Os1 - II Odbrana Laboratorijskih Vežbi

66 Questions | Total Attempts: 233

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Os1 - II Odbrana Laboratorijskih Vežbi

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Kakva prava ima vlasnik datoteke u sledećem programu (predpostavlja se da postoji datoteka za manipulaciju)? #include #include #include #include int main (int argc, char* argv[]) { mode_t mode =  S_IRUSR | S_IWUSR | S_IRGRP | S_IWGRP | S_IROTH; int fd = open (path, O_WRONLY | O_EXCL | O_CREAT, mode); if (fd == 1) { perror("open"); return 1; } return 0; }
  • A. 

   Pravo čitanja i izvršavanja

  • B. 

   Samo pravo čitanja

  • C. 

   Pravo čitanja i pisanja

  • D. 

   Sva prava

 • 2. 
  Šta u sledećem programu treba izmeniti da bi korisnici koji pripadaju grupi kojoj je dodeljena datoteka imaju pravo izvršavanja datoteke? #include <fcntl.h> #include <stdio.h> #include <sys/stat.h> #include <sys/types.h> #include <unistd.h> int main (int argc, char* argv[]) { char* path = argv[1]; mode_t mode =  S_IRUSR | S_IWUSR | S_IRGRP | S_IROTH; int fd = open (path, O_WRONLY | O_EXCL | O_CREAT, mode); if (fd == -1) { perror("open"); return 1; } return 0; }
  • A. 

   Dodati S_IXUSR

  • B. 

   Dodati S_IXOTH

  • C. 

   Dodati S_IXGRP

  • D. 

   Dodati S_IWOTH

 • 3. 
  Kakva prava ima korisnik koji pripada grupi kojoj je datoteka dodeljena u sledećem programu (predpostavlja se da postoji datoteka za manipulaciju)? #include <fcntl.h> #include <stdio.h> #include <sys/stat.h> #include <unistd.h> int main (int argc, char* argv[]) { mode_t mode =  S_IRUSR | S_IWUSR | S_IRGRP | S_IXGRP | S_IROTH; int fd = open (path, O_WRONLY | O_EXCL | O_CREAT, mode); if (fd == -1) { perror("open"); return 1; } return 0; }
  • A. 

   Samo pravo čitanja

  • B. 

   Pravo čitanja i pisanja

  • C. 

   Pravo čitanja i izvršavanja

  • D. 

   Sva prava

 • 4. 
  Koji se sistemski poziv koristi za proveru prava pristupa nove datoteke?
  • A. 

   Stat

  • B. 

   Access

  • C. 

   Fchk

  • D. 

   Faccess

 • 5. 
  Korisnik kompajlira program komandom "gcc -o program.c prviprogram.c". Kojom komandom se izvršava tako kompajlirani program?
  • A. 

   ./program.c

  • B. 

   ./prviprogram

  • C. 

   ./program

  • D. 

   ./prviprogram.c

 • 6. 
  Pronađite uljeza:
  • A. 

   HUP

  • B. 

   INT

  • C. 

   KILL

  • D. 

   STOP

 • 7. 
  Korisnik jsmith je sa konzole TTY1 zadao komandu boom i na taj način pokrenuo interaktivan proces čiji je PID = 4000, a PPID = 3000, koji ne "hvata" (catch) signal QUIT. Šta će učiniti taj proces? Pretpostavite da je datoteka /etc/sudoers prazna, tj. da je root jedini privilegovani korisnik. 
  • A. 

   Komanda "kill -SIGQUIT 4000" koju korisnik jsmith zadaje sa terminala TTY2

  • B. 

   Kontrolni karakter Ctrl - S koji korisnik jsmith zadaje sa terminala TTY1

  • C. 

   Komanda "kill -SIGQUIT 4000" koju korisnik coyote zadaje sa terminala TTY2

  • D. 

   Kontrolni karakter Ctrl - Q koji korisnik jsmith zadaje sa terminala TTY1

 • 8. 
  Koje tvrđenje nije tačno?
  • A. 

   Prioritet nekog procesa mogu da smanje samo root ili vlasnik tog procesa

  • B. 

   Root korisnik može da smanji i poveća prioritet bilo kog procesa

  • C. 

