Test 4. - Požiadavky + Scenáre

17 Questions | Total Attempts: 471

SettingsSettingsSettings
Test 4. - Požiadavky + Scenáre - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Závislosť "include" medzi základným a vkladaným prípadom použitia :
  • A. 

   Je vyjadrená čiarkovanou čiarou s orientáciou smerom ku základnému prípadu použitia

  • B. 

   Vyjadruje, že vkladaný prípad použitia sa použije vždy, keď sa použije základný

  • C. 

   Je vyjadrená čiarkovanou čiarou s orientáciou smerom ku vkladanému prípadu použitia

  • D. 

   Vyjadruje, že vkladaný prípad použitia sa použije len na základe vyhodnotenia podmienky

 • 2. 
  Textový scenár by mal obsahovať :
  • A. 

   Názov scenára

  • B. 

   Hlavný cieľ scenára

  • C. 

   Grafické znázornenie toku dát

  • D. 

   Kroky scenára

 • 3. 
  Alternatívny scenár :
  • A. 

   Jeho kroky sa musia vykonať v presne stanovenom čase

  • B. 

   Má vlastné aposteriori podmienky

  • C. 

   Môže byť iba jeden pre určitý hlavný scenár

  • D. 

   Má rôzne apriori podmienky ako hlavný scenár

 • 4. 
  Ktoré typy vzťahov je možné použiť medzi prípadmi použitia ?
  • A. 

   Generalizácia

  • B. 

   Include

  • C. 

   Asociácia

  • D. 

   Kompozícia

 • 5. 
  Ktorá činnosť NIE je vykonávaná vrámci validácie požiadaviek ?
  • A. 

   Prototypovanie

  • B. 

   Diskusia so zástupcami zákazníka

  • C. 

   Generovanie testovacích prípadov

  • D. 

   Návrh systému

 • 6. 
  AKTOR je :
  • A. 

   Prvok systému, ktorý ho riadi

  • B. 

   Prvok systému komunikujúci s okolím

  • C. 

   Prvok okolia komunikujúci so systémom

  • D. 

   Prvok okolia preberajúci výsledky od systému

 • 7. 
  Diagram prípadov použitia sa vytvára v toku činností :
  • A. 

   Implementácie

  • B. 

   Testovanie

  • C. 

   Špecifikácie požidaviek

  • D. 

   Analýza a návrh

 • 8. 
  Do správy požiadaviek spadajú činnosti :
  • A. 

   Vytvorenie DŠP

  • B. 

   Spôsob identifikácie požiadaviek

  • C. 

   Validácia požiadaviek

  • D. 

   Zmeny požiadaviek

 • 9. 
  Aký je vzťah medzi prípadom použitia a scenárom ?
  • A. 

   Nie je žiaden vzťah

  • B. 

   Scenár je len synonymom k pojmu prípad použitia

  • C. 

   Scenár poskytuje neštruktúrovaný popis prípadu použitia

  • D. 

   Scenár poskytuje detailný popis prípadu použitia v jednotlivých krokoch

 • 10. 
  Scenáre sú postupnosti činností v komunikácii aktora so systémom. Je to pravda ?
  • A. 

   Pravda

  • B. 

   Nepravda

 • 11. 
  Pri popisovaní prípadu použitia môžeme použiť :
  • A. 

   Scenár

  • B. 

   Stavový diagram

  • C. 

   Diagram tried

  • D. 

   Sekvenčný diagram

  • E. 

   Diagram aktivít

 • 12. 
  Závislosť "extend" medzi základným a rozširovacím use casom :
  • A. 

   Vyjadruje, že rozširovací use case sa použije na základe vyhodnotenie podmienky

  • B. 

   Je vyjadrená čiarkovanou čiarou s orientáciou smerom ku základnému use casu

  • C. 

   Je vyjadrená čiarkovanou čiarou s orientáciou smerom ku rozširovaciemu use casu

  • D. 

   Vyjadruje, že rozširovací use case sa použije vždy, keď sa použije základný 

 • 13. 
  SCENÁR je :
  • A. 

   Zápis algoritmu metódy

  • B. 

   Popis procesu v biznis modeli

  • C. 

   Zoznam všetkých činností aktora

  • D. 

   Postupnosť krokov popisujúca prípad použitia

 • 14. 
  A posteriori podmienky sú vstupné podmienky, ktoré musia byť splnené pred začiatkom vykonávanie UC. Je to pravda ?
  • A. 

   Pravda

  • B. 

   Nepravda

 • 15. 
  Diagram prípadov použitia slúži :
  • A. 

   Na vnútornú komunikáciu v tíme vývojárov

  • B. 

   Na stanovenie funkcií členov tímu vývojárov

  • C. 

   Znázornenie časovej následnosti nasadenia komponentov

  • D. 

   Na vzájomnú komunikáciu vývojára s klientom

 • 16. 
  Môže byť aktorom aj časovač ?
  • A. 

   Pravda

  • B. 

   Nepravda

 • 17. 
  Ktorá z nasledujúcich možností sa používa na zachytenie priebehu scenára ?
  • A. 

   Diagram prípadov pouźitia

  • B. 

   Diagram aktivít

  • C. 

   Diagram tried

  • D. 

   Štruktúrovaný text 

Back to Top Back to top