Ôn Tập Hk2 - Hóa Học 8 (Cơ Bản)

50 Questions | Total Attempts: 11

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Ôn Tập Hk2 - Hóa Học 8 (Cơ Bản)

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Oxit là:
  • A. 

   Hợp chất của oxi với 1 nguyên tố khác.

  • B. 

   Hợp chất gồm 2 nguyên tố, trong đó có 1 nguyên tố là oxi.

  • C. 

   Hợp chất được tạo bởi nguyên tố oxi và 1 nguyên tố nào đó.

  • D. 

   Cả A, B, C đúng.

 • 2. 
  Oxit axit là:
  • A. 

   Là oxit của phi kim và tương ứng với 1 axit

  • B. 

   Là oxit của kim loại và tương ứng với 1 axit

  • C. 

   Là oxit của phi kim và tương ứng với 1 oxit axit

  • D. 

   Thường là oxit của phi kim và tương ứng với 1 axit

 • 3. 
  Oxit bazơ là:
  • A. 

   Là oxit của phi kim và kim loại, tương ứng với 1 bazơ

  • B. 

   Là oxit của kim loại và tương ứng với 1 bazơ

  • C. 

   Thường là oxit của phi kim và tương ứng với 1 bazơ

  • D. 

   Là oxit của phi kim và tương ứng với 1 oxit axit

 • 4. 
  Cho các oxit sau: CO2, SO2, Fe2O3, P2O5, K2O. Trong đó có:
  • A. 

   Hai oxit axit và 3 oxit bazơ

  • B. 

   Ba oxit axit và 2 oxit bazơ

  • C. 

   Một oxit axit và 4 oxit bazơ

  • D. 

   Bốn oxit axit và 1 oxit bazơ

 • 5. 
  Cho các oxit sau: CaO, SO2, Fe2O3, P2O5, K2O. Trong đó có:
  • A. 

   Hai oxit axit và 3 oxit bazơ

  • B. 

   Ba oxit axit và 2 oxit bazơ

  • C. 

   Một oxit axit và 4 oxit bazơ

  • D. 

   Bốn oxit axit và 1 oxit bazơ

 • 6. 
  Cho các oxit sau: CO2, SO2, Fe2O3, P2O5, Mn2O7. Trong đó có:
  • A. 

   Hai oxit axit và 3 oxit bazơ

  • B. 

   Ba oxit axit và 2 oxit bazơ

  • C. 

   Một oxit axit và 4 oxit bazơ

  • D. 

   Bốn oxit axit và 1 oxit bazơ

 • 7. 
  Cho các oxit sau: CuO, BaO, Fe2O3, P2O5, K2O. Trong đó có:
  • A. 

   Hai oxit axit và 3 oxit bazơ

  • B. 

   Ba oxit axit và 2 oxit bazơ

  • C. 

   Một oxit axit và 4 oxit bazơ

  • D. 

   Bốn oxit axit và 1 oxit bazơ

 • 8. 
  Cho các oxit có công thức hóa học sau: CO2 ; CO ; CaO ; P2O5 ; NO2 ; Na2O ; MgO ; N2O5 ; Al2O3 Các oxit axit được sắp xếp như sau:
  • A. 

   CO2 ; CO ; NO2 ; Na2O

  • B. 

   CO ; CaO ; P2O5 ; N2O5

  • C. 

   CO2 ; P2O5 ; NO2 ; N2O5

  • D. 

   CaO ; P2O5 ; Na2O ; Al2O3

 • 9. 
  Cho các oxit có công thức hóa học sau: CO2 ; CO ; CaO ; P2O5 ; NO2 ; Na2O ; MgO ; N2O5 ; Al2O3 Các oxit bazơ được sắp xếp như sau:
  • A. 

   CaO ; Na2O; MgO ; N2O5     

  • B. 

   CaO ; MgO ; Na2O ; Al2O3

  • C. 

   CaO ; P2O5 ; Na2O ; Al2O3

  • D. 

   MgO ; N2O5 ; Na2O ; Al2O3

 • 10. 
  Trong các oxít sau đây, oxít nào tác dụng được với nước.
  • A. 

   SO3, CuO, Na2O

  • B. 

   SO3 , Na2O, CO2, CaO

  • C. 

   SO3, Al2O3, Na2O

  • D. 

   Tất cả đều sai

 • 11. 
  Trong những chất sau đây, chất nào là axít
  • A. 

   H2SiO3, H3PO4, Cu(OH)2, Na2SiO3

  • B. 

   HNO3, Al2O3, NaHSO4, Ca(OH)2

  • C. 

   H3PO4, HNO3, H2SiO3

  • D. 

