Τεστ για Δ (301-350)

50 Questions

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Τεστ για Δ (301-350)

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Η τεχνική της ιστορικής προσομοίωσης αποτελεί μία από τις μεθόδους υπολογισμού της αξίας σε κίνδυνο για ένα χαρτοφυλάκιο. Ποια από τα παρακάτω είναι μειονεκτήματα της μεθόδου;
  • A. 

   Tα παρελθοντικά δεδομένα μπορεί να μην ανταποκρίνονται στις παρούσες συνθήκες.

  • B. 

   H παρούσα διάρθρωση του χαρτοφυλακίου πιθανότατα να μην είναι αυτή που θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί.

  • C. 

   Μη διαθεσιμότητα ιστορικών στοιχείων.

  • D. 

   Όλες οι απαντήσεις είναι σωστές.

 • 2. 
  Σε ένα περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από ανοδική τάση των επιτοκίων, με βάση τη μεθοδολογία του ανοίγματος των επιτοκίων, αν μία τράπεζα έχει θετικό άνοιγμα τότε…
  • A. 

   θα ζημιωθεί, συνεπώς θα πρέπει να μειώσει το άνοιγμά της.

  • B. 

   θα κερδίσει, συνεπώς θα πρέπει να μειώσει το άνοιγμά της.

  • C. 

   θα είναι αδιάφορη.

  • D. 

   θα ζημιωθεί, συνεπώς θα πρέπει να αυξήσει το άνοιγμά της.

 • 3. 
  Χαρακτηριστικό γνώρισμα ενός unit-linked προγράμματος είναι:
  • A. 

   Η σύνδεση των ασφαλιστικών παροχών του και της αξίας του συμβολαίου με την πορεία των επενδυτικών κεφαλαίων (investment funds ή unit funds) με τα οποία είναι συνδεδεμένο.

  • B. 

   Η μη ύπαρξη επενδυτικού σκέλους.

  • C. 

   Η έμφαση στο ασφαλιστικό σκέλος των προϊόντων.

  • D. 

   Ο σύντομος επενδυτικός - χρονικός τους ορίζοντας.

 • 4. 
  Ως επενδυτικά κεφάλαια (unit funds) συνδεδεμένα με unit-linked ασφαλιστήρια μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα κάτωθι:
  • A. 

   Είτε νόμιμα συστημένα αμοιβαία κεφάλαια, είτε εσωτερικά κεφάλαια της ασφαλιστικής επιχείρησης (π.χ. περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης, κρατικοί τίτλοι, μετοχές κ.λπ.).

  • B. 

   Οποιαδήποτε επένδυση κρίνει η ασφαλιστική επιχείρηση ότι θα αποφέρει την μέγιστη απόδοση.

  • C. 

   Μόνο προθεσμιακές καταθέσεις.

  • D. 

   Μόνο ομόλογα του Δημοσίου.

 • 5. 
  Τα unit  - linked προϊόντα έχει επικρατήσει να χαρακτηρίζονται ως "μεταβλητά" προϊόντα, λόγω του ότι:
  • A. 

   Το είδος των καλύψεων μπορεί να μεταβάλλεται κατά τη διάρκεια ισχύος του συμβολαίου σύμφωνα με τις ανάγκες ή τις επιθυμίες του πελάτη.

  • B. 

   Το ύψος της απόδοσης δεν είναι γνωστό πριν από τη λήξη του προϊόντος.

  • C. 

   Το είδος των επενδυτικών επιλογών μεταβάλλεται ανάλογα με την τάση της αγοράς.

  • D. 

   Το ύψος των καλύψεων μπορεί να μεταβάλλεται κατά τη διάρκεια ισχύος του συμβολαίου σύμφωνα με τις ανάγκες ή τις επιθυμίες του πελάτη.

 • 6. 
  Τα unit-linked προϊόντα ανήκουν επίσης στην κατηγορία προϊόντων…
  • A. 

   μεταβλητής εισφοράς ή μεταβαλλόμενου ασφαλίστρου.

  • B. 

   καθορισμένης εισφοράς ή καθορισμένου ασφαλίστρου.

  • C. 

   μεταβλητής απόδοσης.

  • D. 

   καμία από τις απαντήσεις δεν είναι σωστή.

