Drustvene Mreze 2. Klk 5. Lekcija

36 Questions | Total Attempts: 151

SettingsSettingsSettings
Drustvene Mreze 2. Klk 5. Lekcija - Quiz


Questions and Answers
 • 1. 
  Da bi se odredilli ključni akteri u mreži:
  • A. 

   Potrebno je posmatrati sve 4 mere centralnosti

  • B. 

   Prvo je potrebno odrediti koja je mera cenralnosti najbitnija za datu mrežu

  • C. 

   Treba posmatrati samo meru sopstvene centralnosti (eigenvector)

  • D. 

   Dovoljno je da se posmataju bilo koje 3 od 4 mere centralnosti

 • 2. 
  Ukoliko grafu društvene mreže želi da se doda i podatak o broju razmenjenih poruka između 2 čvora u nekom vremenskom periodu, onda se on dodaje preko:
  • A. 

   Izlaznog stepena čvora

  • B. 

   Težine ivice

  • C. 

   Zbira ulaznog i izlaznog stepena čvora

  • D. 

   Reciprociteta

 • 3. 
  Most je (u analizi društvenih mreža grafovima):
  • A. 

   Čvor koji ima najveću sopstvenu centralnost

  • B. 

   Čvor koji povezuje 2 klastera

  • C. 

   Veza koja povezuje 2 klastera

  • D. 

   Čvor koji ima najveći betweenness centrality

 • 4. 
  U usmerenoj mreži od n čvorova broj mogućih ivica je:
  • A. 

   2*n*(n-1)

  • B. 

   2 n*(n-1)/2

  • C. 

   N*(n-1)

  • D. 

   2 n*(n-1)/2

 • 5. 
  Dijametar mreže je:
  • A. 

   Najduža moguća putanja između bilo koja 2 čvora u mreži a u kojoj se čvorovi ne ponavljaju

  • B. 

   Najduža najkraća putanja između bilo koja 2 čvora u mreži

  • C. 

   Ukupan broj veza u datoj mreži

  • D. 

   Broj klastera u datoj mreži

 • 6. 
  Broker je (u analizi društvenih mreža-grafovima):
  • A. 

   Čvor koji ima najveću sopstvenu centralnost

  • B. 

   Čvor koji ima najveći betweenness centrality

  • C. 

   Čvor koji povezuje dva klastera

  • D. 

   Veza koja povezuje dva klastera

 • 7. 
  Prosečna dužina najkraćih putanja između svaka dva čvora u mreži je metrika koja se koristi kada se:
  • A. 

   U mreži dužine najkraćih putanja znatno razlikuju

  • B. 

   U mreži dužina najkraćih putanja približno ista

  • C. 

   Određuje dijametar mreže

  • D. 

   Određuje gustina mreže

 • 8. 
  Tranzitivnost zajedno sa homofilijom dovodi do:
  • A. 

   Pucanja ključnih veza u mreži

  • B. 

   Stvaranja gustih mreža

  • C. 

   Stvaranja strukturnih rupa

  • D. 

   Stvaranja klikova

 • 9. 
  Putanja je:
  • A. 

   Sekvenca čvorova koja povezuje čvorove A i B, a u kojoj se čvorovi ne ponavljaju

  • B. 

   Broj drugih čvorova sa kojima je dati čvor povezan

  • C. 

   Broj ivica koje uviru u dati čvor

  • D. 

   Broj ivica koje prolaze iz datog čvora

 • 10. 
  Kako bi glasila interpretacija sopstvene centralnosti (eigenvector centrality) u kontekstu društvenih mreža:
  • A. 

   Koliko je verovatno da je data osoba posrednik između neke druge dve osobe iz date mreže

  • B. 

   U kojoj meri je data osoba povezana sa uticajnim, odnosno dobro povezanim članovima mreže

  • C. 

   Koliko drugih ljudi može datu osobu direktno da kontaktira

  • D. 

   Koliko brzo data osoba može da dopre do bilo koje druge osobe u mreži

 • 11. 
  Klikovi su:
  • A. 

   Slabo povezane mreže

  • B. 

   Slabo povezani klasteri

  • C. 

   Potpuno povezani klasteri

  • D. 

   Trijade

 • 12. 
  Kako bi glasila interpretacija betweenness centrality (broj čvorova između kojih se čvor nalazi) u kontekstu društvenih mreža:
  • A. 

   Koliko je verovatno da je data osoba posrednik između neke druge dve osobe iz date mreže

  • B. 

   U kojoj meri je data osoba povezana sa uticajnim, odnosno dobro povezanim članovima mreže

  • C. 

   Koliko drugih ljudi može datu osobu direktno da kontaktira

  • D. 

   Koliko brzo data osoba može da dopre do bilo koje druge osobe u mreži

 • 13. 
  Blizina čvora(closeness centrality) označava:
  • A. 

