UML Modelovanje - TreĆe Predavanje

25 Questions | Total Attempts: 43

SettingsSettingsSettings
Please wait...
UML Modelovanje - Tree Predavanje


Questions and Answers
 • 1. 
  U razvoju IS-a modeli su:
  • A. 

   Abstraktni/ne-fizički

  • B. 

   Vidljivi

  • C. 

   Opipljivi

 • 2. 
  Skup grafičkih notacija zasnovanih na jedinstvenom metamodelu
  • A. 

   OMT (Object modeling tehnique)

  • B. 

   OOSE (Object oriented software engieneering)

  • C. 

   UML (Unified modelling language)

 • 3. 
  UML je standardni vizuelni jezik za:
  • A. 

   Specifikaciju zahteva

  • B. 

   Analizu

  • C. 

   Projektovanje softverskih sistema

  • D. 

   Implementaciju softverskih sistema

  • E. 

   Saradnju sa kupcem

 • 4. 
  Strukturni dijagrami su:
  • A. 

   Dijagrami klasa

  • B. 

   Dijagrami aktivnosti

  • C. 

   Dijagrami stanja

  • D. 

   Dijagrami razmeštaja

  • E. 

   Dijagrami objekata

  • F. 

   Dijagrami kompozitne strukture

  • G. 

   Dijagrami paketa

 • 5. 
  Dijagram slučajeva upotrebe spada u dijagram ponašanja
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 6. 
  Dijagram ponašanja:
  • A. 

   Dijagram aktivnosti

  • B. 

   Dijagram stanja

  • C. 

   Dijagram komunikacije

  • D. 

   Dijagram slučajeva upotrebe

  • E. 

   Dijagram interakcije

 • 7. 
  Dijagram interakcije:
  • A. 

   Dijagram komunikacije

  • B. 

   Dijagram klasa

  • C. 

   Dijagram pregleda interakcija

  • D. 

   Sekvencijalni dijagram

  • E. 

   Vremenski dijagram

 • 8. 
  Faza dizajna je povezana sa fazom analize.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 9. 
  Opisuju ponašanje ciljnog sistema posmatrajući iz aspekta spoljašnje sredine:
  • A. 

   Uml dijagram slučajeva upotrebe

  • B. 

   Uml dijagram klasa

 • 10. 
  Slučajevi upotrebe opisuju sadržaj aktuelnih zahteva.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 11. 
  UML dijagram klasa prikazuje:
  • A. 

   Klase sistema

  • B. 

   Relacije između klasa sistema

  • C. 

   Operacije i atribute klasa

  • D. 

   Ne istražuju domenske koncepte u formi domenskog modela

  • E. 

   Istražuju domenske koncepte u formi domenskog modela

 • 12. 
  UML dijagram komponenti prikazuje strukturne relacije između softverskih komponenti sistema.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 13. 
  Prikazuje statički pogled run-time hardverske konfiguracije i softverskih komponenti koji se izvršavaju na tim čvorovima:
  • A. 

   Uml dijagram objekta

  • B. 

   Uml dijagram razmeštaja

 • 14. 
  UML dijagram objekta prikazuje:
  • A. 

   Instance umesto klasa

  • B. 

   Klase umesto instanci

 • 15. 
  UML dijagram objekta koristan je za objašnjavanje malih delova složenih relacija.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 16. 
  UML dijagram objekta koristan je za objašnjavanje naročito rekurzivnih relacija.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 17. 
  UML dijagram paketa
  • A. 

   Pojednostavljuje složene dijagrame klasa grupisanjem klasa u pakete

  • B. 

   Pojednostavljuje složene dijagrame objekta u pakete.

 • 18. 
  Paket u uml dijagramu paketa predstavlja:
  • A. 

   Kolekciju logički povezanih UML elemenata 

  • B. 

   Predstavljeni su kao folderi datoteka

  • C. 

   Mogu se koristiti na bilo kom uml dijagramu

  • D. 

   Ne mogu se koristiti na bilo kom uml dijagramu

 • 19. 
  UML dijagram aktivnosti omogućava opisivanje toka kontrole ciljnog sistema kao što je:
  • A. 

   Istraživanje složenih poslovnih pravila i operacija

  • B. 

   Opisivanjem slučaja upotrebe različitog poslovnog proces

  • C. 

   Opisivanjem slučaja upotrebe istog poslovnog procesa

 • 20. 
  Prikazuje različita stanja entiteta:
  • A. 

   Uml dijagram komunikacije

  • B. 

   Uml dijagram stanja

  • C. 

   Uml dijagram klasa

 • 21. 
  UML dijagram stanja prikazuje i to kako entitet reaguje na različite događaje prelaskom iz jednog u drugo.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 22. 
  Koristi se da modeluje ponašanje slučaja upotrebe:
  • A. 

   Uml dijagram slučajeva upotrebe

  • B. 

   Uml dijagram komunikacije

 • 23. 
  UML dijagram komunikacije fokusiran je više na prikazivanje kolaboracije između objekata nego na vremenske sekvence.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 24. 
  UML sekvencijalni dijagram je:
  • A. 

   Modeluje kolaboraciju objekata zasnovanoj na vremenskoj sekvence

  • B. 

   Prikazuje kako objekti interaguju u određenom scenariju slučaja upotrebe

  • C. 

   Prikazuje kako objekti interaguju u određenom scenariju interakcije

Back to Top Back to top