Os2 IV Lekcija: Interna Reprezentacija Datoteke

49 Questions | Total Attempts: 19

Settings
Please wait...
Os2 IV Lekcija: Interna Reprezentacija Datoteke


Questions and Answers
 • 1. 
  Koji algoritam otpušta oslobađa incore inode strukturu:
  • A. 

   Iput

  • B. 

   Iget

  • C. 

   Bmap

  • D. 

   Getblk

  • E. 

   Bresle

  • F. 

   Bread

 • 2. 
  Koji algoritam kreira incore inode strukturu:
  • A. 

   Iget

  • B. 

   Iput

  • C. 

   Bmap

  • D. 

   Getblk

  • E. 

   Bresle

  • F. 

   Bread

 • 3. 
  Kada brišete datoteku, algoritam ifree se poziva:
  • A. 

   Ponekad

  • B. 

   Uvek

  • C. 

   Nikad

  • D. 

   Option 4

 • 4. 
  Kada brišete datoteku, algoritam free se poziva:
  • A. 

   Ponekad

  • B. 

   Uvek

  • C. 

   Nikad

  • D. 

   Option 4

 • 5. 
  Algoritam ifree se poziva ponekad kada:
  • A. 

   Brišete bilo koju datoteku

  • B. 

   Kreirate bilo koju novu datoteku

  • C. 

   Smanjujete veličinu datoteke

  • D. 

   Brišete novu običnu datoteku

  • E. 

   Brišete specijalnu datoteku

 • 6. 
  Algoritam free se poziva kada:
  • A. 

   Smanjujete veličinu datoteke

  • B. 

   Kreirate bilo koju novu datoteku

  • C. 

   Povećavate veličinu datoteku

  • D. 

   Brišete specijalnu datoteku

  • E. 

   Brišete novu običnu datoteku

  • F. 

   Brišete bilo koju novu datoteku

 • 7. 
  Algoritam ialloc se poziva uvek kada:
  • A. 

   Kreirate bilo koju novu datoteku

  • B. 

   Povećavate veličinu datoteku

  • C. 

   Smanjujete veličinu datoteke

  • D. 

   Brišete specijalnu datoteku

  • E. 

   Brišete novu običnu datoteku

  • F. 

   Brišete bilo koju novu datoteku

 • 8. 
  Algoritam alloc se poziva uvek kada:
  • A. 

   Kreirate bilo koju novu datoteku

  • B. 

   Povećavate veličinu datoteku

  • C. 

   Smanjujete veličinu datoteke

  • D. 

   Brišete specijalnu datoteku

  • E. 

   Brišete novu običnu datoteku

  • F. 

   Brišete bilo koju novu datoteku

 • 9. 
  Kada smanjujte veličinu datoteke, algoritam free se poziva:
  • A. 

   Uvek

  • B. 

   Ponekad

  • C. 

   Nikad

  • D. 

   Option 4

 • 10. 
  Algoritam bmap:
  • A. 

   Intenzivno koristi sistem direktnih i indirektnih pointera iz inode strukture

  • B. 

   Intezivno koristi samo sistem indirektnih pointera iz inode strukture

  • C. 

   Intezivno koristi samo sistem direktnih pointera iz inode strukture

  • D. 

   Ne koristi sistem direktnih i indirektnih pointera iz inode strukture

 • 11. 
  Rezultat izvršenja bmap algoritma je:
  • A. 

   Fizički blok u sistemu datoteka

  • B. 

   Option 2

  • C. 

   Option 3

  • D. 

   Option 4

 • 12. 
  Konverzija logičkog bloka datoteke u fizički blok u sistemu datoteka, obavlja algoritam:
  • A. 

   Bmap

  • B. 

   Alloc

  • C. 

   Free

  • D. 

   Ifree

 • 13. 
  Data su sledeća funkcionalna polja. Od ovih polja jedno se ne nalazi u disk inode strukturi:
  • A. 

   Broj referenci

  • B. 

   Vlasnik

  • C. 

   Grupa

  • D. 

   Prava pristupa

  • E. 

   Layout datoteke

 • 14. 
  Algoritam ifree, ukoliko je puna superblock lista slobodnih inode struktura, oslobođeni inode:
  • A. 

   Vraća u listu samo ako je manji od poslednjeg zapamćenog inoda

  • B. 

