Komunikacioni Sistemi 2

56 Questions | Total Attempts: 148

SettingsSettingsSettings
Komunikacioni Sistemi 2 - Quiz


Questions and Answers
 • 1. 
  Za signal dat formulom x(t)=sin (2pi*300t ) + 5sin(2pi* 500t) minimalna učestanost odabiranja je:
  • A. 

   500 Hz

  • B. 

   300 Hz

  • C. 

   1000 Hz

  • D. 

   Option 4

 • 2. 
  Ako se signal odmerava učestanošću fs, i ako se za 5 sekunidi odmeravanja dobije 1500 odbiraka, kolika je učestanost odabiranja fs u Hz (broju odbiraka u sekundi)?
  • A. 

   300 Hz

  • B. 

   1500 Hz

  • C. 

   8000 Hz

  • D. 

   Option 4

 • 3. 
  Signal x(t)=5sin(120*pi*1000t) se idealno odabira periodom odabiranja Ts=10μs, a zatim se propusti kroz idelan filtar propusnik niskih učestanosti sa graničnom frekvencijom fg=80 kHz. Na izlazu filtra postoje:
  • A. 

   Samo komponenta učestanosti 60 kHz

  • B. 

   Komponenta na učestanosti 60 kHz i na učestanosti 40 kHz

  • C. 

   Komponente na učestanostima 60, 40, i 80 kHz

  • D. 

   Option 4

 • 4. 
  Najniža učestanost odabiranja (Nikvistova učestanost) koja ne dovodi do pojave preklapanja spektra je
  • A. 

   2fm (gde je fm najviša učestanost u spektru signala)

  • B. 

   2fm (gde je fm najniža učestanst u spektru signala)

  • C. 

   Fm (gde je fm najviša učestanost u spektru signala)

  • D. 

   Option 4

 • 5. 
  Preklapanje spektra nastaje:
  • A. 

   Usled zaokuživanja vrednosti odbirka signala

  • B. 

   Usled korišćenja antialiasing filtra

  • C. 

   Usled nedovoljno visoke učestanosti odabiranja signala

  • D. 

   Option 4

 • 6. 
  Preklapanje spektra se može izbeći
  • A. 

   Ograničavanjem spektra signala i povećanjem učestansoti odabiranja

  • B. 

   Povećanjem broja kvantizacionih nivoa i korišćenjem nelinearne kvantizacije

  • C. 

   Povećanjem broja nivoa u digitalnom signalu i korišćenjem modulacije

  • D. 

   Option 4

 • 7. 
  Ako je učeastanost sinusnog signala 2Khz i ako se signal odabira učestanošću od 3.5 kHz pojaviće se aliasing komponenta na učestanosti
  • A. 

   500 Hz

  • B. 

   1.5 k Hz

  • C. 

   3.5 kHz

  • D. 

   Option 4

 • 8. 
  Greška kvantizacije je naziv za
  • A. 

   Grešku koja nastaje usled nedovoljne učestanosti odabiranja signala

  • B. 

   Usled filtritanja antialiasing filtrom

  • C. 

   Usled zaokuživanja vrednosti odbirka signala (disretizacije amplitude odbirka)

  • D. 

   Option 4

 • 9. 
  Greška kvantizacije
  • A. 

   Se smanjuje ako broj kvantizacionih nivoa raste

  • B. 

   Se smanjuje ako broj kvantizacionih nivoa se smanjuje

  • C. 

   Ne zavisi od broja kvantizacionih nivoa

  • D. 

   Option 4

 • 10. 
  Nelinearna kvantizacija podrazumeva
  • A. 

   Da je korak kvantizacije uvek isti

  • B. 

   Da se korak kvantizacije menja

  • C. 

   Da je korak kvantizacije mali

  • D. 

   Option 4

 • 11. 
  Za uniformno raspodeljen signal u granicama od -Xmax do +Xmax, koristi se uniformni kvantizer sa N=2n nivoa kvantizacije. Ako se korak kvantizacije smanji dva puta, srednja kvadratna greska (snaga šuma kvantizacije) se:
  • A. 

   Smanji četiri puta

  • B. 

   Poveća dva puta

  • C. 

   Smanji dva puta

  • D. 

   Option 4

 • 12. 
  Koriscenjem kompresora i ekspandora kod postupka kvantizacije govora se:
  • A. 

   Povecava binarni protok

  • B. 

   Povecava ucestanost odabiranja

  • C. 

