Ostatné Otázky

23 Questions | Total Attempts: 32

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Ostatn Otzky


Questions and Answers
 • 1. 
  Vyberte pravdivé tvrdenia.
  • A. 

   Obrazovky všetkých Android zariadení majú rovnakú hostotu zobrazenia (Pixel density).

  • B. 

   Density/Independent pixel (dp) - vzťahuje sa na jednotné zobrazenie prvkov UI na obrazovkách s rôznou hustotou.

  • C. 

   Pri návrhu užívateľského rozhrania musí programátor brať na zreteľ hardvérovú odlišnosť jendotlivých Android zariadení.

  • D. 

   Scaleable pixels/škálovateľné pixely (sp) - má rovnaké vlastnosti ako *dp* , ale používa sa pri frontoch.

  • E. 

   Scaleable pixels/škálovateľné pixely (sp) - má odlišné vlastnosti ako *dp* a používajú sa na zariadeniach s OLED displejom.

 • 2. 
  Vyberte správne odpovede.
  • A. 

   ArrayAdapter sa môže použíť iba na zobrazenie poľa Integer objektov.

  • B. 

   Štandardne ArrayAdapter vytvorí pre každý prvok poľa a náhľad view pomocou zavolania metódy toString().

  • C. 

   Všeobecne sa dátový adaptér používa na prepojenie dynamického layoutu s dátami.

  • D. 

   ArrayAdapter sa môže používať iba na zobrazenie poľa String objektov.

  • E. 

   ArrayAdapter sa používa ak sú dáta uložené ako pole objektov.

 • 3. 
  Označte pravdivé tvrdenia.
  • A. 

   Messenger slúži na komunikáciu medzi rôznymi procesmi.

  • B. 

   Handler slúži na komunikáciu medzi rôznymi komponentmi a procesmi.

  • C. 

   Binder slúži na komunikáciu v rámci jedného procesu.

  • D. 

   AIDL slúži na komunikáciu medzi rôznymi procesmi.

 • 4. 
  Vyberte správne tvrdenia o triede Handler.
  • A. 

   Pri vytvorení nového Handlera, je ten spätý s frontov správ toho vlákna v ktorom bol vytvorený.

  • B. 

   Pri spustení aplikácie hlavné vlákno (UI thread) automaticky spustí frontu správ (message queue), ktorá spravuje aplikačné objekty a všetky okná, ktoré vytvorila.

  • C. 

   Pomocou Handlera sa dajú odosielať iba runnable objekty.

  • D. 

   Pri vytvorení druhého vlákna spätná komunikácia s hlavným vláknom prebieha za pomoci Handlera.

  • E. 

   Pomocou Handlera sa dajú odosieať iba správy.

 • 5. 
  Vyberte správne tvrdenia o triede HandlerThread.
  • A. 

   Pomocou HandlerThreadu sa dajú priamo upravovať parametre užívateľského rozhrania.

  • B. 

   Pri použití HandlerThreadu sa vytvára jedno samostatné vlákno na ktorom sa spracovávajú prijaté správy alebo sa sp*** aj* runnable objekty.

  • C. 

   HandleThread pre každú prijatú správu vytvorí nové vlákno na ktorom danú správu spracuje.

  • D. 

   Prijaté správy sú ukladané do zásobníka a sú postupne spracovávané na jednom vlákne, ktoré sa vytvorí pri inicializáciu HandlerThreadu.

  • E. 

   Užitočná trieda, ktorá pri vytvorení sp***a svoj vlastný Looper.

 • 6. 
  Operačný systém obsahuje nasledovné časti ( označte všetky, ktoré patria do zoznamu).
  • A. 

   Java Standard Mobile Edition knižnice

  • B. 

   Štandardná Java virtual Machine

  • C. 

   Lunixové jadro

  • D. 

   Android Runtime (Virtual machine)

  • E. 

   Aplikačný framework

 • 7. 
  Označte pravdivé tvrdenia o Intent-te.
  • A. 