   Tất cả đều sai.

 • 12. 
  Dãy chất nào chỉ gồm  toàn axit
  • A. 

   HCl; NaOH     

  • B. 

   CaO; H2SO4     

  • C. 

   H3PO4; HNO3   

  • D. 

   SO2; KOH

 • 13. 
  Dãy chất nào sau đây gồm toàn oxit bazơ:
  • A. 

   Fe2O3 , CO2, CuO, NO2          

  • B. 

   Na2O, CuO, HgO, Al2O3

  • C. 

   N2O3, BaO, P2O5 , K2O          

  • D. 

   N2O3, BaO, P2O5 , K2O         

 • 14. 
  Dãy hợp chất gồm các bazơ tan trong nước
  • A. 

   Mg(OH); Cu(OH); Fe(OH)3

  • B. 

   NaOH ; KOH ; Ca(OH)2

  • C. 

   NaOH ; Fe(OH); AgOH

  • D. 

   Câu B, C  đúng

 • 15. 
  Dãy hợp chất gồm các bazơ đều không tan trong nước 
  • A. 

   Mg(OH); Cu(OH); Fe(OH)3

  • B. 

   NaOH ; KOH ; Ca(OH)2

  • C. 

   NaOH ; Fe(OH); LiOH

  • D. 

   Al(OH); Zn(OH); Ca(OH)2

 • 16. 
  Dãy các chất nào sau đây đều tan trong nước:
  • A. 

   NaOH, BaSO4, HCl, Cu(OH)2

  • B. 

   NaOH, HNO3, CaCO3, NaCl

  • C. 

   NaOH, Ba(NO3)2 , FeCl2, K2SO4

  • D. 

   NaOH, H2SiO3, Ca(NO3)2, HCl

 • 17. 
  Dung dịch làm quỳ tím hóa đỏ là
  • A. 

   H2O

  • B. 

   Dung dịch NaOH

  • C. 

   Dung dịch H2SO4 

  • D. 

   Dung dịch K2SO4

 • 18. 
  Trong số những chất có công thức HH dưới đây, chất nào làm cho quì tím không đổi màu
  • A. 

   HNO3

  • B. 

   NaOH

  • C. 

   Ca(OH)2           

  • D. 

   NaCl

 • 19. 
  Có thể phân biệt các dung dịch axit, muối ăn, kiềm bằng cách dùng :
  • A. 

   Nước cất              

  • B. 

   Giấy quỳ tím

  • C. 

   Giấy phenolphtalein       

  • D. 

   Khí CO2

 • 20. 
  Có những chất rắn sau: FeO, P2O5, Ba(OH)2, NaNO3. Thuốc thử được chọn để phân biệt các chất trên là:
  • A. 

   Dung dịch H2SO4, giấy quỳ tím

  • B. 

   H2O, giấy quỳ tím

  • C. 

   Dung dịch NaOH, giấy quỳ tím

  • D. 

   Dung dịch HCl, giấy quỳ

 • 21. 
  Dãy chất nào sau đây gồm toàn muối tan trong nước
  • A. 

   KCl, HNO3, CuCl2, NaHCO3

  • B. 

   NaNO3, Al2(SO4)3, NaOH, H2S

  • C. 

   ZnCl2, Mg(NO3)2, KCl, Na2S

  • D. 

   Cu(NO3)2, PbCl2, FeS2, AgCl

 • 22. 
  Dãy chất nào sau đây gồm toàn muối không tan trong nước
  • A. 

   Na2SO3, Al2(SO4)3, KHSO4, Na2S

  • B. 

   KCl, Ba(NO3)2 , CuCl2, Ca(HCO3)2

  • C. 

   ZnCl2, Mg(NO3)2, KCl, K2S

  • D. 

   BaSO4, AgCl, CaCO3, Ca3(PO4)2

 • 23. 
  Cặp chất nào sau đây dùng để điều chế oxi trong phòng thí nghiệm
  • A. 

   H2O, KClO3

  • B. 

   KMnO4, H2O

  • C. 

   KClO3, KMnO4

  • D. 

   HCl, Zn

 • 24. 
  Cho các khí: CO, N2, O2, Cl2, H2 .Các khí nhẹ hơn không khí là
  • A. 

   N2 , H2 , CO

  • B. 

   N2, O2, Cl2

  • C. 

   CO, Cl2

  • D. 

   Cl2,O2

 • 25. 
  Dãy gồm các chất khí nặng hơn không khí 
  • A. 

   CO2 , H2

  • B. 

   CO, CO2

  • C. 

   N2, H2

  • D. 

   SO2, O2

Back to Top Back to top