   Blizinu posmatranog čvora centralnoj poziciji

  • B. 

   Koliko čvorova je direktno povezano sa posmatranim čvorom

  • C. 

   Koliko je posmatrani čvor povezan sa ostalim čvorovima koji su uticajni

  • D. 

   Broj čvorova između koji se posmatrani čvor nalazi

 • 14. 
  Ako postoji bar jedna putanja između bilo koja dva čvora mreže, onda je ta mreža:
  • A. 

   Gusta

  • B. 

   Zatvorena

  • C. 

   Povezana

  • D. 

   Tranzitivna

 • 15. 
  Gustina mreže se definiše kao količnik:
  • A. 

   Broj stvarnih veza u mreži / ukupan broj mogućih veza u mreži

  • B. 

   Broj čvorova u mreži / ukupan broj mogućih veza u mreži

  • C. 

   Broj stvarnih veza u mreži / ukupan broj čvorova u mreži

  • D. 

   Broj čvorova u mreži / ukupan broj stvarnih veza u mreži

 • 16. 
  Betweenness centrality označava:
  • A. 

   Blizinu posmatranog čvora centralnoj poziciji

  • B. 

   Koliko čvorova je direktno povezano sa posmatranim čvorom

  • C. 

   Broj čvorova između kojih se posmatrani čvor nalazi

  • D. 

   Koliko je posmatrani čvor povezan sa ostalim čvorovima koji su uticajni

 • 17. 
  Fenomen malog sveta je teza koja kaže da:
  • A. 

   Se do svake osobe može doći preko lanca društvenih poznanstava dužine 6

  • B. 

   Se do svake osobe može doći preko kratkog lanca društvenih poznanstava

  • C. 

   Da se do svake osobe može doći preko neke društvene mreže

  • D. 

   Je svaka društvena mreža gusta

 • 18. 
  Kako bi glasila interpretacija blizine čvora (closeness centrality) u kontekstu društvenih mreža:
  • A. 

   Koliko je verovatno da je data osoba posrednik između neke druge dve osobe iz date mreže

  • B. 

   U kojoj meri je data osoba povezana sa uticajnim, odnosno dobro povezanim članovima mreže

  • C. 

   Koliko drugih ljudi može datu osobu direktno da kontaktira

  • D. 

   Koliko brzo data osoba može da dopre do bilo koje druge osobe u mreži

 • 19. 
  Simelijeve veze:
  • A. 

   Su veze koje su slabe

  • B. 

   Opisuju međusobne veze između tri čvora

  • C. 

   Su tranzitivne veze

  • D. 

   Su veze koje su jake

 • 20. 
  Izlazni stepen čvora (outdegree) je:
  • A. 

   Predstavlja broj izlaznih veza za posmatrani čvor

  • B. 

   Sabran sa ulaznim stepenom čini ukupan stepen čvora

  • C. 

   Je uvek veći od ulaznog stepena čvora

  • D. 

   Uvek manji ili jednak ulaznom stepenu čvora

 • 21. 
  Kada dva odvojena klastera poseduju neredudantne informacije onda nastaju:
  • A. 

   Klikovi

  • B. 

   Strukturne rupe

  • C. 

   Mostovi

  • D. 

   Brokeri

 • 22. 
  Ukoliko je prosečan stepen realne (online) društvene mreže onda, za nasumično izabrani čvor, očekivani stepen:
  • A. 

   Je manji od n

  • B. 

   Je jednak n

  • C. 

   Je veći od n

  • D. 

   Ne zavisi od stepena mreže

 • 23. 
  Kako bi glasila interpretacija stepena čvora (degree centrality) u kontekstu društvenih mreža:
  • A. 

   Koliko je verovatno da je data osoba posrednik između neke druge dve osobe iz date mreže

  • B. 

   U kojoj meri je data osoba povezana sa uticajnim, odnosno dobro povezanim članovima mreže

  • C. 

   Koliko drugih ljudi može datu osobu direktno da kontaktira

  • D. 

   Koliko brzo data osoba može da dopre do bilo koje druge osobe u mreži

 • 24. 
  Rastojanje između dva čvora je:
  • A. 

   Dužina najkraće putanje između posmatrana dva čvora ali koja prolazi kroz prethodno određeni centralni čvor

  • B. 

   Dužina najkraće putanje između posmatrana dva čvora

  • C. 

   Prosečna dužina svih putanja između posmatrana dva čvora

  • D. 

   Dužina najduže putanje između posmatrana dva čvora a u kojoj se čvorovi ne ponavljaju

 • 25. 
  Tendencija čvorova da se spajaju sa čvorovima sličnih karakteristika naziva se:
  • A. 

   Homofilija

  • B. 

   Tranzitivnost

  • C. 

   Reciprocitet

  • D. 

   Simelijeve veze

Back to Top Back to top