 • 7. 
  Οι παροχές του αποταμιευτικού - επενδυτικού μέρους των ασφαλιστηρίων unit-linked προϊόντων, όπως αξίες εξαγοράς, κεφάλαιο σε περίπτωση επιβίωσης στη λήξη κ.λπ., είναι εγγυημένες;
  • A. 

   Όχι, οι παροχές αυτές εξαρτώνται από την πορεία των επενδυτικών κεφαλαίων με τα οποία είναι συνδεδεμένα.

  • B. 

   Ναι, οι παροχές αυτές είναι συμφωνημένες και εγγυημένες από την έναρξη του συμβολαίου.

  • C. 

   Εξαρτάται από το είδος της τοποθέτησης των επενδυτικών κεφαλαίων.

  • D. 

   Όλες οι απαντήσεις είναι σωστές.

 • 8. 
  Ο έλεγχος και η διαχείριση των εσωτερικών κεφαλαίων της ασφαλιστικής επιχείρησης τα οποία συνδέονται με ένα unit-linked προϊόν, ανήκει: 
  • A. 

   Στην Τράπεζα της Ελλάδος.

  • B. 

   Στο Υπουργείο Ανάπτυξης.

  • C. 

   Στην ασφαλιστική επιχείρηση την οποία εκδίδει και διαθέτει το unit-linked προϊόν.

  • D. 

   Στον ασφαλισμένο.

 • 9. 
  Το δικαίωμα εξαγοράς στην ασφάλιση τύπου unit-linked:
  • A. 

   Eπιτρέπεται.

  • B. 

   Δεν επιτρέπεται.

  • C. 

   Εξαρτάται από τον Κανονισμό της ασφαλιστικής επιχείρησης.

  • D. 

   Απαγορεύεται μετά από Υπουργική Απόφαση.

 • 10. 
  Με ποια τιμή μετατρέπεται το ποσό του καταχωρούμενου ασφαλίστρου σε αριθμό μονάδων (units);
  • A. 

   Με μια συγκεκριμένη τιμή που έχει αποφασίσει η ασφαλιστική επιχείρηση για όλους τους συμμετέχοντες ασφαλισμένους στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο (unit-linked).

  • B. 

   Με βάση την τιμή διάθεσης των μεριδίων των funds που είναι συνδεδεμένο το ασφαλιστήριο συμβόλαιο (unit-linked).

  • C. 

   Με βάση την καθαρή τιμή των μεριδίων των funds που είναι συνδεδεμένο το ασφαλιστήριο συμβόλαιο (unit-linked).

  • D. 

   Με βάση την τιμή εξαγοράς των μεριδίων των funds που είναι συνδεδεμένο το ασφαλιστήριο συμβόλαιο (unit-linked).

 • 11. 
  Τι ισχύει όσον αφορά την αξία εξαγοράς ενός unit-linked προϊόντος;
  • A. 

   Τα unit-linked προϊόντα δεν επιβαρύνονται με penalty πρόωρης εξαγοράς.

  • B. 

   Τα unit-linked προϊόντα λόγω του αποταμιευτικού και μακροπρόθεσμου τους χαρακτήρα, δεν αποκτούν αξία εξαγοράς.

  • C. 

   Τα unit-linked προϊόντα λόγω του αποταμιευτικού τους χαρακτήρα, αποκτούν αξία εξαγοράς, η οποία είναι συνήθως η αξία εξαγοράς των μονάδων μείον κάποια παρακράτηση (penalty). Η παρακράτηση μπορεί να είναι είτε ποσοστό επί της αξίας πώλησης των μονάδων είτε κάποιο αριθμητικό ποσό.

  • D. 

   Καμία από τις απαντήσεις δεν είναι σωστή.

 • 12. 
  Ισχύει ότι ένα unit-linked ασφαλιστήριο συμβόλαιο αποκτά αξία εξαγοράς από την πρώτη στιγμή της ημερομηνίας έναρξής του;
  • A. 

   Ισχύει, για την ακρίβεια είναι ένα από τα πλεονεκτήματα αυτών των προϊόντων.

  • B. 

   Εξαρτάται από τους όρους και τις παροχές του ασφαλιστηρίου συμβολαίου.

  • C. 

   Εξαρτάται από την ασφαλιστική επιχείρηση που εκδίδει το ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

  • D. 