   Vraća u listu samo ako je veći od poslednjeg zapamćenog inoda

  • C. 

   Ne vraća u superblok listu

  • D. 

   Vraća u superblok listu, na kraj liste

  • E. 

   Vraća u superblok listu, na početak liste

  • F. 

   Vraća u superblok listu, ispred prvog slobodnog ulaza

 • 15. 
  Algoritam ifree, ukoliko superblock lista slobodnih inode struktura, nije puna, oslobođeni inode:
  • A. 

   Vraća u superblock listu, ispred prvog slobodnog ulaza

  • B. 

   Vraća u superblok listu, na početak liste

  • C. 

   Vraća u superblok listu, na kraj liste

  • D. 

   Ne vraća u superblok listu

  • E. 

   Vraća u listu samo ako je manji od poslednjeg zapamćenog inoda

  • F. 

   Vraća u listu samo ako je veći od poslednjeg zapamćenog inoda

 • 16. 
  Algoritam free, ukoliko superblock lista slobodnih blokova struktura, nije puna, oslobođeni blok:
  • A. 

   Vraća u superblok listu, ispred prvog slobodnog ulaza

  • B. 

   Vraća u superblok listu, na početak liste

  • C. 

   Vraća u superblok listu, na kraj liste

  • D. 

   Ne vraća u superblok listu

  • E. 

   Vraća u listu samo ako je manji od poslednjeg zapamćenog inoda

  • F. 

   Vraća u listu samo ako je veći od poslednjeg zapamćenog inoda

 • 17. 
  Algoritam free, ukoliko je puna superblock lista slobodnih blok, oslobođeni blok:
  • A. 

   Prvo upiše ceo superblock na disk, postavlja ga u listu, pa popunjava blok na početak superblok liste

  • B. 

   Vraća u listu samo ako je manji od poslednjeg zapamćenog inoda

  • C. 

   Ne vraća u superblok listu

  • D. 

   Vraća u superblok listu, na kraj liste

  • E. 

   Vraća u superblok listu, na početak liste

  • F. 

   Vraća u superblok listu, ispred prvog slobodnog ulaza

 • 18. 
  Algoritam ialloc, ukoliko je superblock lista slobodnih inode struktura potpuno prazna, inode dodeljuje:
  • A. 

   Prvo popuni superblok listu, pa dodeli inode strukturu sa početka liste

  • B. 

   Dodeli blok iz superblok liste, pa popuni superblok listu

  • C. 

   Iz superblok liste, prvi slobodan član

  • D. 

   Iz superblok liste, prvi član

  • E. 

   Iz superblok liste, poslednji član

 • 19. 
  Algoritam ialloc, ukoliko superblok lista slobodnih inode struktura, nije prazna, inode dodeljuje:
  • A. 

   Iz superblok liste, prvi slobodan član

  • B. 

   Iz superblok liste, poslednji član

  • C. 

   Iz superblok liste, prvi član

  • D. 

   Dodeli blok iz superblok liste, pa popuni superblok listu

  • E. 

   Prvo popuni superblok listu, pa dodeli blok sa početka liste

 • 20. 
  Algoritam alloc, ukoliko superblock lista slobodnih blokova, nije prazna, inode dodeljuje:
  • A. 

   Iz superblok liste, prvi slobodan član

  • B. 

   Iz superblok liste, poslednji član

  • C. 

   Iz superblok liste, prvi član

  • D. 

   Dodeli blok iz superblok liste, pa popuni superblok listu

  • E. 

   Prvo popuni superblok listu, pa dodeli blok sa početka liste

 • 21. 
  Algoritam alloc, ukoliko je superblock lista slobodnih inode struktura potpuno prazna, inode dodeljuje:
  • A. 

   Prvo popuni superblock listu, pa dodeli blok sa početka liste

  • B. 

   Dodeli blok iz superblok liste, pa popuni superblok listu

  • C. 

   Iz superblok liste, prvi slobodan član

  • D. 

   Iz superblok liste, prvi član

  • E. 

   Iz superblok liste, poslednji član

 • 22. 
  Direktorijum je specijalna datoteka sa sledećim osobinama:
  • A. 

   Prva dva ulaza su rezervisana

  • B. 

   Option 2

  • C. 