   Doručenie Intentu má na starosti Fragment.

  • B. 

   Implicitný intent nesie správu a dáta a je odchytiteľný aj inými aplikáciami.

  • C. 

   Explicitný intent nesie správu a dáta a je odchytiteľný aj inými aplikáciami.

  • D. 

   Intent je nutný zaregistrovať do súboru manifest.xml pomocou tzv. intent filtra

  • E. 

   Intent je nutný zaregistrovať do súboru menifest.xml

 • 8. 
  Vyberte správne tvrdenia o UI vlákne(hlavnom vlákne).
  • A. 

   Časovo náročné operácie v hlavnom vlákne zablokujú všetky komponenty.

  • B. 

   Pri vytvorení novej aktivity musíme manuálne vytvoriť nové hlavné vlákno (UI thread).

  • C. 

   V hlavnom vlákne (UI thread) nemôže byť vytorené nové vlákno.

  • D. 

   Všetky operácie s užívateľským rozhraním (UI user interface) sú možné iba v hlavnom vlákne(UI thread).

  • E. 

   Všetky Activities, Services a Broadcast Receivers sú spustené v hlavnom vlákne (UI thread).

 • 9. 
  Vyberte pravdivé tvrdenia o životnom cykle aktivity.
  • A. 

   Z jednej aktivity nemôžem spustiť inú aktivitu.

  • B. 

   Vyvojár nemá plnú kontrolu nad životným cyklom aktivity.

  • C. 

   Aktivita môže byť pri nedostatku operačnej pamäte nútene zastavená systémom.

  • D. 

   Vyvojár má plnú kontrolu nad životným cyklom aktivity.

  • E. 

   Pri zmene orientácie displeja je aktivita zrušená a nanovo spustená.

 • 10. 
  Služby môžu vykonávať napr. nasledovné činnosti.
  • A. 

   Získavanie dlhých textových vstupov od používateľa.

  • B. 

   Sledovanie trasy a ukladanie GPS dát.

  • C. 

   Sťahovanie veľkého množstva dát z webového servera.

  • D. 

   Prehrávanie mp3 súborov.

 • 11. 
  Označte správne tvrdenia o službe v prostredí OS Android.
  • A. 

   Môže byť viazaná alebo normálna.

  • B. 

   Môže obsahovať fragment.

  • C. 

   Beží na pozadí.

  • D. 

   Android môže službu zrušiť pokiaľ nemá prostriedky.

  • E. 

   Android službu nemôže zrušiť pokiaľ nemá prostriedky.

 • 12. 
  (1,55) Vyberte pravdivé tvrdenia o triede View.
  • A. 

   Všetky vytvorené objekty "view" v užívateľskom okne sú usporiadané do jedného stromu.

  • B. 

   Trieda View je jedna zo základných tried v Androide a zodpovedá za UI(user interface).

  • C. 

   Pridať objekty "view" do užívateľského rozhrania je možné iba cez XML layout súbor.

  • D. 

   View je základná trieda pre widgety, ktoré vytvárajú interaktívne užívateľské komponenty(Tlačítka, textové polia a pod.).

  • E. 

   View - na obrazovke zaberá priestor v tvare obdĺžnika, a je zodpovedný za vykresľovanie a spracovanie udalostí.

  • F. 

   Pridať objekty "view" do užívateľského rozhrania je možné iba programovo priamo v zdrojovom kóde.

 • 13. 
  Vývoj aplikácií na HW zariadeniach umožňuje
  • A. 

   Testovanie rôznych senzorov

  • B. 

   Testovanie aplikácií využívajúcich Bluetooth

  • C. 

   Rýchly beh aplikácií

  • D. 

   Je vývoj bez nutností inštalácie akýchkoľvek ovládačov do počítača

  • E. 

   Jednoduché testovanie správania sa aplikácie pri vybíjaní batérie.

