100% Otazky

12 Questions | Total Attempts: 47

SettingsSettingsSettings
Please wait...
100% Otazky


Questions and Answers
 • 1. 
  Ktoré komponenty Android aplikácie majú grafické používateľské rozhranie?
  • A. 

   Služby

  • B. 

   Aktivity

  • C. 

   Prijímače

  • D. 

   Poskytovatelia obsahu

 • 2. 
  Vyberte pravdivé tvrdenia:
  • A. 

   Layouty sú neviditeľné kontajnery, v ktorých sú vložené náhľady(Views) a ďaľšie vnorené layouty.

  • B. 

   Layouty nemôžu byť navzájom vnorené.

  • C. 

   "LinearLayout" usporadúva vnorené prvky lineárnym spôsobom a to buď vertikálne alebo horizontálne.

  • D. 

   Na vykreslenie užívateľského rozhrania v aktivite sa používa metóda setContentView().

  • E. 

   Pozícia prvkov v LinearLayout-e je definovaná relatívne k susedným prvkom.

 • 3. 
  Vyberte pravdivé tvrdenia týkajúce sa fragmentu:
  • A. 

   Metóda onCreateView() je určená na vytvorenie UI prostredia asociovaného s fragmentom.

  • B. 

   Fragment nemôže existovať samostatne bez prislúchajúcej aktivity.

  • C. 

   Na jednej obrazovke môže byť zobrazených naraz viacej fragmentov.

  • D. 

   Fragment môže byť definovaný staticky v XML layoute a zároveň môže vytvorený dynamicky v programe.

  • E. 

   Fragment môže byť definovaný iba staticky v XML layoute.

  • F. 

   Fragment môže byť vytvorený iba dynamicky v programe.

 • 4. 
  Vyberte správne tvrdenia o MVC (Model-View-Controler) softvérovom návrhovom vzore.
  • A. 

   Časť "model" pozostáva z množstva UI obrazoviek a prvkov s ktorými užívateľ pracuje.

  • B. 

   Časť "View" pozostáva z Java kódu a API objektov používaných na manažovanie správania aplikácie a dát aplikácie.

  • C. 

   Časť "Controller" je implementovaná v operačnom systéme, ktorý je zodpovedný za užívateľské vstupy a výstupy. Vstupy prichádzajú z rôznych periférií ako klávesnica, dotyková obrazovka, GPS čip, servisy bežiace na pozadí a pod.

  • D. 

   Časť "Model" pozostáva z Java kódu a API objektov používaných na manažovanie správania aplikácie a dát aplikácie.

  • E. 

   Časť "View" pozostáva z množstva UI obrazoviek a prvkov s ktorými užívateľ pracuje.

  • F. 

   Hlavným cieľom MVC je oddeliť užívateľské rozhranie, dátový model a vstupnú logiku.

 • 5. 
  Výhody vývoja aplikácií na softvérových emulátoroch sú:
  • A. 

   Možnosť nastavenia rôznych konfigurácií displeja.

  • B. 

   Jednoduché testovanie aplikácie využívajúcich Bluetooth.

  • C. 

   Možnosť pripojenia rôznych USB zariadení.

  • D. 

   Možnosť emulácie sietí s rôznou prenosovou rýchlosťou.

  • E. 

   Rýchly beh aplikácií na emulátore.

 • 6. 
  Vyberte pravdivé tvrdenia o Layout-och:
  • A. 

   Pri kompilácií aplikácie je každý XML layout súbor prekompilovaný do View štruktúry.

  • B. 

   Vo všeobecnosti jednotlivé Layouty môžu tvoriť hierarchickú štruktúru a tým vytvoriť komplexné užívateľské rozhranie.

  • C. 

   RelativeLayout sa neodporúča používať, vzhľadom na jeho neefektívnosť, ktorá spôsobuje zlú odozvu aplikácie.

  • D. 

   Pri RelativeLayoute je uloženie a usporiadanie widgetov na obrazovke realizované na základe ich vzájomných vzťahov.

  • E. 

   Linear-Layout zobrazuje prvky lineárnym spôsobom a to buď horizontálne alebo vertikálne.

 • 7. 
  Vyberte pravdivé tvrdenia o návrhovom vzore ViewHolder.
  • A. 

   ViewHolder objekt obsahuje inštancie view prvkov, ktoré tvoria jeden riadok/bunku dynamického layoutu.

  • B. 

   ViewHolder návrhový vzor zamedzuje opakujúcemu sa hľadaniu inštancií View prvkov a tým šetrí procesorový čas.

  • C. 

   ViewHolder návrhový vzor sa používa na úpravu vzhľadu View prvkov.

  • D. 

   ViewHolder návrhový vzor sa používa na vytvorenie vlastných/špecializovaných View prkov.

  • E. 

   ViewHolder návrhový vzor sa v systéme Android využíva pri dynamických "layoutoch" pre efektívne zobrazenie veľkých dát.

 • 8. 
  Aké druhy dát je možné prenášať medzi procesmi?
  • A. 

   Primitíva a objekty s rozhraním Parcelable.

  • B. 

   Všetko, čo obsahuje interface Serializable.

  • C. 

   Všetko, čo má predka triedu Object.

 • 9. 
  Aké sú základné životné stavy aktivity:
  • A. 

   Aktivita je viditeľná (vissible).

  • B. 

   Aktivita je spustená (running).

  • C. 

   Aktivita je pozastavená (paused).

  • D. 

   Aktivita je na pozadí (background).

  • E. 

   Aktivita je zrušená (killed).

  • F. 

   Aktivita je zastavená (stopped).

 • 10. 
  Vyberte správne tvrdenia o triede Handler
  • A. 

   Pri vytvorení nového Handlera, je ten spätý s frontov správ toho vlákna v ktorom bol vytvorený.

  • B. 

   Pomocou Handlera sa dajú odosielať iba správy.

  • C. 

   Pri spustení aplikácie hlavné vlákno (UI thread) automaticky spustí frontu správ (message queue), ktorá spravuje aplikačné objekty a všetky okná, ktoré vytvorila.

  • D. 

   Pri vytvorení druhého vlákna spätná komunikácia s hlavným vláknom prebieha za pomoci Handlera.

  • E. 

   Pomocou Handlera sa dajú odosielať iba runnable objekty.

 • 11. 
  Označte pravdivé tvrdenia o poskytovateľovi obsahu.
  • A. 

   Poskytuje rozhranie v rámci aplikácie, ktorej je súčasťou.

  • B. 

   Poskytuje rozhranie pre prístup k dátam tretích stran.

  • C. 

   Nezapúzdruje dáta.

  • D. 

   Ostatné aplikácie k nemu nemajú prístup.

  • E. 

   Zapúzdruje dáta.

 • 12. 
  Upraviť vzhľad prvkov zobrazených pomocou ArrayAdapteru v ListView je možné:
  • A. 

   Pri použití štandardného ArrayAdaptera môžeme preťažiť metódu toString() pre jednotlivé objekty v poli (Array).

  • B. 

   Rozšírením triedy ArrayAdapter a prepísaním metódy getView(), ktorá vráti nové zobrazenie.

  • C. 

   Rozšírením triedy ArrayAdapter a vytvorením nového konštruktora, ktorý vráti nové zobrazenie.

  • D. 

   Rozšírením triedy ArrayAdapter a prepísaním metódy onCreate(), ktorá vráti nové zobrazenie.