   Nice vrednost procesa mogu da smanje samo root ili vlasnik tog procesa

  • D. 

   Obični neprivilegovani korisnici mogu da pokrenu procese sa višim prioritetom

 • 9. 
  Podrazumevano, tj. ukoliko nije menjao kontrolne karaktere komandom stty, kontrolni karakter kojim se šalje signal QUIT tekućem procesu je:
  • A. 

   Ctrl - S

  • B. 

   Ctrl - Q

  • C. 

   Ctrl - Pause(Break)

  • D. 

   Ctrl - \

 • 10. 
  Pronađite uljeza:
  • A. 

   TERM

  • B. 

   CONT

  • C. 

   INT

  • D. 

   QUIT

 • 11. 
  Prilikom prebacivanja procesne grupe iz prvog plana u pozadinu dobija se suspendovani posao. Kojom se komandom inicira nastavak izvršenja tog posla?
  • A. 

   Komandom fg

  • B. 

   Kontrolnim karakterom Ctrl - Z

  • C. 

   Komandom sleep

  • D. 

   Komandom bg

 • 12. 
  Koji signal Linux šalje svim procesima koje je inicirao korisnik user1 prilikom odjavljivanja korisnika user1 sa sistema?
  • A. 

   TERM

  • B. 

   INT

  • C. 

   HUP

  • D. 

   STOP

 • 13. 
  Koja komanda neće ubiti proces čiji je PID = 3050, PPID = 3000, a koji je nastao kao rezultat izvršenja komande boom? Pretpostavite da proces ne može da "uhvati" (catch) signale STOP i TERM i da komandu za uništenje procesa zadaje isti korisnik koji je kreirao proces. 
  • A. 

   Kill -SIGKILL 3050

  • B. 

   Killall -SIGQUIT boom

  • C. 

   Kill -SIGTERM 3000

  • D. 

   Kill -SIGSTOP 3000

 • 14. 
  Prvi proces korisničkog nivoa na Linux sistemima je:
  • A. 

   Sched

  • B. 

   Grub

  • C. 

   Kernel

  • D. 

   Init

 • 15. 
  Nivo izvršenja 1 na Linux sistemima je:
  • A. 

   Zaustavljanje sistema

  • B. 

   Višekorisnički

  • C. 

   Jednokorisnički

  • D. 

   Reboot

 • 16. 
  Zakazivanje obaranja i ponovnog podizanja (reboot) sistema nakon jednog minuta obavlja se sledećom komandom:
  • A. 

   Shutdown -t1 -h now

  • B. 

   Shutdown -h +1

  • C. 

   Shutdown -t1 -r now

  • D. 

   Shutdown -r +1

 • 17. 
  Komanda koja se izvršava kada se pritisne kombinacija tastera Ctrl - Alt - Del specificira se u datoteci: 
  • A. 

   /etc/init.d

  • B. 

   /etc/inittab

  • C. 

   /etc/shutdown

  • D. 

   /etc/shutdown.all

 • 18. 
  Koji redosled pokretanja procesa najbolje opisuje proceduru prijavljivanja korisnika na Linux sistem bez grafičkog okruženja?
  • A. 

   Init - getty - bash

  • B. 

   Init - login - bash

  • C. 

   Init - login- getty- bash

  • D. 

   Init - getty - login - bash

 • 19. 
  Nivo izvršavanja 0 na Linux sistemima je:
  • A. 

   Zaustavljanje sistema

  • B. 

   Reboot

  • C. 

   Jednokorisnički

  • D. 

   Višekorisnički

 • 20. 
  Gašenje (shutdown) sistema sa pauzom od 1sec između slanja TERM i KILL signala procesima obavlja se sledećom komandom:
  • A. 

   Shutdown -t1 -h now

  • B. 

   Shutdown -h +1

  • C. 

   Shutdown -t1 -r now

  • D. 

   Shutdown -r +1

 • 21. 
  Šta se kreira posle pokretanja sledećeg programa? #include <fcntl.h>  #include <stdio.h>  #include <sys/stat.h> #include <sys/types.h> #include <unistd.h> int main (int argc, char *argv[]) { char *path = argv[1]; mode_t mod e= S_IRUSR | S_IXUSR | S_IRGRP | S_IWGRP | S_IROTH | S_IXOTH; int fd = open(path, O_WRONLY | O_EXCL | O_CREAT, mode); if (fd == -1) { perror ("open"); return 1; } return 0; }
  • A. 

