa oras ng pagsusulit. Nagawa lamang niya ito dahil sa pangungulit nito at panunumbat. Kung ikaw si Kimberly, ano ang nararapat mong gawin sa sitwasyong kagaya nito?
  • A. 

   Ipaliwanag sa guro ang nangyari, ngunit itanggi ang pagkakamali.

  • B. 

   Mangatwiran at igiit na hindi mo ito kasalanan sapagkat pinili ka lamang.

  • C. 

   Ipaliwanag sa guro ang nangyari, tanggapin ang pagkakamali at ang parusa.

  • D. 

   Balewalain na lamang ang nangyari at antayin na lamang ang kaparusahan.

 • 12. 
  Ano ang nararapat mong gawin kung hindi makapag-aral nang mabuti dahil sa pang-aasar ng iyong mga kaklase?
  • A. 

   Hindi na lamang sila papansinin

  • B. 

   Komprontahin sila pagkatapos ng klase

  • C. 

   Isumbong sa guro upang sila ay maparusahan

  • D. 

   Pagtawanan at pag-usapan din sila upang makaganti

 • 13. 
  Nais mong turuan ang iyong kaibigan na hindi parati umasa sa iyo sa kanyang mga pangangailangan katulad ng papel at ballpen. Ano ang nararapat mong gawain?
  • A. 

   Bigyan na lamang siya dahil kaibigan mo naman siya

  • B. 

   Huwag siyang bigyan o pahiramin upang matuto siyang magdala ng kaniya

  • C. 

   Sabihin sa guro upang kausapin ang kaniyang magulang upang ibili siya ng gamit

  • D. 

   Kausapin siya at sabihin ang tunay nararamdaman upang hindi siya masaktan

 • 14. 
  Sa pamamagitan ng Likas na Batas Moral. ang tao ay nagkakaroon ng kakayahang makilala ang _____________.
  • A. 

   Tama at mali

  • B. 

   Tunay at peke

  • C. 

   Sapat at kulang

  • D. 

   Totoo at kasinungalingan

 • 15. 
  Anong katangian ng Likas na Batas Moral ang tumutukoy sa pagiging permanente nito?
  • A. 

   Obhektibo

  • B. 

   Di-nagbabago

  • C. 

   Pangkalahatan

  • D. 

   Walang Hanggan

 • 16. 
  Ang Likas na Batas Moral ay likas sa tao dahil sa kaniyang __________________.
  • A. 

   Kaalaman

  • B. 

   Kalayaan

  • C. 

   Kamalayan

  • D. 

   Kahusayan

 • 17. 
  Napag-alaman ni Rhea na nabubulas ang kaniyang kaibigan na si Nelica ngunit sinabihan siya nito na huwag magsumbong sa takot na saktan sila pareho. Ano ang maaaring gawin ni Rhea?
  • A. 

   Sabihin sa guro ang pangyayari upang mabigyan ng pansin

  • B. 

   Sundin ang pakiusap ni Henry at manahimik na lamang para sa ikabubuti ng lahat

  • C. 

   Sabihin sa mga magulang ni Henry ang pangyayari upang mapagsabihan ang kaibigan

  • D. 

   Kausapin ang nananakot sa kaibigan at sabihing isusumbong upang mapagsabihan ang kaibigan

 • 18. 
  Nakiusap ang iyong kaklase na ipagpaalam mo siya sa kanila na gagawa ng project upang makasama sa kaarawan ng isa sa inyong kaklase. Ano ang gagawin mo?
  • A. 

   Hindi na lamang sasama upang hindi madamay

  • B. 

   Sasabihin ang totoo sa kaniyang mga magulang

  • C. 

   Ipagpapaalam siya na gagawa lamang kayo ng proyekto

  • D. 

   Papayuhan ang kaibigan na sabihin na lamang ang totoo sa mga magulang

 • 19. 
  Parehong mahilig sumayaw ang magkaibigang Aeron at Louis. Napili silang maging kalahok sa darating na programa sa kanilang paaralan. Alam ni Aeron na gustong-gusto ni Louis na manalo. Ano ang pinakaangkop na gawin ni Aeron?
  • A. 

