Otk Pitanja Ispit 2018

78 Questions

Settings
Please wait...
Otk Pitanja Ispit 2018


Questions and Answers
 • 1. 
  Analogni signali imaju sledeće karakteristike
  • A. 

   Menjaju se kontinualno u vremenu i vrednost ovakvog signala (amplituda) može imati bilo koju vrednosti iz nekog opsega

  • B. 

   Su diskretni i po amplitudi i po vremenu

  • C. 

   Mogu se promeniti samo u diskretnim ternucima vremena i amplitude signala mogu imati vrednosti iz ograničenog skupa diskretnih vrednosti

 • 2. 
  Digitalni signali imaju sledeće karakteristike
  • A. 

   Menjaju se kontinualno u vremenu i vrednost ovakvog signala (amplituda) može imati bilo koju vrednosti iz nekog opsega

  • B. 

   Su diskretni i po amplitudi i po vremenu

  • C. 

   su diskretni po vremenu i vrednost ovkvog signala (amplituda) može imati beskonačno mnogo vrednosti

 • 3. 
  Slučajni signali imaju sledeće karakteristike
  • A. 

   vrednost ovih signala se može tačno predvideti u bilo kom trenutka vremena

  • B. 

   Opis ovog signala je u matematičkom ili grafičkom obliku u potpunosti poznat

  • C. 

   vrednosti signala se ne mogu tačno predvideti pa se ovi signali opisuju preko svojih statističkih parametara kao što su srednja vrednost, funkcija gustine verovatnoće...

 • 4. 
  Periodični signali imaju sledeće osobine:
  • A. 

   Predstvaljaju podklasu slučajnih signala

  • B. 

   uvek su sinusnog oblika

  • C. 

   Periodično se ponavljaju posle vremenskog intervala koji se naziva period

 • 5. 
  Za signale prikazane na slici možemo reći
  • A. 

   Plavi signal ima veću učestanost od crvenog signala

  • B. 

   crveni signal ima veću učestanost od plavog signala

  • C. 

   Ovi signali imaju istu učestanost a razlikuju se po faznom pomaku

 • 6. 
  Za sinusne signale prikazane na slici važi
  • A. 

   Plavi signal ima veću učestanost od crvenog signala

  • B. 

   crveni signal ima veću učestanost od plavog signala

  • C. 

   Ovi signali imaju istu učestanost a razlikuju se po faznom pomaku

 • 7. 
  Učestanost signala prikazanih na slici je
  • A. 

   Učestanost plavog signala je 50 Hz a drugog je 100 Hz

  • B. 

   Učestanost crvenog signala je 50 Hz a drugog je 100 Hz

  • C. 

   Učestanost i plavog i crvenog signala je 50 Hz

 • 8. 
  Perioda signala prikazanih na slici je
  • A. 

   Plavog signala je 20 ms a drugog je 10 ms

  • B. 

   Crvenog signala je 20 ms a drugog je 10 ms

  • C. 

   Periode i plavog i crvenog signala su iste i iznose 20 ms

 • 9. 
  Ako je perioda sinusnog signala 10 ns, onda je učestanost:
  • A. 

   100 MHz

  • B. 

   1 GHz

  • C. 

   10 GHz

 • 10. 
  Talasna dužina je:
  • A. 

   Razdaljina koju talas pređe u toku periode prilikom prostiranja kroz medijum za prenos

  • B. 

   razdaljnina koju talas pređe u torku periode podeljena sa brzinom prostiranja talasa kroz medijum za prenos

  • C. 

   Jednaka proizvodu učestanosti i brzine prostiranja talasa kroz medijum za prenos

 • 11. 
  Jedinica za talasnu dužinu je:
  • A. 

   Metar

  • B. 

   Sekund

  • C. 

   Herc

 • 12. 
  Za funkciju sinc(x)=sin(pi*x)/(pi*x) prva nula je u
  • A. 

   X=±1

  • B. 

   X=±π

  • C. 

   X=0

 • 13. 
  Impulsni odziv sistema je
  • A. 

   Odziv sistema na idealizovanu pobudu u vidu Dirakovog (delta) impulsa

  • B. 

   Delta impuls

  • C. 

   Odziv sistema na sinusnu pobudu

 • 14. 
   Ako znamo impulsni odziv LTI sistema onda odziv sistema na proizvoljnu pobudu možemo da nađemo
  • A. 

   Preko proizvoda impulsnog odziva sistema i pobude

  • B. 

   Preko konvolucije impulsnog odziva sistema i signala pobude

  • C. 

   Sabiranjem impulsnog odziva sistema i pobude

 • 15. 
  LTI sistem se opisuje u vremenskom domenu preko:
  • A. 