 • 14. 
  Vyberte správne možnosti ako upravovať parametre užívateľského rozhrania mimo UI vlákna.
  • A. 

   Pomocou odoslania správy alebo runnable objektu do UI vlákna využitím Handlera.

  • B. 

   Pomocou metódy View.postDelayed(Runnable, long).

  • C. 

   Pomocou metódy Activity.runOnUiThread(Runnable).

  • D. 

   Po zmenením priority vlákna na vyššiu úroveň ako má UI vlákno sa môžu upratovať parametre užívateľského rozhrania mimo UI vlákna.

  • E. 

   Pomocou metódy executorService.execute(Runnable).

  • F. 

   Pomocou metódy View.post(Runnable).

 • 15. 
  Vyberte pravdivé tvrdenia o Fragmente
  • A. 

   Fragmenty medzi sebou nemôžu komunikovať na priamo, ale musia medzi sebou komunikovať cez asociovanú aktivitu.

  • B. 

   Pri statickom definovaní fragmentu v XML súbore musí byť tento fragment zaregistrovaný v AndroidManifeste (AndroidMenifest.xml).

  • C. 

   Pri statickom definovaní fragmentu v XML súbore používame (fragment class="...") klauzulu.

  • D. 

   Pri dynamickom vytvorení fragmentu v zdrojovom kóde sa tento fragment umiestňuje do tzv. kontajneru, ktorý je tvorený objektom, ktorý je potomok triedy ViewGroup (typ. FrameLayout).

  • E. 

   Pri statickom definovaní fragmentu v XML súbore nemusí byť tento fragment zaregistrovaný v AndroiManifeste (AndroidManifest.xml).

  • F. 

   Pri statickom definovaní fragmentu v XML súbore používame (FrameLayout class="...") klauzulu.

  • G. 

   Pri dynamickom vytvorení fragmentu v zdrojovom kóde nutne musí byť tento fragment zaregistrovaný v AndroidManifeste (AndroidManifest.xml).

 • 16. 
  Upraviť vzhľad prvkov zobrazených pomocou ArrayAdapteru v ListView je možné:
  • A. 

   Rozšírením triedy ArrayAdapter a prepísaním metódy getView(), ktorá vráti nové zobrazenie.

  • B. 

   Rozšírením triedy ArrayAdapter a prepísaním metódy onCreate(), ktorá vráti nové zobrazenie.

  • C. 

   Pri použití štandardného ArrayAdaptera môžeme preťažiť metódu toString() pre jednotlivé objekty v poli(Array).

  • D. 

   Rozšírením triedy ArrayAdapter a vytvorením nového konštruktora, ktorý vráti nové zobrazenie.

 • 17. 
  Vyberte pravdivé tvrdenia ohľadom vlákien v systéme Android.
  • A. 

   Nové vlákno sa môže vytvoriť takto: Thread vlakno = new Thread(new Runnable() { @Override public void run() { } });

  • B. 

   Nové vlákno sa spúšťa pomocou volania metódy run().

  • C. 

   Nové vlákno sa spúšťa pomocou volania metódy start().

  • D. 

   Nové vlákno sa môže vytvoriť takto: Thread vlakno = new Thread() { @Override public void run(){} };

  • E. 

   V ľubovolnom vlákne sa môžu meniť vlastnosti a parametre užívateľského rozhrania.

  • F. 

   Systémová priorita vlákna sa môže počas života vlákna meniť.

  • G. 

   Každé vlákno mé pevne pridelenú prioritu v systéme, ktorá nemôže meniť.

 • 18. 
  Označte nesprávne tvrdenia o službe v prostredí OS Android:
  • A. 

   Služba môže bežať v režime na pozadí alebo v popredí.

  • B. 

   Môže obsahovať tlačidlo.

  • C. 

   Normálna služba je zrušená pokiaľ na ňu nič nie je „zavesené“.

  • D. 