   Option 3

  • D. 

   Option 4

 • 23. 
  Kako iget algoritam utiče na broj referenci u incore inode strukturi:
  • A. 

   Uvećava za 1

  • B. 

   Uvećava za 2

  • C. 

   Smanjuje za 2

  • D. 

   Smanjuje za 1

  • E. 

   Ne menja

 • 24. 
  Kako iput algoritam utiče na broj referenci u incore inode strukturi:
  • A. 

   Smanjuje za 1

  • B. 

   Ne menja

  • C. 

   Smanjuje za 2

  • D. 

   Uvećava za 1

  • E. 

   Uvećava za 2

 • 25. 
  Rezultat iget algoritma, ukoliko incore inode struktura bila zaključana u trenutku poziva je:
  • A. 

   Uspavljivanje proces koji poziva iget algoritam

  • B. 

   Nezaključana inode struktura sa brojem referenci uvećanim za 1

  • C. 

   Zaključana inode struktura sa brojem referenci uvećanim za 1

  • D. 

   Nezaključana inode struktura sa nepromenjenim brojem referenci

  • E. 

   Zaključana inode struktura sa nepromenjenim brojem referenci

 • 26. 
  Rezultat iget algoritma, ukoliko incore inode struktura nije bila zaključana u trenutku poziva je:
  • A. 

   Zaključana inode struktura sa brojem referenci uvećanim za 1

  • B. 

   Zaključana inode struktura sa nepromenjenim brojem referenci

  • C. 

   Nezaključana inode struktura sa nepromenjenim brojem referenci

  • D. 

   Nezaključana inode struktura sa brojem referenci uvećanim za 1

  • E. 

   Uspavljivanje procesa koji poziva iget algoritam

 • 27. 
  Rezultat iput algoritma, ukoliko incore inode struktura nije bila zaključana u trenutku poziva je:
  • A. 

   Nezaključana inode struktura sa brojem referenci smanjenim za 1

  • B. 

   Nezaključana inode struktura sa brojem referenci uvećanim za 1

  • C. 

   Zaključana inode struktura sa brojem referenci uvećanim za 1

  • D. 

   Nezaključana inode struktura sa nepromenjenim brojem referenci

  • E. 

   Zaključana inode struktura sa nepromenjenim brojem referenci

 • 28. 
  Stepeni indirekcije u innode strukturi su napravljeni da bi se:
  • A. 

   Smanjila veličina disk inode strukture

  • B. 

   Smanjila interna fragmentacija

  • C. 

   Povećale performanse sistema datoteka

  • D. 

   Smanjila eksterna fragmentacija

 • 29. 
  Stepeni indirekcije u innode strukturi utiču na performanse većih datoteka utiču na sledeći način:
  • A. 

   Smanjuju performanse

  • B. 

   Option 2

  • C. 

   Option 3

  • D. 

   Option 4

 • 30. 
  Inode struktura (1, 150) definisana sa 2 broja (FS_number, inode_number), ima kreiranu incore inode strukturu, brojem referenci RC=5. Sistem poziva algoritam iput(1, 150). Odrediti broj referenci za incore inode strukturu (1, 150), posle ovog poziva:
  • A. 

   4

  • B. 

   3

  • C. 

   5

  • D. 

   2

  • E. 

   1

 • 31. 
  Inode struktura (1, 150) definisana sa 2 broja (FS_number, inode_number), ima kreiranu incore inode strukturu, brojem referenci RC=5. Sistem poziva algoritam iput(2, 150). Odrediti broj referenci za incore inode strukturu (1, 150), posle ovog poziva:
  • A. 

   5

  • B. 

   4

  • C. 

   3

  • D. 

   2

  • E. 

   1

 • 32. 
  Inode struktura (1, 150) definisana sa 2 broja (FS_number, inode_number), ima kreiranu incore inode strukturu, brojem referenci RC=5. Sistem poziva algoritam iget(1, 150). Odrediti broj referenci za incore inode strukturu (1, 150), posle ovog poziva:
  • A. 

   6

  • B. 

   5

  • C. 

   4

  • D. 

   3

 • 33. 
  Ukoliko datoteka postoji, krajnji efekat tj izlaz za algoritam namei je:
  • A. 

   Zaključana incore struktura te datoteke

  • B. 

