Razvoj Aplikativnog Softvera 2

115 Questions | Total Attempts: 447

SettingsSettingsSettings
Razvoj Aplikativnog Softvera 2 - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Faza implementacije ili kodiranje u procesu razvoja softvera predstavlja:
  • A. 

   Proveru ispravnosti napisanih programa

  • B. 

   Softversku realizaciju rešenja problema

  • C. 

   Modelovanje rešenja problema

  • D. 

   Održavanje sistema

 • 2. 
  Prednosti poštovanja standarda u fazi implementacije su:
  • A. 

   Efikasnija komunikacija sa korisnikom

  • B. 

   Lakše pronalaženje grešaka

  • C. 

   Lakše modifikovanje sistema

  • D. 

   Pojednostavljena isporuka

 • 3. 
  Prilikom pisanja programa, programmer prevodi:
  • A. 

   Zahteve korisnika u programski kod

  • B. 

   Dokumentaciju u programski kod

  • C. 

   Opise iz projekata u programski kod

  • D. 

   Testove u programski kod

 • 4. 
  U fazi implementacije, lokalizacija ulaza i izlaza podrazumeva:
  • A. 

   Izdvajanje delova koji se odnose na ulaze i izlaze u specijalizovanim komponentama sistema

  • B. 

   Ispitivanje različitih ulaza i izlaza pomoću pseudo koda

  • C. 

   Formiranje ulaznih i izlaznih testova

  • D. 

   Prikupljanje ulaznih podataka

 • 5. 
  Označiti tačna tvrđenja koja se odnose na pseudokod:
  • A. 

   Pseudo kod služi za brzo ispitivanje različitih alternativa implementacije

  • B. 

   Pseudo kod služi za brzo testiranje napisanih programa

  • C. 

   Pseudo kod se piše na običnom jeziku uz korišćenje sintaksnih elemenata iz postojećih programskih jezika

  • D. 

   Pseudo kod je teško razumljiv onima koji ne poznaju njegovu sintaksu

 • 6. 
  Višekratno upotrebljive komponente koje se koriste u fazi implementacije softvera:
  • A. 

   Ubrzavaju pisanje programskog koda

  • B. 

   Usporavaju pisanje programskog koda

  • C. 

   Smanjuju mogućnost greške

  • D. 

   Povećavaju mogućnost greške

 • 7. 
  Realizacija programske komponente podrazumeva utvrđivanje:
  • A. 

   Struktura podataka i algoritama koji će biti korišćeni

  • B. 

   Način dokumentovanja komponente

  • C. 

   Kontrolnih struktura koje će biti primenjene

  • D. 

   Ulaznih vrednosti za fazu testiranja

 • 8. 
  Izbor struktura za čuvanje podataka pri realizaciji neke programske komponente:
  • A. 

   Utiče na efikasnost programa

  • B. 

   Ne utiče na složenost programa

  • C. 

   Može da utiče na izbor programskog jezika

  • D. 

   Ne može se preuzeti iz dizajna, već se obavlja nezavisno

 • 9. 
  Pri realizaciji neke komponente, programeri često teže da se primenjeni algoritmi izvršavaju što brže, što usložnjava programski kod. Moguće posledice ovoga su:
  • A. 

   Duže vreme generisanja koda

  • B. 

   Potrebno je manje test primera

  • C. 

   Teže je razumeti napisani kod

  • D. 

   Buduće izmene se lakše sprovode

 • 10. 
  Pri realizaciji neke programske komponente, kontrolne strukture su:
  • A. 

   Treba u što većoj meri da budu preuzete iz dizajna sistema

  • B. 

   Treba da budu takve da omoguće što više skokova u programu

  • C. 

   Treba da budu što uniformnije

  • D. 

   Treba da omoguće lako čitanje koda odozgo na dole

 • 11. 
  Postoje sledeće vrste programske dokumentacije:
  • A. 

   Osnovna

  • B. 

   Unutašnja

  • C. 

   Spoljašnja

  • D. 

   Sistemska

 • 12. 
  Unutrašnja programska dokumentacija:
  • A. 

   Se nalazi u datotekama sa izvornim kodom

  • B. 

   Sadrži opšti opis sistema

  • C. 

   Predstavlja poseban tekstualni dokument koji se isporučuje korisniku

  • D. 

   Sadrži opise navedene u komentarima

 • 13. 
  Pri dokumentovanju programske komponente, zaglavalje obično sadrži sledeće informacije:
  • A. 

   Ulazne podatke za testiranje komponente

  • B. 

   Opis uloge komponenata u sistemu

  • C. 

   Način na koji se pristupa komponenti

  • D. 

   Spisak sličnih komponenata u sistemu

 • 14. 
  Označiti tačna tvrđenja koja se odnose na pisanje komentara u programskom kodu:
  • A. 

