Test Nga Lënda Tik, Klasa Xi-makineri

17 Pyetjet | Total Attempts: 68

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Test Nga Lnda Tik, Klasa Xi-makineri

Vërejtje: Ky test vlenë për drejtimin;  Makineri

Testi ka gjithësej 17 pyetje dhe koha për ta plotësuar testin është 17 minuta, keni kujdes vetëm një herë keni drejtë plotësim testi , nuk mund të ktheheni në pyetjen paraprake,  disa pyetje me alternativa kanë një përgjigje të saktë por edhe disa të tjera më shumë se një përgjigje të saktë, ka pyetje (matching) të dhënat lidhen mes vete, pastaj pyetje me zbrastira që duhet të plotësohen dhe pyetje me e vërtetë ose e gabuar !  
 Kujdes:  shkruaj të dhënat  Emëri dhe Mbiemeri dhe Email


&


Questions and Answers
 • 1. 
  Opsioni për përcaktimin e tipit të valutave është:        
  • A. 

   A. Currency

  • B. 

   B. Many

  • C. 

   C. Number

 • 2. 
   Tipi i të dhënave për të përcaktuar tekstin  apo numrat e çfarëdoshëm është:
  • A. 

    a. Caption

  • B. 

   B. Text

  • C. 

   C. Indexed

 • 3. 
   Cila e dhënë i takon tipit AutoNumber?
  • A. 

   A. Numrat rendor

  • B. 

   B. Emrat

  • C. 

   C. Mbiemrat

 • 4. 
  Opsioni për krijimin dhe dizajnimin e një tabele në Access është: Create Table[Blank]
 • 5. 
  Llojet e pyetësve janë:
  • A. 

   Pyetësi selektues

  • B. 

   Pyetësi kryqëzues

  • C. 

   Pyetësi për krijimin e tabelave

  • D. 

   Pyetësi për krijimin e pyetësve

  • E. 

   Pyetësi për fshrije të tabelave

 • 6. 
  Pyetësit shërbejnë për krijimin e tabelave të përkoshme duke i shfrytëzuar të dhënat e tabelës bazë.( marko njëren True ( e vërtetë) ore False (e gabuar):
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 7. 
   Cila foto paraqet tabelën e pyetësit:
  • A. 

   Kjo foto parqet pyetësin 

  • B. 

   Kjo foto parqet pyetësin

  • C. 

   Kjo foto paraqet pyetësin

 • 8. 
   Shfrytëzimi i Xhokerëve, marko a janë shkruar saktë të gjitha të dhënat në tabelë !   ? Paraqet një simbol të çfarëdoshem * Paraqet kombinime të simboleve të çfarëdoshme # Paraqet njërin nga simbolet e përfshira brenda tyre
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 9. 
   Krijimi i pyetësit bëhet përmes opsionit:
  • A. 

   Create Table

  • B. 

   Create Query Design

  • C. 

   Create Table Design

 • 10. 
   Tipat e të dhënave janë:
  • A. 

   AutoNumber

  • B. 

   Number

  • C. 

   Caption

  • D. 

   Ole Object

  • E. 

   Validation Rule

  • F. 

   Date/ Time

  • G. 

   Format

  • H. 

   Memo

 • 11. 
  Tipi  i të dhënave Number përfshinë numra të çfarëdoshëm, madhësia dhe tipi i të cilëve përcaktohet përmes vetisë Field Size ( marko nëse është e vërtetë (true) ose e pa vërtetë (false) :
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 12. 
  Renditni saktë,  Relacionet mes tabelave :(sikur në libër por pa viza në mes dhe pa shkronjën (ë) por me (e),  sepse nëse nuk i renditni nuk merrni asnjë pikë!):  [Blank][Blank][Blank][Blank]
 • 13. 
   Tre veti të fushës së tabelës janë?
  • A. 

   Caption

  • B. 

   Text

  • C. 

   Format

  • D. 

   Field Size

  • E. 

   Currency

 • 14. 
  Tabelat e bazës Biblioteka janë:
  • A. 

   Klienti

  • B. 

   Fletëdërgesa

  • C. 

   Produkti

  • D. 

   Botuesi

  • E. 

   Libri

  • F. 

   Nxënësit

  • G. 

   Historia

  • H. 

   Adm

  • I. 

   Administrata 

  • J. 

   Historiku

 • 15. 
  Criteri (kriteri) për filtrimin (gjetjen) e të gjithë emrave që fillojnë me shkronjën e parë A dhe tjerat janë të çfarëdoshme, në cilen foto është paraqit drejtë? 
  • A. 

   Like "A*"

  • B. 

   Like "Aa*"

  • C. 

   Asnjëra sepse ky nuk është pyetës

 • 16. 
  Në pjesën e sipërme të dritares kryesore, gjendet menya kryesore  e cila përbëhet nga këto opsione (më shumë se një e saktë):
  • A. 

   File

  • B. 

   Data

  • C. 

   Edit

  • D. 

   View

  • E. 

   Insert

  • F. 

   Tools

  • G. 

   Tols

  • H. 

   Vindow

  • I. 

   Window

  • J. 

   Help

  • K. 

   Helpp

  • L. 

   Wiev

Back to Top Back to top