   Broj inode strukture

  • C. 

   Broj bloka u FS

  • D. 

   Otključana in-core inode struktura te datoteke

 • 34. 
  Konverzija imena datoteke u inode strukturu obavlja algoritam:
 • 35. 
  Ulazni parametar za namei algoritam je:
  • A. 

   Puno ime datoteke sa svim granama od početka

  • B. 

   Samo ime datoteke bez grana

  • C. 

   Broj bloka u FS

  • D. 

   Broj inode strukture

 • 36. 
  U algoritmu iput dešava se postavljanje inode strukture u slobodnu listu:
  • A. 

   Da

  • B. 

   Ne

  • C. 

   Ne znam

  • D. 

   Option 4

 • 37. 
  U algoritmu iput dešava se fizičko brisanje datotekeU algoritmu iput dešava se fizičko brisanje datoteke
  • A. 

   Da

  • B. 

   Ne

  • C. 

   Ne znam

  • D. 

   Option 4

 • 38. 
  U algoritmu iput dešava se fizičko brisanje datoteke:
  • A. 

   Kada broj linkova padne na 0

  • B. 

   Kada broj referenci padne na 0

  • C. 

   Kada broj referenci padne 1

  • D. 

   Kada broj linkova padne na 1

 • 39. 
  U algoritmu iput dešava se postavljanje inode strukture u slobodnu listu:
  • A. 

   Kada broj referenci padne na 0

  • B. 

   Kada broj referenci padne 1

  • C. 

   Kada broj linkova padne na 1  

  • D. 

   Kada broj linkova padne na 0

 • 40. 
  Which one do you like?
  • A. 

   Option 1

  • B. 

   Option 2

  • C. 

   Option 3

  • D. 

   Option 4

 • 41. 
  Imate inode strukturu sa sledećim stepenima indirekcije <10DP, 1DI, 1DI, 1TI>. Veličina sistemskog bloka je 1K. Kolika je maksimalna veličina datoteke koja može da se adresirati sa direktnim pointerima:
 • 42. 
  Imate inode strukturu sa sledećim stepenima indirekcije <10DP, 1DI, 1DI, 1TI>. Veličina sistemskog bloka je 4K. Kolika je maksimalna veličina datoteke koja može da se adresirati sa direktnim pointerima:
 • 43. 
  Početak povezane listu slobodnih blokova nalazi se u:
  • A. 

   Superblocku

  • B. 

   Ne znam

  • C. 

   Option 3

  • D. 

   Option 4

 • 44. 
  U disk inode strukturi nalaze se sve informacije o datoteci, osim jedne: To je:
  • A. 

   Ime datoteke

  • B. 

   Direktorijum

  • C. 

   Vreme modifikacije

  • D. 

   Grupa

 • 45. 
  Komparirajte disk inode i incore inode strukturu po veličini:
  • A. 

   Veći je incore inode

  • B. 

   Veći je disk inode

  • C. 

   Isti su

  • D. 

   Veličina zavisi od vrste datoteke

 • 46. 
  Parovi algoritama iallocifree, allocfree, za svoj rad koriste jednu kernelsku strukturu. To je:
  • A. 

   Superblock

  • B. 

   Inode tabela

  • C. 

   MPT

  • D. 

   Region tabela

 • 47. 
  Par algoritama allocfree, koristi povezanu listu slobodnih blokova, koja predstavlja:
  • A. 

   Potpunu listu slobodnih disk blokova

  • B. 

   Delimičnu listu slobodnih disk inode struktura

  • C. 

   Ne znam

  • D. 

   Option 4

 • 48. 
  Par algoritama iallocifree, koristi superblock listu slobodnih inode struktura, koja predstavlja:
  • A. 

   Delimičnu listu slobodnih disk inode struktura

  • B. 

   Potpunu listu slobodnih disk blokova

  • C. 

   Ne znam

  • D. 

   Option 4

 • 49. 
  Par algoritama iallocifree, bavi se:
  • A. 

   Dodelom i oslobađanjem inode struktura na disku

  • B. 

   Dodelom i oslobađanjem blokova na disku

  • C. 

   Dodelom i oslobađanjem in-core inode struktura

  • D. 

   Dodelom i oslobađanjem ukazivača blokova u inode strukturi