   Impulsnog odziva sistema

  • B. 

   Prenosne funkcije sistema

  • C. 

   Delta impulsa (Dirakovog impulsa)

 • 16. 
  Za spektralnu analizu kontinualnih i periodičnih signala se koristi:
  • A. 

   Furijeov red

  • B. 

   Furijeova transformacija

  • C. 

   Diskretna Furijeova transformacija

 • 17. 
  U prikazu amplitudskog spektra signala:
  • A. 

   Na x-osi je vreme, a na y-osi je prikazana amplituda signala

  • B. 

   Na x-osi je učestanost a na y-osi je prikazana amplituda signala

  • C. 

   Na x-osi je prikazana amplituda a na y-osi vreme

 • 18. 
   U prikazu faznog spektra signala je
  • A. 

   Na x-osi je učestanost a na y-osi je prikazano vreme

  • B. 

   Na x-osi je faza a na y-osi je prikazano vreme

  • C. 

   Na x-osi je učestanost a na y-osi je prikazana faza signala

 • 19. 
  Amplitudski spektar periodičnog signala je
  • A. 

   Linijski spektar kod koga su moguće učestanosti spektralnih komponenti celobrojni umnožak osnovne učestanosti periodičnog signala

  • B. 

   Kontinualna funkcija učestnanosti kod koga je maximalna učestanost u spektru signala jednaka osnovnoj učestanosti periodičnog signala

  • C. 

   diskretan spektar sa spektralnim komponentama čije učestanosti ne zavise od osnovne učestanosti u spektru signala

 • 20. 
  Osnovna učestanost periodičnog signala je
  • A. 

   Wo=2π/T , gde je T perioda periodičnog signala

  • B. 

   srednja vrednost signala

  • C. 

   2πT

 • 21. 
  Jedinica za kružnu učestnost je
  • A. 

   Rad/s

  • B. 

   Hz

  • C. 

   S

 • 22. 
  Za signal čiji je dvostrani amplitudski spektar prikazan na slici, vremenski oblik signala je dat sa
  • A. 

   1/4 cos (2pi*100*t) 1/6cos (2*pi*300*t) 

  • B. 

   1/8 cos (100 t)+ 1/12cos (300 t)

  • C. 

   1/8cos (2pi*100 t)+ 1/12cos (2pi*300 t)

 • 23. 
  Za signal čiji je jednostrani amplitudski spektar prikazan na slici, vremenski oblik signala je dat sa:
  • A. 

   1/2cos (2pi 200 t) 1/5cos (2pi 600 t)

  • B. 

   1/4cos (2pi 200 t) 1/10cos (2pi 600 t)

  • C. 

   1/2cos (200 t) 1/5cos ( 600 t)

 • 24. 
  Treći harmonik signala sa slike ima frekvenciju:
  • A. 

   3/(2π) Hz

  • B. 

   1/(2π) Hz

  • C. 

   3 Hz

 • 25. 
  Jednosmerna komponenta signala sa slike je
  • A. 

   1/2

  • B. 

   1

  • C. 

   π

 • 26. 
  Za spektralnu analizu kontinulanih i aperiodičnih signala se koristi:
  • A. 

   Furijeov red

  • B. 

   Furijeova transformacija

  • C. 

   Diskretna Furijeova transformacija

 • 27. 
  U frekvencisjkom domenu LTI sistem se opisuje preko:
  • A. 

   Impulsnog odziva sistema

  • B. 

   Prenosne (transfer) funkcije sistema

  • C. 

   Spektra ulaznog signala

 • 28. 
  Furijeova transformacija impulsnog odziva sistema predstavlja
  • A. 

   Prenosnu (transfer) funkciju sistema

  • B. 

   Faznu karakteristiku sistema

  • C. 

   Furijeovu transformaciju jediničnog impulsa (Dirakovog impulsa)

 • 29. 
  Na osnovu slike odrediti praktičnu širini potrebnu za prenos ovog signala po kriterijumu prve nule. Dati vrednosti su izražene u Hz.
  • A. 

   200 Hz

  • B. 

   300 Hz

  • C. 

   400 Hz

 • 30. 
  Na osnovu slike odrediti praktičnu širini potrebnu za prenos ovog signala po kriterijumu 3 dB slabljenja. Dati vrednosti su izražene u Hz.
  • A. 

   200 Hz

  • B. 

   300 Hz

  • C. 

   400 Hz

 • 31. 
  Ako je snaga predajnika 100 W. Izraziti datu snagu u dBm
  • A. 

   50 dBm

  • B. 

   20 dBm

  • C. 

