امتحان پايان ترم شما

20 Questions | Total Attempts: 15

SettingsSettingsSettings
Please wait...

اين آزمون بسيار مهمي است. آزمون اول شما نمره ميان ترم شماست و نمره اولين شركتتان درش در كارنامتان مياد. شما فقط ميتوانيد يك بار در اين آزمون شركت كنيد و با اسم خودتون به صورت فارسي اگر اسمي ببينم كه جزو اسم شما ها نيست نمره ي همتان رو 0 رد ميكنم پس حواستان باشد. ارفاق هم نداريم


Questions and Answers
 • 1. 
  من
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

  • E. 

   5

  • F. 

   6

  • G. 

   7

  • H. 

   8

  • I. 

   9

  • J. 

   10

 • 2. 
  ؟؟؟
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

  • E. 

   5

  • F. 

   6

  • G. 

   7

  • H. 

   8

  • I. 

   9

  • J. 

   10

 • 3. 
  آيا؟؟؟
  • A. 

   نه

  • B. 

   بله

 • 4. 
  آيا
 • 5. 
  خودتان
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

  • E. 

   5

  • F. 

   6

  • G. 

   7

  • H. 

   8

  • I. 

   9

  • J. 

   10

 • 6. 
  اگر...
 • 7. 
  ما
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

  • E. 

   5

  • F. 

   6

  • G. 

   7

  • H. 

   8

  • I. 

   9

  • J. 

   10

 • 8. 
  دوبار
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

  • E. 

   5

  • F. 

   6

  • G. 

   7

  • H. 

   8

  • I. 

   9

  • J. 

   10

 • 9. 
  بر اساس سوال 1
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

  • E. 

   5

  • F. 

   6

  • G. 

   7

  • H. 

   8

  • I. 

   9

  • J. 

   10

 • 10. 
  بر اساس سوال دو
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

  • E. 

   5

  • F. 

   6

  • G. 

   7

  • H. 

   8

  • I. 

   9

  • J. 

   10

 • 11. 
  بر اساس سوال سه
  • A. 

   آره

  • B. 

   نه

 • 12. 
  بر اساس سوال چهار
 • 13. 
  بر اساس سوال شش
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

  • E. 

   5

  • F. 

   6

  • G. 

   7

  • H. 

   8

  • I. 

   9

  • J. 

   10

 • 14. 
  بر اساس سوال 7
 • 15. 
  بر اساس سوال 8
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

  • E. 

   5

  • F. 

   6

  • G. 

   7

  • H. 

   8

  • I. 

   9

  • J. 

   10

 • 16. 
  بر اساس سوال9
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

  • E. 

   5

  • F. 

   6

  • G. 

   7

  • H. 

   8

  • I. 

   9

  • J. 

   10

Back to Top Back to top