Os1 - II Odbrana Laboratorijskih Vežbi

66 Questions | Total Attempts: 262

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Os1 - II Odbrana Laboratorijskih Vežbi

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Kakva prava ima vlasnik datoteke u sledećem programu (predpostavlja se da postoji datoteka za manipulaciju)? #include #include #include #include int main (int argc, char* argv[]) { mode_t mode =  S_IRUSR | S_IWUSR | S_IRGRP | S_IWGRP | S_IROTH; int fd = open (path, O_WRONLY | O_EXCL | O_CREAT, mode); if (fd == 1) { perror("open"); return 1; } return 0; }
  • A. 

   Pravo čitanja i izvršavanja

  • B. 

   Samo pravo čitanja

  • C. 

   Pravo čitanja i pisanja

  • D. 

   Sva prava

 • 2. 
  Šta u sledećem programu treba izmeniti da bi korisnici koji pripadaju grupi kojoj je dodeljena datoteka imaju pravo izvršavanja datoteke? #include <fcntl.h> #include <stdio.h> #include <sys/stat.h> #include <sys/types.h> #include <unistd.h> int main (int argc, char* argv[]) { char* path = argv[1]; mode_t mode =  S_IRUSR | S_IWUSR | S_IRGRP | S_IROTH; int fd = open (path, O_WRONLY | O_EXCL | O_CREAT, mode); if (fd == -1) { perror("open"); return 1; } return 0; }
  • A. 

   Dodati S_IXUSR

  • B. 

   Dodati S_IXOTH

  • C. 

   Dodati S_IXGRP

  • D. 

   Dodati S_IWOTH

 • 3. 
  Kakva prava ima korisnik koji pripada grupi kojoj je datoteka dodeljena u sledećem programu (predpostavlja se da postoji datoteka za manipulaciju)? #include <fcntl.h> #include <stdio.h> #include <sys/stat.h> #include <unistd.h> int main (int argc, char* argv[]) { mode_t mode =  S_IRUSR | S_IWUSR | S_IRGRP | S_IXGRP | S_IROTH; int fd = open (path, O_WRONLY | O_EXCL | O_CREAT, mode); if (fd == -1) { perror("open"); return 1; } return 0; }
  • A. 

   Samo pravo čitanja

  • B. 

   Pravo čitanja i pisanja

  • C. 

   Pravo čitanja i izvršavanja

  • D. 

   Sva prava

 • 4. 
  Koji se sistemski poziv koristi za proveru prava pristupa nove datoteke?
  • A. 

   Stat

  • B. 

   Access

  • C. 

   Fchk

  • D. 

   Faccess

 • 5. 
  Korisnik kompajlira program komandom "gcc -o program.c prviprogram.c". Kojom komandom se izvršava tako kompajlirani program?
  • A. 

   ./program.c

  • B. 

   ./prviprogram

  • C. 

   ./program

  • D. 

   ./prviprogram.c

 • 6. 
  Pronađite uljeza:
  • A. 

   HUP

  • B. 

   INT

  • C. 

   KILL

  • D. 

   STOP

 • 7. 
  Korisnik jsmith je sa konzole TTY1 zadao komandu boom i na taj način pokrenuo interaktivan proces čiji je PID = 4000, a PPID = 3000, koji ne "hvata" (catch) signal QUIT. Šta će učiniti taj proces? Pretpostavite da je datoteka /etc/sudoers prazna, tj. da je root jedini privilegovani korisnik. 
  • A. 

   Komanda "kill -SIGQUIT 4000" koju korisnik jsmith zadaje sa terminala TTY2

  • B. 

   Kontrolni karakter Ctrl - S koji korisnik jsmith zadaje sa terminala TTY1

  • C. 

   Komanda "kill -SIGQUIT 4000" koju korisnik coyote zadaje sa terminala TTY2

  • D. 

   Kontrolni karakter Ctrl - Q koji korisnik jsmith zadaje sa terminala TTY1

 • 8. 
  Koje tvrđenje nije tačno?
  • A. 

   Prioritet nekog procesa mogu da smanje samo root ili vlasnik tog procesa

  • B. 

   Root korisnik može da smanji i poveća prioritet bilo kog procesa

  • C. 

   Nice vrednost procesa mogu da smanje samo root ili vlasnik tog procesa

  • D. 

   Obični neprivilegovani korisnici mogu da pokrenu procese sa višim prioritetom

 • 9. 
  Podrazumevano, tj. ukoliko nije menjao kontrolne karaktere komandom stty, kontrolni karakter kojim se šalje signal QUIT tekućem procesu je:
  • A. 

   Ctrl - S

  • B. 

   Ctrl - Q

  • C. 

   Ctrl - Pause(Break)

  • D. 

   Ctrl - \

 • 10. 
  Pronađite uljeza:
  • A. 

   TERM

  • B. 

   CONT

  • C. 

   INT

  • D. 

   QUIT

 • 11. 
  Prilikom prebacivanja procesne grupe iz prvog plana u pozadinu dobija se suspendovani posao. Kojom se komandom inicira nastavak izvršenja tog posla?
  • A. 

   Komandom fg

  • B. 

   Kontrolnim karakterom Ctrl - Z

  • C. 

   Komandom sleep

  • D. 

   Komandom bg

 • 12. 
  Koji signal Linux šalje svim procesima koje je inicirao korisnik user1 prilikom odjavljivanja korisnika user1 sa sistema?
  • A. 