   Δεν ισχύει, για την ακρίβεια θα πρέπει να διευκρινίζεται στον ασφαλισμένο η χρονική στιγμή στην οποία το συμβόλαιο αρχίζει να αποκτά αξία εξαγοράς καθώς και το ύψος των πιθανών παρακρατήσεων που γίνονται.

 • 13. 
  Η κλασικότερη των ασφαλιστικών καλύψεων που παρέχονται στον ασφαλισμένο μέσω ενός unit-linked προϊόντος είναι η ασφάλιση θανάτου. Η μορφή της παροχής καθορίζεται στον αρχικό σχεδιασμό του προϊόντος ανάμεσα σε, γενικά, τρεις επιλογές για τη μορφή της συγκεκριμένης παροχής. Μια από τις επιλογές είναι να παρέχεται στον ασφαλισμένο, σε περίπτωση θανάτου, το άθροισμα της αξίας των units του ατομικού του λογαριασμού του πελάτη και ένα σταθερό κεφάλαιο. Αυτό σημαίνει, ότι:
  • A. 

   Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου, θα αποδοθεί στους δικαιούχους και το ασφαλισμένο κεφάλαιο και το ποσό που έχει συσσωρευτεί μέσα στο λογαριασμό μεριδίων του ασφαλιστηρίου συμβολαίου. Δηλαδή, το ασφαλισμένο κεφάλαιο θανάτου είναι επιπρόσθετο του ποσού που θα έχει συγκεντρώσει ο λογαριασμός.

  • B. 

   Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου, θα αποδοθεί στους δικαιούχους ή το ασφαλισμένο κεφάλαιο ή το ποσό που έχει συσσωρευτεί μέσα στο λογαριασμό μεριδίων του ασφαλιστηρίου συμβολαίου.

  • C. 

   Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου, θα αποδοθεί στους δικαιούχους το ασφαλισμένο κεφάλαιο του ασφαλιστηρίου συμβολαίου.

  • D. 

   Δεν υπάρχει / προβλέπεται αυτή η επιλογή.

 • 14. 
  Η κλασικότερη των ασφαλιστικών καλύψεων που παρέχονται στον ασφαλισμένο μέσω ενός unit-linked προϊόντος είναι η ασφάλιση θανάτου. Η μορφή της παροχής καθορίζεται στον αρχικό σχεδιασμό του προϊόντος ανάμεσα σε, γενικά, τρεις επιλογές για τη μορφή της συγκεκριμένης παροχής. Μια απο τις επιλογές είναι να παρέχεται στον ασφαλισμένο, σε περίπτωση θανάτου, το μέγιστο της αξίας των units του ατομικού λογαριασμού και ενός σταθερού κεφαλαίου. Αυτό σημαίνει, ότι:
  • A. 

   Δεν υπάρχει / προβλέπεται αυτή η επιλογή.

  • B. 

   Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου, θα αποδοθεί στους δικαιούχους το μεγαλύτερο από τα δύο ποσά, δηλαδή είτε η αξία του λογαριασμού είτε το ασφαλισμένο κεφάλαιο θανάτου, όποιο από τα δύο είναι μεγαλύτερο κατά τη στιγμή που συνέβη ο θάνατος.

  • C. 

   Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου, θα αποδοθεί στους δικαιούχους το άθροισμα από τα δύο ποσά, δηλαδή της αξίας του λογαριασμού και του ασφαλισμένου κεφάλαιου θανάτου, κατά τη στιγμή που συνέβη ο θάνατος.

  • D. 

   Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου, θα αποδοθεί στους δικαιούχους το ασφαλισμένο κεφάλαιο θανάτου.

 • 15. 
  Η κλασικότερη των ασφαλιστικών καλύψεων που παρέχονται στον ασφαλισμένο μέσω ενός unit-linked προϊόντος είναι η ασφάλιση θανάτου. Η μορφή της παροχής καθορίζεται στον αρχικό σχεδιασμό του προϊόντος ανάμεσα σε, γενικά, τρεις επιλογές για τη μορφή της συγκεκριμένης παροχής. Μια απο τις επιλογές είναι να παρέχεται στον ασφαλισμένο, σε περίπτωση θανάτου, η αξία των units του ατομικού λογαριασμού του πελάτη. Αυτό σημαίνει, ότι:
  • A. 

   Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου, θα αποδοθεί στους δικαιούχους το σύνολο των ασφαλίστρων που είχε καταβάλει ο ασφαλισμένος στη διάρκεια του συμβολαίου.

  • B. 

   Δεν υπάρχει / προβλέπεται αυτή η επιλογή.

  • C. 

   Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου, θα αποδοθεί στους δικαιούχους μόνο το ποσό που έχει συσσωρευθεί μέσα στο λογαριασμό μεριδίων. Ουσιαστικά αυτή η επιλογή δεν έχει καθόλου ασφαλισμένο κεφάλαιο θανάτου.

  • D. 

   Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου, δεν θα αποδοθεί κανένα ποσό στους δικαιούχους, διότι αυτή η επιλογή δεν έχει καθόλου ασφαλισμένο κεφάλαιο θανάτου.

 • 16. 
  Τι είναι η τιμή εξαγοράς κάθε επενδυτικής μονάδας προγράμματος unit-linked;
  • A. 

   Η τιμή με την οποία ο ασφαλισμένος εξαγοράζει μερίδια από το εσωτερικό μεταβλητό κεφάλαιο ή τα συνδεδεμένα αμοιβαία κεφάλαια.

  • B. 

   Ο λόγος της αξίας του εσωτερικού μεταβλητού κεφαλαίου προς το πλήθος των μεριδίων του.

  • C. 

   Η τιμή με την οποία ο ασφαλισμένος αγοράζει τα μερίδια του εσωτερικού μεταβλητού κεφαλαίου ή των συνδεδεμένων αμοιβαίων κεφαλαίων.

  • D. 

   Η τιμή λήξης του εσωτερικού μεταβλητού κεφαλαίου.

 • 17. 
  Το πλήθος των μεριδίων του ασφαλιστήριου συμβολαίου unit-linked μπορεί να αυξηθεί από:
  • A. 

   Tα ποσά που καταθέτει ο ασφαλισμένος στον λογαριασμό του.

  • B. 

   Τις αποδόσεις των συνδεδεμένων αμοιβαίων κεφαλαίων ή του εσωτερικού μεταβλητού κεφαλαίου.

  • C. 

   Τα νέα ασφάλιστρα που εισρέουν σε αυτόν.

  • D. 

   Καμία από τις απαντήσεις δεν είναι σωστή.

 • 18. 
  Το πλήθος των μεριδίων του ασφαλιστήριου συμβολαίου unit-linked μπορεί να μειωθεί από:
  • A. 

   Tα ποσά που καταθέτει ο ασφαλισμένος στον λογαριασμό του.

  • B. 

   Tις αποδόσεις των συνδεδεμένων αμοιβαίων κεφαλαίων ή του εσωτερικού μεταβλητού κεφαλαίου.

  • C. 

   Τα νέα ποσά που κατατίθενται σε αυτόν.

  • D. 

   Καμία από τις απαντήσεις δεν είναι σωστή.

 • 19. 
  Πώς καλύπτεται συνήθως το κόστος των ασφαλιστικών καλύψεων σε ένα unit-linked προϊόν;
  • A. 

   Αφαιρείται από το εγγυημένο ποσό λήξης του προϊόντος.

  • B. 

   Αφαιρείται από τον λογαριασμό επένδυσης του συμβολαίου, μέσω της διαδικασίας «ακύρωσης μεριδίων».

  • C. 

   Με πρόσθετο ασφάλιστρο.

  • D. 

   Αφαιρείται από τον λογαριασμό επένδυσης του συμβολαίου, μέσω της διαδικασίας «ακύρωσης μεριδίων» ή με πρόσθετο ασφάλιστρο.

 • 20. 
  Κατά τη διάρκεια συσσώρευσης κεφαλαίου στον επενδυτικό λογαριασμό του unit-linked προϊόντος…
  • A. 

   για να εξασφαλίσουμε το κεφάλαιο που έχει καταβάλλει ο ασφαλισμένος χρησιμοποιούμε μια πρόσκαιρη ασφάλιση διάρκειας ίσης με την διάρκεια συσσώρευσης.

  • B. 

   για να εξασφαλίσουμε την συνέχιση των καταβολών του προγράμματος  χρησιμοποιούμε την ασφαλιστική παροχή Απαλλαγής Πληρωμης Ασφαλίστρων (Α.Π.Α.).

