Otk Pitanja Ispit 2018

78 Questions | Total Attempts: 65

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Otk Pitanja Ispit 2018


Questions and Answers
 • 1. 
  Analogni signali imaju sledeće karakteristike
  • A. 

   Menjaju se kontinualno u vremenu i vrednost ovakvog signala (amplituda) može imati bilo koju vrednosti iz nekog opsega

  • B. 

   Su diskretni i po amplitudi i po vremenu

  • C. 

   Mogu se promeniti samo u diskretnim ternucima vremena i amplitude signala mogu imati vrednosti iz ograničenog skupa diskretnih vrednosti

 • 2. 
  Digitalni signali imaju sledeće karakteristike
  • A. 

   Menjaju se kontinualno u vremenu i vrednost ovakvog signala (amplituda) može imati bilo koju vrednosti iz nekog opsega

  • B. 

   Su diskretni i po amplitudi i po vremenu

  • C. 

   su diskretni po vremenu i vrednost ovkvog signala (amplituda) može imati beskonačno mnogo vrednosti

 • 3. 
  Slučajni signali imaju sledeće karakteristike
  • A. 

   vrednost ovih signala se može tačno predvideti u bilo kom trenutka vremena

  • B. 

   Opis ovog signala je u matematičkom ili grafičkom obliku u potpunosti poznat

  • C. 

   vrednosti signala se ne mogu tačno predvideti pa se ovi signali opisuju preko svojih statističkih parametara kao što su srednja vrednost, funkcija gustine verovatnoće...

 • 4. 
  Periodični signali imaju sledeće osobine:
  • A. 

   Predstvaljaju podklasu slučajnih signala

  • B. 

   uvek su sinusnog oblika

  • C. 

   Periodično se ponavljaju posle vremenskog intervala koji se naziva period

 • 5. 
  Za signale prikazane na slici možemo reći
  • A. 

   Plavi signal ima veću učestanost od crvenog signala

  • B. 

   crveni signal ima veću učestanost od plavog signala

  • C. 

   Ovi signali imaju istu učestanost a razlikuju se po faznom pomaku

 • 6. 
  Za sinusne signale prikazane na slici važi
  • A. 

   Plavi signal ima veću učestanost od crvenog signala

  • B. 

   crveni signal ima veću učestanost od plavog signala

  • C. 

   Ovi signali imaju istu učestanost a razlikuju se po faznom pomaku

 • 7. 
  Učestanost signala prikazanih na slici je
  • A. 

   Učestanost plavog signala je 50 Hz a drugog je 100 Hz

  • B. 

   Učestanost crvenog signala je 50 Hz a drugog je 100 Hz

  • C. 

   Učestanost i plavog i crvenog signala je 50 Hz

 • 8. 
  Perioda signala prikazanih na slici je
  • A. 

   Plavog signala je 20 ms a drugog je 10 ms

  • B. 

   Crvenog signala je 20 ms a drugog je 10 ms

  • C. 

   Periode i plavog i crvenog signala su iste i iznose 20 ms

 • 9. 
  Ako je perioda sinusnog signala 10 ns, onda je učestanost:
  • A. 

   100 MHz

  • B. 

   1 GHz

  • C. 

   10 GHz

 • 10. 
  Talasna dužina je:
  • A. 

   Razdaljina koju talas pređe u toku periode prilikom prostiranja kroz medijum za prenos

  • B. 

   razdaljnina koju talas pređe u torku periode podeljena sa brzinom prostiranja talasa kroz medijum za prenos

  • C. 

   Jednaka proizvodu učestanosti i brzine prostiranja talasa kroz medijum za prenos

 • 11. 
  Jedinica za talasnu dužinu je:
  • A. 

   Metar

  • B. 

   Sekund

  • C. 

   Herc

 • 12. 
  Za funkciju sinc(x)=sin(pi*x)/(pi*x) prva nula je u
  • A. 