   TERM

  • B. 

   INT

  • C. 

   HUP

  • D. 

   STOP

 • 13. 
  Koja komanda neće ubiti proces čiji je PID = 3050, PPID = 3000, a koji je nastao kao rezultat izvršenja komande boom? Pretpostavite da proces ne može da "uhvati" (catch) signale STOP i TERM i da komandu za uništenje procesa zadaje isti korisnik koji je kreirao proces. 
  • A. 

   Kill -SIGKILL 3050

  • B. 

   Killall -SIGQUIT boom

  • C. 

   Kill -SIGTERM 3000

  • D. 

   Kill -SIGSTOP 3000

 • 14. 
  Prvi proces korisničkog nivoa na Linux sistemima je:
  • A. 

   Sched

  • B. 

   Grub

  • C. 

   Kernel

  • D. 

   Init

 • 15. 
  Nivo izvršenja 1 na Linux sistemima je:
  • A. 

   Zaustavljanje sistema

  • B. 

   Višekorisnički

  • C. 

   Jednokorisnički

  • D. 

   Reboot

 • 16. 
  Zakazivanje obaranja i ponovnog podizanja (reboot) sistema nakon jednog minuta obavlja se sledećom komandom:
  • A. 

   Shutdown -t1 -h now

  • B. 

   Shutdown -h +1

  • C. 

   Shutdown -t1 -r now

  • D. 

   Shutdown -r +1

 • 17. 
  Komanda koja se izvršava kada se pritisne kombinacija tastera Ctrl - Alt - Del specificira se u datoteci: 
  • A. 

   /etc/init.d

  • B. 

   /etc/inittab

  • C. 

   /etc/shutdown

  • D. 

   /etc/shutdown.all

 • 18. 
  Koji redosled pokretanja procesa najbolje opisuje proceduru prijavljivanja korisnika na Linux sistem bez grafičkog okruženja?
  • A. 

   Init - getty - bash

  • B. 

   Init - login - bash

  • C. 

   Init - login- getty- bash

  • D. 

   Init - getty - login - bash

 • 19. 
  Nivo izvršavanja 0 na Linux sistemima je:
  • A. 

   Zaustavljanje sistema

  • B. 

   Reboot

  • C. 

   Jednokorisnički

  • D. 

   Višekorisnički

 • 20. 
  Gašenje (shutdown) sistema sa pauzom od 1sec između slanja TERM i KILL signala procesima obavlja se sledećom komandom:
  • A. 

   Shutdown -t1 -h now

  • B. 

   Shutdown -h +1

  • C. 

   Shutdown -t1 -r now

  • D. 

   Shutdown -r +1

 • 21. 
  Šta se kreira posle pokretanja sledećeg programa? #include <fcntl.h>  #include <stdio.h>  #include <sys/stat.h> #include <sys/types.h> #include <unistd.h> int main (int argc, char *argv[]) { char *path = argv[1]; mode_t mod e= S_IRUSR | S_IXUSR | S_IRGRP | S_IWGRP | S_IROTH | S_IXOTH; int fd = open(path, O_WRONLY | O_EXCL | O_CREAT, mode); if (fd == -1) { perror ("open"); return 1; } return 0; }
  • A. 

   Datoteka

  • B. 

   Direktorijum

  • C. 

   Korisnički nalog

  • D. 

   Program

 • 22. 
  Koja su pristupna prava kreirane datoteke ako je vrednost promenljive umask pre izvršavanja programa postavljena na 000? #include <fcntl.h> #include <stdio.h> #include <sys/stat.h> #include <sys/types.h> #include <unistd.h> int main (int argc, char *argv[]) { char *path = argv[1]; mode_t mod e= S_IRUSR | S_IXUSR | S_IRGRP | S_IWGRP | S_IROTH | S_IXOTH; int fd = open(path, O_WRONLY | O_EXCL | O_CREAT, mode); if (fd == -1) { perror ("open"); return 1; } return 0; }
  • A. 

   R-x rw- r-x

  • B. 

   Rwx rw- ---

  • C. 

   R-- rwx r--

  • D. 

   Rwx rwx rwx

 • 23. 
  Koja su pristupna prava kreirane datoteke ako je vrednost promenljive umask pre izvršavanja programa postavljena na 022? #include <fcntl.h> #include <stdio.h> #include <sys/stat.h> #include <sys/types.h> #include <unistd.h> int main (int argc, char *argv[]) { char *path = argv[1]; mode_t mod e= S_IRUSR | S_IXUSR | S_IRGRP | S_IWGRP | S_IROTH | S_IXOTH; int fd = open(path, O_WRONLY | O_EXCL | O_CREAT, mode); if (fd == -1) { perror ("open"); return 1; } return 0; }
  • A. 

   --- -w- -w-

  • B. 

   R-x r-- r-x

  • C. 

   R-x rw- r-x

  • D. 

   Rwx r-- r--

 • 24. 
  Korisnik prevodi program komandom "gcc -o prviprogram.c program.c". Koja je izvršna datoteka generisana?
  • A. 

   Prviprogram

  • B. 

   Program

  • C. 

   Prviprogram.c

  • D. 

   Program.c

 • 25. 
  Korisnik prevodi program komandom "gcc program.c". Koja je izvršna datoteka generisana?
  • A. 

   Prviprogram

  • B. 

   A.out

  • C. 

   Program

  • D. 

   Program.c

Back to Top Back to top