Ariela - Famintinana 1

10 Questions

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Ariela - Famintinana 1


Questions and Answers
 • 1. 
  Inona ny hevitry ny "Ariela"?
  • A. 

   Liona avy amin'ny firenen'i Joda

  • B. 

   Lionan' Andriamanitra

  • C. 

   Liona Malagasy

 • 2. 
  Inona no lohahevitra nodinihantsika ny 19-29 Aprily?
 • 3. 
  Iza no hivavahantsika?
  • A. 

   Andriamanitra Ray

  • B. 

   Jesoa

  • C. 

   Ny Fanahy Masina

 • 4. 
  Tohizo ity Soratra Masina ity: “Aoka ho mpamindra fo ianareo mba ho ..."
 • 5. 
  Iza ilay jamba nositranin'i Jesoa tao amin'ny Marka 10?
 • 6. 
  Raha mangataka zavatra araka ny sitrapony isika, dia mihaino antsika Izy.
  • A. 

   Marina

  • B. 

   Diso

 • 7. 
  Hamavoina ny fahendren’ny malahelo, ary ny teniny tsy mba henoina.
  • A. 

   Marina

  • B. 

   Diso

 • 8. 
  Na inona tononinareo amin’ny fivavahana sy angatahinareo dia minoa fa efa nandray ianareo dia ...
 • 9. 
  Aiza no ahitana ity andinin-tSoratra Masina ity: “Raha manam-pinoana ianareo ka tsy miahanahana, dia tsy izao natao tamin’ny aviavy izao ihany no ho vitanareo, fa raha hiteny amin’ity tendrombohitra ity aza ianareo ka hanao hoe mifindrà any an-dranomasina dia ho tonga izany”?
  • A. 

   Matio 6:6

  • B. 

   Marka 11:24

  • C. 

   Matio 21:21

 • 10. 
  Ahoana no amaranantsika ny vavaka ataontsika?
Back to Top Back to top