Lượng GIá đầu Khóa "Rèn Luyện Kỹ Năng đọc Phim CT-scan Bụng Cơ Bản"

16 cu hi | Total Attempts: 30

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Lng GI u Kha "Rn Luyn K Nng c Phim CT-scan Bng C Bn"


Questions and Answers
 • 1. 
  Sắp xếp thứ tự các thì trên phim cắt lớp vi tính có tiêm thuốc cản quang (1) Động mạch (2) Không thuốc (3) Cân bằng (4) Thận (5) Tĩnh mạch cửa
  • A. 

   (2)->(4)->(1)->(3)->(5)

  • B. 

   (3)->(1)->(2)->(5)->(4)

  • C. 

   (3) ->(1)->(4)->(2)->(5)

  • D. 

   Đáp án khác

 • 2. 
  Cho các phát biểu sau về phân chia thùy gan trên CT (1) Sử dụng hệ thống phân chia của Couinaud (2) Tĩnh mạch trên gan chia gan thành 4 phân trái – phải – trước – sau (3) Tĩnh mạch cửa chia gan thành 2 tầng trên – dưới (4) Trên mặt phẳng ngang, đi từ tầng trên xuống, chưa gặp tĩnh mạch cửa (nhánh chinh/ nhánh trái/ nhánh phải) thì đó là các hạ phân thùy II, IVa, VI, VII Số phát biểu đúng là:
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

 • 3. 
  Dựa vào lát cắt CT sau đây (về một thì trong các thì chụp) về lách và các cấu trúc xung quanh, phát biểu nào sau đây là đúng?  
  • A. 

   Đậm độ của gan trong thì này cao nhất trong các thì được chụp

  • B. 

   Phim đang chụp thì tĩnh mạch cửa

  • C. 

   Hình ảnh lách có dấu “ngựa vằn” sẽ tồn tại đến thì tĩnh mạch cửa

  • D. 

   Đậm độ của lách đang cao hơn đậm độ của gan

 • 4. 
  Hình ảnh dưới đây được thực hiện bởi kĩ thuật chụp nào?
  • A. 

   Chụp cắt lớp vi tính có tiêm thuốc cản quang cửa sổ nhu mô

  • B. 

   Chụp cộng hưởng từ

  • C. 

   Chụp cắt lớp vi tính có tiêm thuốc cản quang cửa sổ xương

  • D. 

   Chụp PET/CT-scan

 • 5. 
  Về phim chụp CT-scan bụng chậu, dưới đây có bao nhiêu phát biểu sai: (1) Trên phim cắt lớp vi tính bình thường, đậm độ của lách thường nhỏ hơn đậm độ của gan. (2) Lách bắt thuốc đồng nhất ở thì tĩnh mạch cửa. (3) Thì cân bằng là thì được chụp giữa thì động mạch và thì tĩnh mạch cửa. (4) Ở thì động mạch, tĩnh mạch cửa hoàn toàn chưa bắt thuốc.
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

  • E. 

   Tất cả đều đúng

 • 6. 
  Trên phim cắt lớp vi tính thì tĩnh mạch cửa, phần nào sau đây chưa ngấm thuốc cản quang:
  • A. 

   Tủy trắng của lách

  • B. 

   Tủy thận

  • C. 

   Tủy đỏ của lách

  • D. 

   Tụy

 • 7. 
  Phát biểu nào dưới đây mô tả đúng hình ảnh đính kèm:  
  • A. 

   Phim cắt lớp vi tính có tiêm thuốc cản quang thì tĩnh mạch cửa

  • B. 

   Phim cắt lớp vi tính có tiêm thuốc cản quang thì động mạch

  • C. 

   Phim cắt lớp vi tính không tiêm thuốc cản quang 

  • D. 