   Datoteka

  • B. 

   Direktorijum

  • C. 

   Korisnički nalog

  • D. 

   Program

 • 22. 
  Koja su pristupna prava kreirane datoteke ako je vrednost promenljive umask pre izvršavanja programa postavljena na 000? #include <fcntl.h> #include <stdio.h> #include <sys/stat.h> #include <sys/types.h> #include <unistd.h> int main (int argc, char *argv[]) { char *path = argv[1]; mode_t mod e= S_IRUSR | S_IXUSR | S_IRGRP | S_IWGRP | S_IROTH | S_IXOTH; int fd = open(path, O_WRONLY | O_EXCL | O_CREAT, mode); if (fd == -1) { perror ("open"); return 1; } return 0; }
  • A. 

   R-x rw- r-x

  • B. 

   Rwx rw- ---

  • C. 

   R-- rwx r--

  • D. 

   Rwx rwx rwx

 • 23. 
  Koja su pristupna prava kreirane datoteke ako je vrednost promenljive umask pre izvršavanja programa postavljena na 022? #include <fcntl.h> #include <stdio.h> #include <sys/stat.h> #include <sys/types.h> #include <unistd.h> int main (int argc, char *argv[]) { char *path = argv[1]; mode_t mod e= S_IRUSR | S_IXUSR | S_IRGRP | S_IWGRP | S_IROTH | S_IXOTH; int fd = open(path, O_WRONLY | O_EXCL | O_CREAT, mode); if (fd == -1) { perror ("open"); return 1; } return 0; }
  • A. 

   --- -w- -w-

  • B. 

   R-x r-- r-x

  • C. 

   R-x rw- r-x

  • D. 

   Rwx r-- r--

 • 24. 
  Korisnik prevodi program komandom "gcc -o prviprogram.c program.c". Koja je izvršna datoteka generisana?
  • A. 

   Prviprogram

  • B. 

   Program

  • C. 

   Prviprogram.c

  • D. 

   Program.c

 • 25. 
  Korisnik prevodi program komandom "gcc program.c". Koja je izvršna datoteka generisana?
  • A. 

   Prviprogram

  • B. 

   A.out

  • C. 

   Program

  • D. 

   Program.c

 • 26. 
  Šta je konzolni izlaz sledećeg programa? #include <stdio.h> #include <unistd.h> int main () { printf (“%d\n”, (int) getpid()); return 0; }
  • A. 

   Identifikator procesa koji predstavlja navedeni program

  • B. 

   identifikator procesa roditelja navedenog programa

  • C. 

   Ispis nasumice određenog identifikatora od strane procesora

  • D. 

   identifikator procesa od strane procesora

 • 27. 
  Šta je konzolni izlaz sledećeg programa?  #include <stdio.h> #include <unistd.h> int main () { printf (“%d\n” , (int) getpid()); return 0; }
  • A. 

   Identifikator procesa koji predstavlja navedeni program

  • B. 

   Identifikator procesa roditelja navedenog programa

  • C. 

   Ispis nasumice određenog identifikatora od strane procesora

  • D. 

   Identifikator procesa od strane procesora

 • 28. 
  Šta će biti rezultat izvršenja funkcije printf u sledećem programu: #include <sys/types.h> #include <stdio.h> #include <unistd.h> int vrednost = 7; int main () { pid_t pid; pid = fork (); if (pid ==0) vrednost += 15; else if (pid > 0) { wait(NULL); printf (“VREDNOST = %d”,vrednost); exit (0); } }
  • A. 

   VREDNOST = 22

  • B. 

   VREDNOST = 12

  • C. 

   VREDNOST = 7

  • D. 

