Kiểm Tra Hệ Số 2 Lớp 8 Hk2

20 cu hi | Total Attempts: 936

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Kim Tra H S 2 Lp 8 Hk2


Questions and Answers
 • 1. 
  Cấu trúc chung hợp lý của một chương trình Pascal là:
  • A. 

   Begin -> Program -> End

  • B. 

   Program -> End -> Begin

  • C. 

   End -> Program -> Begin

  • D. 

   Program -> Begin -> End.

 • 2. 
  Cú pháp của câu lệnh While…do là:
  • A. 

   While to do ;

  • B. 

   While to ;

  • C. 

   While do ;

  • D. 

   While ; do ;

 • 3. 
  Lệnh lặp nào sau đây là đúng?
  • A. 

   For < biến đếm>:= < giá trị đầu> to < giá trị cuối> do < câu lệnh>;

  • B. 

   For < biến đếm>:= < giá trị cuối> to < giá trị đầu> do < câu lệnh>;

  • C. 

   For < biến đếm>= < giá trị đầu> to < giá trị cuối> do < câu lệnh>;

  • D. 

   For < biến đếm>: < giá trị đầu> to < câu lệnh> do < giá trị cuối>;

 • 4. 
  Sau khi thực hiện đoạn chương trình sau, giá trị của biến S bằng bao nhiêu:     s:=1;          for i:=1 to 5 do s := s*i;
  • A. 

   55

  • B. 

   121

  • C. 

   120

  • D. 

   151

 • 5. 
  Chọn khai báo hợp lệ:
  • A. 

   Var a,b: array[1 : n] of Integer;

  • B. 

   Var a,b: array[1 .. 100] of real;

  • C. 

   Var a,b: array[1 .. n] of real;

  • D. 

   Var a,b: array[1 … 100] of real;

 • 6. 
  Để đếm có bao nhiêu số lẻ nhỏ hơn hay bằng n ; em chọn đoạn lệnh:
  • A. 

   For i:=1 to n do if ( I mod 2) =0 then S:=S + 1;

  • B. 

   For i:=1 to n do if ( I mod 2)< >0 then S:=S + 1;

  • C. 

   For i:=1 to n do if ( I mod 2)=0 then S:=S + I;

  • D. 

   For i:=1 to n do if ( I mod 2)=1 then S:=S + I ;

 • 7. 
  Câu lệnh nào sau đây lặp vô hạn lần
  • A. 

   S:=5; i:=1; While i> s do i:=i + 1;

  • B. 

   S:=5; i:=0; While i

  • C. 

   S:=5; i:=1; While i

  • D. 

   S:=5; i:=1; While i s do i:=i + 1; s:=s+i

 • 8. 
  Cú pháp khai báo biến mảng trong Pascal là:
  • A. 

   Var  < Tên mảng> : array < chỉ số đầu>..< chỉ số cuối> of  ;

  • B. 

   Var  < Tên mảng> : aray < chỉ số đầu>…< chỉ số cuối> of  ;

  • C. 

   Var  < Tên mảng> ; array < chỉ số cuối>..< chỉ số đầu> of  ;

  • D. 

   Var  < Tên mảng> ; array < chỉ số đầu>..< chỉ số cuối> of  ;

 • 9. 
  Cho các câu lệnh sau hay chỉ ra câu lệnh đúng:                 
  • A. 

   For i:=1 to 10; do x:=x+1  

  • B. 

   For i:=1 to 10 do x:=x+1     

  • C. 

   for i:=10 to 1 do x:=x+1.    

  • D. 

   For i:= 1 to 10 for j:=1 to 10 do x:=x+1

 • 10. 
  Câu lệnh pascal nào sau đây là hợp lệ?
  • A. 

   For i= 1 to 10 do writeln(‘A’);

  • B. 

   For i:=100 to 1 do writeln(‘A’);

  • C. 

   For i:=1.5 to 10.5 do writeln(‘A’); 

  • D. 

   For i:= 1 to 10 do writeln(‘A’);

 • 11. 
  Để tính tổng S=2 + 4 + 6 … + n; em chọn đoạn lệnh:
  • A. 

   For i:=1 to n do if ( i mod 2)=0 then S:=S + i;

  • B. 

   For i:=1 to n do S:= S + i ;

  • C. 

   For i:=1 to n do if ( i mod 2)=1 then S:=S + i;

  • D. 

   For i:=1 to n do if ( i mod 2)0 then S:=S + i;

 • 12. 
  Vòng lặp While <Điều kiện> do ;  là vòng lặp:
  • A. 

   Chưa biết trước số lần lặp

  • B. 

   Biết trước số lần lặp nhưng giới hạn là

  • C. 

   Biết trước số lần lặp nhưng giới hạn là >=100

  • D. 

   Biết trước số lần lặp

 • 13. 
  Biến a được nhận các giá trị là 0  ;   -1  ;   1  ;   2,3 . Ta có thể khai báo a thuộc kiểu dữ liệu nào?
  • A. 

   Char

  • B. 

   Integer

  • C. 

   Real

  • D. 

   Integer và Longint

 • 14. 
  Cho đoạn chương trình:                J:= 0;                                                             For i:= 1 to 5 do J:= j + i;
  • A. 

   15

  • B. 

   12

  • C. 

   22

  • D. 

   42

 • 15. 
  Khai báo biến mảng: A : array[1..7] of real;. Sử dụng câu lệnh For i:= 1 to 5 do readln(A[i]);  để gán giá trị cho các phần tử trong biến A từ bàn phím, ta sẽ nhập được bao nhiêu giá trị?
  • A. 

   4

  • B. 

   5

  • C. 

   6

  • D. 

   7

 • 16. 
  Trong ngôn ngữ Pascal, đoạn chương trình sau đưa ra màn hình kết quả gì? For i:=1 to 5 do write (i:3);
  • A. 

   5   4   3   2   1     

  • B. 

   1   2   3   4   5

  • C. 

   Đưa ra i:3    

  • D. 

   Không đưa ra kết quả gì

 • 17. 
  Nhặt thóc ra khỏi gạo đến khi trong gạo không còn thóc:
  • A. 

   Lặp với số lần biết trước.

  • B. 

   Lặp với số lần chưa biết trước.

  • C. 

   Lặp vô số lần.

  • D. 

   Lặp 10 lần.

 • 18. 
  Các cách khai báo biến sau đây, cách khai báo nào là hợp lệ trong  Pascal:
  • A. 

   Var a: integer;

  • B. 

   Var a= integer; 

  • C. 

   Var : a: integer;  

  • D. 

   Var a: array;

 • 19. 
  Nếu tính tổng của các số tự nhiên sao cho tổng của nó nhỏ hơn 500 thì ta dùng điều kiện gì ở câu lệnh While…do
  • A. 

   While S=500 do...

  • B. 

   While s+500 do...

  • C. 

   While S>=500 do...

  • D. 

   While S

 • 20. 
  Cho biết ý nghĩa của câu lệnh sau: For i:=1 to 10 do Readln(S[i]);
  • A. 

   In dãy số trong mảng S

  • B. 

   Nhập dãy số cho mảng S

  • C. 

   Nhập giá trị cho biến i

  • D. 

   In giá trị cho biến i

Back to Top Back to top