   60 dBm

 • 32. 
  Ako je snaga predajnika 100 W. Izraziti datu snagu u dBW
  • A. 

   20 dBW

  • B. 

   50 dBW

  • C. 

   100 dBW

 • 33. 
  Signali prikazani na slici imaju:
  • A. 

   Isti amplitudski spektar a različiti fazni spektar

  • B. 

   Isti fazni a različiti amplitudski spektar

  • C. 

   Isti i amplitudski i fazni spektar

 • 34. 
  Prenos će biti idealan ako je amplitudska karakteristika prenosne funkcije
  • A. 

   Konstantna

  • B. 

   Linearna

  • C. 

   Kvadratna funkcija učestanosti

 • 35. 
  Prenos će biti idealan ako je fazna karakteristika prenosne funkcije
  • A. 

   Konstantna

  • B. 

   Linearna

  • C. 

   Kvadratna fukcija učestanosti

 • 36. 
  Linearni sistem za prenos ne unosi fazna izobličenja ako je grupno kašnjenje:
  • A. 

   Linearna funkicja učestanosti

  • B. 

   Konstantno

  • C. 

   Kvadratna funkcija učestanosti

 • 37. 
  Ako je sa h(t) označen impulsni odziv lineanog sistema onda je odziv na proizvoljnu pobudu x(t) dat:
  • A. 

    konvolucijom pobudnog signala i impulsnog odziva sistema

  • B. 

   Proizvodom pobudnog signala i impulsnog odziva sistema

  • C. 

   Korelacijom pobudnog signala i impulsnog odziva sistema

 • 38. 
  Ako je poznata prenosna funkicja LTI sistema H(jw) i ako je poznat spektar pobudnog signala X(jw) onda je spektar izlaznog sisgnala (odziva na pobudu) dat 
  • A. 

   Konvolucijom prenosne funkicje sistema i Furijeove transformacije pobudnog signala

  • B. 

   Proizvodom prenosne funkicje sistema i Furijeove transformacije pobudnog signala

  • C. 

   Zbirom prenosne funkicje sistema i Furijeove transformacije pobudnog signala

 • 39. 
  Sistem čija je amplitudska karakteristika i karakteristika faznog kašnjenja prikazana na slici:
  • A. 

   Ne unosi izobličenja

  • B. 

   Unosi amplitudska izobličenja

  • C. 

   Unosi fazna izobličenja

 • 40. 
  Sistem čija su amplitudska karakteristika i krarakteristika faznog kašnjenja prikazane na slici predstavlja:
  • A. 

   Idealan sistem, propusnik niskih učestanosti

  • B. 

   Sistem propunsik niskih učestanosti koji unosi fazna izobličenja

  • C. 

   Sistem propusnik visokih učestanosti koji unosi fazna izobličenja

 • 41. 
  Odziv sistema idealnog NF sistema na pobudu u obliku pravougaonog impulsa:
  • A. 

   Ne zavisi od širine propunsog opsega sistema i isti je kao pobuda

  • B. 

   Ne zavisi od širine propusnog opsega sitema, ali nije isti kao pobuda

  • C. 

   Zavisi od širine propusnog sistema

 • 42. 
  U nelinearnim sistemima:
  • A. 

   Važi princip superpozicije

  • B. 

   Na izlazu se javljaju komponente novih učestanosti u odnosu na spektar ulaznog signala

  • C. 

   Mogu se opisati linearnim diferencijalnim jednačinama

 • 43. 
  Na slici je prikazana amplitudska karakteristika idealnog filtra:
  • A. 

   Propusnika niskih učestanosti

  • B. 

   propusnika visokih učestanosti

  • C. 

   propusnika opsega učestanosti

 • 44. 
  Na slici je prikazana amplitudska frekvencijska karakteristika RC filtra ; Ako je na uzalu u RC filtar prisutan sinusni signal učestanosti 1000Hz i amplitude 1V kolika je amplituda signala na izlazu iz filtra
  • A. 

   0.707 V

  • B. 

   2 V

  • C. 

   1 V

 • 45. 
  Na slici je prikazana amplitudska frekvencijska karakteristika RC filtra; Sa slike pročitati koliko približno slabljenje na učestanosti 1000Hz
  • A. 

   0dB

  • B. 

   1dB

  • C. 

   3dB

 • 46. 
  Dekada je
  • A. 

   opseg frekvencija za koje je odnos najveće i najmanje frekvencije 10.

  • B. 

   opseg frekvencija za koje je odnos najveće i najmanje frekvencije 2.

  • C. 

   opseg frekvencija za koje je odnos najveće i najmanje frekvencije 3.