   VREDNOST = 15

 • 29. 
  Koliko različitih brojeva daje izlaz sledećeg programa? int main() { pid_t child_pid; child_pid = fork(); if(child_pid!=0) { printf(“%d\n”,(int) getpid(); printf(“%d\n”,(int) child_pid); } else { printf(“%d\n”,(int) getppid()); printf(“%d\n”,(int) getpid()); } return 0; }
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

 • 30. 
  Koji se sistemski poziv koristi za čekanje završetka procesa deteta?
  • A. 

   Hup()

  • B. 

   Pid_wait ()

  • C. 

   Wait()

  • D. 

   Fork()

 • 31. 
  Podrazumevano, tj. ukoliko nije menjao kontrolne karaktere komandom stty, kontolni karakter kojim se šalje signal INT tekućem procesu je:
  • A. 

   Ctrl – C

  • B. 

   Ctrl – \

  • C. 

   Ctrl – I

  • D. 

   Ctrl – Pause(Break)

 • 32. 
  Pronađite uljeza:
  • A. 

   CONT

  • B. 

   HUP

  • C. 

   STOP

  • D. 

   Nema uljeza

 • 33. 
  Podrazumevano, tj. ukoliko nije menjao kontrolne karaktere komandom stty, kontolni karakter kojim se šalje signal STOP tekućem procesu je:
  • A. 

   Ctrl – C

  • B. 

   Ctrl – Pause(Break)

  • C. 

   Ctrl – S

  • D. 

   Ctrl – Q

 • 34. 
  Korisnik jsmith je sa konzole TTY1 zadao komandu boom i na taj način pokrenuo interaktivan proces čiji je PID = 4000, a PPID = 3000, koji ne "hvata" (catch) signal QUIT. Šta će uništiti taj proces? Pretpostavite da je datoteka /etc/sudoers prazna, tj. da je root jedini privilegovani korisnik.
  • A. 

   Komanda “kill -SIGKILL 4000” koju korisnik coyote zadaje sa terminala TTY2

  • B. 

   Kontrolni karakter Ctrl – C koji korisnik jsmith zadaje sa terminala TTY1

  • C. 

   Komanda “kill -SIGSTOP 4000” koju korisnik jsmith zadaje sa terminala TTY2

  • D. 

   Kontrolni karakter Ctrl – \ koju korisnik jsmith zadaje sa terminala TTY1

 • 35. 
  Korisnik jsmith je sa konzole TTY1 zadao komandu boom i na taj način pokrenuo interaktivan proces čiji je PID = 4000, PPID = 3000, koji ne "hvata" (catch) signal QUIT. Šta će uništiti taj proces? Pretpostavite da je datoteka /etc/sudoers prazna, tj. da je root jedini privilegovani korisnik
  • A. 

   Komanda “kill -SIGKILL 4000” koju korisnik coyote zadaje sa terminala TTY2

  • B. 

   Kontrolni karakter Ctrl – Q koju korisnik jsmith zadaje sa terminala TTY1

  • C. 

   Komanda “kill -SIGKILL 3000” koju korisnik root zadaje sa terminala TTY2

  • D. 

   Komanda “kill -SIGSTOP 4000” koju korisnik jsmith zadaje sa terminala TTY2

 • 36. 
  Kojom komandom (ili komandama) ćete pokrenuti program boomerang kao proces u pozadini koji će se izvršavati i nakon vašeg odjavljivanja sa sistema?
  • A. 

   Boomerang & killall -SIGHUP boomerang

  • B. 

   Nohup boomerang &

  • C. 

   Nice boomerang &

  • D. 

   Renice boomerang &

 • 37. 
  Kojom komandom neprivilegovani korisnik jsmith može pokrenuti program boomerang kao proces sa nižim prioritetom (podrazumevana nice vrednost je 20)?
  • A. 

   Nice 10 boomerang

  • B. 

   Nice boomerang

  • C. 

   Renice boomerang

  • D. 

   Renice 10 boomerang

 • 38. 
  Kako se posao (tj. procesna grupa) može prebaciti iz prvog plana u pozadinu?
  • A. 

   Komandom jobs

  • B. 

   Kontrolnim karakterom Ctrl – S

  • C. 

   Komandom fg

  • D. 

   Kontrolnim karakterom Ctrl – Z

 • 39. 
  Kako se posao (tj. procesna grupa) može prebaciti iz pozadine u prvi plan?
  • A. 

