[csdkqt] Chương 1 - Quiz 2. Quá Trình & Biến Quá Trình

12 Questions | Total Attempts: 13

SettingsSettingsSettings
Please wait...
[csdkqt] Chương 1 - Quiz 2. Quá Trình & Biến Quá Trình

Questions and Answers
 • 1. 
  Để xác đinh biến vào và biến ra ta dựa vào
  • A. 

   Quan hệ nguyên nhân - hậu quả

  • B. 

   Dòng đầu vào và đầu ra của quá trình

  • C. 

   Việc phân tích mục đích điều khiển

  • D. 

   Kinh nghiệm

 • 2. 
  Để xác đinh được biến cần điều khiển ta dựa vào:
  • A. 

   Việc phân tích mục đích điều khiển

  • B. 

   Sự hiểu biết về quá trình

  • C. 

   Quan hệ nhân quả

  • D. 

   Kinh nghiệm

 • 3. 
  Trong trường hợp nào sau đây biến cần điều khiển cũng là biến được điều khiển?
  • A. 

   Biến cần điều khiển có thể đo được và sử dụng trực tiếp trong vòng điều khiển

  • B. 

   Trong mọi trường hợp biến cần điều khiển cũng là biến được điều khiển

  • C. 

   Biến cần điều khiển không được sử dụng trực tiếp mà phải thông qua biến thứ 2 nào đó

  • D. 

   Trong trường hợp quá trình chỉ có một biến cần điều khiển

 • 4. 
  Trong 1 vòng điều khiển, đại lượng nào sau đây có thể đóng vai trò vừa là biến vào vừa là biến ra ? (Có thể chọn nhiều đáp án)
  • A. 

   Lưu lượng

  • B. 

   Áp suất

  • C. 

   Nhiệt độ

  • D. 

   Nồng độ

 • 5. 
  Chọn nhận định đúng: (Có thể chọn nhiều đáp án)
  • A. 

   Biến nhiễu cơ bản là nhiễu đo được.

  • B. 

    Biến vào (input variable): là một đại lượng hoặc một điều kiện phản ánh tác động từ quá trình ra bên ngoài, là kết quả làm quá trình biến động

  • C. 

   Các đại lượng, thông số đặc trưng cho đầu vào của quá trình là biến vào; các đại lượng, thông số đặc trưng cho đầu ra của quá trình là biến ra.

  • D. 

   Biến nhiễu (disturbance variable, DV) là những biến ra của quá trình, tác động lên quá trình nhưng ta không can thiệp được trong phạm vi quá trình đang quan tâm.

 • 6. 
  Chọn các nhận định đúng về Quá trình & Quy trình: (Có thể chọn nhiều đáp án)
  • A. 

   Quá trình là một tập hợp các hoạt động có tương tác nhằm biến đổi đầu vào thành đầu ra Quy trình là các bước cụ thể hay phương pháp để thực hiện một quá trình.

  • B. 

   Quá trình có đầu vào và đầu ra, quy trình có điểm đầu và điểm kết thúc.

  • C. 

   Quá trình gồm có 4 thành phần: Đầu vào, Hoạt động trong quá trình, Điều chỉnh thông số và Đầu ra

  • D. 

   Trong việc phân tích hệ thống, ta có thể đơn giản hóa bằng cách phân chia quá trình lớn thành các quá trình nhỏ độc lập với nhau.

  • E. 

   Trong nhà máy, các loại quá trình thường gặp là vận chuyển lưu chất (bể chứa, đường ống, bơm, ...), truyền nhiệt, truyền khối, phân riêng

 • 7. 
  Một calorife được sử dụng để làm nóng không khí trước khi đưa vào buồng sấy bằng cách sử dụng chất tải nhiệt là hơi nước bão hòa. Một hệ thống điều khiển được thiết kế để điều khiển ổn định nhiệt độ của không khí ra khỏi calorife.  Trong trường hợp này, biến được điều khiển là [Blank] và biến điều khiển là [Blank]
 • 8. 
  Khi phân loại biến quá trình, biến cần điều khiển chia thành biến đo được và không đo được. Định nghĩa "không đo được" trong phân loại trên nên được hiểu như thế nào ?
  • A. 

   Là chỉ nhắc đến các biến không thể đo được bằng các thiết bị đo.

  • B. 

   Không chỉ là các biến không đo được bằng thiết bị đo mà còn có thể là các biến có thể đo được nhưng đo lâu, chậm, không chính xác và tốn nhiều chi phí.

  • C. 

   Không chỉ là các biến không đo được bằng thiết bị đo mà là các biến có thể đo được nhưng không sử dụng trong phương thức điều khiển

  • D. 

   Là chỉ nhắc đến các biến không thể đo được trực tiếp bằng các thiết bị và phương pháp đo.

Back to Top Back to top