   X=±1

  • B. 

   X=±π

  • C. 

   X=0

 • 13. 
  Impulsni odziv sistema je
  • A. 

   Odziv sistema na idealizovanu pobudu u vidu Dirakovog (delta) impulsa

  • B. 

   Delta impuls

  • C. 

   Odziv sistema na sinusnu pobudu

 • 14. 
   Ako znamo impulsni odziv LTI sistema onda odziv sistema na proizvoljnu pobudu možemo da nađemo
  • A. 

   Preko proizvoda impulsnog odziva sistema i pobude

  • B. 

   Preko konvolucije impulsnog odziva sistema i signala pobude

  • C. 

   Sabiranjem impulsnog odziva sistema i pobude

 • 15. 
  LTI sistem se opisuje u vremenskom domenu preko:
  • A. 

   Impulsnog odziva sistema

  • B. 

   Prenosne funkcije sistema

  • C. 

   Delta impulsa (Dirakovog impulsa)

 • 16. 
  Za spektralnu analizu kontinualnih i periodičnih signala se koristi:
  • A. 

   Furijeov red

  • B. 

   Furijeova transformacija

  • C. 

   Diskretna Furijeova transformacija

 • 17. 
  U prikazu amplitudskog spektra signala:
  • A. 

   Na x-osi je vreme, a na y-osi je prikazana amplituda signala

  • B. 

   Na x-osi je učestanost a na y-osi je prikazana amplituda signala

  • C. 

   Na x-osi je prikazana amplituda a na y-osi vreme

 • 18. 
   U prikazu faznog spektra signala je
  • A. 

   Na x-osi je učestanost a na y-osi je prikazano vreme

  • B. 

   Na x-osi je faza a na y-osi je prikazano vreme

  • C. 

   Na x-osi je učestanost a na y-osi je prikazana faza signala

 • 19. 
  Amplitudski spektar periodičnog signala je
  • A. 

   Linijski spektar kod koga su moguće učestanosti spektralnih komponenti celobrojni umnožak osnovne učestanosti periodičnog signala

  • B. 

   Kontinualna funkcija učestnanosti kod koga je maximalna učestanost u spektru signala jednaka osnovnoj učestanosti periodičnog signala

  • C. 

   diskretan spektar sa spektralnim komponentama čije učestanosti ne zavise od osnovne učestanosti u spektru signala

 • 20. 
  Osnovna učestanost periodičnog signala je
  • A. 

   Wo=2π/T , gde je T perioda periodičnog signala

  • B. 

   srednja vrednost signala

  • C. 

   2πT

 • 21. 
  Jedinica za kružnu učestnost je
  • A. 

   Rad/s

  • B. 

   Hz

  • C. 

   S

 • 22. 
  Za signal čiji je dvostrani amplitudski spektar prikazan na slici, vremenski oblik signala je dat sa
  • A. 

   1/4 cos (2pi*100*t) 1/6cos (2*pi*300*t) 

  • B. 

   1/8 cos (100 t)+ 1/12cos (300 t)

  • C. 

   1/8cos (2pi*100 t)+ 1/12cos (2pi*300 t)

 • 23. 
  Za signal čiji je jednostrani amplitudski spektar prikazan na slici, vremenski oblik signala je dat sa:
  • A. 

   1/2cos (2pi 200 t) 1/5cos (2pi 600 t)

  • B. 

   1/4cos (2pi 200 t) 1/10cos (2pi 600 t)

  • C. 

   1/2cos (200 t) 1/5cos ( 600 t)

 • 24. 
  Treći harmonik signala sa slike ima frekvenciju:
  • A. 

   3/(2π) Hz

  • B. 

   1/(2π) Hz

  • C. 

   3 Hz

 • 25. 
  Jednosmerna komponenta signala sa slike je
  • A. 

   1/2

  • B. 

   1

  • C. 

   π

Back to Top Back to top