   Komandom jobs

  • B. 

   Kontrolnim karakterom Ctrl – Z

  • C. 

   Komandom fg

  • D. 

   Slanjem signala CONT

 • 40. 
  Podrazumevano, tj. ukoliko nije menjao kontrolne karaktere komandom stty, kontolni karakter kojim se šalje signal CONT tekućem procesu je:
  • A. 

   Ctrl – C

  • B. 

   Ctrl – Pause(Break)

  • C. 

   Ctrl – S

  • D. 

   Ctrl – Q

 • 41. 
  Kojim se programom zakazuje jednokratno izvršenje određenog skupa komandi ili shell programa? Pretpostavite da je odgovarajući servis koji obezbeđuje funkcionalnost jednokratnog izvršavanja podignut.
  • A. 

   At

  • B. 

   Cron

  • C. 

   Sched

  • D. 

   Time

 • 42. 
  Kojom se komandom zakazuje periodično izvršenje neke komande? Pretpostavite da je odgovarajući servis koji obezbeđuje funkcionalnost periodičnog izvršavanja podignut.
  • A. 

   At

  • B. 

   Crontab

  • C. 

   Sched

  • D. 

   Time

 • 43. 
  Koji proces usvaja procese siročiće (orphans)?
  • A. 

   Init

  • B. 

   Getty

  • C. 

   Login

  • D. 

   Bash

 • 44. 
  Nivo izvršenja 6 na Linux sistemima je:
  • A. 

   Reboot

  • B. 

   Zaustavljanje sistema

  • C. 

   Jednokorisnički

  • D. 

   Višekorisnički

 • 45. 
  Prelazak u jednokorisnički režim rada obavlja se komandom:
  • A. 

   Init q

  • B. 

   Init 1

  • C. 

   Init 0

  • D. 

   Single

 • 46. 
  Zakazano gašenje sistema može se poništiti sledećom komandom:
  • A. 

   Shutdown -h

  • B. 

   Shutdown -r

  • C. 

   Shutdown -c

  • D. 

   Shutdown -a

 • 47. 
  Proces koji čeka da se korisnik oglasi sa terminala prilikom prijavljivanja na Linux sistem bez grafičkog okruženja je:
  • A. 

   Init

  • B. 

   Getty

  • C. 

   Login

  • D. 

   Bash

 • 48. 
  Proces koji proverava par lozinka – korisničko ime prilikom prijavljivanja korisnika na Linux sistem bez grafičkog okruženja je:
  • A. 

   Init

  • B. 

   Getty

  • C. 

   Login

  • D. 

   Bash

 • 49. 
  Linkovi na skriptove koji se pokreću prilikom prelaska u jednokorisnički režim rada nalaze se u direktorijumu:
  • A. 

   /etc/rc0.d

  • B. 

   /etc/rc1.d

  • C. 

   /etc/init.d

  • D. 

   /etc/single

 • 50. 
  Kakva prava ima vlasnik datoteke u sledećem programu (predpostavlja se da postoji datoteka)? #include <fcntl.h> #include <stdio.h> #include <sys/stat.h> #include <sys/types.h> #include <unistd.h> int main (int argc, char* argv[]) {   char* path = argv[1];   mode_t mode = S_IRUSR | S_IWUSR | S_IXUSR | S_IRGRP | S_IXGRP;   int fd = open (path, O_WRONLY | O_EXCL | O_CREAT, mode);   if (fd == ‐1) {     perror ("open");     return 1;   }   return 0; }
  • A. 

   Sva prava

  • B. 

   Pravo čitanja i izvršavanja

  • C. 

   Samo pravo čitanja

  • D. 

   Pravo čitanja i pisanja

 • 51. 
  U sledećem programu dete proces postaje ?   #include <stdlib.h> #include <sys/types.h> #include <unistd.h> int main () {       pid_t child_pid;       child_pid = fork ();       if (child_pid >0) sleep (60);       else exit (0);       return 0; }
  • A. 

   Proces koji se stvara nakon 60 sekundi

  • B. 

   Regularno uništen od strane roditelja

  • C. 

   Zombi proces

  • D. 