   Smanjuje sum kvantzacije

  • D. 

   Option 4

 • 13. 
  Signal se prenosi sistemom sa PCM modulacijom. Maksimalna ucestanost u spektru signal je 4000Hz. Ovaj signal se odabira ucestanoscu od 8000Hz. Svaki odbirak se kvantizuje sa 256 nivoa. Odrediti binarni protok signala na izlazu iz PCM modulatora.
  • A. 

   4000 bps

  • B. 

   64000 bps

  • C. 

   8000 bps

  • D. 

   Option 4

 • 14. 
  Signal govora se odabira, kvantizuje i koduje sa 4 bita po odbirku. Rezultujuci signal je PCM signal. Odrediti broj kvantizacionih nivoa za PCM modulator koji kkoristi 4 bita.
  • A. 

   4 nivoa

  • B. 

   8 nivoa

  • C. 

   16 nivoa

  • D. 

   Option 4

 • 15. 
  Povećanjem učestanosti odabiranja se:
  • A. 

   Smanjuje binarni rpotok na izlazu PCM kodera

  • B. 

   Povećava binarni protok na izlazu PCM kodera

  • C. 

   Smanjuje potreban opseg za prenos PCM signala

  • D. 

   Option 4

 • 16. 
  Povećanjem broja nivoa kvantizacije se
  • A. 

   Smanjuje binarni protok

  • B. 

   Povećava binarni protok

  • C. 

   Smanjuje potreban opseg za prenos

  • D. 

   Option 4

 • 17. 
  Koriscenjem komresora i ekspandora kod postupka kvantiacije:
  • A. 

   Ostvaruje se neuniformna kvantizacija

  • B. 

   Ostvaruje se ravnomerna kvantizacija

  • C. 

   Izbegava se potreba za kvantizacijom

  • D. 

   Option 4

 • 18. 
  Kvantizacija se koristi:
  • A. 

   Samo pri digitalizaciji govora

  • B. 

   Samo digitalizcaiji slike

  • C. 

   Uvek prilikom digitalizacije signala

  • D. 

   Option 4

 • 19. 
  Uniformna kvantizacija je optimalna (daje najmanju grešku)
  • A. 

   Kada ulazni signal ima uniformnu raspodelu

  • B. 

   Kada uazni signal ima Gausovu raspodelu

  • C. 

   Uvek daje najmanju grešku

  • D. 

   Option 4

 • 20. 
  Za uniformno raspodeljen signal u granicama od -Xmax do +Xmax, koristi se uniformni kvantizer sa N=2n nivoa kvantizacije. Ako se broj bita poveća sa 6 na 8 bita, šta se dešava sa odnosom signal-šum kvantizacije:
  • A. 

   Smanji se četiri puta

  • B. 

   Poveća se 16 puta

  • C. 

   Poveća se dva puta

  • D. 

   Option 4

 • 21. 
  Jedinica za količinu informacija je:
  • A. 

   Hz

  • B. 

   Bit

  • C. 

   Erlang

  • D. 

   Option 4

 • 22. 
  Količina informacija koju nosi poruka o simbolu
  • A. 

   Opada ako verovatnoća simbola opada

  • B. 

   Ne zavisi od verovatnoće pojavljivanja simbola

  • C. 

   Opada ako verovatnoća simbola raste

  • D. 

   Option 4

 • 23. 
  Entropija predstavlja
  • A. 

   Srednju količinu informaciju po simbolu izvora

  • B. 

   Zbir količine informacija pojedinih simbola

  • C. 

   Maksimalnu količinu informacija po simbolu izvora

  • D. 

   Option 4

 • 24. 
  Entropija binarnog izvora je maksimalana kada je:
  • A. 

   Verovatnoća emitovanja simbola 0 jednaka 1, a verovatnoća emitovanja simbola 1 jednaka 0

  • B. 

   Verovatnoća emitovanja simbola 0 jendaka 0 , a veovatnoća emitovanja simbola 1 jednka 1

  • C. 

   Verovatnoća emitovanja simbola 0 jednaka 1/2 i verovatnoća emitovanja simbola 1 jednaka 1/2

  • D. 

   Option 4

 • 25. 
  Količina informacija koju sadrži poruka o simbolu S koji pripada diskretnom izvoru bez memorije i čija je verovatnoća emitovanja 1/4 je:
  • A. 

   2 bita

  • B. 

   1 bit

  • C. 

   3 bita

  • D. 

   Option 4

Back to Top Back to top