Стопанско – Географски карактеристики на Македонија

20 Questions | Total Attempts: 23

SettingsSettingsSettings
Please wait...

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Заокружи кои од понудените одговори припаѓаат на Природните фактори ?
  • A. 

   Клима

  • B. 

   Пазарни услови

  • C. 

   Административни погодности

  • D. 

   Присуство на капитал

  • E. 

   Енергетски извори 

  • F. 

   Здравствена заштита

 • 2. 
  Заокружи ги Индустриските култури .
  • A. 

   Ориз

  • B. 

   Јаболко

  • C. 

   Тутун

  • D. 

   Памук

  • E. 

   Пченка

  • F. 

   Афион

 • 3. 
  Како се нарекува енергијата добиена од Ветерот  ?
 • 4. 
  Кои хидроцентрали се наоѓаат на Брегалница и Црна река ?
 • 5. 
  Кои индустриски гранки спаѓаат во Тешка индустрија .
  • A. 

   Металургија

  • B. 

   Графичка инд.                     

  • C. 

   Електро инд.

  • D. 

   Текстилна инд.                  

  • E. 

   Металопреработувачка

  • F. 

   Прехрамбена инд.                         

 • 6. 
  Како се дели сообраќајот според просторните растојанија ?
 • 7. 
  Купување на производи од други држави за потребите на Македонија се нарекува експорт ?
  • A. 

   Точно

  • B. 

   Неточно

 • 8. 
  Каде во Р.Македонија е развиен авионскиот сообраќај ?
  • A. 

   Тетово

  • B. 

   Скопје

  • C. 

   Куманово

  • D. 

   Охрид

 • 9. 
  Кои производи ги извезуваме во странство ?
  • A. 

   Ориз

  • B. 

   Тутун

  • C. 

   Вино

  • D. 

   Дрва

  • E. 

   Текстил

  • F. 

   Нафта

 • 10. 
  На реката треска се наоѓа Хидроцентралата - Козјак
  • A. 

   Точно

  • B. 

   Неточно

 • 11. 
  Колку изнесува вкупната должина на железничката пруга ?
  • A. 

   565 км

  • B. 

   952 км

  • C. 

   925 км

  • D. 

   654 км

 • 12. 
  Кои од понудените одговори се житни култури ?
  • A. 

   Ориз

  • B. 

   Пченка

  • C. 

   Луцерка

  • D. 

   Памук

 • 13. 
  Автохтоно домашно говедо се нарекува - Мерино ?
  • A. 

   Точно

  • B. 

   Неточно

 • 14. 
  Кој тип на јаглен се ископува во Македонија ?
 • 15. 
  Како се дели занаетчиството ?
  • A. 

   Високоградба

  • B. 

   Услужно

  • C. 

   Нискоградба

  • D. 

   Производно

 • 16. 
  Антропоѓените фактори ги опфаќаат културно - историските споменици ?
  • A. 

   Точно

  • B. 

   Неточно

 • 17. 
  Кои од понудениве видови на енергија ги нема во Македонија ?
  • A. 

   Ветер

  • B. 

   Нафта

  • C. 

   Сонце

  • D. 

   Јаглен

  • E. 

   Земјен гас

Back to Top Back to top