Test 6. - Analýza A Návrh Architektúry

16 Questions | Total Attempts: 533

SettingsSettingsSettings
Test 6. - Analýza A Návrh Architektúry - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Pri architektonickej analýze je cieľ minimalizácia vzťahov. V rámci tejto činnosti sa vykonáva :
  • A. 

   Maximalizácia súkromných členov

  • B. 

   Minimalizácia súkromných členov

  • C. 

   Maximalizácia závislostí medzi balíčkami

  • D. 

   Minimalizácia závislostí medzi balíčkami

 • 2. 
  Architektúra systému popisuje organizáciu systému do podsystémov a alokáciu podsystémov na HW a SW komponent. Je to pravda ?
  • A. 

   Pravda

  • B. 

   Nepravda

 • 3. 
  Výstupom analýzy balíčkov je :
  • A. 

   Diagram tried

  • B. 

   Stavový diagram

  • C. 

   Diagram balíčkov

  • D. 

   Diagram prípadov použitia

 • 4. 
  Čo NEpatrí do činnosti vykonávaných počas analýzy ?
  • A. 

   Analýza dátového modelu

  • B. 

   Architektonická analýza

  • C. 

   Analýza tried

  • D. 

   Analýza balíčkov

 • 5. 
  Aké pravidlo platí(a) pri rozdeľovaní systému do podsystémov ?
  • A. 

   Maximalizujeme vzťahy medzi podsystémami

  • B. 

   Podsystém identifikujeme podľa služieb, ktoré poskytuje

  • C. 

   Podsystém obsahuje aspekty systému s rôznymi vlastnosťami

  • D. 

   Hranice podsystému sa zvolia tak aby väčšina komunikácie prebiehala v rámci podsystému

 • 6. 
  V procese identifikácie balíčkov je snaha o :
  • A. 

   Maximalizaciu vzťahov

  • B. 

   Zabránenie cyklickým závislostiam

  • C. 

   Vytvorenie jednoduchého modelu

  • D. 

   Nájdenie súdržných skupín tried

 • 7. 
  Medzi aktivity návrhu patrí(a) :
  • A. 

   Návrh rozhraní podsystémov

  • B. 

   Štúdia realizovateľnosti

  • C. 

   Návrh architektúry systému

  • D. 

   Podrobný návrh systému

 • 8. 
  Diagram balíčkov NEsmie obsahovať ?
  • A. 

   Prázdny balíček

  • B. 

   Cyklické väzby

  • C. 

   Osamotený balíček

  • D. 

   Vnáranie balíčkov

 • 9. 
  Čo platí ? ( vyberte dve )
  • A. 

   Analýza je založená na návrhovom modely

  • B. 

   Návrh presne špecifikuje spôsob implementácie a analýza sa zaoberá logickým modelom

  • C. 

   Návrh je založený na analytickom modely

  • D. 

   Analýza na rozdiel od návrhu sa nezaoberá len problémovou doménou, ale aj doménou riešenia

 • 10. 
  Analýza balíčkov umožňuje :
  • A. 

   Oddelenie analýzy od návrhu

  • B. 

   Zoskupovanie sémanticky súvisiacich prvkov

  • C. 

   Vytvoriť dátový model

  • D. 

   Súbežnú prácu

 • 11. 
  Čo zahŕňa alokácia podsystémov ?
  • A. 

   Odhad požiadaviek na HW zdroje

  • B. 

   Identifikovanie paralelizmu

  • C. 

   Výber topológie

  • D. 

   Rozdelenie do vrstiev

 • 12. 
  Čo je výstupom návrhu ?
  • A. 

   Detailný diagram nasadenia

  • B. 

   Návrh podsystémov, tried, rozhraní

  • C. 

   Špecifikácia systému

  • D. 

   Programový kód

 • 13. 
  Na základe množiny funkcií, ktoré majú rovnaký základný účel (služby) pri návrhu systému identifikujeme :
  • A. 

   Vrstvu

  • B. 

   Topológiu

  • C. 

   Podsystém

  • D. 

   Oddiel

 • 14. 
  Čo sú vstupy do činnosti analýzy ?
  • A. 

   Model prípadov použitia, analytické triedy, model požiadaviek

  • B. 

   Doménový model, model prípadov použitia, model požidaviek

  • C. 

   Model prípadov použitia, analytické triedy, doménový model

  • D. 

   Doménový model, analytické triedy, model požiadaviek

 • 15. 
  Ktorá stratégia tvorby návrhového modelu má za následok dva nesynchronizované modely ?
  • A. 

   Spresnenie analytického modelu na návrhový

  • B. 

   Analytický model spresníme na návrhový a použijeme CASE nástroj na obnovu analytického

  • C. 

   Udržujeme dva samostatné modely

  • D. 

   Ustálime analytický model a jeho kópiu spresníme na návrhový

 • 16. 
  Vlastnosti programovacieho jazyka sa do procesu tvorby softvéru zahŕňajú v toku činností :
  • A. 

   Nasadenie

  • B. 

   Špecifikácie požiadaviek

  • C. 

   Návrh

  • D. 

   Implementácia

Back to Top Back to top