  • C. 

   ο ασφαλισμένος τοποθετεί στον επενδυτικό λογαριασμό κάθε φορά το ποσό που απαιτείται για να έχει πάντα στη διάθεσή του το ποσό που κατέβαλε.

  • D. 

   για να εξασφαλίσουμε το κεφάλαιο που έχει καταβάλλει ο ασφαλισμένος χρησιμοποιούμε μια πρόσκαιρη ασφάλιση διάρκειας ίσης με την διάρκεια συσσώρευσης και για να εξασφαλίσουμε την συνέχιση των καταβολών του προγράμματος  χρησιμοποιούμε την ασφαλιστική παροχή Απαλλαγής Πληρωμής Ασφαλίστρων (Α.Π.Α.).

 • 21. 
  Η ασφαλιστική κάλυψη ενός unit-linked αφορά σε:
  • A. 

   Kαλύψεις κλάδου ζωής.

  • B. 

   Kάλυψη θανάτου μόνο.

  • C. 

   Κάλυψη μόνιμης ολικής ανικανότητας μόνο.

  • D. 

   Γενικές ασφαλίσεις.

 • 22. 
  Τι επιλογή προσφέρεται για τη μορφή της παροχής σε περίπτωση θανάτου;
  • A. 

   Το άθροισμα της αξίας των units του λογαριασμού επένδυσης του συμβολαίου και ενός σταθερού κεφαλαίου.

  • B. 

   Το μέγιστο μεταξύ της αξίας των units του λογαριασμού επένδυσης του συμβολαίου και ενός σταθερού κεφαλαίου.

  • C. 

   Η αξία των units του λογαριασμού επένδυσης του συμβολαίου.

  • D. 

   Όλες οι απαντήσεις είναι σωστές.

 • 23. 
  Ο ασφαλισμένος…
  • A. 

   δεν επιτρέπεται να κάνει καμία αλλαγή αναφορικά με τις συμπληρωματικές ασφαλιστικές καλύψεις.

  • B. 

   μπορεί να αφαιρέσει τις συμπληρωματικές ασφαλιστικές καλύψεις που έχει επιλέξει κατά την έναρξη της ασφάλισης.

  • C. 

   μπορεί να μεταβάλει το ύψος των συμπληρωματικών ασφαλιστικών καλύψεων που έχει επιλέξει κατά την έναρξη της ασφάλισης.

  • D. 

   μπορεί να αφαιρέσει τις συμπληρωματικές ασφαλιστικές καλύψεις που έχει επιλέξει κατά την έναρξη της ασφάλισης και να μεταβάλει το ύψος των συμπληρωματικών ασφαλιστικών καλύψεων που έχει επιλέξει κατά την έναρξη της ασφάλισης, εφόσον προβλέπεται στο συμβόλαιο.

 • 24. 
  Αναφορικά με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο unit-linked…
  • A. 

   όταν η πληρωμή του ασφαλίστρου γίνεται εφάπαξ, τότε πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός των μονάδων (units).

  • B. 

   όταν η πληρωμή του ασφαλίστρου γίνεται με περιοδικές καταβολές, τότε πρέπει να αναγράφεται το μέρος του ασφαλίστρου που διατίθεται για να πιστωθούν οι μονάδες (units).

  • C. 

   το ασφαλιστήριο συμβόλαιο δύναται να προβλέπει αύξηση των μονάδων (units), ή να προβλέπει την παροχή των μονάδων (units) τοις μετρητοίς.

  • D. 

   Όλες οι απαντήσεις είναι σωστές.

 • 25. 
  Ο ασφαλισμένος ενημερώνεται για τον αριθμό των μεριδίων που κατέχει και την αξία τους…
  • A. 

   με σχετική επιστολή που του αποστέλλεται από την ασφαλιστική επιχείρηση σε τακτά χρονικά διαστήματα.

  • B. 

   κατόπιν αιτήματός του στην ασφαλιστική επιχείρηση.

  • C. 

   από τη δημοσίευση (ημερησίως) των τιμών διάθεσης-εξαγοράς των αντίστοιχων συνδεδεμένων αμοιβαίων κεφαλαίων.

  • D. 

   μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον ασφαλιστικό του σύμβουλο ή το τραπεζικό κατάστημα με το οποίο συνεργάζεται.

Back to Top Back to top