 • 47. 
  Ako je modulišući signal u osnovnom opsegu učestanosti zauzima spektar B=fm , onda posle amplitudske modulacije sa dva bočna opsega (AM-DSB), modulisani signal zauzima opseg:
  • A. 

   Fm/4

  • B. 

   Fm/2

  • C. 

   2fm

 • 48. 
  Amplitudska modulacija sa potisutim jednim bočnim opsegom (SSB) se koristi da bi se
  • A. 

   Smanjio opseg koji zauzima modulisan signal

  • B. 

   Povećala imunost na smetnje

  • C. 

   Olakšala demodulacija

 • 49. 
  Prilikom modulacije, signal poruke se označava kao
  • A. 

   Modulišući signal

  • B. 

   Nosilac

  • C. 

   Modulisani signal

 • 50. 
  U slučaju konvencionalne amplitudske modulacije, gde je nosilac amplitude 2 V i frekvencije 10 Hz, a modulišući signal sinusna funkcija amplitude 1 V i frekvencije 1 Hz, a indeks modulacije 0.5, odrediti amplitudu gornjeg bočnog opsega.
  • A. 

   2 V

  • B. 

   1/2 V

  • C. 

   1/4 V

 • 51. 
  U slučaju konvencionalne amplitudske modulacije, gde je nosilac amplitude 2 V i frekvencije 10 Hz, a modulišući signal sinusna funkcija amplitude 1 V i frekvencije 1 Hz, a indeks modulacije 0.5, odrediti frekvenciju gornjeg bočnog opsega.
  • A. 

   11 Hz

  • B. 

   2 Hz

  • C. 

   9 Hz

 • 52. 
  Prednost konvencionalne amplitudske modulacije (CAM) je:
  • A. 

   Veliki stepen iskorišćenja (dobar energetski bilans)

  • B. 

   Mali opseg koji zauzima CAM signal

  • C. 

   Jednostavna demodulacija

 • 53. 
  Kod konvencionalno amplitudski modulisanog signala (CAM) prenosi se
  • A. 

   Gornji bočni opseg

  • B. 

   Gornji i donji bočni opseg

  • C. 

   Gornji bočni opseg, donji bočni opseg i nosilac

 • 54. 
  Frekvencijska modulacija u odnosu na amplitudsku modulaciju
  • A. 

   Ima bolju imunost na šum i smetnje

  • B. 

   Ima jednostavniju demodulaciju

  • C. 

   Zauzima manji frekvencijski opseg

 • 55. 
  Prostoperiodičan signal m(t)=4·cos(2π·2·103t) se dovodi na ulaz frekvencijskog modulatora sa konstantom proporcionalnosti kf=10 kHz/V. Kolika je maksimalnu devijaciju frekvencije?
  • A. 

   20 kHz

  • B. 

   40 kHz

  • C. 

   5 kHz

 • 56. 
  Prostoperiodičan signal m(t)=2·cos(2π·2·103t) se dovodi na ulaz frekvencijskog modulatora sa konstantom proporcionalnosti kf=10 kHz/V. Koliki je indeks modulacije?
  • A. 

   10

  • B. 

   5

  • C. 

   1

 • 57. 
  Nosilac učestanosti 880 MHz je modulisan sinusnim signalom učestanosti učestanosti 100 kHz. Maksimalna devijacija učestanosti je 500 kHz. Koliki opseg zauzima FM modulisan signal:
  • A. 

   1200 kHz

  • B. 

   200 kHz

  • C. 

   600 kHz

 • 58. 
  Impulsno kodna modulacija spada u:
  • A. 

   Digitalne postupke modulacije

  • B. 

   Analogne postupke modulacije

  • C. 

   Ugaone modulacije

 • 59. 
  Prilikom impulsne kodne modulacije vrši se:
  • A. 

   Diskretizacija po vremenu

  • B. 

   Diskretizacija po amplitudi

  • C. 

   Diskretizacija po vremenu i amplitudi

 • 60. 
  Za predstavljanje svake vrednosti diskretizovane amplitude za impulsno kodno modulisani signal potrebno je
  • A. 

   N=log2N bita, gde je N broj mogućih vrednosti koje amplitude mogu da imaju posle diskretizacije

  • B. 

   N=log10N bita, gde je N broj mogućih vrednosti koje amplitude mogu da imaju posle diskretizacije

  • C. 

   N bita, gde je N broj mogućih vrednosti koje amplitude mogu da imaju posle diskretizacije

 • 61. 
  Preklapanje spektra (aliasing) nastaje:
  • A. 

   Zbog nedovoljno visoke učestanosti odabiranja signala

  • B. 