   Komentari se obično pišu levo od linija koda

  • B. 

   Komentari se pišu nakon pisanja koda

  • C. 

   Ilustrativna imena promenljivih smanjuju broj komentara

  • D. 

   Komentari treba da sadrže samo informacije koje nisu vidljive iz koda

 • 15. 
  Spoljašnja programska dokumentacija:
  • A. 

   Sadrži manje detaljne opise od unutrašnje dokumentacije

  • B. 

   Opisuje sistem sa opšteg aspekta

  • C. 

   Je namenjena i programerima i projektantima

  • D. 

   Se nalazi u datotekama sa izvornim kodom

 • 16. 
  Spoljašnja dokumentacija komponente sadrži:
  • A. 

   Opis problema koji komponenta rešava sa mogućim rešenjima

  • B. 

   Detaljan opis postupka testiranja komponente

  • C. 

   Detaljni opis struktura podataka, algoritama i kontrola kako je korišćena komponenta

  • D. 

   Komentari pridruženi izvornom kodu koje realizuje komponenta

 • 17. 
  Faza testiranja u procesu razvoja softvera ima veliki značaj zato što:
  • A. 

   Se nakon nje sofver isporučuje naručiocu

  • B. 

   Kvalitet softvera direktno utiče na ugled i buduće poslove izvođača

  • C. 

   Služi kao osnova za prijektovanje sistema

  • D. 

   Omogućava korisniku da bolje razume sistem

 • 18. 
  Označiti tačna tvrđenja u vezi sa greškama i otkazima softvera:
  • A. 

   Greška je uzrok pojave neželjenog efekta a otkaz je sam taj efekat

  • B. 

   Otkaz je uzrok pojave neželjenog efekta a greška je sam taj efekat

  • C. 

   Otkazi se moraju ispraviti dok otklanjanje grešaka nije uvek izvodljivo

  • D. 

   Greške se moraju ispraviti dok otklanjanje otkaza nije uvek izvodljivo

 • 19. 
  Sintaksne greške u softveru su:
  • A. 

   Se teško identifikuju i ispravljaju

  • B. 

   Obično ih otkriva kompajler prilikom prevođenja programa

  • C. 

   Nastaju usled loše implementacije načina obrade ulaznih podataka

  • D. 

   Nastaju zbog pogrešne upotrebe iskaza programskog jezika

 • 20. 
  Softverske greške u postupku obrade:
  • A. 

   Nastaju zbog loše implementacije načina obrade ulaznih podataka

  • B. 

   Otklanjaju se detaljnim čitanjem programa ili testiranjem za ulaze za koje su poznati izlazi

  • C. 

   Otkalnjaju se promenom primenjenih struktura podataka

  • D. 

   Nastaju zbog pogrešne upotrebe iskaza programskog jezika

 • 21. 
  Softverske greške u preciznosti:
  • A. 

   Otklanjaju se testiranjem programa u ekstremnim uslovima

  • B. 

   Nastaju zbog prepunjavanja korišćenih struktura podataka

  • C. 

   Nastaju zato što primenjene formule ne mogu da daju rezultate sa potrebnom preciznošću

  • D. 

   Zato što ulazni podaci nisu odgovarajućeg tipa pa dolazi do odsecanja

 • 22. 
  Softverske greške zbog prekoračenja:
  • A. 

   Nastaju usled loše implementacije načina obrade ulaznih podataka

  • B. 

   Oslanjaju se detaljnim čitanjem programa ili testiranjem za ulaze i izlaze

  • C. 

   Nastaju zbog prepunjavanja korišćenih stuktura podataka

  • D. 

   Otklanjaju se promenom primenjene strukture podataka

 • 23. 
  Softverske greške zbog performansi:
  • A. 

   Nastaju zbog nepoštovanja standardnih procedura

  • B. 

   Otklanjaju se testiranjem programa u ekstremnim uslovima

  • C. 

   Kada sistem ne postiže zahtevane performanse

  • D. 

   Otklanjaju se promenom primenjene strukture podataka

 • 24. 
  Greške u dokumentaciji:
  • A. 

   Nastaju zbog loše implementacije i načina obrade ulaznih podataka

  • B. 

   Prouzrokuju izradu neodgovarajućeg programskog koda

  • C. 

   Nastaju zbog nepoštovanja standardnih procedura

  • D. 

   Otklanjaju se promenom dokumentacije i prilagođenjem koda toj promeni

 • 25. 
  Softverske greške u vremenskoj koordinaciji:
  • A. 

   Teško se identifikuju i ispravljaju

  • B. 

   Prouzrokuju izradu neodgovarajućeg programskog koda

  • C. 

   Nastaju kada sistem ne postiže zahtevane performanse

  • D. 

   Nastaju u sistemima koji rade u realnom vremenu

Back to Top Back to top