   Datoteka

 • 52. 
  Odaberite tvrđenje koje pogrešno opisuje stvarni i efikasni UID (RUID i EUID). Izaberite tačan odgovor:
  • A. 

   EUID je ID korisnika pod čijim je nalogom korisnik trenutno prijavljen

  • B. 

   RUID se ne menja tokom rada, bez obzira da li je korisnik pokrenuo komandu su

  • C. 

   EUID se ne menja tokom rada, bez obzira da li je korisnik pokrenuo komandu su

  • D. 

   RUID je UID korisnika koji je prijavljen na sistem pomoću procesa login

 • 53. 
  Koje od sledećih tvrđenja nije tačno:
  • A. 

   Sistemski korisnički nalozi bin i mail služe za prijavljivanje korsnika na sistem

  • B. 

   Sistemski korisnički nalozi nastaju tokom inastalacije Linux-a

  • C. 

   Regularne korisnike kreira isključivo root ili neki korisnik kome root dodeli to pravo u datoteci /etc/sudoers

  • D. 

   Postoje sistemski korisnički nalozi koji se mogu iskoristit za prijavljivanje na sistem

 • 54. 
  Datoteke koje predstavljaju inicijalno okruženje novokreiranog korisnika kopiraju se iz direktorijuma:
  • A. 

   /etc/skel/

  • B. 

   /etc/.profile/

  • C. 

   /etc/.bash_profile/

  • D. 

   /etc/profile/

 • 55. 
  Koji se sistemski poziv koristi za kreiranje nove datoteke?
  • A. 

   Open

  • B. 

   Create

  • C. 

   Fopen

  • D. 

   Fcreate

 • 56. 
  Korisnik student (UID=500) je prijavljen na sistem. Korisnik zadaje komandu su, i navodi root lozinku. Nakon toga važi sledeće:
  • A. 

   RUID=EUID=0

  • B. 

   RUID=EUID=500

  • C. 

   RUID=0, EUID=500

  • D. 

   RUID=500, EUID=0

 • 57. 
  Korisnik student zadaje sledeću komandu: passwd jsmith. Pod predpostavkom da je datoteka /etc/souders prazna:
  • A. 

   Sistem ce obrisati lozinku korisnika jsmith

  • B. 

   Sistem ce promeniti lozinku student u "jsmith"

  • C. 

   Sistem ce zahtevati da se unese nova lozinka za korisnika jsmith

  • D. 

   Ni jedna lozinka na sistemu se ne menja

 • 58. 
  Kojom komandom se podešava da korisnik mora da zameni lozinku na svakih 42 dana i da 7 dana pre isteka lozinke dobije upozorenje?
  • A. 

   Chage -I 42 -W 7 korisnik

  • B. 

   Chage -m 42 -W 7 korisnik

  • C. 

   Chage -M 42 -W 7 korisnik

  • D. 

   Chage -m 42 -I 7 korisnik

 • 59. 
  Šta u sledećem programu treba izmeniti da bi korisnik koji nije vlasnik i ne pripada grupi kojoj je dodeljena datoteka imao pravo upisa nad pretpostavljenom datotekom? #include <fcntl.h> #include <stdio.h> #include <sys/stat.h> #include <sys/types.h> #include <unistd.h> int main (int argc, char* argv[]) {   char* path = argv[1];   mode_t mode = S_IRUSR | S_IWUSR | S_IRGRP | S_IROTH;   int fd = open (path, O_WRONLY | O_EXCL | O_CREAT, mode);   if (fd == ‐1) {     perror ("open");     return 1;   }   return 0; }
  • A. 

   Dodati S_IXOTH

  • B. 

   Dodati S_IWOTH

  • C. 

   Dodati S_IWGRP

  • D. 

   Ne treba ništa izmeniti

 • 60. 
  Šta u sledećem programu treba izmeniti da bi korisnik koji nije vlasnik i ne pripada grupi kojoj je dodeljena datoteka imao pravo izvršavanja nad pretpostavljenom datotekom? #include <fcntl.h> #include <stdio.h> #include <sys/stat.h> #include <sys/types.h> #include <unistd.h> int main (int argc, char* argv[]) {   char* path = argv[1];   mode_t mode = S_IRUSR | S_IRGRP | S_IROTH;   int fd = open (path, O_WRONLY | O_EXCL | O_CREAT, mode);   if (fd == ‐1) {     perror ("open");     return 1;   }   return 0; }
  • A. 