   Keď Android zruší službu, tak službu následne nepustí opätovne a je ju nutné spustiť programovo.

  • E. 

   Normálna služba sa musí zastaviť sama alebo ju je nutné zastaviť z vonku.

 • 19. 
  Aký je rozdiel medzi procesorom a vláknom? Vyberte správne tvrdenia:
  • A. 

   Vlákna pamäť nezdieľajú.

  • B. 

   Vlákna aj procesory nemajú navzájom zdielanú pamäť.

  • C. 

   Vlákna zdieľajú rovnakú pamäť.

  • D. 

   Procesy zdieľajú rovnakú pamäť.

  • E. 

   Procesy pamäť nezdieľajú.

  • F. 

   Vlákna aj procesy majú navzájom zdielanú pamäť.

 • 20. 
  Ktoré tvrdenia o bezpečnosti v OS Android sú pravdivé?
  • A. 

   Pri inštalácii aplikácie je nutné, aby používateľ aplikácii schválil, aké práva v systéme mať.

  • B. 

   Android Runtime (ART) sa stará o prideľovanie Linuxových používateľských kont.

  • C. 

   Aplikačné práva sa definujú v Android registroch.

  • D. 

   Aplikácie je možné podpisovať rovnako ako JAR balíky.

  • E. 

   Každá aplikácia má priradeného vlastného Linux používateľa.

  • F. 

   Aplikácie môže pristupovať k inej aplikácii pomocou tzv. sandboxu

  • G. 

   Aplikácie môže pristupovať k inej aplikácii pomocou tzv. sandboxu

 • 21. 
  Vyberte pravdivé tvrdenia ohľadom vlákien Android:              
  • A. 

   V ľubovoľnom vlákne sa môžu meniť vlastnosti a parametre užívateľského rozhrania.

  • B. 

   Nové vlákno sa môže vytvoriť vytvorením novej triedy, ktorá je potomkom triedy Thread a preťažením run() metódy.

  • C. 

   Nové vlákno sa spúšťa pomocou volania metódy start().

  • D. 

   Nové vlákno sa môže vytvoriť vytvorením novej inštancie triedy Thread s objektom Runnable vložením do konštruktora triedy.

  • E. 

   Nové vlákno sa spúšťa pomocou volania metódy run().

  • F. 

   Systémová priorita vlákna sa môže počas života vlákna meniť.

  • G. 

   Každé vlákno má pevne pridelenú prioritu v systéme, ktorá sa nemôže meniť.

 • 22. 
  Vyberte správne odpovede:
  • A. 

   AdapterView používa na prepojenie layoutu s dátami tzv. Adapter.

  • B. 

   ArrayAdapter sa používa ak sú dáta uložené ako pole objektov.

  • C. 

   ArrayAdapter sa môže použiť iba na zobrazenie poľa String objektov.

  • D. 

   Adaptér načítava dáta (zo zdroja, ako je napr. pole alebo databáza) a prevádza každú položku na View, ktorý následne môže byť pridaný do AdapterViewlayoutu.

  • E. 

   ArrayAdapter sa môže použiť iba na zobrazenie poľa Integer objektov.

 • 23. 
  Vyberte správne tvrdenia o návrhovom vzore ViewHolder:
  • A. 

   ViewHolder návrhový vzor sa používa na vytvorenie vlastných view prvkov.

  • B. 

   Návrhový vzor ViewHolder má za úlohu zefektivniť pristupovanie k view prvkom tak, že sa ich inštancia uloží do pomocného objektu ViewHolder. Tento objekt je následne odložený vo vnútri tag pola vytvoreného Layoutu, ktorý dané view prvky obsahuje.

  • C. 

   ViewHolder návrhový vzor sa používa pre zefektívnenie využitia pamäte pri vytváraní nových vew prvkov.

  • D. 

   ViewHolder návrhový vzor zamedzuje opakujúcemu sa hľadaniu inštancií View prvkov a tým šetrí procesorový čas.