   Sumali sa paligsahan

  • B. 

   Magparaya para sa kaibigan

  • C. 

   Kausapin ang kaibigan at ipagpatuloy ang pagsali

  • D. 

   Ibigay ang premyong mapapanalunan sa kaibigan

 • 20. 
  Inutusan ka ng iyong ina na bantayan ang iyong nakababatang kapatid subalit dahil sa pagkalibang mo sa paggamit ng iyong cellphone ay biglang nadulas ang iyong kapatid at ito ay nagkaroon ng bukol sa noo. Sa takot mo sa iyong ina ay sinabi mong dahil sa kalikutan nito sa paglalaro kaya siya ay nagkabukol. Anong konsensiya ang maaaring ilapat sa ganitong stiwasyon?
  • A. 

   Bilang testigo

  • B. 

   Bilang gabay

  • C. 

   Bilang tagapagpabagabag

  • D. 

   Bilang tagapaghusga

 • 21. 
  Alin sa mga sumusunod na sitwasyon ang nagpapakita ng tamang konsensiya?
  • A. 

   Dahil sa awa ni Nicole sa kaibigan na nahihirapan sa aralin ay pinakopya niya ito

  • B. 

   Ibinigay ni Robert ang kaniyang mga lumang damit upang lumuwag ang kaniyang silid

  • C. 

   Inako ni Lyn ang kasalanan ng kapatid dahil alam niyang mapapagalitan na naman ito

  • D. 

   Inamin ni Karl ang katotohanan kahit pa ang kapalit nito ay ang kanilang pagkakaibigan

 • 22. 
  Nagbigay ng pagsusulit ang guro nila Karen. Tuwang tuwa ang kanilang guro dahil lahat sila ay nakapasa subalit nang tingnan niya ang kaniyang papel ay napansin niyang may ilang maling sagot na minarkahang tama ng kaniyang guro. Ano ang pinakamainam na gawin ni Karen upang masunod ang tamang konsensiya?
  • A. 

   Sabihin sa kaklase na mali ang pagwawasto ng guro

  • B. 

   Baguhin ang kasagutan habang hindi pa alam ng guro

  • C. 

   Ipakita ang papel sa guro kahit mabawasan ang puntos

  • D. 

   Sabihin sa guro ang pagwawasto makalipas ang ilang araw

 • 23. 
  Ano ang bunga ng pagsunod sa tamang konsensiya?
  • A. 

   Mapalalaganap ang kabutihan

  • B. 

   Makakamit ng tao ang tagumpay

  • C. 

   Maaabot ng tao ang kaniyang kaganapan

  • D. 

   Mabubuhay ang tao nang walang hanggan

 • 24. 
  Inamin ni Mariel na nagastos niya ang pinag-ambagang pera ng kanilang grupo pambili ng kanilang proyekto kahit na alam niyang magagalit ang kaniyang mga kagrupo sa kaniya. Ano ang naging batayan ng panghuhusga ng kaniyang konsensiya?
  • A. 

   Pangangailangan sa pera

  • B. 

   Takot sa kaniyang mga kagrupo

  • C. 

   Pagpapahalaga sa katotohanan

  • D. 

   Pagpapahalaga sa tiwala ng kaibigan

 • 25. 
  Pinabili si Julian ng kaniyang ina ng suka sa tindahan. Nang iabot ng tindera ang sukli ay napansin niyang sobra pala ito. Itinago niya ang sukli at inisip na lamang na hindi naman niya kasalanan na nagkamali ang tindera. Ang ginawa ni Myrna ay isang halimbawa ng maling konsensiya dahil _____________.
  • A. 

   Hinuhusgahan nito ang tama bilang tama at bilang mali ang mali

  • B. 

   Ang kilos ay isinagawa ng may kamalayan sa kung ano ang mas makabubuti

  • C. 

   Ibinatay ang paghuhusga sa maling prinsipyo o nailapat ang tamang prinsipyo sa maling paraan

  • D. 

   Lahat ng kaisipan at dahilan na kakailanganin sa paglapat ng obhektibong pamantayan ay naisasakatuparan nang walang pagkakamali

Back to Top Back to top