   Phim cộng hưởng từ có tiêm thuốc cản từ

 • 8. 
  Dựa vào lát cắt CT-scan dưới đây về lách và các cấu trúc xung quanh, có bao nhiêu phát biểu đúng? (1) Lách bắt thuốc không đồng nhất (2) Hình ảnh lách "ngựa vằn" (3) Lát cắt ở thì tĩnh mạch cửa (4) Cấu trúc ngay mũi tên đỏ là tĩnh mạch cửa  
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

 • 9. 
  Phát biểu nào dưới đây mô tả đúng hình ảnh đính kèm:
  • A. 

   Phim cắt lớp vi tính có tiêm thuốc cản quang thì tĩnh mạch cửa

  • B. 

   Phim cắt lớp vi tính có tiêm thuốc cản quang thì động mạch

  • C. 

   Phim cắt lớp vi tính không tiêm thuốc cản quang

  • D. 

   Phim cộng hưởng từ có tiêm thuốc cản từ

 • 10. 
  Dựa vào các chi tiết gợi ý trên lát cắt sau (mũi tên xanh) ở thì động mạch, xác định cấu trúc mũi tên đỏ? (1) Gan (2) Động mạch mạc treo tràng trên (3) Lách
  • A. 

   Động mạch thân tạng

  • B. 

   Động mạch thận trái

  • C. 

   Động mạch lách

  • D. 

   Động mạch mạc treo tràng dưới

 • 11. 
  Dựa vào các chi tiết gợi ý trên lát cắt sau (mũi tên xanh) trên phim CT-scan không thuốc, xác định cấu trúc mũi tên đỏ? (1) Gan (2) Lách (3) Động mạch chủ bụng
  • A. 

   Động mạch lách

  • B. 

   Tĩnh mạch lách

  • C. 

   Ống Wirsung

  • D. 

   Ống Santorini

  • E. 

   Tất cả đều sai

 • 12. 
  Dựa vào các chi tiết gợi ý trên lát cắt sau (mũi tên xanh) trên phim CT-scan không thuốc, xác định cấu trúc mũi tên đỏ? (1) Gan (2) Lách (3) Động mạch chủ bụng
  • A. 

   Động mạch lách

  • B. 

   Động mạch đốt sống

  • C. 

   Động mạch thân tạng

  • D. 

   Động mạch mạc treo tràng trên

  • E. 

   Tất cả đều sai

 • 13. 
  Dựa vào các chi tiết gợi ý trên lát cắt sau (mũi tên xanh) trên phim CT-scan thì động mạch, xác định cấu trúc mũi tên đỏ? (1) Túi mật (2) Tĩnh mạch chủ dưới (3) Gan
  • A. 

   Động mạch thân tạng

  • B. 

   Động mạch mạc treo tràng trên

  • C. 

   Động mạch mạc treo tràng dưới

  • D. 

   Đông mạch lách

  • E. 

   Tất cả đều sai

 • 14. 
  Dựa vào các chi tiết gợi ý trên lát cắt sau (mũi tên xanh) trên phim CT-scan, xác định cấu trúc mũi tên đỏ? (1) Túi mật (2) Tĩnh mạch chủ dưới (3) Gan
  • A. 

   Tĩnh mạch cửa phải

  • B. 

   Tĩnh mạch cửa trái

  • C. 

   Ống mật chủ

  • D. 

   Ống gan chung

  • E. 

   Tất cả đều sai

 • 15. 
  Mô tả nào về mũi tên đỏ dưới đây là đúng:
  • A. 

   Tăng đậm độ

  • B. 

   Giảm đậm độ

  • C. 

   Đồng đậm độ

  • D. 

   Tất cả đều sai

 • 16. 
  Lát cắt CT sau thuộc loại nào?
  • A. 

   Lát cắt mặt phẳng trán

  • B. 

   Lát cắt mặt phẳng đứng dọc

  • C. 

   Lắt cắt mặt phẳng ngang

  • D. 

   Không có đáp án

Back to Top Back to top