   Dodati S_IXUSR

  • B. 

   Dodati S_IXOTH

  • C. 

   Dodati S_IXGRP

  • D. 

   Ne treba ništa izmeniti

 • 61. 
  Šta u sledećem programu treba izmeniti da bi korisnik koji nije vlasnik i ne pripada grupi kojoj je dodeljena datoteka imao pravo izvršavanja nad pretpostavljenom datotekom? #include <fcntl.h> #include <stdio.h> #include <sys/stat.h> #include <sys/types.h> #include <unistd.h> int main (int argc, char* argv[]) {   char* path = argv[1];   mode_t mode = S_IRUSR | S_IRGRP | S_IROTH | S_IXOTH;   int fd = open (path, O_WRONLY | O_EXCL | O_CREAT, mode);   if (fd == ‐1) {     perror ("open");     return 1;   }   return 0; }
  • A. 

   Dodati S_IXUSR

  • B. 

   Dodati S_IWOTH

  • C. 

   Dodati S_IXGRP

  • D. 

   Ne treba ništa izmeniti

 • 62. 
  Šta treba dodati u sledećem programu kako bi članovi grupe kojoj je datoteka dodeljena dobili pravo izvršavanja datoteke (vrednost umask promenljive je 022)? #include <fcntl.h> #include <stdio.h> #include <sys/stat.h> #include <sys/types.h> #include <unistd.h> int main (int argc, char* argv[]) {   char* path = argv[1];   mode_t mode = S_IRUSR | S_IWUSR | S_IRGRP | S_IXGRP | S_IROTH;   int fd = open (path, O_WRONLY | O_EXCL | O_CREAT, mode);   if (fd == ‐1) {     perror ("open");     return 1;   }   return 0; }
  • A. 

   S_IXUSR

  • B. 

   S_IWGRP

  • C. 

   S_IXOTH

  • D. 

   Ništa, zato što članovi grupe kojoj je datoteka dodeljena već imaju pravo izvršavanja

 • 63. 
  Korisnik kompajlira program komandom gcc prviprogram.c Kojom komandom se izvršava tako kompajlirani program?
  • A. 

   ./prviprogram

  • B. 

   ./prviprogram.c

  • C. 

   ./program.c

  • D. 

   Ni jednom od navedenih

 • 64. 
  Korisnik jsmith čija je primarna grupa users kompajlirao je sledeći C kod. #include <fcntl.h> #include <stdio.h> #include <sys/stat.h> #include <sys/types.h> #include <unistd.h> int main (int argc, char* argv[]) {   char* path = argv[1];   mode_t mode = S_IRUSR | S_IWUSR | S_IRGRP | S_IWGRP | S_IROTH;   int fd = open (path, O_WRONLY | O_EXCL | O_CREAT, mode);   if (fd == -1) {     perror ("open");     return 1;   }   return 0; } Korisnik je zatim pokrenuo rezultujuću izvršnu datototeku u svom home direktorijumu navodeći kao parametar reč testfile. Šta je rezultat komande ls -l testfile ukoliko je vrednost umask promenljive 027?
  • A. 

   -rw-rw-r-- 1 jsmith users 0 Feb 1 22\:47 testfile

  • B. 

   -rw-rw---- 1 jsmith users 0 Feb 1 22\:47 testfile

  • C. 

   -rw-r----- 1 jsmith users 0 Feb 1 22\:47 testfile

  • D. 

   -rw------- 1 jsmith users 0 Feb 1 22\:47 testfile

 • 65. 
  Koji se sistemski poziv koristi za kretanje (pomeranje deskriptora) po datoteci?
  • A. 

   Seek

  • B. 

   Move

  • C. 

   Lseek

  • D. 

   Lmove

 • 66. 
  Korisnik kompajlira program komandom gcc prviprogram.c. Kojom komandom se izvrsava tako kompajlirani program?
  • A. 

   ./prviprogram

  • B. 

   ./a.out

  • C. 

   ./prviprogram.c

  • D. 

   Ni jednom od navedenih