   Zbog toga što su impulsi koji se koriste u postupku odabiranja signala konačnog trajanja

  • C. 

   Zbog toga što se u praksi često koristi postupak odabiranja u kojem odbirci imaju konstantnu amplitudu.

 • 62. 
  Procesom kvantizacije signal se:
  • A. 

   Diskretizuje po vremenu

  • B. 

   Diskretizuje po amplitudi

  • C. 

   Diskretizuje po frekvenciji

 • 63. 
  U slučaju uniformne kvantizacije korak kvantizacije
  • A. 

   Je uvek isti

  • B. 

   ima različite vrednosti

  • C. 

   Zavisi od raspodele amplitude signala koji se kvantizuje

 • 64. 
  Ukoliko se uniformna kvantizacija linearne funkcije obavlja sa korakom 0,5; 0,2 i 0,1. Koja od tri kvantizacije ima najmanji šum?
  • A. 

   0,1

  • B. 

   0,2

  • C. 

   0,5

 • 65. 
  Da li kvantizacija unosi šum?
  • A. 

   Da, uvek

  • B. 

   Zavisi od amplitude signala

  • C. 

   Ne, nikada

 • 66. 
  Za realne signale (govor, slika) najmanji šum kvantizacije se dobija vršenjem:
  • A. 

   Linearne kvantizacije

  • B. 

   Uniformne kvantizacije

  • C. 

   Neuniformne kvantizacije

 • 67. 
  Karakteristike kompresije u i A se koriste:
  • A. 

   Prilikom uniformne kvantizacije

  • B. 

   Pri prenosu signala govora

  • C. 

   Pri prenosu signala konstantne amplitude

 • 68. 
  Vrši se uniformna kvantizacija harmonijskog signala amplitude Umax=256V. Korak kvantizacije je delta=1V. Sa koliko nivoa se vrši kvantizacija?
  • A. 

   N=128

  • B. 

   N=256

  • C. 

   N=512

 • 69. 
  Vrši se uniformna kvantizacija signala čije se amplitude nalaze u opsegu od Umax 10V  do Umax 30V. Kvantovanje se vrši sa N=20 nivoa. Koliki je korak kvantizacije?
  • A. 

   Delta=2V

  • B. 

   Delta=2,5V

  • C. 

   Delta=3V

 • 70. 
  Ako se odabiranje govornog signala vrši sa 8kHz i ako se koristi kvantizacija sa 128 nivoa , protok dobijenog binarnog signala je:
  • A. 

   33 kb/s

  • B. 

   56 kb/s

  • C. 

   64 kb/s

 • 71. 
  Ako se odabiranje govornog signala vrši sa 4kHz i ako se koristi kvantizacija sa 128 nivoa , protok dobijenog binarnog signala je:
  • A. 

   28 kb/s

  • B. 

   33 kb/s

  • C. 

   64 kb/s

 • 72. 
  Ako se odabiranje govornog signala vrši sa 8kHz i ako se koristi kvantizacija sa 256 nivoa , protok dobijenog binarnog signala je:
  • A. 

   33 kb/s

  • B. 

   56 kb/s

  • C. 

   64 kb/s

 • 73. 
  Binarni protok se izražava u jedinicama:
  • A. 

   Bit/s

  • B. 

   Bit/s/Hz

  • C. 

   Bit

 • 74. 
   Prenos u osnovnom opsegu podrazumeva:
  • A. 

   Korišćenje pomoćnog nosioca koji premešta signal u opseg viših učestanosti

  • B. 

   Prenos bez pomoćnog nosioca

  • C. 

   radio prenos

 • 75. 
  Na slici je prikazan:
  • A. 

   Unipolarni binarni signal bez povratka na nulu (UNRZ)

  • B. 

   Unipolarni binarni signal sa povratkom na nulu (URZ)

  • C. 

   Polarni binarni signal bez povratka na nulu (PNRZ)

 • 76. 
  Na slici je prikazan
  • A. 

   Unipolarni binarni signal bez povratka na nulu (UNRZ)

  • B. 

   Manchester enkodirani signal

  • C. 

   Polarni binarni signal bez povratka na nulu (PNRZ)

 • 77. 
  Ako se koristi M-arni signal (M-arno digitalno amplitudski modulisani signal MPAM) sa 32 različita nivoa amplituda, koliko bita predstavlja svaki impuls.
  • A. 

   5

  • B. 

   6

  • C. 

   4

 • 78. 
  Korišćenjem M-arnog prenosa se:
  • A. 

   Povećava spektralna efikasnost

  • B. 

   Povećava energetska efikasnost

  • C. 

   Omogućava korekcija i detekcija grešaka