Test 2. - Biznis Modelovanie

25 Questions | Total Attempts: 765

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Test 2. - Biznis Modelovanie

Questions and Answers
 • 1. 
  Doménový model je znázornený diagramom(mi)
  • A. 

   Tried

  • B. 

   Aktivít

  • C. 

   Prípadov použitia

  • D. 

   Sekvenčným

 • 2. 
  Z akých pohľadov modelujem doménu zákazníka v rámci biznis modelovania ?
  • A. 

   Z pohľadu požiadaviek

  • B. 

   Z pohľadu biznis procesov

  • C. 

   Z pohľadu implementácie

  • D. 

   Zo štrukturálneho pohľadu

 • 3. 
  Biznis modelovanie vyjadruje ako pochopiť víziu organizácie, pre ktorú je systém vyvíjaný a ako následne túto víziu použiť pri analýze procesov, rolí a zodpovedností.
  • A. 

   Pravda

  • B. 

   Nepravda

 • 4. 
  Doménový model vytvárame v činnosti:
  • A. 

   Biznis modelovania

  • B. 

   Analýza

  • C. 

   Zber požiadaviek

  • D. 

   Návrh

  • E. 

   Odovzdanie

 • 5. 
  Aké stereotypy používame v doménovom modely?
  • A. 

   Business worker

  • B. 

   Business use case

  • C. 

   Business entity

  • D. 

   Business actor

 • 6. 
  Pre koho vytvárame biznis model ?
  • A. 

   Len pre zákaznika

  • B. 

   Ani pre jedného z nich

  • C. 

   Pre zákazníka a vývojára

  • D. 

   Len pre vývojára

 • 7. 
  Čo môžem zistiť počas biznis modelovanie ?
  • A. 

   Identifikovať nejasnosti, nezodpovedané dôležité otázky

  • B. 

   Identifikovať nekonzistentnosti vrámci biznis analýzy

  • C. 

   Architektúru nového systému

  • D. 

   Identifikovať možné problémy súčasného stavu riešenej domény

 • 8. 
  Diagram biznis prípadov použitia by mal byť čo najjednoduchší, aby ho pochopil aj zákazník. Je to pravda ?
  • A. 

   Pravda

  • B. 

   Nepravda

 • 9. 
  Čo platí o špecifikácii požiadaviek ?
  • A. 

   Podrobná špecifikácia systému zachytávajúca používateľské požiadavky je určená pre zákazníka

  • B. 

   Podrobná špecifikácia systému zachytávajúca systémové požiadavky je určená pre zákazníka

  • C. 

   Vysoko úrovňoví popis požiadaviek zachytávajúci používateľské požiadavky je určený pre zákazníka

  • D. 

   Vysoko úrovňoví popis požiadaviek zachytávajúci systémové požiadavky je určený pre zákazníka

 • 10. 
  Biznis modelovanie sa zaoberá modelovaním : 
  • A. 

   Minulým stavom problémovej domény

  • B. 

   Vôbec sa nezaoberá problémovou doménou

  • C. 

   Cieľovým stavom problémovej domény

  • D. 

   Aktuálnym stavom problémovej domény

 • 11. 
  Aké typy UML diagramov môžem ideálne použiť pri štrukturálnom pohľade na biznis model ?
  • A. 

   Diagram prípadov použitia

  • B. 

   Diagram tried

  • C. 

   Diagram aktivít

  • D. 

   Sekvenčný diagram

 • 12. 
  Pre začiatočný stav v diagrame aktivít platí :
  • A. 

   Je vždy len jeden

  • B. 

   Môže byť jeden a viac

  • C. 

   Môže byť jeden alebo žiadny

  • D. 

   Môže byť jeden alebo dva

 • 13. 
  Synchronizačná čiara je grafický prvok ( ikona ) jazyka UML, ktorý sa používa v diagrame :
  • A. 

   Tried

  • B. 

   Nasadenia

  • C. 

   Aktivít

  • D. 

   Komponentov

 • 14. 
  Aké hlavné skupiny spoločných pojmov vznikajú vrámci biznis analýzy ?
  • A. 

   Analytické

  • B. 

   Architektonické

  • C. 

   Technické

  • D. 

   Doménové

 • 15. 
  Na základe čoho vytváram pre biznis proces diagram aktivít ?
  • A. 

   Z požiadaviek zákazníka

  • B. 

   Na základe informácií, ktoré sú o danom biznis procese zozbierané

  • C. 

   Vymýšľam si najlepšie riešenie

  • D. 

   Z doménového modelu

 • 16. 
  Pre každý biznis proces vytváram aj diagram aktivít ?
  • A. 

   Pravda

  • B. 

   Nepravda

 • 17. 
  Ako odlíšim v diagrame prípadov použitia, že daný prípad použitia nepopisuje funkciu softvéru ale proces reality ?
  • A. 

   Zvýrazním ich inou farbou

  • B. 

   Nedajú sa odlíšiť

  • C. 

   Použijem stereotyp biznis use case

  • D. 

   Prípadmi použitia vždy modelujem len biznis procesy

 • 18. 
  Do tried v doménovom modely môžem zbierať informácie o objektoch danej triedy identifikované vrámci analýzy procesov. Je to pravda ?
  • A. 

   Pravda

  • B. 

   Nepravda

 • 19. 
  Kvôli čomu definujem konkrétne biznis prípady použitia v diagrame biznis prípadov použitia ?
  • A. 

   Aby som identifikoval biznis procesy, ktoré sú dôležité

  • B. 

   Aby som zobrazil aktorov, ktorý sa podieľajú na danom procese

  • C. 

   Aby som do nich zoskupil informácie zozbierané o danom procese

  • D. 

   Aby som zobrazil hlavné objekty reality

 • 20. 
  Pri tvorbe diagramu biznis procesov identifikujem :
  • A. 

   Biznis procesy

  • B. 

   Hranice systému

  • C. 

   Triedy

  • D. 

   Aktorov

 • 21. 
  Vytvorené biznis modely je možné využiť hlavne pri :
  • A. 

   Testovaní systému

  • B. 

   Implementácii systému

  • C. 

   Špecifikácií požiadaviek

  • D. 

   Analýza a návrh systému

 • 22. 
  Výstupom toku činností biznis modelovania je (sú)
  • A. 

   Doménový model

  • B. 

   Modele nasadenia

  • C. 

   Model prípadov použitia ( use case model )

  • D. 

   Model biznis procesov

 • 23. 
  Aká je úloha biznis modelovania ?
  • A. 

   Štrukturalizovať a odfiltrovať zozbierané informácie

  • B. 

   Definovať spoločné pojmy

  • C. 

   Zvýšiť zrozumiteľnosť informácií

  • D. 

   Zozbierať informácie od zákazníka

 • 24. 
  Aké stereotypy používame v diagrame biznis prípadov použitia ?
  • A. 

   Business process

  • B. 

   Business actor

  • C. 

   Business worker

  • D. 

   Business use case

 • 25. 
  Z akých zdrojov primárne čerpáme pri biznis modelovaní ?
  • A. 

   Interview

  • B. 

   Existujúce dokumenty

  • C. 

   Špecifikácia požiaviek

  • D. 

   Dotazníky

Back to Top Back to top