Uvod U Informacione Sisteme - Prvo Predavanje

48 Questions | Total Attempts: 66

SettingsSettingsSettings
Uvod U Informacione Sisteme - Prvo Predavanje - Quiz


Questions and Answers
 • 1. 
  Šta je sistem?
  • A. 

   Skup elemenata ili procesa koji nisu  povezani odnosima sa zajedničkom svrhom postojanja

  • B. 

   Skup elemenata koji nisu povezani i nemaju zajedničku svrhu postojanja

  • C. 

   Skup komponenti i njihovih međusobnih veza koje funkcionišu kao jedinstvena celina da bi proizveli, prikupili i/ili obradili informaciju

 • 2. 
  Podsistem je sistem koji funkcioniše kao deo većeg sistema
  • A. 

   Tačno

  • B. 

   Netačno

 • 3. 
  Deo veće celine koji funkcioniše u zajednici sa ostalim komponentama da bi ostvarile cilj, namenu, svrhu je
  • A. 

   Podsistem

  • B. 

   Komponenta sistema

 • 4. 
  Naučna disciplina koja se bavi proučavanjem zakonitosti funkcionisanja sistema:
  • A. 

   Teorija sistema

  • B. 

   Teorija funkcionisanja

 • 5. 
  Opšta teorija sistema je razvila koje naučne discipline?
  • A. 

   Teoriju funkcionisanja

  • B. 

   Kibernetiku

  • C. 

   Teoriju informacija

  • D. 

   Teoriju upravljanja

  • E. 

   Novi pristup biologiji, ekonomiji i tehnici

 • 6. 
  Uslovi za sistem su:
  • A. 

   Postojanje elemenata

  • B. 

   Postojanje zajedničke svrhe

  • C. 

   Postojanje veza(relacija)

  • D. 

   Da funkcioniše pod određenim pravilima

  • E. 

   Da nije izolovana celina

  • F. 

   Da je relativno izolovana celina

 • 7. 
  Podela sistema:
  • A. 

   Apstraktni

  • B. 

   Realni

  • C. 

   Precizni

 • 8. 
  Podela realnih sistema:
  • A. 

   Tehnički

  • B. 

   Organizacioni

  • C. 

   Prirodni

  • D. 

   Privredne organizacije

  • E. 

   Tržište

 • 9. 
  Podela apstraktnih sistema:
  • A. 

   Tehnički

  • B. 

   Realni

  • C. 

   Prirodni

  • D. 

   Veštački

 • 10. 
  Sistem se posmatra kao celina
  • A. 

   Tačno

  • B. 

   Netačno

 • 11. 
  Promena stanja sistema je zapravo:
  • A. 

   Ponašanje sistema

  • B. 

   Stanje sistema

 • 12. 
  Na osnovu prethodnog i sadašnjeg stanja sistema moguće je odrediti i ponašanje sistema u budućnosti
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 13. 
  Niz promena naziva se
  • A. 

   Ponašanje sistema 

  • B. 

   Stanje sistema

  • C. 

   Proces

 • 14. 
  Prema ponašanju, sistemi se dele na:
  • A. 

   Determinističke(predvidivo)

  • B. 

   Stohastičke(uz verovatnoću predvidivo)

  • C. 

   Nepredvidivo

 • 15. 
  Preduzimanje određenih akcija tako da se sistem dovede u stanje ostvarivanja postavljenog cilja je
  • A. 

   Upravljanje

  • B. 

   Organizovanje

 • 16. 
  Podatak je isto što i informacija
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 17. 
  Kordinirana predstava o nekoj činjenici iz realnog sveta
  • A. 

   Podatak

  • B. 

   Informacija

 • 18. 
  Informacija je kreirana od:
  • A. 

   Podatka

  • B. 

   Znanja

 • 19. 
  Informacija je jednaka
  • A. 

   Podaci + struktura

  • B. 

   Znanje + ljudski faktor

 • 20. 
  Znanje je jednako
  • A. 

   Podaci + struktura

  • B. 

   Informacija + analiza

 • 21. 
  Odluka je jednaka
  • A. 

   Znanje + ljudski faktor

  • B. 

   Informacija + analiza

 • 22. 
  Informacioni sistem je zasnovan na
  • A. 

   Razmeni informacija sa okolinom

  • B. 

   Međusobnom razmenom informacija između komponenti sistema

  • C. 

   Ne razmenjuje podatke između komponenti sistema već samo sa okolinom

 • 23. 
  Čemu služi informacioni sistem?
  • A. 

   Prikuplja, čuva, obrađuje, analizira i distribuira obrađene podatke 

  • B. 

   Unapređuje proces donošenja odluka

  • C. 

   Unapređuje efikasnost organizacije

  • D. 

   Samo analizira i distribuira podatke 

 • 24. 
  Komponente koje moraju zajedno sarađivati u IS:
  • A. 

   Hardver

  • B. 

   Softver

  • C. 

   Podaci

  • D. 

   Ljudi

  • E. 

   Organizacione procedure

  • F. 

   Komunikacija, povratne informacije

 • 25. 
  HARDVER:
  • A. 

   Serveri baza podataka

  • B. 

   Serveri aplikacija

  • C. 

   Web serveri

  • D. 

   Radne stanice

  • E. 

   Periferne jedinice

  • F. 

   Jedinice za smeštaj podataka

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.